Στην αγκαλιά της θάλασσας

Information about Στην αγκαλιά της θάλασσας

Published on September 11, 2019

Author: gper2014

Source: slideshare.net

Content

1. 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ΢ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η΢ «΢ΣΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΣΗ΢ ΘΑΛΑ΢΢Α΢» Τπεφθυνη καθηγήτρια: Κάλλια Παυλοποφλου(ΠΕ03) ΢υμμετέχουςεσ καθηγήτριεσ: Αριςτέα Μπουλουξή (ΠΕ04.01), Γεωργία Παπαβαςιλείου (ΠΕ07) ΢το Πρότυπο Γυμνάςιο Αναβρφτων κατά το ςχολικό ζτοσ 2015-16,κάκε Δευτζρα απόγευμα λειτουργοφςε το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ «΢τθν αγκαλιά τθσ κάλαςςασ»(http://agaliathalassas.blogspot.gr/). ΢υμμετείχαν μακθτζσ τθσ Γϋ Γυμναςίου οι οποίοι χωρίςτθκαν ςε ομάδεσ και ετοίμαςαν εργαςίεσ με κζματα που “ακουμποφςαν” από διαφορετικι ςκοπιά τθ κάλαςςα. ΢τισ αρχζσ Φεβρουαρίου επιςκεφκικαμε το Εργαςτιριο Τδροβιολογίασ ςτο Μουςείο Γουλανδρι Φυςικισ Ιςτορίασ και ςυμμετείχαμε ςτο πρόγραμμα «Νεαροί Τδροβιολόγοι». Οι μακθτζσ ςε ρόλο ερευνθτι είχαν τθ δυνατότθτα να προςεγγίςουν με απλό και κατανοθτό τρόπο κζματα που αφοροφν τθν ζρευνα και τον τρόπο που εργάηονται οι επιςτιμονεσ ςτο εργαςτιριο ενόσ μουςείου. Επίςθσ, μελετϊντασ και παρατθρϊντασ διαφορετικά είδθ κοχυλιϊν ςτο ςτερεοςκόπιο είχαν τθ δυνατότθτα να κατανοιςουν τθν ζννοια τθσ βιοποικιλότθτασ, τθν αξία τθσ και τισ απειλζσ που δζχεται. Με κφριο ςκοπό τθν ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν ςε κζματα προςταςίασ και ςεβαςμοφ ςτο φυςικό περιβάλλον, ςτα τζλθ Φεβρουαρίου, καλζςαμε τθνχθμικό κα Αργυρϊ Αλάμπεθαπό το Μεςογειακό Γραφείο Πλθροφόρθςθσ. Οι μακθτζσ μασ πιραν μζροσ ςτο δίωρο πρόγραμμα περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ «Σο Δϊρο τθσ Βροχισ», όπου,εκτόσ

2. 2 των άλλων,ενθμερϊκθκαν για τα καλάςςια απορρίμματα, τισ πθγζσ τουσ και τθ ςυχνότθτα που τα ςυναντάμε ςτισ παραλίεσ. Σον Μάρτιο, ςυνεργάςτθκαν οι μακθτζσ όλων των ομάδων και δθμιοφργθςαν ζνα ερωτθματολόγιο ςχετικό με τισ ρυπαςμζνεσ ακτζσ, τα είδθ υπό εξαφάνιςθ, τουσ πρόςφυγεσ, τα απορρίμματα, τον εκελοντιςμό για κακαριςμό παραλιϊν κ.α. ΢τθ ςυνζχεια,το ερωτθματολόγιο μοιράςτθκε ςτουσ μακθτζσ όλων των τάξεωντου Γυμναςίου. Ακολοφκθςε θ καταγραφι των απαντιςεων και θ ςτατιςτικι ανάλυςθ αυτϊν. Η ολοκλιρωςθ του προγράμματόσ μασ ζγινε με τθ ςυλλογι απορριμμάτων κατά τθ διάρκειαμιασ βόλτασ ςτθν αγκαλιά του δάςουσ γφρω από το ςχολείο μασ, με ςκοπό… να μθ φτάςουν ςτθν αγκαλιά τθσ κάλαςςασ!

3. 3 Σο ερωτθματολόγιο που δθμιουργικθκε από τουσ μακθτζσκαι μοιράςτθκε ςε όλουσ τουσ μακθτζσ του Γυμναςίου, είναι το εξισ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “΢ΣΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΣΗ΢ ΘΑΛΑ΢΢Α΢” ΢Χ.ΕΣΟ΢: 2015 – 2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΘΗΣΕ΢/ΣΡΙΕ΢ Γ’ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ (΢υμμετέχοντεσ του προγράμματοσ) ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 1) Φφλο: ΚΟΡΙΣ΢Ι ΑΓΟΡΙ 2) Ηλικία : 12-13 13-14 14-15 ΑΠΑΝΣΗ΢ΣΕ ΢Ε ΟΛΕ΢ ΣΙ΢ ΕΡΩΣΗ΢ΕΙ΢ ΒΑΖΟΝΣΑ΢ ΕΝΑ Χ ΢ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΢Α΢: 1) Ποια είναι θ ςχζςθ ςου με τθ κάλαςςα; Δε μου αρζςει Σθ φοβάμαι Μου αρζςει Λατρεφω και μόνο τθν εικόνα τθσ 2) ΢ε ενδιαφζρει θ επικρατοφςα κατάςταςθ των μολυςμζνων ακτϊν; Κακόλου Ελάχιςτα Αρκετά Φυςικά 3) Θα ζπαιρνεσ μζροσ ςε εκελοντικι ομάδα για τον κακαριςμό ακτϊν; Ποτζ Κςωσ Ναι Φυςικά 4) Κατά τθ γνϊμθ ςου είναι απαραίτθτθ θ ςυνειςφορά του κακενόσ ςτθν προςταςία των καλαςςϊν; Κακόλου Ελάχιςτα Αρκετά Φυςικά 5) Είςαι ςτθν παραλία. ΢ου τελείωςε θ πορτοκαλάδα που ζπινεσ. Το μπουκάλι: Σο αφινεισ εκεί Σο πετάσ ςτθ κάλαςςα Σο παίρνεισ μαηί ςου Σο πετάσ ςτον κοντινό κάδο ανακφκλωςθσ 6) Πόςα χρόνια νομίηεισ (περίπου) ότι κάνει ζνα πλαςτικό μπουκάλι, να διαςπαςτεί; 40 – 50 80 - 100 200 - 300 400 - 500

4. 4 7) Πιςτεφεισ ότι τα ςκουπίδια ςε κάλαςςεσ και ακτζσ προκαλοφν τον πρόωρο κάνατο πολλϊν καλάςςιων ηϊων; Κακόλου Ελάχιςτα Αρκετά Φυςικά 8) Σα απορρίμματα ςτισ κάλαςςεσ αποτελοφν κίνδυνο τόςο για τα ηϊα όςο και για τουσ ανκρϊπουσ. ΢υμφωνείσ με τθν παραπάνω άποψθ; Κακόλου Ελάχιςτα Αρκετά Φυςικά 9) Πόςοι τόνοι ςκουπιδιϊν πιςτεφεισ ότι πετάχτθκαν ςτθν κάλαςςα το ζτοσ 2015 ( περίπου) ; 1 εκατ. τόνοι 5 εκατ. τόνοι 9 εκατ. τόνοι 15 εκατ. 10) Πόςα ψάρια πιςτεφεισ πωσ πεκαίνουν από ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ, κάκε μζρα ςτθν Μεςόγειο (περίπου); 1.000 5.000 10.000 15.000 11) Πολλά καλάςςια είδθ ςτθ Μεςόγειο κινδυνεφουν λόγω ανκρϊπινων δραςτθριοτιτων, (ςκουπίδια ςτθ κάλαςςα, οικοδόμθςθ παραλιακϊν κζρετρων, κυνιγι κλπ.). Διαφωνϊ ΢υμφωνϊ Δεν είμαι ςίγουροσ/θ 12) Πόςα πιςτεφεισ ότι είναι τα καλάςςια είδθ υπό εξαφάνιςθ ςτθν Ελλάδα; 10 20-30 περίπου 40 περίπου 60+ 13) Πϊσ μποροφν να επθρεάςουν ζνα καλάςςιο οικοςφςτθμα είδθ που προζρχονται από διαφορετικά οικοςυςτιματα; Καμία επίδραςθ εμπλουτιςμόσ τθσ πανίδασ - χλωρίδασ απειλι του οικοςυςτιματοσ καμία επίδραςθ κακϊσ δεν κατορκϊνουν να επιβιϊςουν 14) ΢ε ζχει απαςχολιςει το κζμα για τουσ πρόςφυγεσ που χάνονται ςτο Αιγαίο; Κακόλου Ελάχιςτα Αρκετά Φυςικά 15) Κατά τθ διάρκεια τθσ πλθμμυρίδασ και τθσ άμπωτθσ παρατθρείται θ άνοδοσ των νερϊν για ζνα χρονικό διάςτθμα (πλθμμυρίδα) και αντίςτοιχα θ κάκοδόσ τουσ (άμπωτθ). ΢ε τι οφείλονται τα φαινόμενα αυτά; ΢τθν απόςταςθ: ιλιου-γθσ ιλιου-γθσ και ςελινθσ-γθσ ςελινθσ-γθσ κανζνα από τα παραπάνω ΕΤΧΑΡΙ΢ΣΟΤΜΕ ΓΙΑ ΣΗ ΢ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΢Α΢!!!

5. 5 Ζνα μζροσ των αποτελεςμάτων και των εργαςιϊν που πραγματοποίθςαν μακθτζσ του Προγράμματοσ παρουςιάςτθκε ςτθν εςπερίδα για τθ κάλαςςα που οργανϊκθκε ςτο Πρότυπο Γυμνάςιο Αναβρφτων τθν 16θ Νοεμβρίου 2016. ΢τθ ςυνζχεια παρουςιάηεται το πρόγραμμα τθσ εςπερίδασ!

6. 6 Η κ. Πετρίδου υπεφκυνθ Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ ΔΔΕ Βϋ Ακινασ Ζνα μζροσ των ςυμμετεχόντων εκπαιδευτικϊν ςτθν εςπερίδα Η αφίςα τθσ εςπερίδασ

Related presentations


Other presentations created by gper2014

Υμηττός
24. 06. 2014
0 views

Υμηττός

Moraitis report2014 sea_f2_l
25. 10. 2014
0 views

Moraitis report2014 sea_f2_l

μονεμβασια
04. 06. 2015
0 views

μονεμβασια

το νερο 2o gym. cholargou
04. 06. 2015
0 views

το νερο 2o gym. cholargou