Υγεία

Information about Υγεία

Published on January 4, 2009

Author: politne

Source: authorstream.com

Content

Slide 1: ??? ????? ??????? ??O????T??? F??????? ?G???S & ?????? ??????????S? Slide 2: ? pa?a???????s? ?a? a???????s? t?? ep?p?d?? ??e?a? t?? ?at?????, ? ep?s?µa?s? t?? ?d?a?te??? p??ß??µ?t?? ??e?a? ???e pe??????, ? p??stas?a t?? pa?d???, t?? µ?t??a?, t?? ??????µ????, ? a???? ??e?a? t?? t?p???? p????sµ??, ? ?atap???µ?s? pe??ßa?t????????? ???d???? ? ????????? f???t?da ?a? p???? ???a µp????? ?a p?a?µat?p??????? d?a µ?s?? t?? ?. ?. ????ste de? e??a? t??a?? ?t? se p????? ???e? ta ???t?a ??e?a? ?e?t??????? µe t?? e????? t?? ?.?. ??O????T??? F??????? ?G???S & ?????? ??????????S? Slide 3: ?p? t?? t?e?? e??t?te? (pe???a??? / ?at??p????pt???? ?p??es?e? / ????????? f???t?da ) p?? s????t??? ??a ????????µ??? s?st?µa p??t?ß??µ?a? f???t?da? t??????st?? st? ??µµ?t? t?? ?????????? f???t?da? ? s?µµet??? t?? ?.? µp??e? ?a e??a? ?µes? ?a? a???????. ? eµpe???a p?? ??e? ap??t??e? µe ta ????, ta ???t?a ?µe??s?a? F???t?da? ??????µ????, ta p?????µµata ????e?a st? Sp?t? ?a? ????????? ????µ?a e??a? s?µa?t??? ?a? p??pe? ?a a???p????e?. ??? st?? pa?ap??? d?µ?? p??ste???? ?a? ?? ?????????? ?p??es?e?, t?? ?p??e? d?a??t??? ?? pe??ss?te??? ??? a?t??aµß??este ?t? ?p???e? ?d? d?a??s?µ? µ?a a??????? ?p?d?µ?. ??O????T??? F??????? ?G???S & ?????? ??????????S? Slide 4: St? ???a µa? ?µ?? pa?at??e?ta? t? fa???µe?? ?a pa?????ta? ap? t??? ??? ?p??es?e?, ?d?a?te?a ?????????? f???t?da?, st??? ?at?????? t???, ??a t?? ?p??e? ?? asfa??st???? ???a??sµ?? de? ????? ?aµ?? ??????µ??? s?µµet???. ??O????T??? F??????? ?G???S & ?????? ??????????S? Slide 5: O? a?af??? ta d?? ???a s???? t?? p??t?ß??µ?a? f???t?da? ( pe???a??? / ?at??p????pt???? ?p??es?e?) , ? s?µµet??? t?? µp??e? ?a e??a? s?µa?t??? se ??a e??? f?sµa ?at??p????pt???? ?p??es??? (??e????e?a eµß???asµ??, p??s?µpt?µat???? ??e????, ??e???? s??????? ???e????, d?at??f??, ?e??? , s??????? ???e????, ???e??? t?? e??as?a?, a???? ??e?a? , p??????? ?.a ). ??O????T??? F??????? ?G???S & ?????? ??????????S? Slide 6: ?? ped?? p?? ?a p??pe? ?a ep??e?t?????? ?d?a?te?a d??se?? t?? ??? e??a? a?t? t?? a????? ??e?a? - p???????. ??O????T??? F??????? ?G???S & ?????? ??????????S? Slide 7: ??? e??a? ta ep?peda sta ?p??a ? s?µµet??? t?? ?.? µp??e? ?a e??a? s?µa?t???. ?a???? ?at??p????pt???? ?p??es??? ?a? ?p??es??? ?????????? f???t?da?, ?? ?p??e? µa?? µe a?t?? t?? pe???a???? ( pa?e??µe?e? ap? ???t?? – asfa??st??? taµe?a ), ?a s????s??? ??a ????????µ??? s?st?µa p??t?ß??µ?a? f???t?da? ??e?a?. S?µpe?asµat??? Slide 8: G?a ?a ?e?t?????s??? s?ßa?? pa??µ???? t?p?? ?p??es?e? se t?p??? ep?ped? apa?t???ta? : ????t??? ??e?a? ?a? ?????????? f???t?da? p??? t?? ?ate????s? a?t?. ???a??µ??? ????????? ?p??es?a. ??a?e???st???? f???a? µ??f?? ?a? s???es?? p?? ?a d?asfa?????? t?? ?e?t?????a t??. S??e??as?a µe ??at????? ? ?????? ep?st?µ??????? f??e?? ?a? pa?e??µe?e? ?p??es?e? ?p? t?? ep?pte?a t???. S??e??as?a µe s???e?a ?esµ??? ?at?????µ???. S??e??as?a µe asfa??st??? taµe?a. S?µpe?asµat??? Slide 9: ??? ??????????S ?????S?? ??????? F???????S ??????? – ??????S / ????S?? ??????????G???? – ????????G???? ??G?S?????? ???O??S G?????? G?????? ???F??O? ?????????O? 44 ??????????? 16 ??????????G??? ??G?S????? 5 ???G?OS???? ?????? 2 ?????S??S ?G???S – ????O????S F???????S S?? ???? ?. ???T????S Slide 10: ?????????? ?????? ????GOG?S ?G???S – ???? ?????? F???????S ??????? ( 1 pa?d?????at??? / 2 ???? ????????? / pa?d?at??? / ????. ?e?t?????? ) ?????? F???????S G??????S ( ?a?a / ep?s??pt?? ??at??? ap? ??s. ??e?a? ) ?T??????S ?FT????????S ?????? ????O????S ???????S ( ????. ?e?t?????? / ??s??e?t??a / 2 ?????. ?????? ) ???? F?S???T?????I? ( 1 p?????? ?a? 1 µe????? apas????s?? f?s????e?ape?t?? ) F?S?????S ( µe????? apas????s?? f?s?at??? ) ????????G?S ( ??? ) ?????S??S ?G???S – ????O????S F???????S S?? ???? ?. ???T????S Slide 11: ?T??????S??S ?????S?? ?S??? G?????O? ?????S??S ?G???S – ????O????S F???????S S?? ???? ?. ???T????S Slide 12: ????S ?G???S ????O????S F???????S S? G?????????S ?????S ??S??????? ??? ??S??????? ?????? F????G? & ????????????? ( ??? ) S?? ????S?? ?????? ?????? ( ????? ) ?????? ????O????S ????????S S?? ???? ??F?S??S - ??????????? ???O???? G????????? ?????? ?G???S S?? ?????????? A??? ?????S??S ?G???S – ????O????S F???????S S?? ???? ?. ???T????S Slide 13: S??????S???? ? p??? µa? s?µf??a µe t??? de??te? ???a?s?? ?a? ????µ?t?ta? a??????e? ta ????pa??? p??t?pa ?a? f?s??? ?s??e? ?t? ?a? st?? ?p????p? ????da. S?µa?t??? ????eta? ? pa???s?a t?p???? ??? µe µe???? f?sµa e?d???t?t?? ?a? t? tµ?µa f???t?da? µ?t??a? ?a? pa?d???, p?? ?at? p??s????s? p??pe? ?a ?a??pte? pe??p?? t? 60 – 70 % t?? t?p???? p????sµ??. S?µe???eta? ? ad??aµ?a t?? t?p???? ??? ?a ?a???e? apa?t??µe?e? e??ast???a??? e?et?se?? ( µ????ß????????? – a?t?????????? ). ????µ??? e??a? ? pa???s?a t?? ?d??t???? t?µ?a se ep?ped? p??t?ß??µ?a? f???t?da?. S?µa?t??? e??a? ? pa???s?a t?? ???µpete???, ?? ???t??? ???a????? ??e?a?. ??????S? ?O? ?????S?O? ?G???S & ????O????S F???????S S?? ???? ?. ???T????S Slide 14: S??????S???? G?a t?? ?????? t?? a?a???? t?? 3?? ?????a? ? pa???s?a t?? ???? µe t? ????da ?????????? ????µ?a? ????eta? ep?s?? ??a t?? p??? µa? s?µa?t???. S?µe???eta? ? ap??s?a st?? ?d??t??? ???? d?µ?? p?? µp????? ?a ?a?????? a????e? t?? pa?ap??? p????sµ?? ( ???t?? ap??at?stas??, ??????µe?? ……). S?µe???eta? ? ap??s?a ap? t?? p??? µa? ???a??µ???? a??pt???? e?e???t?sµ??, st? ???? t?? ?????????? f???t?da?. S?µe???eta? ? pa???s?a 3 ?d??µ?t?? de?te??ß??µ?a? pe???a???? se ?e?t??????? ??µ??? ( ??f?s?? ?e??s?a ). S?µe???eta? ? ap??s?a d?µ?? ?????????? f???t?da? se ?µ????? ??µ??? ?a? ?d?a?te?a se ????? ß??e?a t?? p???? µa?. ??????S? ?O? ?????S?O? ?G???S & ????O????S F???????S S?? ???? ?. ???T????S Slide 15: ???? ??????T?? S?? ?????????? ? ?????S? ??S Slide 16: ? p??tas? p?? ?ata??t??µe ßas??eta? st?? a?t????? ?t? ? pa?a???????s? ?a? a???????s? t?? ep?p?d?? ??e?a? t?? ?at?????, ? ep?s?µa?s? t?? ?d?a?te??? p??ß??µ?t?? ??e?a? ???e pe??????, ? p??stas?a t?? pa?d???, t?? µ?t??a?, t?? ??????µ????, ? a???? ??e?a? t?? t?p???? p????sµ??, ? ?atap???µ?s? pe??ßa?t????????? ???d???? ? ????????? f???t?da ?a? p???? ???a µp????? ?a p?a?µat?p??????? d?a µ?s?? t?? ?. ?. ? ?????S? ??S Slide 17: ? p??tas? µa? d??ad? ßas??eta? st?? a???? t?? p??t?ß??µ?a? f???t?da?, µe a?t??e?µe?? ?????? t? pa???? ?p??es??? ?at??p????pt???? ?a?a?t??a ?a? ?????????? f???t?da?. ? ?????S? ??S Slide 18: ? p??tas? µa? e??a? p??sa?µ?sµ??? sta ded?µ??a, p?? ?p?????? st?? p??? µa?, ?? a?af??? t?? pa???s?a ?p??es??? pa????? ??e?a? ( d?µ?s?e? – ?d??t???? ) , st??e?e? de ?a ?a???e? ?????? a????e? e?pa??? ?????????? ?µ?d??. ? ?????S? ??S Slide 19: ?????? F???????S ??????? ????? ??????S ?G???S ??????? – ?F???? ??????????? ??????? ???a ap? t?? d?ast????t?te?, p?? ????? a?apt???e? µ???? s?µe?a t? ???t??, ?fe??e? ?a epa?ap??sd????se? t? ???? t??, p?? p??pe? ?a e??a? ? pa???? ?p??es??? p??t?ß??µ?a? f???t?da? ??e?a?, e?e? ?p?? t? pa?d? ?e?, pa??e?, µa?a??e?. ? ?????S? ??S Slide 20: G?a ?a ep?te???e? ? pa?ap??? st???? apa?t???ta? ?? ???t?? F???t?da? ?a?d??? ( tµ?µa ??????? ??e?a? pa?d??? – ef?ß??/ pa?d?at???? ?at?e?? ) ?a te?e? ?p? t?? ep?st?µ????? ep?pte?a t?? ??st?t??t?? ??e?a? t?? ?a?d???. G?a t? s??p? a?t? p??pe? ?a ste?e???e? a?????a µe st??? t? d?µ??????a ?µ?da? ??e?a?, s?µf??a µe ta p??t?pa t?? p??t?ß??µ?a? f???t?da? ( ep?s??pt?? ??e?a?, ????????? ?e?t??????, ???? ). ? ???e??? ?a? asf??e?a t?? ß?ef???p?a??? sta?µ?? - s???e???, ? asf??e?a t?? pa?d???? ?a???, p??pe? ?a apas????s??? t? ???t??. ? e??s??s? t?? ????? t?? ??st?t??t?? ??e?a? t?? ?a?d??? µe t? ????? ?a? t? s??s? p?? ??e? µe ??at????? f??e?? pa???e? t? d??at?t?ta e?????te??? p??sßas?? sta s???e?a, µe st??? t?? ??????s? ?a? ???p???s? p????aµµ?t?? a????? ??e?a? . G?a t??? ?????? a?t??? t? ???t?? p??pe? ?a s??d?eta? ??????t?a µe t? ???t?? F???t?da? G??a??a?, ?p?t??p? pa?de?a?, s??????? ep?t??p??, a???t??? s?µate?a ?a? s???????? ?????? t?? s???e??? t?? p???? µa?. ?a ?esµ??et??e? ?a? ?a ???eta? ???e ????? µe t? ???? t?? µa??µ?t?? ( ?????? ) t? « Fest?ß?? ??e?a? », µe t? s?µµet??? t?? s???e???. ? ?????S? ??S Slide 21: ?? ???t?? ep??????e?ta? ap? t? ??µ?. ??e? t? d??at?t?ta ?µ?? ?a ap??t?se? p??s?et??? ??????µ????? p????? e?? s????e? s?µß?se?? µe asfa??st??? taµe?a. ? ?????S? ??S Slide 22: ?????? F???????S G??????S ??? e????? t?? p????aµµ?t?? p?? af????? t?? ????? ???a??a, t? ?e??????t? ?a? t? ??a µ?t??a, p??pe? ?a t?? ??e? ? ?a?d?at??? ?p? t?? ep?pte?a t?? ??st?t??t?? ??e?a? t?? ?a?d???. ?a p?????µµata p??????? ( t??????? – µast?? ) ?????ta? ?p? t?? ep?pte?a t?? ??s???µe??? ??e?a? ?e???????. ?p? t?? µ???? s?µe?a ?e?t?????a t?? ????eta? a?a??a?a ? p??s???? ?????????. ??sa ap? s??t???sµ??e? d??se?? t? ???t?? p??pe? ?a ??e? st??? t?? e?a?s??t?p???s? t?? t?p???? p????sµ?? se ??µata ??e?a? ?a? ??? µ??? p?? af????? t? ???a??a ?a? t?? « p??s????s? – d?µ??????a » f???? t?? ???t???. ?? ???t?? p??pe? ?a s??d?eta? ??????t?a µe t?? ????????? ?p??es?a t?? ??µ??, ?? ???t?? F???t?da? ?a?d???, t? ???? ?a? t? ??afe?? a??????. ? ?????S? ??S Slide 23: ????S ???S?????????S ???a p?????µµata, ta ?p??a µp??e? ?a a?apt?????? st? p?a?s?? µ?a? p???t???? s?µf???? µe t?? a???? t?? p??a????? ??e?a? e??a? : ??????µµata a????? ??e?a? st? ?e?t????, µe st??? t?? e?a?s??t?p???s? t?? d?µ?t?? se ??µata p??????? ?a? f???t?da? t?? ??e?a? t???. ??????µµata p??????? µe st??? t?? e??µ???s? ?a? e?a?s??t?p???s? s???e???µ???? p????sµ?a??? ?µ?d?? ( p.? ?ap??st?? ) µ?sa ap? ????????µ??e? d??se??. ??????µµata p??????? µe st??? t?? pa?a???? « e?pa?de?t?? ??e?a? » ap? e?a?s??t?p???µ????? d?µ?te?. ? e????? t?? p???t???? e?????? t?? ?e???. ? ??e???? t?? ??µ?µ?t?ta? t?? ?e?a??? ????t?? t??ef???a?. ? ?????S? ??S

Related presentations


Other presentations created by politne

Ανακύκλωση
20. 11. 2008
0 views

Ανακύκλωση

Τρίτη Ηλικία
04. 01. 2009
0 views

Τρίτη Ηλικία

ASFALIA (FILEminimizer)
01. 12. 2009
0 views

ASFALIA (FILEminimizer)

simetoxikosproipologismos
03. 12. 2009
0 views

simetoxikosproipologismos