2007 12 03 Program PEOPLE projekty indywidualne

Information about 2007 12 03 Program PEOPLE projekty indywidualne

Published on March 18, 2008

Author: Altoro

Source: authorstream.com

Content

Program „Ludzie” dla naukowców w 7PR Projekty indywidualne:  Program „Ludzie” dla naukowców w 7PR Projekty indywidualne Marta Muter Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Program „Ludzie” dla naukowców w 7PR, Kraków, 19 lipca 2007 Plan prezentacji:  Plan prezentacji 1. Projekty indywidualne w programie „Ludzie” - wprowadzenie 2. Projekty indywidualne Intra-European Fellowships for Career Development (IEF), International Outgoing Fellowships for Career Development (IOF) 3. Projekty indywidualne - zasady finansowe 4. Mechanizmy reintegracyjne 5. Zagadnienia prawne 6. Jak przygotować wniosek projektowy? - wskazówki Slide3:  1. Projekty indywidualne w programie „Ludzie” - wprowadzenie 1. Projekty indywidualne w programie „Ludzie” - wprowadzenie:   patronat Marie Curie  różne typy projektów badawczo-szkoleniowych (rozwój zasobów ludzkich w nauce)  podnoszenie kwalifikacji pracowników nauki na dowolnym etapie kariery  międzynarodowa i międzysektorowa mobilność naukowców  brak limitu wieku – istotne jest doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych  dowolna tematyka badań (zgodna z art.163 TWE; aspekty etyczne)  nacisk kładziony na aktywny udział przemysłu (głównie MŚP)  nacisk kładziony na aktywny udział kobiet w pracach badawczych (40%)  większość akcji otwartych jest na udział naukowców z krajów trzecich zwiększony budżet: FP5: 1050 mln EUR FP6: 1580 mln EUR FP7: 4728 mln EUR Przy realizacji programu i finansowaniu projektów brane będą pod uwagę oferowane warunki pracy, przejrzystość rekrutacji oraz możliwości rozwoju kariery w oparciu o zapisy „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji naukowców”. 1. Projekty indywidualne w programie „Ludzie” - wprowadzenie Slide5:  Projekty instytucjonalne  instytucja/sieć aplikuje o konkretną liczbę miejsc szkoleniowych (osobomiesiące)  kontrakt z KE – max. 4 lata  zaakceptowane instytucje dokonują selekcji naukowców na szkolenia i prowadzenie badań pobyt szkoleniowy może trwać 2 miesiące – 36 miesięcy (w zależności od rodzaju projektu) Projekty indywidualne  naukowiec w porozumieniu z instytucją przygotowuje projekt badawczo-szkoleniowy  kontrakt z KE podpisuje instytucja przyjmująca, która następnie zatrudnia naukowca  pobyt badawczo-szkoleniowy trwa od 12 do 36 miesięcy (w zależności od typu projektu) 1. Projekty indywidualne w programie „Ludzie” - wprowadzenie 1. Projekty indywidualne w programie „Ludzie” - wprowadzenie:   Kraje członkowskie UE:  Austria, Belgia, Bułgaria*, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia*, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włoc  Kraje stowarzyszone z 7.PR:  Islandia, Lichtenstein, Norwegia (jako kraje EOG)  Izrael, Szwajcaria (na podstawie dwustronnych postanowień dotyczących działalności naukowej)  Chorwacja, Serbia, Turcja, (na podstawie Memorandum of Understanding)  Kraje trzecie:  Wszystkie pozostałe kraje.  Instytucje zlokalizowane w krajach z listy ICPC (FP7 International Co-operation Partner Country) będą mogły korzystać z dofinansowania w ramach projektu. 1. Projekty indywidualne w programie „Ludzie” - wprowadzenie 1. Projekty indywidualne w programie „Ludzie” - wprowadzenie:   Uczestnicy Host organization/ participant/ beneficiary (Co-ordinator + partners) Uczestnikami mogą być organizacje posiadające osobowość prawną, aktywnie działające na polu nauki : - Instytucje publiczne (np. uniwersytety, instytuty badawcze); - Instytucje komercyjne, zwłaszczaj małe bądź średnie przedsiębiorstwa - Organizacje charytatywne, stowarzyszenia - Instytucje międzynarodowe (np.CERN, EMBL); - Wspólnotowe Centrum Badawcze (The Joint Research Centre of the European Commission) Więcej na ten temat zasad uczestnictwa: http://www.cordis.lu/fp7/participationrules/ 1. Projekty indywidualne w programie „Ludzie” - wprowadzenie Slide8:   Naukowcy Fellows, researchers Doświadczony naukowiec (experienced researcher) to osoba ze stopniem doktora lub z co najmniej 4-letnim stażem naukowym (po uzyskaniu tytułu magistra) Naukowiec początkujący (early stage researcher) to osoba, która po uzyskaniu tutyłu magistra ma mniej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych i nie ma stopnia doktora. 1. Projekty indywidualne w programie „Ludzie” - wprowadzenie Slide9:   Warunki mobilności (rules of mobility): Muszą być spełnione w dniu zamknięcia konkursu. Naukowiec nie może odbyć szkolenia w kraju, którego jest obywatelem. Naukowiec nie może odbyć szkolenia w kraju, w którym przebywał dłużej niż 12 miesięcy w okresie ostatnich 3 lat. WYJĄTKI: Naukowiec europejski pracujący przez 3 lata poza UE i krajami stowarzyszonymi w okresie ostatnich 4 lat. Kilka obywatelstw (jeśli nie przebywał w kraju obywatelstwa przez ostatnich co najmniej 5 lat). Organizacje międzynarodowe. 1. Projekty indywidualne w programie „Ludzie” - wprowadzenie 1. Projekty indywidualne w programie „Ludzie” - wprowadzenie :  1. Projekty indywidualne w programie „Ludzie” - wprowadzenie 1. Projekty indywidualne w programie „Ludzie” - wprowadzenie :  Kształcenie ustawiczne i rozwój kariery Rozwój kariery doświadczonych naukowców Intra-European Fellowship for Career Development (IEF) Wsparcie dla doświadczonych naukowców z krajów członkowskich lub stowarzyszonych z UE na realizację indywidualnego projektu szkoleniowo-badawczego w instytucji zlokalizowanej w innym kraju członkowskim lub stowarzyszonym z 7.PR. Co-funding - współfinansowanie programów regionalnych/krajowych European Reintegration Grant (ERG) Wsparcie dla doświadczonych naukowców z krajów członkowskich lub stowarzyszonych, którzy uprzednio skorzystali ze szkolenia w ramach projektów Marie Curie przez okres co najmniej 18 miesięcy, na kontynuację podjętych badań w innym kraju członkowskim lub stowarzyszonym z 7.PR. 1. Projekty indywidualne w programie „Ludzie” - wprowadzenie 1. Projekty indywidualne w programie „Ludzie” - wprowadzenie :  Wymiar międzynarodowy International Outgoing Fellowships for Career Development (IOF) Wsparcie dla doświadczonych naukowców z krajów członkowskich lub stowarzyszonych z UE na realizację indywidualnego projektu szkoleniowo-badawczego w instytucji zlokalizowanej w kraju trzecim. International Reintegration Grants (IRG) Wsparcie dla doświadczonych naukowców z krajów członkowskich lub stowarzyszonych, którzy przez co najmniej 3 ostatnie lata pracowali naukowo poza Europą, na prowadzenie badań w kraju członkowskim lub stowarzyszonym z 7.PR. International Incoming Fellowships (IIF) Wsparcie dla doświadczonych naukowców z krajów trzecich na realizację indywidualnego projektu szkoleniowo-badawczego w instytucji zlokalizowanej w kraju członkowskich lub stowarzyszonym z UE . 1. Projekty indywidualne w programie „Ludzie” - wprowadzenie Slide13:  2. Projekty indywidualne Intra-European Fellowships for Career Development (IEF), International Outgoing Fellowships for Career Development (IOF) 2. Projekty indywidualne - IEF:  Marie Curie Intra-European Fellowships for Career Developme (MCIEF) FP7-PEOPLE-2007-2-1-IEF Budżet konkursu: 72 mln EUR http://cordis.europa.eu/fp7/ „find a call” http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=44 Workprogramme Guide for Applicants Electronic Proposal Submission System (EPSS) Termin składania wniosku: 14 sierpnia 2007 o godz. 17:00 czasu lokalnego w Brukseli Ogłoszenie wyników: listopad 2007 Podpisanie pierwszych kontraktów: luty 2008 2. Projekty indywidualne - IEF Slide15:  Projekt MCIEF (1-2 lata): Kształcenie ustawiczne (life-long learning) Wyjazd szkoleniowy nie powinien nosić cech „tymczasowego rozwiązania”. Powinien jasno wynikać z wcześniejszych dokonań naukowca i być niezbędnym krokiem do realizacji konkretnych zamierzeń naukowych w przyszłości (po zakończeniu projektu). Naukowiec powinien nabyć/wzmocnić umiejętności pozwalające na samodzielne kierowanie zespołem naukowym (leadership). dywersyfikacja umiejętności (competence diversification) umiejętności „miękkie” (complementary skills) interdyscyplinarność (mutli- or interdisciplinary level) współpraca z sektorem prywatnym (intersectorial experience) Personal Career Development Plan: potrzeby szkoleniowe, czyli umięjętności do nabycia w ramach szkolenia (w tym umiejętności „miękkie”); cele naukowe; sprawozdanie z ich realizacji 2. Projekty indywidualne - IEF Slide16:  International Outgoing Fellowships for Career Development (MCIOF) FP7-PEOPLE-2007-4-1-IOF Budżet konkursu: 24 mln EUR http://cordis.europa.eu/fp7/ „find a call” http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=45 Workprogramme Guide for Applicants Electronic Proposal Submission System (EPSS) Termin składania wniosku: 14 sierpnia 2007 o godz. 17:00 czasu lokalnego w Brukseli Ogłoszenie wyników: listopad 2007 Podpisanie pierwszych kontraktów: luty 2008 2. Projekty indywidualne - IOF Slide17:  Projekt MCIOF (2– 3 lata): projekt składa się z dwóch faz: - pierwsza faza: od 1 roku do 2 lat w instytucji kraju trzeciego - druga faza: 1 rok w instytucji kraju członkowskiego lub stowarzyszonego z 7.PR Umowa podpisywana jest pomiędzy KE a instytucją, w której realizowana będzie faza powrotna. Instytucja w kraju trzecim musi być niezależna od instytucji, w której realizowana będzie faza powrotna. Cele dodatkowe: reinforce international dimention of the career acquire new knowledge in a world level third country research organisation apply the experience gained (back in Europe) Personal Career Development Plan: potrzeby szkoleniowe, czyli umięjętności do nabycia w ramach szkolenia (w tym umiejętności „miękkie”); cele naukowe; sprawozdanie z ich realizacji 2. Projekty indywidualne - IOF Slide18:  3. Projekty indywidualne - zasady finansowe 3. Projekty indywidualne – zasady finansowe:  3. Projekty indywidualne – zasady finansowe struktura świadczeń dla naukowca  wynagrodzenie (monthly living allowance)  koszty związane ze zmianą miejsca pobytu (transnational mobility) - koszty podróży (travel allowance) - koszty relokacji (mobility allowance)  jednorazowy dodatek "badawczy" (career exploratory allowance) struktura dofinansowania instytucji  koszty szkolenia (materiały, odczynniki, drobny sprzęt), także związane z uczestnictwem w szkoleniach zewnętrznych, konferencjach, publikacje...  koszty zarządzania projektem (w tym ewentualny audyt)  koszty ogólne (overheads) Slide20:  struktura świadczeń dla naukowca (1) wynagrodzenie (monthly living allowance):  stała kwota bazowa, której wysokość zależy od doświadczenia naukowego  podlega „correction coefficient”  wynagrodzenie można otrzymać w ramach: 1. umowy o pracę „employment contract” 2. innej umowy istniejącej w porządku prawnym państwa, w którym zlokalizowana jest instytucja przyjmująca, o ile obejmuje ona „minimum social security” Naukowiec doświadczony (4-10 lat): 1. 52 000 EUR/rok 2. 26 000 EUR/rok Naukowiec doświadczony (> 10 lat): 1. 78 000 EUR/rok 2. 38 000 EUR/rok 3. Projekty indywidualne – zasady finansowe 3. Projekty indywidualne – zasady finansowe:  struktura świadczeń dla naukowca (2) koszty podróży (travel allowance): przyznawane raz na 12 miesięcy  kwota stała, zależna od odległości pomiędzy „domem” a instytucją przyjmujacą <500 km: 250 EUR 500-1000km: 500 EUR 1000-1500km: 750EUR koszty relokacji (mobility allowance):  stała kwota wypłacana miesięcznie w wysokości 500 EUR lub 800 EUR (dla osób posiadających rodzinę) kwota podlega „correction coefficient” OIF – nie stosuje się w fazie powrotnej jednorazowy dodatek "badawczy" (career exploratory allowance):  kwota wysokości 2000 EUR  przysługuje w przypadku pobytów szkoleniowych trwających co najmniej 1 rok 3. Projekty indywidualne – zasady finansowe 3. Projekty indywidualne – zasady finansowe:  struktura dofinansowania instytucji zwrot kosztów szkolenia: ryczałt w wysokości 500 EUR/miesiąc lub 800EUR/miesiąc – w przypadku badań prowadzonych w laboratorium koszty zarządzania projektem (w tym ewentualny audyt): do 3% całego budżetu projektu koszty ogólne (overheads): do 10% całego budżetu projektu 3. Projekty indywidualne – zasady finansowe Slide23:  4. Mechanizmy reintegracyjne 4. Mechanizmy reintegracyjne:  European Reintegration Grants (ERG) FP7-PEOPLE-2007-2-2-ERG Budżet konkursu: 9,5 mln EUR http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=22 International Reintegration Grants (IRG) FP7-PEOPLE-2007-4-3-IRG Budżet konkursu: 14,5 mln EUR http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=23 Workprogramme Guide for Applicants Electronic Proposal Submission System (EPSS) Termin składania wniosku: 17 października 2007 o godz. 17:00 czasu lokalnego w Brukseli Ogłoszenie wyników: grudzień 2007 Podpisanie pierwszych kontraktów: marzec 2008 4. Mechanizmy reintegracyjne 4. Mechanizmy reintegracyjne:  European Reintegration Grant (ERG) Cel projektu: zachęcenie naukowców do kontynuacji prac badawczych na terenie Europy, ułatwienie naukowcom integracji w nowym środowisku pracy, wzmocnienie „brain circulation” Instytucje: z krajów członkowskich UE lub stowarzyszonych z 7.PR Naukowcy: z krajów członkowskich lub stowarzyszonych z 7.PR, którzy przez co najmniej 18 miesięcy uczestniczyli w projektach finansowanych w ramach akcji szkoleniowych bieżącego oraz poprzedniego Programu Ramowego. Wniosek należy złożyć najwcześniej na 1 rok przed zakończeniem bieżącego projektu Marie Curie i najpóźniej na 6 miesięcy po jego zakończeniem. Finansowanie: W wysokości 15 000 EUR rocznie przez 2-3 lata - w czasie trwania całego projektu instytucja może otrzymać 45 000 EUR. max. 3 % - koszty zarządzania; max. 10% - narzuty 4. Mechanizmy reintegracyjne 4. Mechanizmy reintegracyjne:  International Reintegration Grant (IRG) Cel projektu: zachęcenie naukowców do ponownego podjęcia prac badawczych na terenie Europy ułatwienie naukowcom integracji w nowym środowisku pracy Naukowcy: z krajów członkowskich lub stowarzyszonych z 7.PR, którzy od co najmniej 3 lat prowadzą badania naukowe poza Europą (w krajach trzecich). W ciągu 3 lat poprzedzających projekt nie można pracować/studiować itp. w kraju członkowskim lub stowarzyszonym z 7.PR dłużej niż 1 rok. Nie jest wymagane wcześniejsze uczestnictwo w projektach Marie Curie. Finansowanie: W wysokości 25 000 EUR rocznie przez 2-4 lata - w czasie trwania całego projektu instytucja może otrzymać max. 100 000 EUR. max. 3 % - koszty zarządzania; max. 10% - narzuty 4. Mechanizmy reintegracyjne Osoby do kontaktu: Marta Muter Piotr Bednarek Ewelina Mossakowska [email protected] :  Dziękuję za uwagę Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Żwirki i Wigury 81 02-091 Warszawa tel: 0 22 828 74 83 fax: 0 22 828 53 70 e-mail: [email protected] Osoby do kontaktu: Marta Muter Piotr Bednarek Ewelina Mossakowska [email protected]

Related presentations


Other presentations created by Altoro

Robot Different Types
07. 01. 2008
0 views

Robot Different Types

guzman
18. 04. 2008
0 views

guzman

PublicFinancevsPubli cChoice
13. 04. 2008
0 views

PublicFinancevsPubli cChoice

2779JacobFrenkel
10. 04. 2008
0 views

2779JacobFrenkel

Chapter 02 Warming the Earth
07. 04. 2008
0 views

Chapter 02 Warming the Earth

ElectronicRetailersA ssociation9
27. 03. 2008
0 views

ElectronicRetailersA ssociation9

mining
26. 03. 2008
0 views

mining

Austria
21. 03. 2008
0 views

Austria

poc presentationv ny
28. 09. 2007
0 views

poc presentationv ny

PPT Jon Sigurdson
12. 10. 2007
0 views

PPT Jon Sigurdson

Workshop Wintersport
12. 10. 2007
0 views

Workshop Wintersport

2006 2007 Calender
06. 09. 2007
0 views

2006 2007 Calender

Protein for Athletes
06. 09. 2007
0 views

Protein for Athletes

a23
12. 09. 2007
0 views

a23

lecture 18 bread fermentation
04. 10. 2007
0 views

lecture 18 bread fermentation

ustman
09. 11. 2007
0 views

ustman

Slavery
11. 12. 2007
0 views

Slavery

The Model Hockey Program
06. 09. 2007
0 views

The Model Hockey Program

WAWF Deployment Review
07. 11. 2007
0 views

WAWF Deployment Review

soybeans2007
07. 11. 2007
0 views

soybeans2007

Association HEP Training
06. 09. 2007
0 views

Association HEP Training

Portion Distortion
12. 09. 2007
0 views

Portion Distortion

compositae2006r
07. 12. 2007
0 views

compositae2006r

The Cold War and Domino Theory
19. 12. 2007
0 views

The Cold War and Domino Theory

nelson NATO
25. 12. 2007
0 views

nelson NATO

Fri 04 Killar
29. 12. 2007
0 views

Fri 04 Killar

Oslo 1
02. 01. 2008
0 views

Oslo 1

fruit diseases05
04. 01. 2008
0 views

fruit diseases05

HARRY S TRUMAN
28. 12. 2007
0 views

HARRY S TRUMAN

hayek45
12. 09. 2007
0 views

hayek45

ETC 2004 10 25
06. 09. 2007
0 views

ETC 2004 10 25

CT303 NetworkingDevices
28. 12. 2007
0 views

CT303 NetworkingDevices

IDIS
10. 12. 2007
0 views

IDIS

lect04Slides
14. 12. 2007
0 views

lect04Slides

missions
24. 02. 2008
0 views

missions

360
12. 09. 2007
0 views

360

3 4apr07 SDD Chief
29. 11. 2007
0 views

3 4apr07 SDD Chief

Talk EX8 6
12. 03. 2008
0 views

Talk EX8 6

LoD
24. 12. 2007
0 views

LoD

Roch Stuart
24. 02. 2008
0 views

Roch Stuart

sp10002 3
19. 02. 2008
0 views

sp10002 3

FY2006TourismMediaPl an
10. 10. 2007
0 views

FY2006TourismMediaPl an

Thompson
12. 09. 2007
0 views

Thompson

SMI Innov
17. 06. 2007
0 views

SMI Innov

Salvo Presentation
17. 06. 2007
0 views

Salvo Presentation

SALTO Inclusion 2005
17. 06. 2007
0 views

SALTO Inclusion 2005

athletics
17. 06. 2007
0 views

athletics

JohnBare 11sept07
04. 12. 2007
0 views

JohnBare 11sept07

pizza talk 2006
12. 09. 2007
0 views

pizza talk 2006

Selectividad2007
17. 06. 2007
0 views

Selectividad2007

Phil Borgeaud final
06. 09. 2007
0 views

Phil Borgeaud final

Chelsie and Samantha
02. 11. 2007
0 views

Chelsie and Samantha

PLVol1
26. 11. 2007
0 views

PLVol1

ACHA Rules of Emphasis 8 12 06
06. 09. 2007
0 views

ACHA Rules of Emphasis 8 12 06

Renuka Ramnath
12. 09. 2007
0 views

Renuka Ramnath

Overview of Japan Steel Industry
09. 10. 2007
0 views

Overview of Japan Steel Industry

the10mostbeautifulsu rahs
02. 10. 2007
0 views

the10mostbeautifulsu rahs

prez2
21. 11. 2007
0 views

prez2

PlanningMinorityComm unities
26. 02. 2008
0 views

PlanningMinorityComm unities

PPT for recruits 03 2
06. 09. 2007
0 views

PPT for recruits 03 2

siklejog2
17. 06. 2007
0 views

siklejog2

Amuse Promotional materials
12. 10. 2007
0 views

Amuse Promotional materials

GDSv15Training
03. 01. 2008
0 views

GDSv15Training