קורנברג חזות המדריך להעסקת עובדים

Information about קורנברג חזות המדריך להעסקת עובדים

Published on August 4, 2014

Author: korenberg

Source: authorstream.com

Content

המדריך להעסקת עובדים חודש אוגוסט 2014 מרצה: עידן קורנברג, עו"ד קורנברג חזות משרד עורכי דין: המדריך להעסקת עובדים חודש אוגוסט 2014 מרצה: עידן קורנברג, עו"ד קורנברג חזות משרד עורכי דין אין באמור במצגת זו כדי להוות חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי בסוגיות הנידונות ובכל אופן מומלץ להתייעץ עם עורך דין לפני נקיטת צעדים משפטיים ו/או אחרים המסתמכים על מצגת זו. קורנברג חזות משרד עורכי דין עיקרי המצגת: קורנברג חזות משרד עורכי דין עיקרי המצגת החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה הודעה לעובד בדבר תנאי עבודתו ביטוח פנסיוני מקיף במשק שעות עבודה ומנוחה חופשה שנתית דמי מחלה דמי הבראה הוצאות נסיעה שכר עבודה הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות פיצויי פיטורים סיום יחסי עבודה העסקת בני נוער הטרדה מינית סיכום ושאלות החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה: קורנברג חזות משרד עורכי דין החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ביום 19/12/2011 פורסם ברשומות חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב – 2011 (להלן החוק), אשר מטרתו להגביר ולייעל את אכיפתם של חוקי העבודה. אשר נחשב לתחום הסובל מתת-אכיפה. החוק פועל ליצירת הרתעה והגברת האכיפה באמצעות 3 מישורים עיקריים: הטלת עיצומים כספיים כבדים על מעבידים, הטלת אחריות על מזמיני שירות מחברות קבלני כוח אדם מפרות, הטלת אחריות אישית על מנכ"ל בתאגיד מפר חוק.   החוק מטיל אחריות אזרחית, ובמקרים המפורטים בו אף אחריות פלילית. החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה - המשך: קורנברג חזות משרד עורכי דין החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה - המשך עיצומים כספיים בגובה 5,000 ₪ לעסק או 2,500 ₪ ליחיד שאינו פועל במסגרת עסק: אי-ניהול פנקס חופשה בהתאם לסעיף 26 לחוק חופשה שנתית. אי-ניהול פנקס שעות עבודה לפי סעיף 25 לחוק שעות עבודה ומנוחה. הפרות של חוק עבודת הנוער: העסקת נוער ללא בדיקה רפואית או אישור רפואי ( ס'11-12 ) קבלת נער לעבודה ללא הדרכה בבחירת מקצוע לפי סעיף 18. ניהול פנקס לפי סעיף 31. אי-קביעת תקנון לפי ס'7 (ב) לחוק למניעת הטרדה מינית. אי-הצגת מודעה על זכויות העובד לפי ס'6ב לחוק שכר מינימום. חוק שוויון הזדמנויות בעבודה: פרסום הצעת עבודה שיש בה משום הפליה לפי ס'8 לחוק. דרישת פרופיל צבאי. חוק שעות עבודה ומנוחה: אי-מתן הפסקות לעובד לפי ס'20 , או בהתאם להוראות היתר לפי ס'23 . אי-מתן הפסקה לשם שימוש בחדר שירותים לפי ס'20א . אי-מתן הפסקה בין ימי עבודה לפי סעיף 21. העבדת עובד בעבודת לילה רצופה לפי סעיף 22 לחוק, שלא בתאם להיתר לפי ס'23 . חוק עבודת נשים: העבדת עובדת מהחודש החמישי להריונה בשעות נוספות ובמנוחה השבועית בלא אישור רפואי, או שלא בהתאם לתנאי האישור הרפואי, או שלא בהסכמתה לפי ס' 10(א-ב). העבדת עובדת שילדה במשך ארבעה חודשים שלאחר חופשת הלידה בעבודת לילה או במנוחה השבועית בלא הסכמתה, לפי ס'10 (ג). החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה - המשך: קורנברג חזות משרד עורכי דין החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה - המשך עיצומים כספיים בגובה 20,000 ₪ לעסק או 10,000 ₪ ליחיד שאינו פועל במסגרת עסק: חוק חופשה שנתית: אי מתן חופשה שנתית לפי פרק שני לחוק. אי-תשלום דמי חופשה לפי ס'10-11 . אי-תשלום פדיון חופשה לפי ס'13 . חוק שעות עבודה ומנוחה: העבדה בשעות נוספות או במנוחה השבועית שלא בהתאם לחוק. אי-תשלום גמול שעות נוספות לפי ס'16 לחוק. אי-תשלום גמול עבודה במנוחה השבועית לפי ס'17 . חוק עבודת הנוער: אי-מתן הפסקות לפי ס'22 לחוק עבודת הנוער. העבדת נוער בעבודת לילה שלא בהתאם לס'25 לחוק עבודת הנוער. אי-מתן אישור בכתב בדבר תחילתם וסיומם של יחסי עובד-מעביד לפי ס'8 לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות. אי-מסירת הודעה על תנאי עבודה או על שינוי בתנאי עבודה לפי ס'1-3 לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה). אי מסירת תלוש שכר לפי ס'24 לחוק הגנת השכר. ניכוי סכומים אסורים משכרו של עובד לפי ס'25 לחוק הגנת השכר. העבדת עובדת או עובד בחופשת לידה לפי חוק עבודת נשים. חיוב עובד של קבלן כוח אדם בתשלום לפי ס'12 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם. החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה - המשך: קורנברג חזות משרד עורכי דין החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה - המשך עיצומים כספיים בגובה 35,000 ₪ לעסק או 17,500 ₪ ליחיד שאינו פועל במסגרת עסק: חוק שעות עבודה ומנוחה: העבדה בשעות נוספות שאינה מותרת או בלא היתר לפי ס'6 . העבדה במנוחה השבועית בלא היתר לפי ס'9 . חוק עבודת הנוער: העבדת נוער מתחת לגיל המותר. העבדת נוער מעבר לשעות העבודה הקבועות בסעיף 20 לחוק. העבדת נוער במנוחה השבועית לפי ס'21 . העבדת נוער בעבודת לילה בלא היתר לפי ס'24 . אי-העברת סכומים שנוכו, לפי ס'25א לחוק הגנת השכר. הלנת שכר לפי ס'25 (ב1)(1) לחוק הגנת השכר. אי-תשלום שכר מינימום. פיטורי עובד או עובדת בלא היתר לפי ס'9 לחוק עבודת נשים. פיטורי עובד המשרת במילואים בלא היתר לפי ס'41א (ב) לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה). אי-תשלום מכוח צווי הרחבה בעניין פנסיה. הודעה לעובד בדבר תנאי עבודתו: קורנברג חזות משרד עורכי דין הודעה לעובד בדבר תנאי עבודתו ביום 21/06/2002 נכנס לתוקפו חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב – 2002, שנועד לחייב מעסיקים ליידע את עובדיהם בכתב אודות תנאי עבודתם. להלן עיקרי החוק: יש למסור את ההודעה לא יאוחר משלושים ימים מהיום שהעובד החל לעבוד. ההודעה תכלול: זהות המעביד וזהות העובד, תאריך תחילת עבודה, תיאור עיקרי התפקיד, הבסיס שלפיו משולם שכר העובד, יום המנוחה השבועי של העובד, זכויות סוציאליות. בהתאם לחוק על המעסיק עובד נער (כהגדרתו בחוק עבודת הנוער, התשי"ג -1953), למסור לנער הודעה בכתב, שבה יפורטו תנאי העבודה של הנער וזאת לא יאוחר משבעה ימים מהיום שהנער התחיל לעבוד אצלו. הודעה לעובד בדבר תנאי העסקתו. pdf ביטוח פנסיוני מקיף במשק: קורנברג חזות משרד עורכי דין ביטוח פנסיוני מקיף במשק ביום 27/09/2011 פורסם ברשומות צו הרחבה {נוסח משולב} לפנסיה חובה אשר ביטל את צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק מיום 30/12/2007 והרחיב את תחולות ההוראות ההסכם על כל העובדים והמעבידים בישראל. להלן עיקרי צו ההרחבה: הצו יחול על כל עובד שאין לו הסדר פנסיוני מיטיב, אשר מועסק או שיועסק בכל מקום עבודה. המועד הקובע הינו 01/01/2008 או מועד תחילת עבודתו של העובד במקום העבודה, לפי המאוחר מבין השניים. עובד שיתקבל לעבודה כשאין לו ביטוח פנסיוני כלשהו יהיה זכאי לביטוח הפנסיוני בתום 6 חודשי מתחילת העסקתו. עובד שיתקבל עבודה כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו יהיה זכאי לביצוע ההפרשות החל מהיום הראשון לעבודתו. ההפרשות יבוצעו לאחר 3 חודשי עבודה או בתום שנת המס לפי המוקדם מבניהם, רטרואקטיביות ליום תחילת עבודתו אצל המעסיק. שיעור ההפרשות החודשיות יהיו כדלקמן: שיעור ההפרשות החודשיות יהיו כדלקמן החל מיום הפרשות מעביד הפרשות עובד הפרשות המעביד לפיצויים סה"כ 1.1.2008 0.833 0.833 0.833 2.5 1.1.2009 1.66 1.66 1.66 5 1.1.2010 2.5 2.5 2.5 7.5 1.1.2011 3.33 3.33 3.33 10 1.1.2012 4.16 4.16 4.16 12.5 1.1.2013 5 5 5 15 1.1.2014 6 6 5.5 17.5 שעות עבודה ומנוחה: קורנברג חזות משרד עורכי דין שעות עבודה ומנוחה הגדרות: ש עות עבודה – הזמן שבו עומד עובד לרשות העבודה, לרבות הפסקות קצרות ומוסכמות הניתנות לעובד להחלפת כח ואויר ולרבות הפסקות לשם שימוש בחדר השירותים, חוץ מהפסקות בהם מחויב מעביד עפ"י החוק. עבודת לילה – עבודה ששתי שעות ממנה לפחות הן בתחום השעות שבין 22:00-06:00. שעות נוספות - שעות עבודה העודפות על התחום שנקבע ליום עבודה או לשבוע עבודה. יום עבודה לא יעלה על 9 שעות ביום -במקומות בהם עובדים 5 ימים בשבוע. לא יעלה על 8 שעות ביום –במקומות בהם עובדים 6 ימים בשבוע. שעות עבודה ומנוחה - המשך: שעות עבודה ומנוחה - המשך שבוע עבודה לא יעלה על 43 שעות עבודה. לגבי נוער – לא יועסק נער למעלה מ – 40 שעות עבודה בשבוע לא יעלה על 8 שעות ביום –במקומות בהם עובדים 6 ימים בשבוע. מנוחה שבועית לפחות 36 שעות רצופות לשבוע, יהודי – שבת, מוסלמי/נוצרי – יום אחר ישנו איסור להעביד עובד במנוחה השבועית, אלא אם הותרה ע"י משרד הכלכלה שעות עבודה ומנוחה - המשך: שעות עבודה ומנוחה - המשך שעות נוספות משרד הכלכלה התיר העבדת עובדת בשעות נוספות: במקומות עבודה בהם עובדים 6 ימים בשבוע – 4 נוספות ליום ו- 12 שעות לשבוע. במקומות בהם עובדים 5 ימים בשבוע – עד 12 שעות עבודה ביום ובלבד שהעובד לא יועבד יותר מ- 15 שעות נוספות לשבוע. עובד המועסק במשמרות, המעסיק חייב שיהיה מרווח של 8 שעות בין משמרת למשמרת, באם לא היה מרווח כנדרש כל שעת עבודה הינה שעה נוספת גמול שעות נוספות בעד שתי השעות הנוספות הראשונות 125% ובעד כל שעה שלאחר מכן 150%. גמול עבודה במנוחה שבועית בעד שעות עבודה במנוחה השבועית/חג/ ישלם המעביד 1.5 משכרו הרגיל לעניין שעות נוספות בעד שתי השעות הנוספות הראשונות 187.5% מהשכר הרגיל ובעד כל שעה שלאחר מכן 225% מהשכר הרגיל. אם לא קדמה לעבודה במוצ"ש הפסקה רצופה בת 36 שעות, העבודה במוצ"ש תחשב כעבודה במנוחה שבועית ותזכה את העובד בגמול עבודה במנוחה השבועית שעות עבודה ומנוחה - המשך: שעות עבודה ומנוחה - המשך חובה לניהול פנקס 1. מעביד חייב לנהל פנקס בדבר שעות עבודה, שעות מנוחה שבועיות, שעות נוספות, גמול שעות נוספות וגמול עבודה בזמן המנוחה השבועית. 2. לא בוצע הרישום באמצעים מכניים, דיגיטליים או אלקטרוניים, ייחתם הרישום מדי יום בידי העובד ויאושר בחתימה אחראי שהמעביד מינה לכך. * על פי חוק הגנת השכר, חלה חובה על מעסיק לנהל פנקס שכר ולמסור לעובד תלוש שכר הכולל פירוט שעות עבודתו של העובד לרבות שעות נוספות. חופשה שנתית: קורנברג חזות משרד עורכי דין חופשה שנתית מבוא: חוק חופשה שנתית מאפשר לעובד לצאת לחופשה שבה יוכל לנוח מבלי שיפסיד משכרו ומבלי שייפגעו יחסי עובד – מעביד בינו לבין מעבידו. צבירת חופשה חופשה אינה ניתנת לצבירה, אך בהסכמת המעסיק עובד רשאי לקחת 7 ימים חופשה לפחות ולצרף את היתרה לחופשה שתינתן בשתי שנות העבודה הבאות. תחילת החופשה תאריך תחילת החופשה יקבע לפחות 14 ימים מראש- אלא אם מדובר על חלקי חופשה של פחות מ- 7 ימים. דמי חופשה מעסיק חייב לשלם לעובד, בעד ימי חופשה, דמי חופשה בסכום השווה לשכרו הרגיל ניהול פנקס חופשה מעסיק חייב פנקס חופשה שבו ירשמו לגבי כל עובד: שם ושם משפחה, תאריך תחילת עבודה, מועד החופשה שניתנה, דמי החופשה ששולמו ותאריך התשלום, תאריך בו חדל העובד לעבוד, פדיון החופשה ששולם ותאריך התשלום. הזכות לחופשה: הזכות לחופשה שנות ותק זכאות זכאות בימי עבודה בפועל (נטו) בשבוע של 6 ימים זכאות בימי עבודה בפועל (נטו) בשבוע של 5 ימים משנה עד 4 שנים 14 12 10 חמש שנים 16 14 12 שש שנים 18 16 14 שבע שנים 21 18 15 שמונה שנים 22 19 16 תשע שנים 23 20 17 עשר שנים 24 21 18 אחת-עשרה שנים 25 22 19 שתים-עשרה שנים 26 23 20 שלוש-עשרה שנים 27 24 20 ארבע-עשרה שנים ואילך 28 24 20 דמי מחלה: קורנברג חזות משרד עורכי דין דמי מחלה מבוא: חוק דמי מחלה, התשל"ו -1976, מבטיח את פרנסתו של עובד, שאינו מסוגל לעבוד בעבודתו הרגילה עקב מחלה.שלא כמו בחופשה שנתית, חוק דמי מחלה אינו מבטיח לעובד שאינו מסוגל לעבוד, את מלוא שכרו תקופת הזכאות תקופת הזכאות לא תעלה על תקופה מצטברת של 1.5 ימים לכל חודש עבודה מלא. עובד שבחודש מסוים לא עבד אצל אותו מעביד או באותו מקום בכל ימי העבודה שבאותו החודש , יראו 25 ימי עבודה כחודש עבודה מלא, וחלק של חודש עבודה מלא יזכה את העובד בימי מחלה יחסיים. * ניתן לצבור על 90 ימי מחלה לכל היותר דמי מחלה: קורנברג חזות משרד עורכי דין דמי מחלה הזכות לדמי מחלה והשיעור לתשלום יום היעדרות דמי מחלה שיעור התשלום ראשון אין תשלום שני תשלום מחצית דמי מחלה 50% שכר שלישי תשלום מחצית דמי מחלה 50% שכר רביעי והילך תשלום מלו דמי מחלה 100% שכר דמי חגים: קורנברג חזות משרד עורכי דין דמי חגים עובד שעתי אשר אינו עובד ביום החג : צו הרחבה שהוחל על כל ענפי המשק החל מיום 01/07/2000, קובע כי עובד לאחר 3 חודשי עבודה במקום העבודה, שלא נעדר מהעבודה סמוך ליום החג ( יום לפני החג ויום אחרי החג), אלא בהסכמת המעביד, יהיה זכאי לתשלום מלא בעבור 9 ימי חג (2 ימי ראש השנה, יום הכיפורים, 2 ימי סוכות, 2 ימי פסח, חג שבועות ויום העצמאות). צו ההרחבה האמור קובע כי עובד לא יהיה זכאי לימי חג החלים בשבת דמי הבראה: קורנברג חזות משרד עורכי דין דמי הבראה צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה מספר ימי ההבראה לעובד במשרה מלאה לעובדים במשרה חלקית תשלום קצובת הברה באופן יחסי להיקף משרתם. מחיר יום הבראה נכון לאוגוסט 2014 הינו 374 ₪. בתום שנת העבודה הראשונה 5 ימי הבראה עבור שנת העבודה השניה והשלישית 6 ימי הבראה עבור שנת העבודה הרביעית עד העשירית 7 ימי הבראה עבור שנת העבודה ה- 11 עד ה- 15 8 ימי הבראה עבור שנת העבודה ה- 16 עד ה- 19 9 ימי הבראה עבור שנת העבודה ה- 20 ואילך 10 ימי הבראה הוצאות נסיעה: קורנברג חזות משרד עורכי דין הוצאות נסיעה צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה חל על כל העובדים והמעבידים בישראל. שיעור החזר הנסיעות יהיה 26.40 ₪ ליום עבודה (החל מיום 01/01/2014). כל עובד הזקוק לתחבורה כדי להגיע למקום העבודה יהיה זכאי לקבל מהמעביד השתתפות על לסכום של 26.40 ₪. הוצאות הנסיעה יקבעו לפי מחיר נסיעה מוזל באוטובוס ציבורי או כרטיס מנוי חודשי מוזל ממקום מגורי העובד למקום עבודתו. החזר הוצאות נסיעה לא ישולם למי שמוסע לעבודה על חשבון המעביד או מטעמו. עובד הנעדר מעבודתו אינו זכאי להחזר הוצאות נסיעה בעד תקופת היעדרותו. שכר עבודה: קורנברג חזות משרד עורכי דין שכר עבודה מבוא: מטרתו העיקרית של חוק הגנת השכר היא להבטיח את תשלום השכר במועדו ולמנוע הלנה. החוק מטיל על המעביד תשלום פיצויי הלנה ההולך וגדל ככל שמתארכת תקופת הלנת השכר, ובך הופך את ההלנה לבלתי כדאית מבחינה כלכלית – מרתיע את המעבידים מאי תשלום שכר במועדו מועד תשלום השכר שכר עבור עבודה צריך לשלם בזמן. עובדים מתכננים את הוצאותיהם לפי המועד הקבוע של תשלום השכר. מי שמקבל שכר חודשי, על המעביד לשלם את המשכורת עד ליום התשיעי בחודש שלאחר ביצוע העבודה וזהו היום הקובע כלשון חוק הגנת השכר.  ניכוי משכר עבודה סעיף 25 לחוק הגנת ה כר הוא הסעיף אשר מכוחו רשאי המעביד לנכות סכומים מסוימים משכרו של העובד. החוק מגדיר רשימה סגורה של ניכויים כגון תוספת לדמי חבר, דמי חברות בארגון עובדים, תרומות שהעובד הסכימו כי ינוכו, מקדמות על חשבון שכר עבודה, חוב בין העובד למעביד ועוד.   הלכה פסוקה היא כי חוב אשר ניתן לנכותו משכרו של עובד הינו חוב מוכח וקצוב אשר אינו שנוי במחלוקת בין העובד למעביד. אי לכך, על מנת לנכות חוב משכר עובדים לפי סעיף 25 לחוק הגנת השכר, יש לעמוד בשני תנאים מצטברים – ראשית שהחוב יהיה קצוב ומוכח, ושנית שתתקיים התחייבות בכתב להסכמתו של העובד לניכוי. הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות: קורנברג חזות משרד עורכי דין הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות מבוא: ביום 17/05/2001 פורסם חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות התשס"א 2001, שמטרתו להסדיר את נושא ההודעה המוקדמת . הוראות החוק מעביד המבקש לפטר עובד ועובד המבקש להתפטר ייתן לצד השני הודעה בכתב בו יציין את יום הוצאת ההודעה ואת יום הפיטורים/התפטרות. עובד גלובלי יהיה זכאי להודעה מוקדמת כמפורט להלן: במהלך ששת חודשי עבודתו הראשונים – יום אחד בשביל כל חודש עבודה. במהלך התקופה החל מחודש השביע עד תום שנת עבודה 6ימים בתוספת של יומיים וחצי עבור כל חודש עבודה בתקופה האמורה. לאחר שנת עבודתו הראשונה – חודש ימים. עובד במשרה חלקית יהיה זכאי להודעה מוקדמת לפיטורים כמפורט להלן: במהלך שנת עבודתו הראשונה – יום אחד בשל כל חודש עבודה במהלך שנת עבודתו השניה – 14 ימים, בתוספת יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה. במהלך שנת עבודתו השלישית – 21 ימים בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה לאחר שנת עבודה שלישית – חודש ימים הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות- המשך : הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות- המשך מעביד רשאי להודיע לעובד בהודעה מוקדמת לפיטוריו כי הוא מוותר על נוכחות העובד ועל עבודתו בפועל בתקופת ההודעה האמורה, כולה או חלקה ובלבד שישלם לעובד פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל של העובד בעד התקופה בה ויתר על עבודתו. עובד שחדל לעבוד ולא נתן למעביד הודעה מוקדמת להתפטרות ישלם למעבידו פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל בעד התקופה שלגביה לא ניתנה ההודעה המוקדמת. מעביד ייתן לעובדו בסיום העבודה, אישור בכתב בדבר תחילתם וסיום של יחסי עובד מעביד, לא נתן מעביד הודעה לעובד עד 14 ימים מיום העבודה האחרון ו/או 7 ימים אם העובד דרש בכתב לפי המוקדם מבינהם המעביד צפוי לקנס של 15,000 ₪ אם לא יפעל כאמור. חובת השימוע: קורנברג חזות משרד עורכי דין חובת השימוע החובה לערוך שימוע לעובד בטרם פיטוריו קיימת במגזר הציבורי ובגופים דו-מהותיים מתוקף הוראות נציבות שירות המדינה. על פי הוראות אלה, מחויב המעסיק במשלוח הודעה מראש על מועד השימוע, בה יפורטו הטענות שבעטיין מבקש המעסיק להפסיק את עבודתו של העובד, ומתן אפשרות לעובד לעיין בכל החומר הרלוונטי לנימוקי פיטוריו ולהכין תגובתו וטיעוניו. יש לאפשר לעובד להגיב על הטענות המועלות כנגדו בכתב או בעל-פה לפי בחירתו, לדאוג להכין פרוטוקול של ישיבת השימוע ומתן בהירות וגילוי מלא של מכלול השיקולים שהביאו לכלל החלטה לפטר את העובד לאחר קיום השימוע.  לעובד רשות להגיע לשימוע עם אדם מטעמו – עורך דין, נציג ארגון\ועד עובדים וכד', אולם ללא עדים. פרוטוקול שימוע לעובד. pdf מכתב פיטורים. pdf פיצויי פיטורים: פיצויי פיטורים עובד המפוטר סמוך לתום השנה הראשונה לעבודתו זכאי על פי חוק פיצויי פיטורים התשכ " ג 1963- לתשלום פיצויי פיטורים כדלקמן : עובד במשכורת שכר חודשי - שנות עבודתו במקום X השכר האחרון של העובד. עובד יומי / שעתי - הממוצע היומי / שעות עבודה בתקופה של 12 החודשים האחרונים השכר היומי / שעתי X השנים שקדמו לפיטורים חישוב השכר המשמש לחישוב הפיצויים : שכר יסוד , תוספת ותק , תוספת יוקר , תוספת משפחה , תוספת מחלקתית , תוספת מקצועית . ראוי לשים לב כי כאשר מדובר בתוספת המשתלמת בקביעות לעובד ואינה מותנית בתנאי , ומעסיקים נוטים לא להכלילה בשכר האחרון כדי להקטין את בסיס החישוב לפיצויי פיטורים , ביה " ד לעבודה יטה להכלילה בחישוב לצרכי הפיצויים . פיצויי הפיטורים יחושבו כמולנים אם הם לא שולמו בתוך 15 ימים מן המועד לתשלומים.דהיינו : יום הפסקת יחסי עובד ומעביד או המועד שנקבע לתשלומים על פי חוזה העבודה . העסקת בני נוער: קורנברג חזות משרד עורכי דין העסקת בני נוער גיל העבודה לא יועבד ילד שעדיין לא מלאו לו 15 שנה. צעיר ומי שלא מלאו לו 18 שנה שחל עליהם לימוד חובה לא יועבדו בשעות הלימודים למעט חופשות לימודים רשמיות המאושרות על ידי משרד החינוך. האישורים הדרושים על הנער להצטייד באישור רפואי על מצב בריאותי תקין. עם האישור פונים ללשכת תעסוקת נוער ומקבלים פנקס עבודה את הפנקס יש למסור למעסיק שעות עבודה מותר להעסיק בני נוער מקסימום 8 שעות עבודה ביום, ולא יותר מ- 40 שעות בשבוע, בימי שישי וערבי חג עד 7 שעות ביום. אין להעסיק נער בשעות נוספות הטרדה מינית: קורנברג חזות משרד עורכי דין הטרדה מינית מבוא ביום 20/09/1998 נכנס לתוקפו החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח – 1998 וגם תקנות למניעת הטרדה מינית (חובות המעביד). מטרת החוק היא לאסור ולמנוע הטרדה מינית, ולקבוע דרכים לטיפול בתלונה על הטרדה מינית. כיום על כל מעסיק מוטלת החובה לעמוד בתנאי המינימום של החוק ולשם כך עליו להבין את עיקרי החוק ואת דרכי אכיפת וביצוע החוק הטרדה מינית המשך: הטרדה מינית המשך חובות המעביד למניעת הטרדה מינית ‏1‏. המעביד חייב להביא לידיעת כל עובד וכל מי שממונה מטעמו על עובדיו, את האיסור על הטרדה מינית והתנכלות כפי שנקבע בחוק למניעת הטרדה מינית. 2. המעביד חייב לדרוש מכל עובד ומכל ממונה מטעמו להימנע מלהטריד מינית או להתנכל במסגרת יחסי העבודה, וינקוט בכל אמצעי על מנת למנוע הטרדה או התנכלות.   "מסגרת יחסי העבודה" - כולל -   את מקום העבודה, מקום אחר בו מתנהלת פעילות מטעם המעביד  (למשל: קורס הכשרה, כנס מקצועי וכו '). פעילות תוך כדי עבודה גם אם לא במקום העבודה הקבוע  (למשל - נסיעה לפגישת עבודה, ארוחה עיסקית במסעדה). כל מקום שהוא בו מתקיימים יחסי מרות בעבודה  (למשל - בביתו של הממונה מטעם המעביד).   3. לעניין החובה ליידע את העובדים לגבי העניינים המוזכרים בסעיפים 1 ו-2:   א. מעביד המעסיק עד 25 עובדים יצא ידי חובתו אם הביא לידיעת עובדים והממונים מטעמו את נוסח התקנון לדוגמא, או ע"י מסירה אישית או ע"י פרסום במקום בולט לעין במקום העבודה ואם צריך יפרסמו ביותר ממקום אחד. ב. מעביד המעסיק יותר מ-25 עובדים יצא ידי חובתו ע"י פרסום התקנון לדוגמא במקום בולט לעין במקום העבודה, ואם צריך יפרסמו ביותר ממקום אחד (בכל מקום בו מתבצעת העבודה, למשל - במספר סניפים).   תקנון הטרדה מינית. pdf PowerPoint Presentation: שאלות ? תודה על ההקשבה ! עו"ד עידן קורנברג 04-8650750 052-8656933 [email protected] קורנברג חזות משרד עורכי דין

Related presentations


Other presentations created by korenberg