פטרת ציפורניים טיפול טבעי

Information about פטרת ציפורניים טיפול טבעי

Published on February 11, 2019

Author: pateret

Source: authorstream.com

Content

slide 1: םיינרופיצ תרטפ יעבט לופיט העינמהו לופיטה תוטיש לכ slide 2: םיינרופיצה תרטפב ילנויצנבנוקה לופיטה לופיטו ימוקמ לופיט ללוכ ילנויצנבנוקה יאופרה לופיטה תועצמאב לפטל ץלמומ אל ןוירהב םישנ רובע .םירודכב ןיב ךשמנ ימוקמה לופיטה .ימוקמ לופיטב אלא םירודכ יאופר קל חורמל שרדנ םהב הנש יצחל םישדוח העברא .היירטפב עוגנה רוזאב slide 3: םיינרופיצה תרטפב יעבט לופיט רוזיפ וא החשמ לש החירמ ידי לע עצבתמ םיינרופיצ תרטפב יעבט לופיט תויאקיטמסוק וא םייביטנרטלא םילפטמ ידי לע עוגנה רוזאה לע הקבא לכ ומכ םיינרופיצה תרטפב האור תיניסה האופרה .רוקינמ-רוקידפ ינוכמב לצא לופיט ןכלו - לפוטמה לצא יטגרנאה ןוזיאה לש הרפהכ םוהיז וא הלחמ תופסונ תוצלמה ללכ ךרדב לולכי םיינרופיצ תרטפל יניס האופרב לפטמ .יוסיע וא רוקיד םע בולישו הנוזת ייוניש ומכ ןוזיאה תרדסהל slide 4: םיינרופיצה תרטפב יעבט לופיט לצא םג עצבתהל לוכי םיינרופיצ תרטפב יעבט לופיט םרק וא החשמ חרמתו עוגנה רועה תא ףלקתש תיאקיטמסוק טעמ תויהל לולע הז לופיט .םיינרופיצ תרטפב לופיטל ידועיי ךא העוגפה ןרופיצה וא רועה לש ףוליקה ךילהתב באוכ .ןוירהב םישנל ץלמומה לופיטה והזו יביטקפאל בשחנ slide 5: םיינרופיצה תרטפל רזייל לופיט באוכ וניא ךילהה .ןוירהב םישנל םג םיאתמו ליעיל בשחנ היגרנא הריבעמ רזיילה ןרק .דבלב רצק ןמז ךשמנ אוהו דע תובכשל דעבמ תרדוחו העוגנה ןרופיצה לא תדקוממ הנממ ןרוקה םוחה .הירטפה החתפתה םהילעש תומקרל הירטפה לוסיחל איבמ slide 6: ענמיהל ךיא תרטפמ םיינרופיצה slide 7: םימב הייהש ירחא ןיבו םיילגרה תא בגנל תועבצאה slide 8: רומשל ידכ םיילגרה תא ררוואל ירשפאשכ .תושבי ןהילע יחתפ םע םיילענ לוענל ץלמומ םילדנס וא רורוויא slide 9: תומוקמב הייהשה ךלהמב וא תוכירב ומכ םיבוטר םיירוביצ וא םיפכפכ לוענל שי - תוחלקמ ימוג ילענ slide 10: םייברג ףילחהל שי םוי ידימ םיילענהש ךכ םיילענו תוליענה ןיב ושבייתי slide 11: םיילגרה תופכ לע רזפל יאדכ העיזה חופיסל תוקבא וא קלט תושבי םיילגר לע רומשל ידכ תורוגס םיילענ םילעונ דוע לכ slide 12: בורגל ןיא ןפואו םינפ םושב לש םיילענו םייברג לוענלו םא יאדווב םירחא םישנא םדוק שומיש םהב השענ slide 13: וא הירטפ יוהיז לש הרקמ לכב ץלמומ - ןרופיצב וא רועב עגנ רוע אפורל תונפל slide 14: תרטפמ םוהיזה םהב םירקמב שי םינשנו םירזוח םיינרופיצה רישכתב עובק ןפואב שמתשהל תומהדזה תעינמל slide 15: הירטפ לש תוקבדה םיהזמו הרקמב שמתשהל שי - ףוגב והשלכ קלחב םיילגרה תא בגנל אלו תונוש תובגמב םע עגמב האבש תבגמה התוא םע יתיירטפה רוזיאה slide 16: ףדנמ דבמ וא הנתוכמ םייברג בורגל בורגל אל איה הצלמהה .העיז םירמוחמ וא ימוגמ תויושעש םייברג םימוטא םייטטניס slide 17: םיילגרב העיזמ םילבוסל וא הקבאב שמתשהל יאדכ העזה תעינמל החשמ slide 18: םיפסונ םיטרפל הטמל רושיקה לע וצחל

Related presentations