გამოცდების ელექტრონული სისტემა

Information about გამოცდების ელექტრონული სისტემა

Published on July 8, 2014

Author: davidalaverdashv

Source: authorstream.com

Content

გამოცდების ერთიანი ელექტრონული სისტემა : გამოცდების ერთიანი ელექტრონული სისტემა 2014 წელი მაძიებელთა ON-LINE რეგისტრაციის მოდული 2. ელექტრონული ტესტირების მოდული PowerPoint Presentation: ამ შემთხვევაში, სისტემის საბოლოო მიზანს მაძიებელი-სამინისტრო-მაძიებელის სამწვერიანი ბლოკ-სქემიდან საწყისი და დამამთავრებელი კომპონენტების საჭიროების ნიველირება წარმოადგენს, რათა თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით, მაძიებელს თავიდან აარიდოს პირველადი განაცხადის გაკეთებასა და სარეგისტრაციო პროცედურებთან მიმართებაში, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში მისვლის აუცილებლობა და მასთან დაკავშირებული დროითი და თანხობრივი დანახარჯები. მაძიებელთა ON-LINE რეგისტრაციის მოდული PowerPoint Presentation: ელექტრონული ტესტირების მოდული სარეგისტრაციო განაცხადისა და მასთან დაკავშირებული საპროცედურო დოკუმენტების ON-LINE წარდგენა და სისტემაში ატვირთვა; PowerPoint Presentation: ელექტრონული ტესტირების მოდული განაცხადების მანუალურ რეჟიმში დამუშავება (საგნებისა (ნოზოლოგიების) და სხვა საჭირო ნიშნით სორტირება, საგამოცდო ჯგუფების ოპტიმალურად დაკომპლექტება და რიგითობის დროის მიხედვით განსაზღვრა-გადანაწილება) და სისტემაში სტრუქტურიზებული სახით ატვირთვა ; PowerPoint Presentation: ელექტრონული ტესტირების მოდული სარეგისტრაციო პროცედურების წარმატების დასრულებისა და გამოცდის ჩატარების დროისა და ადგილის შესახებ, სისტემის მიერ მაძიებლის SMS- ნოტიფიკაციის მეშვეობით ავტომატიზირებული ინფორმირება; PowerPoint Presentation: ელექტრონული ტესტირების მოდული საგამოცდო პროცედურების ტესტირების ელექტრონული სისტემის მეშვეობით განხორციელება; PowerPoint Presentation: ელექტრონული ტესტირების მოდული გამოცდების შედეგების ავტომატიზირებულ რეჟიმში შეჯამება და სტატისტიკურ-ანალიტიკური ანგარიშგება. PowerPoint Presentation: ავტორიზაცია / რეგისტრაცია სამოქალაქო რეესტრთან ინტეგრაცია (დამკვეთის სურვილის მიხედვით ) მაძიებლის პროფილი (ჩაბარებული გამოცდების ისტორია ) მომხმარებლის მხარე მომხმარებლის მხარე: მომხმარებლის მხარე საკუთარი შედეგის გამოცდის დასრულებისთანავე ნახვის შესაძლებლობა. გამოცდის ტიპისა და საგნის (ნოზოლოგიის) არჩევა ( ოფიციალური საგამოცდო ტესტირების შემთხვევაში ავტომატურად არჩეულია სარეგისტრაციო პროცედურების შესაბამისი გამოცდის ტიპი და საგანი). საგამოცდო ბილეთის გენერაცია მომხმარებლის მხარე: გამოცდის სესიის დაწყება და პირობები . სრული ბილეთის ნახვა შეკითხვის მონიშვნა და გადადება კონკრეტულ შეკითხვაზე პასუხების განულების შესაძლებლობა მომხმარებლის მხარე PowerPoint Presentation: მომხმარებლის მხარე დროის შეზღუდვის ინდიკაცია საბოლოო შედეგების ფორმირება შეჯამებული უწყისი (რეესტრი) საერთო რეიტინგი 02 : 14 : 37 PowerPoint Presentation: ადმინისტრატორების პროფილების მართვა გამოცდების ტიპების ადმინისტრირების ფუნქციონალი საგნების (ნოზოლოგიების) ადმინისტრირების ფუნქციონალი ტესტების ადმინისტრირებისა და ფაილების ატვირთვის ფუნქციონალი საგნების მენიუთა ადმინისტრირების ფუნქციონალი მომხმარებელთა ადმინისტრირების ფუნქციონალი ადმინისტრატორის დაფის ფუნქციონალი PowerPoint Presentation: ადმინისტრატორის დაფის ფუნქციონალი ტესტების ვალიდაციის ავტომატიზირებული კონტროლი ტესტების ქვეპუნქტებად დაყოფისა და იმპორტ-ექსპორტის ფუნქციონალი რეიტინგების სრულად წვდომის ინსტრუმენტი და სტატისტიკა TESTS TESTS PowerPoint Presentation: გმადლობთ ყურადღებისათვის!

Related presentations


Other presentations created by davidalaverdashv

gamocdebis eleqtronuli sistema
08. 07. 2014
0 views

gamocdebis eleqtronuli sistema

LIS
08. 07. 2014
0 views

LIS

SOFTGEN GROUP Offer for lombards
13. 11. 2014
0 views

SOFTGEN GROUP Offer for lombards