การพิมพ์หนังสือราชการด้วยคอมพิวเตอร์

Information about การพิมพ์หนังสือราชการด้วยคอมพิวเตอร์

Published on May 30, 2015

Author: valrom

Source: slideshare.net

Content

1. ผนวก คําแนะนําและแบบมาตรฐานการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย ด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย การจัดทํากระดาษตราครุฑและกระดาษบันทึกข้อความ โดยใช้โปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้จัดทําให้ถูกต้องตามแบบของกระดาษตราครุฑ (แบบที่ ๒๘) และแบบของกระดาษบันทึกข้อความ (แบบที่ ๒๙) ท้ายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ ๑. การตั้งค่าในโปรแกรมการพิมพ์ ๑.๑ การตั้งระยะขอบหน้ากระดาษ - ขอบซ้าย ๓ เซนติเมตร ขอบขวา ๒ เซนติเมตร - ขอบบน ๒.๕ เซนติเมตร ขอบล่างประมาณ ๒ เซนติเมตร ๑.๒ การตั้งระยะบรรทัด ให้ใช้ค่าระยะบรรทัดปกติ คือ ๑ เท่า หรือ Single ในกรณีที่มีความจําเป็น อาจปรับระยะเป็น ๑.๐๕ พอยท์ หรือ ๑.๑ พอยท์ ได้ ตามความเหมาะสม โดยให้คํานึงถึงความสวยงามและรูปแบบหนังสือเป็นสําคัญ (ระยะ ๑.๐๕ พอยท์ หรือ ๑.๑ พอยท์ จะสวยงาม อ่านง่ายและสบายตากว่าระยะ ๑ เท่า หรือ Single) ๑.๓ การกั้นค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์ อยู่ระหว่าง ๐ – ๑๖ เซนติเมตร (หน้ากระดาษ เอ ๔ เมื่อตั้งระยะขอบซ้าย ๓ เซนติเมตร ขอบขวา ๒ เซนติเมตร จะเหลือพื้นที่สําหรับการพิมพ์ มีความกว้าง ๑๖ เซนติเมตร) ๒. ขนาดตราครุฑ ๒.๑ ตราครุฑสูง ๓ เซนติเมตร ใช้สําหรับการจัดทํากระดาษตราครุฑ ตราครุฑสูง ๑.๕ เซนติเมตร ใช้สําหรับการจัดทํากระดาษบันทึกข้อความ ๒.๒ การวางตราครุฑให้วางห่างจากขอบกระดาษบนประมาณ ๒.๕ เซนติเมตร (เผื่อพื้นที่สําหรับการประทับตรารับหนังสือ และการลงทะเบียนรับทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์) ๓. การพิมพ์ ๓.๑ การจัดทําหนังสือราชการตามแบบท้ายระเบียบ ฯ จํานวน ๑๑ แบบ (ได้แก่ หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา คําสั่ง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ แถลงการณ์ ข่าว หนังสือรับรอง และรายงานการประชุม) ให้ใช้รูปแบบตัวพิมพ์ (ฟอนต์) ไทยสารบรรณ (Th Sarabun PSK) ขนาด ๑๖ พอยท์ ๓.๒ การพิมพ์หนังสือที่มีข้อความมากกว่า ๑ หน้า หน้าต่อไปให้ใช้กระดาษที่มีคุณภาพ เช่นเดียวกันหรือใกล้เคียงกับแผ่นแรก ๓.๓ การพิมพ์หัวข้อต่าง ๆ ของหนังสือแต่ละชนิด ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในระเบียบ ๓.๔ ก่อนเริ่มพิมพ์ข้อความ ให้ click File > ตั้งค่าหน้ากระดาษ (Page Setup) ก่อนเสมอ เพื่อเลือกขนาดกระดาษที่จะใช้พิมพ์ ตั้งระยะขอบหน้ากระดาษ และการวางแนวกระดาษ ๓.๕ จํานวนบรรทัดการพิมพ์หนังสือราชการในแต่ละหน้าให้เป็นไปตามความเหมาะสม กับจํานวนข้อความ และความสวยงาม

2. - ๒ - คําแนะนําและแบบมาตรฐานการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ใน เครื่องคอมพิวเตอร์นี้ ประกอบด้วยแบบมาตรฐานการพิมพ์ พร้อมคําแนะนําประกอบการพิมพ์หนังสือราชการ ชนิดต่าง ๆ ซึ่งใช้ในการปฏิบัติราชการใน ทร. รวม ๙ ชนิด ดังนี้ ๑. หนังสือภายนอก ๒. หนังสือภายในที่ใช้กระดาษบันทึกข้อความ ส่วนหนังสือภายในที่ใช้กระดาษตราครุฑ ให้จัดพิมพ์ตามแบบของหนังสือภายนอกโดยอนุโลม ๓. บันทึก ๔. หนังสือประทับตรา ๕ คําสั่ง ๕.๑ คําสั่ง กรณีหัวหน้าส่วนราชการที่ออกคําสั่งเป็นผู้ลงชื่อ ๕.๒ คําสั่ง กรณีรับคําสั่ง ๖. ระเบียบ ๗. ประกาศ ๘. หนังสือรับรอง ๙. รายงานการประชุม

3. ๑. แบบมาตรฐานการพิมพ์หนังสือภายนอก และคําแนะนําประกอบการพิมพ์

4. ที่%รหัสพยัญชนะ%XXXX/ สวนราชการเจาของหนังสือ ที่ตั้ง และรหัสไปรษณีย เดือน%ป เรื่อง%%.......................................................................... คําขึ้นตน%%................................................................... อางถึง%%....................................................................... สิ่งที่สงมาดวย%%........................................................... (ยอหนา ๒.๕ ซม.) ภาคเหตุ...................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ภาคความประสงค...................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ภาคสรุป..................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................. คําลงทาย ยศ ลายมือชื่อ (ชื่อ%%สกุล) ตําแหนง สวนราชการเจาของเรื่อง โทร.%X%XXXX%XXXX โทรสาร%X%XXXX%XXXX ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (ถามี) สําเนาสง (ถามี) แบบหนังสือภายนอก ๓ ซม. ๒ ซม. ๒ ซม. (1 Enter + Before 6 pt) (1 เทา หรือ Single) (1 Enter + Before 6 pt) (1 Enter + Before 6 pt) (1 Enter + Before 6 pt) (1 Enter + Before 6 pt) (1 Enter + Before 6 pt) (1 Enter) (1 Enter + Before 6 pt) (1 เทา หรือ Single) (2 Enter + Before 6 pt) (1 Enter + Before 12 pt) (1 Enter) (1 Enter) (1 Enter) (1 Enter + Before 6 pt) (1 เทา หรือ Single) ๒.๕ ซม. สูง ๓ ซม. หมายเหตุ - % = เวน ๑ เคาะ - 1 Enter = ๑ เทา หรือ Single ในกรณีที่มีความจําเปนอาจปรับระยะ เปน 1.05 pt หรือ 1.1 pt ไดตามความเหมาะสม โดยใหคํานึงถึง ความสวยงามและรูปแบบของหนังสือเปนสําคัญ

5. คําแนะนําประกอบการพิมพ์หนังสือภายนอก ๑. การตั้งค่าในโปรแกรมการพิมพ์ ๑.๑ การตั้งระยะขอบหน้ากระดาษ - ขอบซ้าย ๓ เซนติเมตร ขอบขวา ๒ เซนติเมตร - ขอบบน ๒.๕ เซนติเมตร ขอบล่างประมาณ ๒ เซนติเมตร ๑.๒ การตั้งระยะบรรทัด ให้ใช้ค่าระยะบรรทัดปกติ คือ ๑ เท่า หรือ Single ๑.๓ การกั้นค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์ อยู่ระหว่าง ๐ – ๑๖ เซนติเมตร ๒. ขนาดตราครุฑ ๒.๑ ตราครุฑสูง ๓ เซนติเมตร ๒.๒ การวางตราครุฑ ให้วางห่างจากขอบกระดาษบนประมาณ ๒.๕ เซนติเมตร (ชิดขอบบน) ๓. การพิมพ์ ๓.๑ ใช้รูปแบบตัวพิมพ์ไทยสารบรรณ (ฟอนต์ TH Sarabun PSK) ขนาด ๑๖ พอยท์ ๓.๒ การพิมพ์ “ที่” และ “ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ” ให้พิมพ์ตรงกับแนวเท้าของตราครุฑ ๓.๓ การพิมพ์ชื่อเดือน ให้ตัวอักษรตัวแรกอยู่ตรงกับแนวเท้าขวาของตราครุฑ ๓.๔ การพิมพ์เรื่อง คําขึ้นต้น อ้างถึง สิ่งที่ส่งมาด้วย ให้มีระยะบรรทัดระหว่างกันเท่ากับ ระยะบรรทัดปกติ และเพิ่มค่าก่อนหน้าอีก ๖ พอยท์ (1 Enter + Before 6 pt) ๓.๕ การย่อหน้าข้อความภาคเหตุ ภาคความประสงค์ และภาคสรุป ให้มีระยะย่อหน้า ตามค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์ เท่ากับ ๒.๕ เซนติเมตร ๓.๖ การพิมพ์คําลงท้าย ให้พิมพ์ตัวอักษรตัวแรกอยู่ตรงกับแนวกึ่งกลางของตราครุฑ และ ห่างจากบรรทัดสุดท้ายของภาคสรุปเท่ากับระยะบรรทัดปกติ และเพิ่มค่าก่อนหน้าอีก ๑๒ พอยท์ (1 Enter + Before 12 pt) ๓.๗ การพิมพ์ยศของผู้ลงชื่อ ให้อยู่หน้าแนวกึ่งกลางของตราครุฑ กับให้เว้นบรรทัดการพิมพ์ ๒ บรรทัดปกติ และเพิ่มค่าก่อนหน้าอีก ๖ พอยท์ (2 Enter + Before 6 pt) จากคําลงท้าย ๓.๘ การพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของหนังสือ (ชื่อ สกุล) และตําแหน่ง ให้ถือคําลงท้ายเป็นหลัก โดยให้อยู่กึ่งกลางซึ่งกันและกัน ในกรณีที่ต้องพิมพ์ตําแหน่ง ๒ บรรทัด ระหว่างบรรทัดให้ใช้ระยะ 1 Enter ๓.๙ ระยะระหว่างตําแหน่ง กับส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ให้พิจารณาตามความเหมาะสม ของพื้นที่ที่เหลืออยู่ในหน้ากระดาษนั้น โดยสามารถเลือกใช้ระยะบรรทัด 1 Enter หรือ 1 Enter + Before 6 pt หรือ 2 Enter ได้ตามความเหมาะสม

6. ๒. แบบมาตรฐานการพิมพ์หนังสือภายในที่ใช้กระดาษบันทึกข้อความ และคําแนะนําประกอบการพิมพ์

7. บันทึกขอความ สวนราชการ%%ชื่อสวนราชการเจาของหนังสือ%(ชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง%โทร.%X%XXXX%XXXX) ที่%%รหัสพยัญชนะ%XXXX/ วันที่ เดือน ป เรื่อง%% คําขึ้นตน%%................................................................... (ยอหนา ๒.๕ ซม.) ขอความ..................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................. ยศ ลายมือชื่อ ร.น. (ชื่อ%%สกุล) ตําแหนง แบบหนังสือภายใน (ใชกระดาษบันทึกขอความ) (1 Enter + Before 6 pt) (1 เทา หรือ Single) (1 Enter + Before 6 pt) (1 Enter + Before 6 pt) (1 Enter + Before 6 pt) (1 เทา หรือ Single) (2 Enter) (1 Enter) (1 Enter) (1 Enter) (1 เทา หรือ Single) ๒.๕ ซม. สูง ๑.๕ ซม. คาแนนอน (Exactly) 35 pt ๓ ซม. ๒ ซม. ๒ ซม. หมายเหตุ - % = เวน ๑ เคาะ - 1 Enter = ๑ เทา หรือ Single ในกรณีที่มีความจําเปนอาจปรับระยะ เปน 1.05 pt หรือ 1.1 pt ไดตามความเหมาะสม โดยใหคํานึงถึง ความสวยงามและรูปแบบของหนังสือเปนสําคัญ

8. คําแนะนําประกอบการพิมพ์หนังสือภายใน (แบบใช้กระดาษบันทึกข้อความ) ๑. การตั้งค่าในโปรแกรมการพิมพ์ ๑.๑ การตั้งระยะขอบหน้ากระดาษ - ขอบซ้าย ๓ เซนติเมตร ขอบขวา ๒ เซนติเมตร - ขอบบน ๒.๕ เซนติเมตร ขอบล่างประมาณ ๒ เซนติเมตร ๑.๒ การตั้งระยะบรรทัด ให้ใช้ค่าระยะบรรทัดปกติ คือ ๑ เท่า หรือ Single ๑.๓ การกั้นค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์ อยู่ระหว่าง ๐ – ๑๖ เซนติเมตร ๒. ขนาดตราครุฑ ๒.๑ ตราครุฑสูง ๑.๕ เซนติเมตร ๒.๒ การวางตราครุฑ ให้วางห่างจากขอบกระดาษบนประมาณ ๒.๕ เซนติเมตร (ชิดขอบบน ด้านซ้าย) ๓. การพิมพ์ ๓.๑ ใช้รูปแบบตัวพิมพ์ไทยสารบรรณ (ฟอนต์ TH Sarabun PSK) ขนาด ๑๖ พอยท์ ๓.๒ การพิมพ์ส่วนหัวของแบบบันทึกข้อความ ๓.๒.๑ คําว่า “บันทึกข้อความ” พิมพ์ด้วยอักษรตัวหนาขนาด ๒๙ พอยท์ และ ปรับค่าระยะบรรทัดจาก ๑ เท่าเป็นค่าแน่นอน (Exactly) ๓๕ พอยท์ ๓.๒.๒ คําว่า “ส่วนราชการ วันที่ เรื่อง” พิมพ์ด้วยอักษรตัวหนาขนาด ๒๐ พอยท์ ๓.๒.๓ การพิมพ์คําว่า “วันที่” ให้พิมพ์ตรงกับตัวอักษร “ข” และให้พิมพ์ตัวอักษร ตัวแรกของชื่อเดือน ตรงกับแนวหลังของตัวอักษร “ม” ของคําว่า “บันทึกข้อความ” (ดูแบบฟอร์มประกอบ) ๓.๒.๔ ใช้จุดไข่ปลาแสดงเส้นบรรทัดที่เป็นช่องว่างหลังคํา ส่วนราชการ ที่ วันที่ และ เรื่อง ๓.๓ การพิมพ์คําขึ้นต้น ให้มีระยะบรรทัดห่างจากเรื่องเท่ากับระยะบรรทัดปกติและเพิ่มค่า ก่อนหน้าอีก ๖ พอยท์ (1 Enter + Before 6 pt) ๓.๔ การย่อหน้าข้อความ ให้มีระยะย่อหน้าตามค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์ เท่ากับ ๒.๕ เซนติเมตร ๓.๕ การพิมพ์ยศของผู้ลงชื่อ ให้พิมพ์อักษรตัวแรกอยู่ในแนวกึ่งกลางกระดาษ และให้เว้น ระยะบรรทัดการพิมพ์ ๒ บรรทัดปกติ (2 Enter) จากบรรทัดสุดท้ายของข้อความ และให้พิมพ์ ร.น. ไว้ท้าย ลายมือชื่อด้วย (เนื่องจากผู้ลงชื่อเป็นนายทหารเรือชั้นสัญญาบัตร) ๓.๖ การพิมพ์ชื่อเต็มในวงเล็บ (ชื่อ สกุล) และการพิมพ์ตําแหน่ง ให้พิมพ์อยู่กึ่งกลางซึ่งกัน และกัน ในกรณีที่ต้องพิมพ์ตําแหน่ง ๒ บรรทัด ระหว่างบรรทัดให้ใช้ระยะ 1 Enter

9. ๓. แบบมาตรฐานการพิมพ์บันทึก และคําแนะนําประกอบการพิมพ์

10. บันทึกขอความ สวนราชการ%%ชื่อสวนราชการเจาของหนังสือ%(ชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง%โทร.%XXXXX) ที่%%รหัสพยัญชนะ%XXXX/ วันที่ เดือน ป เรื่อง%% คําขึ้นตน%%................................................................... (ยอหนา ๒.๕ ซม.) ขอความ..................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................. ยศ ลายมือชื่อ ตําแหนง (1 Enter + Before 6 pt) (1 เทา หรือ Single) (1 Enter + Before 6 pt) (1 Enter + Before 6 pt) (1 Enter + Before 6 pt) (1 เทา หรือ Single) (2 Enter) (1 Enter) (1 Enter) (1 เทา หรือ Single) ๒.๕ ซม. สูง ๑.๕ ซม. คาแนนอน (Exactly) 35 pt ๓ ซม. ๒ ซม. ๒ ซม. แบบหนังสือบันทึก หมายเหตุ - % = เวน ๑ เคาะ - 1 Enter = ๑ เทา หรือ Single ในกรณีที่มีความจําเปนอาจปรับระยะ เปน 1.05 pt หรือ 1.1 pt ไดตามความเหมาะสม โดยใหคํานึงถึง ความสวยงามและรูปแบบของหนังสือเปนสําคัญ

11. คําแนะนําประกอบการพิมพ์หนังสือบันทึก ๑. การตั้งค่าในโปรแกรมการพิมพ์ ๑.๑ การตั้งระยะขอบหน้ากระดาษ - ขอบซ้าย ๓ เซนติเมตร ขอบขวา ๒ เซนติเมตร - ขอบบน ๒.๕ เซนติเมตร ขอบล่างประมาณ ๒ เซนติเมตร ๑.๒ การตั้งระยะบรรทัด ให้ใช้ค่าระยะบรรทัดปกติ คือ ๑ เท่า หรือ Single ๑.๓ การกั้นค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์ อยู่ระหว่าง ๐ – ๑๖ เซนติเมตร ๒. ขนาดตราครุฑ ๒.๑ ตราครุฑสูง ๑.๕ เซนติเมตร ๒.๒ การวางตราครุฑ ให้วางห่างจากขอบกระดาษบนประมาณ ๒.๕ เซนติเมตร (ชิดขอบบน ด้านซ้าย) ๓. การพิมพ์ ๓.๑ ใช้รูปแบบตัวพิมพ์ไทยสารบรรณ (ฟอนต์ TH Sarabun PSK) ขนาด ๑๖ พอยท์ ๓.๒ การพิมพ์ส่วนหัวของแบบบันทึกข้อความ ๓.๒.๑ คําว่า “บันทึกข้อความ” พิมพ์ด้วยอักษรตัวหนาขนาด ๒๙ พอยท์ และ ปรับค่าระยะบรรทัดจาก ๑ เท่าเป็นค่าแน่นอน (Exactly) ๓๕ พอยท์ ๓.๒.๒ คําว่า “ส่วนราชการ วันที่ เรื่อง” พิมพ์ด้วยอักษรตัวหนาขนาด ๒๐ พอยท์ ๓.๒.๓ การพิมพ์คําว่า “วันที่” ให้พิมพ์ตรงกับตัวอักษร “ข” และให้พิมพ์ตัวอักษร ตัวแรกของชื่อเดือน ตรงกับแนวหลังของตัวอักษร “ม” ของคําว่า “บันทึกข้อความ” (ดูแบบฟอร์มประกอบ) ๓.๒.๔ ใช้จุดไข่ปลาแสดงเส้นบรรทัดที่เป็นช่องว่างหลังคํา ส่วนราชการ ที่ วันที่ และ เรื่อง ๓.๓ การพิมพ์คําขึ้นต้น ให้มีระยะบรรทัดห่างจากเรื่องเท่ากับระยะบรรทัดปกติและเพิ่มค่า ก่อนหน้าอีก ๖ พอยท์ (1 Enter + Before 6 pt) ๓.๔ การย่อหน้าข้อความ ให้มีระยะย่อหน้าตามค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์ เท่ากับ ๒.๕ เซนติเมตร ๓.๕ การพิมพ์ยศของผู้ลงชื่อ ให้พิมพ์อักษรตัวแรกอยู่ในแนวกึ่งกลางกระดาษ และให้เว้น ระยะบรรทัดการพิมพ์ ๒ บรรทัดปกติ (2 Enter) จากบรรทัดสุดท้ายของข้อความ ๓.๖ การพิมพ์ตําแหน่ง ในกรณีที่ต้องพิมพ์ตําแหน่ง ๒ บรรทัด ระหว่างบรรทัดให้ใช้ระยะ 1 Enter

12. ๔. แบบมาตรฐานการพิมพ์หนังสือประทับตรา และคําแนะนําประกอบการพิมพ์

13. ที่%รหัสพยัญชนะ%XXXX/ ถึง%%.......................................................... (ย่อหน้า ๒.๕ ซม.) ข้อความ..................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก เดือน%ปี ลายมือชื่อย่อกํากับตรา ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง โทร.%X%XXXX%XXXX โทรสาร%X%XXXX%XXXX แบบหนังสือประทับตรา ๓ ซม. ๒ ซม. ๒ซม. (2 Enter + Before 6 pt) (1 เท่า หรือ Single) (1 Enter + Before 6 pt) (1 Enter) (1 Enter) ๒.๕ ซม. สูง ๓ ซม. (4 Enter) (4 Enter) หมายเหตุ - % = เว้น ๑ เคาะ - 1 Enter = ๑ เท่า หรือ Single ในกรณีที่มีความจําเป็นอาจปรับระยะ เป็น 1.05 pt หรือ 1.1 pt ได้ตามความเหมาะสม โดยให้คํานึงถึง ความสว

Related presentations


Other presentations created by valrom

อ.ธนกฤต
11. 06. 2014
0 views

อ.ธนกฤต

Ps420 6
11. 06. 2014
0 views

Ps420 6

Ps420 5
11. 06. 2014
0 views

Ps420 5

Ps420 4
11. 06. 2014
0 views

Ps420 4

Ps702วิธีวิจัย
23. 06. 2014
0 views

Ps702วิธีวิจัย

Plan..a
23. 06. 2014
0 views

Plan..a

ล03 20-2552-a0002
29. 08. 2014
0 views

ล03 20-2552-a0002

Ex04
14. 09. 2014
0 views

Ex04

Ex02
14. 09. 2014
0 views

Ex02

Ex09
14. 09. 2014
0 views

Ex09

Ex08
14. 09. 2014
0 views

Ex08

Ex15
14. 09. 2014
0 views

Ex15

Ex12
14. 09. 2014
0 views

Ex12

Ex11
14. 09. 2014
0 views

Ex11

Ex14
14. 09. 2014
0 views

Ex14

ศ03 2i-2554-a0001
04. 10. 2014
0 views

ศ03 2i-2554-a0001

ศ03 2h-2557-a0001
04. 10. 2014
0 views

ศ03 2h-2557-a0001

ศ03 2h-2555-a0001
04. 10. 2014
0 views

ศ03 2h-2555-a0001

ศ03 2g-2555-a0002
04. 10. 2014
0 views

ศ03 2g-2555-a0002

ศ03 2g-2556-a0001
04. 10. 2014
0 views

ศ03 2g-2556-a0001

ศ03 2g-2555-a0001
04. 10. 2014
0 views

ศ03 2g-2555-a0001

ศ03 2g-2554-a0013
04. 10. 2014
0 views

ศ03 2g-2554-a0013

ศ03 2g-2554-a0012
04. 10. 2014
0 views

ศ03 2g-2554-a0012

ศ03 2g-2554-a0010
04. 10. 2014
0 views

ศ03 2g-2554-a0010

ศ03 2g-2554-a0011
04. 10. 2014
0 views

ศ03 2g-2554-a0011

ศ03 2g-2554-a0009
04. 10. 2014
0 views

ศ03 2g-2554-a0009

ศ03 2g-2554-a0008
04. 10. 2014
0 views

ศ03 2g-2554-a0008

ศ03 2g-2554-a0007
04. 10. 2014
0 views

ศ03 2g-2554-a0007

ศ03 2g-2554-a0006
04. 10. 2014
0 views

ศ03 2g-2554-a0006

ศ03 2g-2554-a0005
04. 10. 2014
0 views

ศ03 2g-2554-a0005

ศ03 2g-2554-a0004
04. 10. 2014
0 views

ศ03 2g-2554-a0004

ศ03 2g-2554-a0003
04. 10. 2014
0 views

ศ03 2g-2554-a0003

ศ03 2g-2554-a0002
04. 10. 2014
0 views

ศ03 2g-2554-a0002

ศ03 2g-2554-a0001
04. 10. 2014
0 views

ศ03 2g-2554-a0001

ศ03 2e-2555-a0001
04. 10. 2014
0 views

ศ03 2e-2555-a0001

ค93 20-2546-a0001
04. 10. 2014
0 views

ค93 20-2546-a0001

ค93 2g-9999-update
04. 10. 2014
0 views

ค93 2g-9999-update

ค93 2g-2555-a0001
04. 10. 2014
0 views

ค93 2g-2555-a0001

ค93 2g-2553-a0001
04. 10. 2014
0 views

ค93 2g-2553-a0001

ค93 2g-2552-a0001
04. 10. 2014
0 views

ค93 2g-2552-a0001

ค93 2g-2548-a0007
04. 10. 2014
0 views

ค93 2g-2548-a0007

File12
05. 10. 2014
0 views

File12

ระบบแท่ง
31. 12. 2015
0 views

ระบบแท่ง

เขตเทคนิค
21. 12. 2015
0 views

เขตเทคนิค

19. the fourth official
21. 12. 2015
0 views

19. the fourth official

17. law 17 the corner kick
21. 12. 2015
0 views

17. law 17 the corner kick

16. law 16 the goal kick
21. 12. 2015
0 views

16. law 16 the goal kick

15. law 15 the throw in
21. 12. 2015
0 views

15. law 15 the throw in

14. law 14 the penalty kick
21. 12. 2015
0 views

14. law 14 the penalty kick

13. law 13 free kicks
21. 12. 2015
0 views

13. law 13 free kicks