เรื่อง ศักราชและการเทียบศักราช

Information about เรื่อง ศักราชและการเทียบศักราช

Published on July 7, 2014

Author: yingkulrisa

Source: authorstream.com

Content

เรื่อง ศักราชและการเทียบศักราช: เรื่อง ศักราชและการเทียบศักราช สอนโดย...ครูกุลริศา ฤกษ์ม่วง ^__^ ทำให้รู้ว่า เหตุการณ์ใดเกิดก่อน เหตุการณ์ใดเกิดหลัง: ทำให้รู้ ว่า เหตุการณ์ใดเกิดก่อน เหตุการณ์ใดเกิดหลัง การเรียนรู้เรื่องศักราช มีประโยชน์อย่างไร ทำให้เรียงลำดับเวลาและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ถูกต้อง ความหมายของศักราช : ความหมายของศักราช อายุของเวลา ( Era ) ซึ่งเริ่มการนับศักราชที่ 1 จากเหตุการณ์ สำคัญอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยทั่วไปเป็นเหตุการณ์สำคัญทาง ศาสนา ศักราชที่ควรทราบ ในการศึกษาประวัติศาสตร์: ศักราชแบบไทย ศักราชที่ควรทราบ ในการศึกษาประวัติศาสตร์ ศักราชแบบสากล คริสต์ศักราช (ค.ศ.) ฮิจเราะห์ศักราช (ฮ.ศ.) รัตนโกสินทร์ศก (ร.ศ.) พุทธศักราช (พ.ศ.) มหาศักราช (ม.ศ.) จุลศักราช (จ.ศ.) PowerPoint Presentation: ศักราชใดบ้าง มีที่มาสืบเนื่องมาจาก เหตุการณ์สำคัญทางศาสนา อยากรู้จังเลย ^_^ PowerPoint Presentation: ศักราชแบบไทย ศักราชแบบสากล คริสต์ศักราช (ค.ศ.) ฮิจเราะห์ศักราช (ฮ.ศ.) รัตนโกสินทร์ศก (ร.ศ.) พุทธศักราช (พ.ศ.) มหาศักราช (ม.ศ.) จุลศักราช (จ.ศ.) PowerPoint Presentation: พุทธศักราช คริสต์ศักราช ฮิจเราะห์ศักราช ศักราช ที่มี ที่มาสืบเนื่องมาจาก เหตุการณ์สำคัญทางศาสนา ได้แก่ PowerPoint Presentation: ศักราชแบบสากล ศักราชแบบสากล: ศักราชแบบสากล สมัยก่อนคริสต์ศักราช หรือ ก่อนคริสตกาล ( Before Christ ) ใช้อักษรย่อว่า ก่อน ค.ศ. หรือ B.C. เช่น 76 B.C. คือ ก่อน ค.ศ. 76 ปี หรือ 76 ปีก่อน ค.ศ. คำว่า “ คริสต์ศักราช ” ( Anno Domini ) ใช้อักษรย่อว่า ค.ศ. = A.D . คริสต์ศักราช : ค.ศ. ศักราชแบบสากล: ศักราชแบบสากล เป็นศักราชของผู้ที่นับถือ ศาสนาคริสต์ คริสต์ศักราช : ค.ศ. ตั้งขึ้นในสมัย โรมัน ค.ศ. 1 ตรงกับพุทธศักราช 544 เริ่มนับเมื่อวันที่ พระเยซูประสูติ ดังนั้น พ.ศ. เกิดขึ้นก่อน ค.ศ. 543 ปี ศักราชแบบสากล: ศักราชแบบสากล ฮิจเราะห์ศักราช : ฮ.ศ. ฮิจเราะห์ศักราช (ฮ.ศ.) เป็นศักราชของชาว มุสลิม เมื่อปี พ.ศ. 1165 เป็นปีเริ่มต้น ฮ.ศ. 1 ได้เกิดเหตุการณ์สำคัญ คือ พระนบีมูฮัมหมัด ซึ่งเป็นศาสดาของศาสนา อิสลาม กระทำการ ฮิจเราะห์ ฮิจเราะห์ คือ อพยพ จากเมือง เมกกะ ไปอยู่เมือง เมดินา ศักราชแบบสากล: ศักราชแบบสากล ฮิจเราะห์ศักราช : ฮ.ศ. ดังนั้น หากจะเทียบปี ฮ.ศ. เป็นปี พ.ศ. ต้องบวกด้วย 1122 เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อน เกี่ยวกับจำนวนวัน ใน 1 ปี ฮ.ศ. มี 354 วัน จึงมีความคลาดเคลื่อนกับปีพ.ศ.ที่มี 365 วัน PowerPoint Presentation: ศักราชแบบไทย PowerPoint Presentation: ศักราชแบบไทย พุทธศักราช มหาศักราช จุลศักราช รัตนโกสินทร์ศก พุทธศักราช : พ.ศ. : พุทธศักราช : พ.ศ. เหตุการณ์สำคัญที่เป็นมูลเหตุให้ตั้งศักราชนี้ คือ เป็นศักราชที่ พุทธศาสนิกชน ตั้งขึ้น การเสด็จ ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 สำหรับประเทศไทยเริ่มนับพุทธศักราชที่ 1 เมื่อ... พระพุทธเจ้า เสด็จปรินิพพานไปแล้ว 1 ปี PowerPoint Presentation: พุทธศักราช (พ.ศ.) พระพุทธเจ้า เสด็จปรินิพพาน ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ขณะทรงมีพระชนมายุ 80 พรรษา การเสด็จปรินิพพานของพระพุทธเจ้า เป็นที่มาของการตั้งพุทธศักราช PowerPoint Presentation: พุทธศักราช มีวิธีนับแตกต่างกัน 2 แบบ ได้แก่ แบบไทยและแบบลังกา พระพุทธเจ้า เสด็จปรินิพพาน 1 ปี พ.ศ. 1 (เริ่มปี ใน แรม 1 ค่ำ เดือน 6 สิ้นปีในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ) พ.ศ. 1 1. นับแบบไทย เป็นการนับแบบปีเต็ม 2 . นับแบบลังกา เป็นการนับแบบปีย่าง พ.ศ.แบบของลังกาเร็วกว่าของไทย 1 ปี เช่น เมื่อไทยเป็น พ.ศ. 2500 ประเทศลังกาจะเป็น พ.ศ. 2501 เป็นต้น การบอกปีก่อนพุทธศักราชใช้คำว่า ก่อนพุทธศักราช หรือ ก่อน พ.ศ. กำกับจำนวนปี เช่น -พระพุทธเจ้าประสูติ ก่อนพุทธศักราช 80 ปี ( หรือก่อน พ.ศ. 80 ) พุทธศักราช (พ.ศ.) การใช้พุทธศักราชในประวัติศาสตร์ไทย: การใช้พุทธศักราชในประวัติศาสตร์ไทย ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2455 รัชสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6 ) เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันนี้ มหาศักราช : ม.ศ.: เป็นศักราชที่เริ่มต้นใช้ในสมัยของพระเจ้ากนิษกะ มหาศักราช : ม.ศ. กษัตริย์ผู้ครองแคว้นคันธาระของ ประเทศอินเดีย เกิดขึ้น ภายหลัง พ.ศ. 621 ปี ม.ศ. 1 ตรงกับ พ.ศ. 622 ใช้ในการคำนวณทาง โหราศาสตร์ และใช้ระบุเวลาใน จารึก ตำนาน ที่ทำขึ้นในสมัย สุโขทัย และ ก่อนสุโขทัย จุลศักราช : จ.ศ. : จุลศักราช : จ.ศ. สำหรับประเทศไทยใช้จุลศักราชมาตั้งแต่สมัย สุโขทัย เป็นศักราชที่เกิดขึ้นในดินแดน พม่าสมัยโบราณ เมื่อพ.ศ. 1182 ภายหลัง พ.ศ. 1181 ปี พบการใช้ศักราชแบบนี้ ใน จดหมาย เหตุ และพงศาวดาร ใช้มาจนถึงสมัย รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จึงเลิกใช้ รัตนโกสินทร์ศก : ร.ศ.: รัตนโกสินทร์ศก : ร.ศ. โดยกำหนดให้เริ่มนับ ร.ศ. 1 ในปี พ.ศ. 2325 (ภายหลัง พ.ศ. 2324 ปี) เป็นศักราชของไทยที่ รัชกาลที่ 5 ตั้งขึ้น พ.ศ. 2325 เป็นปีที่ รัชกาลที่ 1 สถาปนา กรุงรัตนโกสินทร์ เริ่มใช้ ร.ศ.ในราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ร.ศ. 108 (พ.ศ. 2432 ) จนถึง ร.ศ. 131 (พ.ศ. 2455 ) ต่อมา รัชกาลที่ 6 ทรงประกาศให้เลิกใช้ เปลี่ยนเป็น พุทธศักราช แทน PowerPoint Presentation: การศึกษาเวลากับ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่ไม่ระบุปีศักราช จะบอกช่วงเวลาอย่างกว้างๆ หรือไม่เจาะจง ทศวรรษ ( Decade ) ศตวรรษ ( Century ) สหัสวรรษ ( Millennium ) ทศวรรษ: ทศวรรษ ระยะเวลาใน รอบ 10 ปี นับ จากศักราชที่ ลงท้ายด้วยเลข 0 ถึงศักราชที่ ลงท้ายด้วยเลข 9 เช่น ทศวรรษ 2000 ตามคริสต์ศักราช หมายถึง... ค.ศ. 200 0 - 200 9 ทศวรรษ 2550 ตามพุทธศักราช หมายถึง... พ.ศ. 255 0 - 255 9 Decade Decade การเขียนทศวรรษตามหลักสากลนิยม ที่พบได้ในการศึกษาประวัติศาสตร์: การเขียนทศวรรษตามหลักสากลนิยม ที่พบได้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ หลักสากล Decade = ทศวรรษ โดยปกติใช้สัญลักษณ์ ตัวอักษร s หลังปีศักราช เช่น 1990’s หมายถึง... ทศวรรษ 1990 คือ ตั้งแต่ ค.ศ. 1990-1999 ศตวรรษ: ศตวรรษ ระยะเวลาใน รอบ 100 ปี นับจากศักราชที่ลงท้ายด้วย 01 ไปถึงศักราชที่ลงท้ายด้วย 00 เช่น คริสต์ศตวรรษที่ 1 หมายถึง... ค.ศ. 1-100 พุทธศตวรรษที่ 26 หมายถึง... พ.ศ. 25 01 - 26 00 คริสต์ศตวรรษที่ 21 หมายถึง... ค.ศ. 20 01 - 21 00 Century Century PowerPoint Presentation: 2. ศตวรรษ คริสต์ศตวรรษก่อนตั้ง ค.ศ. ภาษาไทยเขียนว่า = ก่อนคริสต์ศักราช หรือ ก่อน ค.ศ. ภาษาอังกฤษเขียนว่า = B.C. เช่น ศตวรรษที่ 3 ก่อน ค.ศ. ( 3 rd century B.C. ) คือ เวลา 300-201 ปีก่อนคริสต์ศักราช สหัสวรรษ: สหัสวรรษ ระยะเวลาใน รอบ 1000 ปี ศักราชที่ครบ แต่ละสหัสวรรษจะลงท้ายด้วยเลข 000 เช่น สหัสวรรษที่ 1 ตามคริสต์ศักราช หมายถึง... ค.ศ. 1-1000 สหัสวรรษที่ 3 ตามคริสต์ศักราช หมายถึง... ค.ศ. 2001 - 3000 Millennium Millennium PowerPoint Presentation: ปัจจุบันนี้ คือ คริสต์ศตวรรษที่..... ?..... ศตวรรษ คือ รอบ 100 ปี นับจากศักราชที่ลงท้ายด้วย 01 ไปถึงศักราชที่ลงท้ายด้วย 00 ปัจจุบันนี้ คือ ค.ศ. 2014 อยู่ในช่วง 200 1 - 21 00 ดังนั้นปัจจุบันคือ คริสต์ศตวรรษที่ 21 PowerPoint Presentation: ปัจจุบันนี้ คือ พุทธศตวรรษที่..... ?..... ศตวรรษ คือ รอบ 100 ปี นับจากศักราชที่ลงท้ายด้วย 01 ไปถึงศักราชที่ลงท้ายด้วย 00 ปัจจุบันนี้ คือ พ.ศ. 2557 อยู่ในช่วง 25 01 - 26 00 ดังนั้นปัจจุบันคือ พุทธศตวรรษที่ 26 PowerPoint Presentation: ปัจจุบัน คือ คริสต์ศตวรรษที่ 21 พุทธศตวรรษที่ 26 เกณฑ์การเทียบ คริสต์ศตวรรษ ให้เป็น พุทธศตวรรษ มีสูตรง่ายๆ คือ คริสต์ศตวรรษ + 5 = พุทธศตวรรษ เช่น คริสต์ศตวรรษที่ 21 + 5 = พุทธศตวรรษที่ 26 ดังนั้น เกณฑ์การเทียบ พุทธศตวรรษ ให้เป็น คริสต์ศตวรรษ มีสูตรง่ายๆ คือ พุทธศตวรรษ - 5 = คริสต์ศตวรรษ เช่น พุทธศตวรรษที่ 26 - 5 = คริสต์ศตวรรษที่ 21 PowerPoint Presentation: การเทียบศักราช เพราะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของไทย ในยุคสมัยต่างๆ ใช้ศักราชที่แตกต่างกัน เช่น: เพราะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของไทย ในยุคสมัยต่างๆ ใช้ศักราชที่แตกต่างกัน เช่น ตำนาน พงศาวดาร จดหมายเหตุ มักใช้ จุลศักราช (จ.ศ.) สมัย สุโขทัย หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบ สาเหตุที่ต้องมีการเทียบศักราช คือ ศิลาจารึกมักใช้มหาศักราช (ม.ศ.) สมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบ คือ PowerPoint Presentation: ดังนั้น การนับศักราชและการเทียบศักราชที่ถูกต้อง ทำให้เรียงลำดับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ได้อย่างถูกต้อง ส่งผลดีคือ.....เรียนประวัติศาสตร์ได้เข้าใจยิ่งขึ้น หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย กับประวัติศาสตร์สากล ในยุคสมัยต่างๆ ใช้ศักราช ไม่ เหมือนกัน จึงต้องเทียบศักราช เพื่อจะได้เข้าใจตรงกัน... วิธีการเทียบศักราช: วิธีการเทียบศักราช การนำตัวเลข ผลต่างของอายุศักราช แต่ละศักราช มา บวก หรือ ลบ กับ ศักราชที่ต้องการ หลักเกณฑ์ในการเทียบศักราช: หลักเกณฑ์ในการเทียบศักราช เทียบ พ.ศ. กับศักราชอื่นๆ เปลี่ยนศักราชอื่นๆให้เป็นพ.ศ. พ.ศ. มากกว่า ค.ศ. 543 ปี ค.ศ. เป็น พ.ศ. ค.ศ. + 543 = พ.ศ. พ.ศ. มากกว่า ฮ.ศ. 1,122 ปี ฮ.ศ. เป็น พ.ศ. ฮ.ศ. + 1,122 = พ.ศ. พ.ศ. มากกว่า ม.ศ. 621 ปี ม.ศ. เป็น พ.ศ. ม.ศ. + 621 = พ.ศ. พ.ศ. มากกว่า จ.ศ. 1,181 ปี จ.ศ . เป็น พ.ศ. จ.ศ . + 1,181 = พ.ศ. พ.ศ. มากกว่า ร.ศ . 2,324 ปี ร.ศ . เป็น พ.ศ. ร.ศ . + 2,324 = พ.ศ. หลักเกณฑ์ในการเทียบศักราช: หลักเกณฑ์ในการเทียบศักราช เปลี่ยนพ.ศ. ให้เป็นศักราชอื่นๆ พ.ศ. - 543 = ค.ศ. พ.ศ. - 1,122 = ฮ.ศ. พ.ศ. - 621 = ม.ศ. พ.ศ. - 1,181 = จ.ศ. พ.ศ. - 2,324 = ร.ศ. PowerPoint Presentation: การ เทียบศักราช การเรียนประวัติศาสตร์จะต้องอ่านเอกสารและหลักฐานทาง ประวัติศาสตร์ซึ่งเอกสาร หลักฐานแต่ละชิ้นอาจใช้ศักราชไม่ เหมือนกัน ดังนั้นการเทียบศักราชให้ถูกต้องตรงกัน จึงมีความสำคัญในการศึกษา วิเคราะห์ และตีความหลักฐานเป็นอย่างมาก 1. การเทียบระหว่าง พ.ศ. กับ ค.ศ. ทำ ค.ศ. ให้เป็น พ.ศ. 543 + (ค.ศ.ที่ต้องการเปลี่ยน) เช่น ทำ ค.ศ. 1987 ให้เป็น พ.ศ. >>> 543+1987 = 2530 ดังนั้น ค.ศ. 1987 จึงเท่ากับ พ.ศ. 2530 ทำ พ.ศ. ให้เป็น ค.ศ. (พ.ศ. ที่ต้องการเปลี่ยน) – 543 เช่น ทำ พ.ศ. 2530 ให้เป็น ค.ศ. >>> 2530 – 543 = 1987 PowerPoint Presentation: การ เทียบระหว่าง พ.ศ. กับ ม.ศ. ทำ ม.ศ. ให้เป็น พ.ศ. (ม.ศ.ที่ต้องการเปลี่ยน) + 621 เช่น ทำ ม.ศ. 1 ให้เป็น พ.ศ. >>> 1+621 = 622 ดังนั้น ม.ศ. 1 จึงเท่ากับ พ.ศ. 622 ทำ พ.ศ. ให้เป็น ม.ศ. (พ.ศ. ที่ต้องการเปลี่ยน) – 621 เช่น ทำ พ.ศ. 622 ให้เป็น ม.ศ. >>> 622 – 621 = 1 ดังนั้น พ.ศ. 622 จึงเท่ากับ ม.ศ. 1 PowerPoint Presentation: การเทียบระหว่าง พ.ศ. กับ จ.ศ . ทำ จ.ศ . ให้เป็น พ.ศ. (จ.ศ.ที่ต้องการเปลี่ยน) + 1181 เช่น ทำ จ.ศ . 1190 ให้เป็น พ.ศ. >>>1190 + 1181= 2371 ดังนั้น จ.ศ . 1190 จึงเท่ากับ พ.ศ. 2371 ทำ พ.ศ. ให้เป็น จ.ศ . (พ.ศ. ที่ต้องการเปลี่ยน) – 1181 เช่น ทำ พ.ศ. 2000 ให้เป็น จ.ศ . >>> 2000 – 118 1 = 819 ดังนั้น พ.ศ. 2000 จึงเท่ากับ จ.ศ . 819 PowerPoint Presentation: การ เทียบระหว่าง พ.ศ. กับ ร.ศ . ทำ ร.ศ . ให้เป็น พ.ศ. (ร.ศ.ที่ต้องการเปลี่ยน) + 2324 เช่น ทำ ร.ศ . 130 ให้เป็น พ.ศ. >>> 130 + 2324= 2454 ดังนั้น ร.ศ . 130 จึงเท่ากับ พ.ศ. 2454 ทำ พ.ศ. ให้เป็น ร.ศ . (พ.ศ. ที่ต้องการเปลี่ยน) – 2324 เช่น ทำ พ.ศ. 2436 ให้เป็น ร.ศ . >>> 2436 – 2324 = 112 ดังนั้น พ.ศ. 2436 จึงเท่ากับ ร.ศ . 112 PowerPoint Presentation: การ เทียบระหว่าง พ.ศ. กับ ฮ. ศ. ทำ ฮ. ศ. ให้เป็น พ.ศ. (ฮ.ศ.ที่ต้องการเปลี่ยน) + 1122 เช่น ทำ ฮ. ศ. 1314 ให้เป็น พ.ศ. >>> 1314 + 1122= 2436 ดังนั้น ร.ศ . 1314 จึงเท่ากับ พ.ศ. 2436 ทำ พ.ศ. ให้เป็น ฮ. ศ. (พ.ศ. ที่ต้องการเปลี่ยน) – 1122 เช่น ทำ พ.ศ. 2436 ให้ เป็น ฮ.ศ. >>> 2436 – 1122 = 1314 ดังนั้น พ.ศ. 2436 จึงเท่ากับ ร.ศ . 1314 PowerPoint Presentation: ตัวอย่าง การใช้คำบอกเวลา และศักราชในเอกสารประวัติศาสตร์ “สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหา สุรสิงหนาท ปรากฏหลักฐานจากจดหมายเหตุโหรว่าทรงมีพระประสูติกาลเมื่อวันที่ 5 ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 11 ปีกุน เบญจศก จ.ศ. 1105 เวลาเที่ยงคืน ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2286 เวลา 24.00 น. ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ...” ตัวอย่างที่ 1 จาก พิเศษ เจีย จันทร์พงศ์. พระพุทธสิ หิงค์ . กรุงเทพฯ : มติชน, 2546. หน้า 38. อธิบาย วันที่ 5 คือ วันที่ 5 ในรอบสัปดาห์เริ่มนับจากวัน อาทิตย์ ดังนั้น วันที่ 5 จึง ตรงกับวันพฤหัสบดี เบญจศก ใช้กับจุลศักราชที่ลงท้ายด้วย 5 จ.ศ . 1105 เทียบเป็น พ.ศ. โดยนำ 1181 มาบวก ตรงกับ พ.ศ. 2286 PowerPoint Presentation: ตัวอย่างการใช้ศักราชต่างๆ ในประวัติศาสตร์ PowerPoint Presentation: 1. จารึกสุโขทัย หลัก ที่ 5 ด้าน 2 บรรทัด 18 ความ ว่า “ เสวยราชย์ในเมือง ศรีสัช นาลัย สุโขทัยได้ยี่สิบสอง เข้า ม. ศ. 1283 ปีฉลู อยาก ทราบว่า ม.ศ. 1283 ตรง กับ พ.ศ. , ค.ศ และ จ.ศ อะไร พ.ศ. = ม.ศ. 1283 + 621 = ค.ศ. = พ.ศ. 1904 - 543 = จ.ศ . = พ.ศ. 1904 - 1181 = 1904 1361 723 PowerPoint Presentation: 2 . วิกฤตการณ์ ร.ศ .112 เป็นเหตุการณ์ร้ายแรง มาก ใน ประวัติศาสตร์ไทย โดยสาเหตุเกิดจาก ฝรั่งเศส ต้องการขยาย อิทธิพล ครอบครอง ลาว เพื่อหวังใช้แม่น้ำ โขง ที่ ไหลผ่าน ลาวเป็น เส้นทางไปสู่จีน ซึ่งเป็นตลาดการค้าที่ สำคัญ อยาก ทราบ ว่า ร.ศ . 112 ตรงกับ พ.ศ. ,ฮ.ศ. และ ม.ศ. อะไร พ.ศ. = ร.ศ . 112 + 2324 = ฮ.ศ. = พ.ศ. 2436 - 1122 = ม. ศ. = พ.ศ. 2436 - 621 = 2436 1314 1815 PowerPoint Presentation: 3. อาณาจักรล้านนาก่อตั้งขึ้นโดยพ่อ ขุนมัง ราย โดย การสร้างราชธานีแห่งใหม่ คือ นพบุรีศรีนคร พิงค์ เชียงใหม่ เมื่อ ม.ศ. 1218 อยาก ทราบว่า ม. ศ. 1218 ตรงกับ พ.ศ.,จ.ศ.และ ค.ศ. อะไร พ.ศ. = ม.ศ. 1218 + 621 = จ.ศ . = พ.ศ. 1839 - 1181 = ค.ศ. = พ.ศ. 1839 - 543 = 1839 658 1296 PowerPoint Presentation: พระยาตาก (สิน) ยกทัพตีพม่าที่ค่ายโพธิ์สาม ต้น แตกเมื่อ จ. ศ . 1129 ปี กุน อยาก ทราบว่า จ.ศ . 1129 ตรงกับ พ.ศ.,ม.ศ. และฮ .ศ. อะไร พ.ศ. = จ. ศ . 1129 + 1181 = ม. ศ. = พ.ศ. 2310 - 621 = ฮ. ศ. = พ.ศ. 2310 - 1122 = 2310 1689 1188 PowerPoint Presentation: เมื่อวันที่ 11 กันยายน ค.ศ.2001 ได้มีเครื่องบินพาณิชย์อเมริกัน พุ่งชนตึกเวิลด์เทรดเซ็น เตอร์ ย่านธุรกิจใจกลางมหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา อยากทราบว่า ค.ศ. 2001 ตรงกับ พ.ศ. ,ฮ.ศ. ,และ ร.ศ . อะไร พ.ศ. = ค.ศ. 2001 + 543 = ฮ. ศ. = พ.ศ. 2544 - 1122 = ร. ศ . = พ.ศ. 2544 - 2324 = 2544 1422 220

Related presentations


Other presentations created by yingkulrisa

ภูมิศาสตร์
13. 07. 2015
0 views

ภูมิศาสตร์

สังคมวิทยา
27. 12. 2015
0 views

สังคมวิทยา

สังคมวิทยา
27. 12. 2015
0 views

สังคมวิทยา

สังคมวิทยา
29. 12. 2015
0 views

สังคมวิทยา