02 TAUP Kawamura 070911

Information about 02 TAUP Kawamura 070911

Published on January 13, 2008

Author: Sibilla

Source: authorstream.com

Content

The Japanese Space Gravitational Wave Antenna DECIGO:  The Japanese Space Gravitational Wave Antenna DECIGO TAUP2007 @Sendai, Japan Aug 11, 2007 Seiji Kawamura, Masaki Ando, Takashi Nakamura, Kimio Tsubono, Takahiro Tanaka, Ikkoh Funaki, Naoki Seto, Kenji Numata, Shuichi Sato, Nobuyuki Kanda, Takeshi Takashima, Kunihito Ioka, Kazuhiro Agatsuma, Tomotada Akutsu, Tomomi Akutsu, Koh-suke Aoyanagi, Koji Arai, Yuta Arase, Akito Araya, Hideki Asada, Yoichi Aso, Takeshi Chiba, Toshikazu Ebisuzaki, Motohiro Enoki, Yoshiharu Eriguchi, Masa-Katsu Fujimoto, Ryuichi Fujita, Mitsuhiro Fukushima, Toshifumi Futamase, Katsuhiko Ganzu, Tomohiro Harada, Tatsuaki Hashimoto, Kazuhiro Hayama, Wataru Hikida, Yoshiaki Himemoto, Hisashi Hirabayashi, Takashi Hiramatsu, Feng-Lei Hong, Hideyuki Horisawa, Mizuhiko Hosokawa, Kiyotomo Ichiki, Takeshi Ikegami, Kaiki T. Inoue, Koji Ishidoshiro, Hideki Ishihara, Takehiko Ishikawa, Hideharu Ishizaki, Hiroyuki Ito, Yousuke Itoh, Shogo Kamagasako, Nobuki Kawashima, Fumiko Kawazoe, Hiroyuki Kirihara, Naoko Kishimoto, Kenta Kiuchi, Shiho Kobayashi, Kazunori Kohri, Hiroyuki Koizumi, Yasufumi Kojima, Keiko Kokeyama, Wataru Kokuyama, Kei Kotake, Yoshihide Kozai, Hideaki Kudoh, Hiroo Kunimori, Hitoshi Kuninaka, Kazuaki Kuroda, Kei-ichi Maeda, Hideo Matsuhara, Yasushi Mino, Osamu Miyakawa, Shinji Miyoki, Mutsuko Y. Morimoto, Tomoko Morioka , Toshiyuki Morisawa, Shigenori Moriwaki, Shinji Mukohyama, Mitsuru Musha, Shigeo Nagano, Isao Naito, Noriyasu Nakagawa, Kouji Nakamura, Hiroyuki Nakano, Kenichi Nakao, Shinichi Nakasuka, Yoshinori Nakayama, Erina Nishida, Kazutaka Nishiyama, Atsushi Nishizawa, Yoshito Niwa, Masatake Ohashi, Naoko Ohishi, Masashi Ohkawa, Akira Okutomi, Kouji Onozato, Kenichi Oohara, Norichika Sago, Motoyuki Saijo, Masaaki Sakagami, Shin-ichiro Sakai, Shihori Sakata, Misao Sasaki, Takashi Sato, Masaru Shibata, Hisaaki Shinkai, Kentaro Somiya, Hajime Sotani, Naoshi Sugiyama, Yudai Suwa, Hideyuki Tagoshi, Kakeru Takahashi, Keitaro Takahashi, Tadayuki Takahashi, Hirotaka Takahashi, Ryuichi Takahashi, Ryutaro Takahashi, Takamori Akiteru, Tadashi Takano, Keisuke Taniguchi, Atsushi Taruya, Hiroyuki Tashiro, Mitsuru Tokuda, Masao Tokunari, Morio Toyoshima, Shinji Tsujikawa, Yoshiki Tsunesada, Ken-ichi Ueda, Masayoshi Utashima, Hiroshi Yamakawa, Kazuhiro Yamamoto, Toshitaka Yamazaki, Jun'ichi Yokoyama, Chul-Moon Yoo, Shijun Yoshida, Taizoh Yoshino What is DECIGO?:  What is DECIGO? Deci-hertz Interferometer Gravitational Wave Observatory (Kawamura, et al., CQG 23 (2006) S125-S131) Bridges the gap between LISA and terrestrial detectors Low confusion noise  Extremely high sensitivity 10-4 104 102 100 10-2 Frequency [Hz] Strain [Hz-1/2] LISA DECIGO Terrestrial detectors (e.g. LCGT) Confusion Noise Pre-conceptual design:  Pre-conceptual design Differential FP interferometer Arm length: 1000 km Mirror diameter: 1 m Laser wavelength:0.532 m Finesse: 10 Laser power: 10 W Mirror mass: 100 kg S/C: drag free 3 interferometers Laser Photo- detector Arm cavity Drag-free S/C Arm cavity Mirror Why FP cavity?:  Why FP cavity? Frequency Strain Radiation pressure noise f-2 Shot noise Shot noise f1 Transponder type (e.g. LISA) Transponder type (e.g. LISA) Drag free and FP cavity: compatible?:  Drag free and FP cavity: compatible? Mirror FP cavity and drag free : compatible?:  FP cavity and drag free : compatible? Local sensor Thruster Thruster Mirror Relative position between mirror and S/C Drag free and FP cavity: compatible?:  Drag free and FP cavity: compatible? Local sensor Thruster Thruster Mirror Relative position between mirror and S/C Actuator Interferometer output (GW signal) Orbit and constellation (preliminary):  Orbit and constellation (preliminary) Sun Earth Record disk Increase angular resolution Correlation for stochastic background Goal Sensitivity and Science:  Formation of Super-massive BH Verification of inflation Goal Sensitivity and Science Frequency [Hz] Correlation (3 years) Strain [Hz-1/2] 10-3 10-2 10-1 1 10 102 103 10-19 10-20 10-21 10-22 10-23 10-24 10-25 10-26 Acceleration of Universe ⇓ Dark energy Radiation pressure noise Shot noise 1 unit Requirements:  Requirements Acceleration noise should be suppressed below radiation pressure noise Force noise: DECIGO = LISA/50 (Acceleration noise in terms of h: 1, Distance: 1/5000, Mass: 100) Fluctuation of magnetic field, electric field, gravitational field, temperature, pressure, etc. Sensor noise should be suppressed below shot noise. Phase noise: DECIGO = LCGT×10 (Sensor noise in terms of h: 1, storage time: 10) Frequency noise, intensity noise, beam jitter, etc. Thruster system should satisfy range, noise, bandwidth, and durability. Roadmap:  Roadmap DICIGO Pathfinder (DPF)  Ando’ s talk Pre-DECIGO DECIGO R&D Fabrication R&D Fabrication R&D Fabrication Interim organization:  Interim organization PI: Kawamura (NAOJ) Deputy: Ando (Tokyo) Executive Committee Kawamura (NAOJ), Ando (Tokyo), Seto (NAOJ), Nakamura (Kyoto), Tsubono (Tokyo), Tanaka (Kyoto), Funaki (ISAS), Numata (Merryland), Sato (NAOJ), Kanda (Osaka city), Takashima (ISAS), Ioka (Kyoto) Pre-DECIGO Sato (NAOJ) Satellite Funaki (ISAS) Science, Data Tanaka (Kyoto) Seto (NAOJ) Kanda (Osaka city) DECIGO pathfinder Leader: Ando (Tokyo) Deputy: Takashima (ISAS) Detector Ando (Tokyo) Housing Sato (NAOJ) Laser Ueda (ILS) Musya (ILS) Drag free Moriwaki (Tokyo) Sakai (ISAS) Thruster Funaki (ISAS) Bus Takashima (ISAS) Data Kanda (Osaka city) Detector Numata (Merryland) Ando (Tokyo) Mission phase Design phase Current status:  Current status There are now 140 members from 50 institutes in DECIGO working group Budget request (DECIGO R&D and fabrication of DPF, $20M, 6 years) was rejected. We will submit budget request (R&D for DECIGO and DP, $10M, 5-6 years) this year again. DPF working group was formally approved by JAXA/ISAS. Budget request (R&D for DPF, $65K, 1 year) to JAXA/ISAS was approved. Summary:  Summary DECIGO can not only bridge the gap between terrestrial detectors and LISA, but also open a very deep window at 0.1 – 10 Hz. DECIGO will use FP arm cavity to further improve the sensitivity. We have obtained some budget to initiate R&D for DPF. We hope that we will obtain a bigger budget for DECIGO R&D, and that DPF mission will be approved soon! Acceleration of Expansion of the Universe:  Acceleration of Expansion of the Universe NS-NS (z~1) GW DECIGO Output Expansion +Acceleration? Time Strain Template (No Acceleration) Real Signal ? Phase Delay~1sec (10 years) Seto, Kawamura, Nakamura, PRL 87, 221103 (2001) Ground-based simulator (juggling interferometer):  Ground-based simulator (juggling interferometer) Moving up and down Time Position ~ 2 m Continually Freely falling ~ 1 sec Realize continual free-fall condition Measure force noise Test clamp release system High GW sensitivity at 0.1 – 10 Hz Might be applied to future terrestrial detectors Fortune Cookie:  Fortune Cookie History of DECIGO:  History of DECIGO 1999 the LISA study group convened by Tsubono 2000 Short-arm space antenna suggested by Kawamura 2001 Space GW antenna WG convened as one of the possible future projects in NAOJ 2001 Named as DECIGO in the PRL paper 2002 1st DECIGO workshop 2003 2nd DECIGO workshop (FP-type DECIGO suggested by Ando) 2005 3rd DECIGO workshop 2006 4th DECIGO workshop (FP-type DECIGO adopted as a pre-conceptual design) 2007 5th DECIGO workshop

Related presentations


Other presentations created by Sibilla

ICAO
03. 04. 2008
0 views

ICAO

Design Considerations for Glass
09. 01. 2008
0 views

Design Considerations for Glass

VivissecÃÃo
10. 01. 2008
0 views

VivissecÃÃo

AddOnSpring2007
11. 01. 2008
0 views

AddOnSpring2007

451
15. 01. 2008
0 views

451

05A USERPORT VIIRS Intro
16. 01. 2008
0 views

05A USERPORT VIIRS Intro

Attitudes 3
17. 01. 2008
0 views

Attitudes 3

VisualSNP 20061128
17. 01. 2008
0 views

VisualSNP 20061128

supplier1
22. 01. 2008
0 views

supplier1

reinecke30
11. 01. 2008
0 views

reinecke30

PatrickSturgis
23. 01. 2008
0 views

PatrickSturgis

Passive Solar Design
25. 01. 2008
0 views

Passive Solar Design

PR top 10 trends 2007
30. 01. 2008
0 views

PR top 10 trends 2007

DaVinci1
04. 02. 2008
0 views

DaVinci1

2003 03 11 McDonald Walker
20. 02. 2008
0 views

2003 03 11 McDonald Walker

Oil and Gas Conf Presentation
20. 02. 2008
0 views

Oil and Gas Conf Presentation

Campbell Ch 13 part 1
11. 03. 2008
0 views

Campbell Ch 13 part 1

Where in the World
14. 03. 2008
0 views

Where in the World

2005LateNight
19. 03. 2008
0 views

2005LateNight

elitekit typepad
21. 03. 2008
0 views

elitekit typepad

forton2006hungary
11. 02. 2008
0 views

forton2006hungary

EE2006
08. 04. 2008
0 views

EE2006

autobiography
16. 04. 2008
0 views

autobiography

aug03over
14. 01. 2008
0 views

aug03over

37996442
24. 04. 2008
0 views

37996442

45 49549
02. 05. 2008
0 views

45 49549

Andrews prstn
18. 01. 2008
0 views

Andrews prstn

Week 1 What is Musicology
15. 01. 2008
0 views

Week 1 What is Musicology

Group Spreading
20. 01. 2008
0 views

Group Spreading

Tian Ostrofsky
22. 01. 2008
0 views

Tian Ostrofsky

xiehao0
28. 02. 2008
0 views

xiehao0

40 POSTER FINAL
10. 01. 2008
0 views

40 POSTER FINAL

E77 Scen Overview EN DE
12. 01. 2008
0 views

E77 Scen Overview EN DE

BC2
29. 01. 2008
0 views

BC2

collecting for web
23. 01. 2008
0 views

collecting for web

connie applications
22. 01. 2008
0 views

connie applications

3rdworkshop
17. 01. 2008
0 views

3rdworkshop

2007Guestspeaker Mobasher
18. 02. 2008
0 views

2007Guestspeaker Mobasher