หลักฐานทางประวัติศาสตร์

Information about หลักฐานทางประวัติศาสตร์

Published on July 8, 2014

Author: yingkulrisa

Source: authorstream.com

Content

หลักฐานทางประวัติศาสตร์: หลักฐานทางประวัติศาสตร์ โดย ครูกุลริศา ฤกษ์ม่วง ต่อไปนี้จะเข้าสู่....: ต่อไปนี้จะเข้าสู่.... เนื้อหาสาระ เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์ กรุณาตั้งใจเรียนหนังสือ ด้วยนะครับ เนื้อหาสาระ: เนื้อหาสาระ ความหมายของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ บิดาวิชาประวัติศาสตร์ของไทย: บิดาวิชาประวัติศาสตร์ของไทย สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ มีชีวิตอยู่ในช่วงเวลา พ.ศ. 2404-2486 PowerPoint Presentation: หลักฐานทาง ประวัติศาสตร์ คืออะไร มีเกณฑ์การจำแนกแบบใด แบ่งได้กี่ประเภท อะไรบ้าง... PowerPoint Presentation: หลักฐานทางประวัติศาสตร์ คือ ร่องรอยการกระทำของมนุษย์ในอดีต ที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน (หรือ ร่องรอยของอดีต ) PowerPoint Presentation: หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยประเภทต่างๆ PowerPoint Presentation: จำแนกตาม ลักษณะของหลักฐาน PowerPoint Presentation: หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นลายลักษณ์อักษร ลักษณะ เป็นหลักฐานข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือหรือตัวอักษร จารึกลงแผ่นศิลา แผ่นดินเหนียว ใบลาน รวมทั้งตัวหนังสือที่พิมพ์ หรือเขียน ด้วยลายมือในกระดาษ หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร: หลักฐาน ที่ไม่เป็น ลายลักษณ์อักษร เป็นหลักฐานข้อมูลที่ ไม่ใช่ตัวหนังสือ แต่เป็นวัตถุ หรือไม่ใช่วัตถุ ลักษณะ PowerPoint Presentation: จำแนกตาม ความสำคัญของหลักฐาน ลักษณะของหลักฐานชั้นต้น (ปฐมภูมิ) : ลักษณะ ของหลักฐาน ชั้นต้น (ปฐมภูมิ) เป็น หลักฐานที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับเหตุการณ์ นั้นๆ เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โดยตรง เป็นเอกสารที่ผู้อยู่ร่วมเหตุการณ์บันทึกไว้ หรือหลักฐานที่สร้างขึ้นในสมัยนั้นๆ มีความน่าเชื่อถือ มากกว่าหลักฐานชั้นรอง ลักษณะของหลักฐานชั้นรอง (ทุติยภูมิ) : ลักษณะ ของหลักฐาน ชั้นรอง (ทุติยภูมิ) เป็นหลักฐานที่ เขียนโดยบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ แต่ได้รับการถ่ายทอดจากบุคคลอื่นๆ อีกต่อหนึ่ง หรือกล่าวได้ว่า “ เป็นข้อมูลที่เขียนหรือรวบรวมไว้ภายหลัง ” จึงมีคุณค่าความน่าเชื่อถือ น้อยกว่าหลักฐานชั้นต้น PowerPoint Presentation: จำแนกตาม ลักษณะของหลักฐาน ตัวอย่างหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร: ตัวอย่าง หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร จารึก ตำนาน พงศาวดาร จดหมายเหตุ เอกสารทางราชการ งานเขียนทางประวัติศาสตร์หรือประวัติศาสตร์นิพนธ์ จารึก: จารึก เป็นหลักฐานลายลักษณ์อักษรที่เก่าแก่ที่สุด ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย และเป็นหลักฐานที่สำคัญที่สุด ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย จารึกถือเป็นหลักฐานชั้นต้น (ปฐมภูมิ) ศิลาจารึก คือ การใช้เหล็กแหลมสกัดเป็นร่องลึกเป็นตัวอักษรลงบนแผ่นหิน : ศิลาจารึก คือ การใช้เหล็กแหลมสกัดเป็นร่องลึกเป็นตัวอักษรลงบนแผ่นหิน ตำนาน : ตำนาน เป็นเรื่องที่ เล่าสืบต่อกันมาด้วยวาจา ต่อมา... ได้นำมาจดบันทึกและพิมพ์ เผยแพร่ในภายหลัง ส่วนใหญ่ เป็นเรื่องเกี่ยวกับ..... พุทธศาสนา ปูชนียสถาน กำเนิดเมือง เรื่องราวบุคคลสำคัญ หากแบ่งประเภทตามความสำคัญของหลักฐาน: หากแบ่งประเภท ตามความสำคัญของหลักฐาน ตำนาน ถือเป็นหลักฐานชั้นรอง (ทุติยภูมิ) พงศาวดาร: พงศาวดาร ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชวงศ์ ราชสำนัก เป็นบันทึกเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ พบหลักฐาน สมัยอยุธยา รัตนโกสินทร์ จนถึงต้นรัชกาลที่ 5 ไม่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสามัญชนทั่วไป PowerPoint Presentation: พงศาวดาร ที่นักประวัติศาสตร์ประเมินความถูกต้อง และ น่าเชื่อถือได้มากที่สุด คือ........................ พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐ เนื้อหากล่าวถึงเรื่องราว ตั้งแต่ก่อนตั้งกรุงศรีอยุธยา มาจนถึงเหตุการณ์ที่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ยกทัพไปถึงพม่าในปี พ.ศ. 2174 หลวงประเสริฐอักษร นิติ์ เป็นผู้ค้นพบ PowerPoint Presentation: หากแบ่งประเภทตามความสำคัญของหลักฐาน พงศาวดาร ถือเป็นหลักฐานชั้นต้น (ปฐมภูมิ) จดหมายเหตุ: จดหมายเหตุ เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ใกล้เคียงกับพงศาวดารมาก คือ ผู้จดบันทึกจดเรื่องราวนั้น ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ โดยบอก วัน เดือน ปี จึงให้ความถูกต้องในเรื่องของเวลา แต่จดหมายเหตุจะบันทึกครั้งละเหตุการณ์ เป็นบันทึกร่วมสมัย จดหมายเหตุ จึงเป็นหลักฐานชั้นต้น (ปฐมภูมิ) PowerPoint Presentation: จดหมายเหตุ พระบาทสมเด็จ ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสแหลมมลายู คราว ร.ศ. ๑๐๗ และ ๑๐๘ ----------- มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้พิมพ์พระราชทานในการบำเพ็ญพระราชกุศล เมื่อสมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้า ฯ กรมหลวงนครราชสีมา เสด็จทิวงคตมาถึงสัตตมวาร ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๗ ------------ จดหมายเหตุหลวง PowerPoint Presentation: จดหมายเหตุของชาวต่างชาติ เอกสารทางราชการ (หรือเอกสารการปกครอง): เอกสารทางราชการ (หรือเอกสารการปกครอง) เป็นเอกสารเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน หรือการปกครอง เก็บรวบรวมไว้ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ส่วนใหญ่ เป็นเอกสารในสมัยรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 มาจนถึงปัจจุบัน เช่น ใบบอก คือ รายงานจากหัวเมืองมายังส่วนกลาง สารตรา คือ หนังสือของเสนาบดีไปถึงเจ้าเมือง ศุภอักษร คือ หนังสือจากเสนาบดีไปถึงเจ้าเมืองประเทศราช ราชกิจจานุเบกษา : Royal Thai Government Gazette, : ราชกิจจา นุเบกษา : Royal Thai Government Gazette , เป็น หนังสือรวบรวมคำประกาศ ของ ทาง ราชการ โดย เริ่มจัดพิมพ์ ขึ้นใน สมัย พระบาทสมเด็จพระ จอมเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เป็นเอกสารหลักในการแจ้งประกาศ กฎหมาย และ คำสั่งทางราชการให้ประชาชน ทราบ อย่าง เป็น ทางการ ปัจจุบัน นี้ สำนัก นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับผิดชอบจัดพิมพ์และเผยแพร่ ราชกิจจา นุเบกษา ถือ เป็นหลักฐาน ชั้นต้น (ปฐมภูมิ ) งานเขียนทางประวัติศาสตร์ หรือประวัติศาสตร์นิพนธ์ (Thesis): งานเขียนทางประวัติศาสตร์ หรือประวัติศาสตร์ นิพนธ์ ( Thesis ) คือ หนังสือ หรือ บทความทางประวัติศาสตร์ ที่นักประวัติศาสตร์หรือนักวิชาการแขนงอื่นๆ ได้ศึกษาค้นคว้า วิจัย และพิมพ์เผยแพร่ เช่น ชีวประวัติบุคคลสำคัญ และ เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ต่างๆ งานเขียนทางประวัติศาสตร์ ถือเป็นหลักฐานชั้นรอง(ทุติยภูมิ) งานเขียนทางประวัติศาสตร์: งานเขียนทางประวัติศาสตร์ หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร: หลักฐาน ที่ไม่เป็น ลายลักษณ์อักษร เป็นหลักฐานข้อมูลที่ ไม่ใช่ตัวหนังสือ แต่เป็นวัตถุ หรือไม่ใช่วัตถุ ลักษณะ ตัวอย่างหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร: ตัวอย่าง หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร หลักฐานทางโบราณคดี โบราณวัตถุ เช่น โครงกระดูกมนุษย์ เครื่องปั้นดินเผา เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องประดับ ที่ทำจากหิน หรือโลหะ ตัวอย่างหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร: ตัวอย่าง หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ประติมากรรม เช่น พระพุทธรูป จิตรกรรม เช่น ภาพวาด ฝาผนัง พระอุโบสถ สถาปัตยกรรม เช่น โบสถ์ วิหาร เจดีย์ งานศิลปกรรม ตัวอย่างหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร: ตัวอย่าง หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร คำบอกเล่า หลักฐานประเภทโสตทัศน์ ทั้งสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และสมัยประวัติศาสตร์ หลักฐานทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และเพลงพื้นบ้าน หลักฐานทางโบราณคดี : โครงกระดูกของมนุษย์:  หลักฐานทางโบราณคดี : โครงกระดูกของมนุษย์ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในยุคสำริด: หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในยุคสำริด หลักฐานเครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องประดับทำด้วย สำริด (ทองแดง + ดีบุก)   เครื่องปั้นดินเผาลายเขียนสี   ที่บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี สถาปัตยกรรม: สถาปัตยกรรม ประติมากรรม: ประติมากรรม พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร พระพุทธชินราช:  พระพุทธชินราช ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก ประติมากรรม จิตรกรรมไทย: จิตรกรรมไทย ปรากฏหลักฐานตั้งแต่สมัยสุโขทัย เจริญสูงสุดในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น จิตรกรรมไทยในอดีต ส่วนใหญ่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา เช่น พุทธประวัติ หรือ ทศชาติชาดก ผลงานมักปรากฏอยู่ตามวัด PowerPoint Presentation: จิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ อยู่ที่พระระเบียงรอบวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หลักฐานทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และเพลงพื้นบ้าน: หลักฐานทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และเพลงพื้นบ้าน การแสดงละครนอก การแสดงละครใน โขน ลำตัด ลิเก เพลงฉ่อย หมอลำ รำมโนราห์ หลักฐานจากคำบอกเล่า: หลักฐานจาก คำบอกเล่า เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ได้จากคำพูด หรือการบอกเล่าสืบต่อๆ กันมา เช่น การเล่าประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับชื่อหมู่บ้าน การเล่าเรื่องบุคคลสำคัญในชุมชน การเล่านิทานพื้นบ้าน หลักฐานประเภทโสตทัศน์ : หลักฐานประเภทโสตทัศน์ เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยี เช่น ภาพถ่าย ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ แถบบันทึกเสียง และสื่อคอมพิวเตอร์ต่างๆ ภาพยนตร์: ภาพยนตร์

Related presentations


Other presentations created by yingkulrisa

ภูมิศาสตร์
13. 07. 2015
0 views

ภูมิศาสตร์

สังคมวิทยา
27. 12. 2015
0 views

สังคมวิทยา

สังคมวิทยา
27. 12. 2015
0 views

สังคมวิทยา

สังคมวิทยา
29. 12. 2015
0 views

สังคมวิทยา