8 csoportszerkezet nomra konformitas dontes

Information about 8 csoportszerkezet nomra konformitas dontes

Published on November 12, 2007

Author: Justine

Source: authorstream.com

Content

Csoportszerkezet, norma, konformitás, csoportdöntés:  Csoportszerkezet, norma, konformitás, csoportdöntés Budapesti Kommunikációs Főiskola 2007 tavasz Slide2:  Csoportszerkezet 2. norma Konformitás csoportdöntés Még egyszer a csoportszerkezetről - a szociometria:  Még egyszer a csoportszerkezetről - a szociometria A Hudson- vizsgálat (1933) leány javítóintézet vizsgálata az intézet pedagógiai –szervezeti átalakításának céljából (szex, szökési problémák) Vizsgálati szempontok: kivel (5fő) laknál együtt”- kérdés + interjúk (435 fő) és pletykaterjedési (konfliktus nevelővel, lopás, szökés) kísérlet Bár a különböző pletykák elérő útvonalakon terjedtek - például szökési kísérlet csak olyanok körében volt, akik közvetlen kapcsolatban voltak a hálózatban Részletesen (érdeklődőknek): Moreno, J.L. (1934/1953) Who will survive? Beacon Hause Inc. New York (Magyarországon megtalálható a Statisztikai Hivatal könyvtárában) Jacob Levy Moreno szemléletének alapjai és szociometriai módszere 1. Slide4:  Spontán érzelmi-indulati választás - Spontaneitás és pszichodráma, spontaneitás és pszichoanalízis - ugyanúgy a tudattalan, ösztönös lelki életet célozza, de nem az értelmi reflexió, hanem a „ki-játszás”, „megcselekvés” (acting out) révén - Moreno az elidegenítő- elgépiesedő társadalmi környezetben az érzelmi- indulati élet felszabadításának vezető mozgalmára - Ennek feltárásához a szociometriai kérdések három területet: az együttélést, a közös munkát és az együttes társas életet célozzák. Az indivídum a „célkeresztben” Az úgynevezett „társas atom” középpontba állításával, illetve Moreno fentebb ismertetett céljának viszonylatában látszik, hogy az egyénre irányuló tudományos és terápiás technikáról van szó. Moreno érdeme a STRUKTURÁLIS SZEMPONT bevezetése a szociálpszichológiai gondolkodásba– szemben az csoport egyén- (körvonalazatlan) csoport vizsgálatával Jacob Levy Moreno szemléletének alapjai és szociometriai módszere 2. Slide5:  Morenoval szemben Mérei Ferenc célja a szociometriával –két idézet tükrében … azokban a csoportvizsgálatokban, amelyekkel 1945-ben munkatársaimmal együtt az új életet elkezdtük, fő kérdésünk – nem mi találtuk ki, ezt sugallta a történelem, a magyar politikai átalakulás problémavilága – így hangzott: hogyan lehet a demokratikus tapasztalatok nélkül, az együttes döntések gyakorlása nélkül felnőtt ifjúság társas mezőibe felkutatni és megerősíteni a közösségi cselekvést, az együttességet? Hogyan lehet nevelni és fejleszteni azt a motivációt, amelyből a szocializmus demokratizmusa fakadhat? (Mérei, i.m. 115. oldal) A munka célja: a szociálpszichológiai gyakorlat eszközrendszerének kialakítása, a hazai igényeknek és feltételeknek megfelelő szociálpszichológiai eljárások összeállítása a szervezési feladatkörben dolgozó üzemszociológus, munkapszichológusok, iskolapszichológus számára – áll A közösségek rejtett hálózata bevezetőjében (Mérei, 1971 i.m. 4. oldal) Részletesen: Mérei F. (1971) A közösségek rejtett hálózata. Tömegkommunikációs Kutatóközpont Mérei többszempontú szociometriája 2.:  Mérei többszempontú szociometriája 2. A spontaneitás elvét bírálva, általánosabb- közösségi tapasztalon alapuló választási technikát alkalmaz (ez látható a lentebbi válaszlap kérdéseiből) A közösség érdekli nem (elsősorban) az egyén (társas helyzete) - mikroszociológiai megközelítés, mint marxista alapállás - a társas, a közösségi, mint az egyén és a szociális (társas- társadalmi /kölcsön/hatásának színtere - ez egy önálló jelenségvilág ( páreffektus, együttes élmény , utalás) - a közösség vagy csoport, amely preszociális (a csoport, mint csoport nem kapcsolódik a termelési rendhez, semmiféle formális szerveződéshez) és alegális ( nem vonatkoznak rá törvényes formulák) - „a csoport-vezető kísérlet” – „erős vezetőt” szembesítenek „gyenge” tagokból álló csoporttal = a vezető átveszi a csoport hagyományait Ennek vizsgálatához a többszempontú szociometria ld. gyakorisági szempontok Szociometria készítése 1.:  Szociometria készítése 1. Kölcsönösségi táblázat Szimpátiaválasztások megjelenítése az alapján Gyakorisági táblázat Funkcióválasztások Szociometria készítése 2. A válaszlap és a gyakorisági táblázat:  Szociometria készítése 2. A válaszlap és a gyakorisági táblázat 5. Az osztálytársaidra vonatkozóan teszünk fel három kérdést. Kérjük, a teljes nevét írd le minden esetben azoknak, akikre az egyes kérdések kapcsán gondolsz! (A kutatói titoktartás kötelez bennünket, válaszaidat nem mutatjuk meg senkinek!) 5.1.)Ha iskolai osztálybulit rendeznétek, ki lenne a legalkalmasabb ennek megszervezésére? 5.2) Ha az osztály többnapos utazásra indulna vonaton, kivel utaznál a legszívesebben egy fülkében? (legfeljebb 5 nevet írj!) 5.3.) Ki az az osztálytársaid közül, aki valamilyen területen (tudomány, művészet, sport vagy egyéb) kiemelkedően tehetséges? (legfeljebb 5 nevet írj!) 5.4.) Ha az osztály döntőbíróságot alakítana kisebb fegyelmi ügyek megtárgyalására, kiket jelölnél a bíróság tágjául? (legfeljebb 5 nevet írj!) 5.5.) Osztálytársaid közül ki az, akivel érettségi után is szívesen találkoznál? (legfeljebb 5 nevet írj!) 5.6.) Nehéz helyzetben, kínos ügyekben kihez fordulnál baráti segítségért az osztálytársaid közül? (legfeljebb 5 nevet írj!) 5.7.) Ha az osztályfőnök váratlan távolléte miatt a tanulók közül kéne őt valakinek helyettesíteni, ki lenne erre a legalkalmasabb? 5.8.) Kivel töltenél szívesen egy vasárnapot, osztálytáraid közül? (legfeljebb 5 nevet írj!) 5.9.) Kik azok az osztálytársaid közül, akiknek a viselkedése sokaknak tetszik, akiknek a viselkedését sokan követik? (legfeljebb 5 nevet írj!) 5,10.)Egy diákparlamentben ki képviselné legjobban az osztályt társaid közül? (legfeljebb 5 nevet írj!) Szociometria készítése 3.:  Szociometria készítése 3. Az itt látható szociogram nem az előző oldali kölcsönösségi táblából készült! Szociogram készítése Különböző mutatók számítása Centrális-Marginális mutató központi alakzat, amihez legalább a tagok 25%-a tartozik úgy, hogy mindenki legalább két emberrel áll kapcsolatban holdudvar aki ezen kívül kapcsolódik a központhoz, hogy más szerveződéshez periféria- peremhelyzet Sűrűségi mutató Kölcsönösségi index Kohéziós mutató Szerkezeti típus Csoportnormák és konformitás:  Csoportnormák és konformitás Normaalakulás: A csoportban zajló folyamatok egyike: homogenizálódási folyamat (konvergálnak a csoporttagok viselkedése, gondolatai, attitűdjei…). Társas befolyásolás hatására következik be. A homogenizálódás ellentétje a differenciálódás: különböző szerepek kialakulása Slide11:  Csoportnormák: a gondolkodás, viselkedés és az érzelmi viszonyulásnak a csoportban elfogadott módjai (a csoporton belül kialakult, elfogadott és követett megállapodások). Normák lehetnek - előíró vs. tiltó - formális (nyíltan megfogalmazott, explicit, írásos) vs. informális (rejtett, implicit) Slide12:  A normateremtő folyamatok segítik a csoport hatékonyságát, kohézióját, egységét A normák kialakultsága jelzi a csoport fejlettségét Normák kialakulásának legjellemzőbb módja: csoportműködés során alakul ki, de behozhatta a csoportvezető, vagy adottak a normák a formális csoportban Normák mint hatékony viselkedés-irányítók:  Normák mint hatékony viselkedés-irányítók Mert jutalmazás és büntetés erősíti a normák érvényét Mert internalizálják (belsővé teszik) a csoporttagok a normákat, ezek követését kívánatosnak tartják A normákat a társak is követik, konszenzus erejűek Viselkedési heurisztikaként működnek, könnyűvé teszik a döntést (pl. viszonzás normája) A viszonosság normája:  A viszonosság normája Univerzális norma Mind az egyénnek (így igazságos), mind a csoportnak kedvez (csoportkötelékek megerősítése) Nélküle kevesebb lenne a segítségnyújtás és a közeli, intim kapcsolatok száma. A viszonosság normája:  A viszonosság normája A szívességet viszonozni kell (a kéretleneket is!). Kereskedelemben alkalmazzák: pl. ingyen kipróbálható a termék egy napig, „ingyen” apró ajándékok, ingyen kóstoló stb... Az engedmények viszonzása: A „door-in-the-face” (az arcba csapott ajtó” házaló ügynöki technika (Cialdini): Nagy kéréssel kezdeni, visszautasításakor kisebb kéréssel előhozakodni (engedménynek tűnik!) a potenciális vevő úgy érzi, a viszonosság normája azt diktálja, neki is kell engednie vásárlás A viszonosság normája:  A viszonosság normája Ugyancsak a viszonosság normáját használja ki az „ez-nem-minden” technika: Magas árral kezdeni Előnyösebbnek tünteti fel a kínálatot egy „bónusz” termékkel Ezt a „szívességet” viszonozni kell vásárlás - Konformitás:  Konformitás A csoport normáinak elfogadása. valaki azért fogad el egy nézetet vagy viselkedésmódot, mert mások szintén ezt a nézetet vallják, vagy ugyanezt a viselkedést mutatják. Első konformitási kísérlet: normaalakulás nem egyértelmű helyzetben, Sherif kísérlete, véleménykonvergencia Asch konformitási kísérlete egyértelmű helyzetben Konformitás Asch kísérlete:  Konformitás Asch kísérlete Szabvány vonal A B C Slide19:  Az esetek egyharmadában rossz, többséget követő (konform) választ adtak, az esetek kétharmadában (független) választ adtak A kísérleti személyek 75% legalább egyszer adott konform választ a többször ismételt kísérlet során Megjegyzés: nem szükséges a kialakult csoport, hanem ismeretlenek hatására is bekövetkezhet konformitás Slide20:  Konformitást befolyásoló tényezők: - csoportméret: 3-nál nagyobb csoportlétszám nem emeli a konformitást, - egyöntetű vélemény vagy viselkedés esetén nagy konformitás, - egy eltérő véleményű társ elég a konformitás csökkenéséhez - alacsony státusz: nagyobb konformitás, - nemi különbség: nők nagyobb konformitása - individuáció (egyediség) iránti igény, mint személyiségvonás: annak igénye, hogy különbözzön a többiektől, hajlandóság vitatkozásra, kritikai vélemények megfogalmazására (bizonytalan vélemények esetén is). Ha ennek mértéke nagy: kisebb konformitás Konformitás:  Konformitás Konform viselkedés okai: 1. információs befolyásolás: a többiek ítéletében jobban bízik, mint sajátjában 2. Normatív befolyásolás: elfogadás iránti igény, ill. elutasítástól való félelem Konformitás:  Konformitás Privát és nyilvános konformitás - privát: csoportnormákban való hit, sajátjaként való elfogadása - nyilvános konformitás: normával megegyező nyílt viselkedés belső elfogadás nélkül Csoportdöntés:  Csoportdöntés Kérdés: jobb döntés születik (a vélemények kiegyenlítődése), ha több ember hoz döntést egy kérdésben? szociálpszichológiai kutatások válasza: nem mindig, sőt, a csoport véleménye, döntése az egyénekénél szélsőségesebb vagy kockázatosabb, vagy óvatosabb) lesz. A kockázat-eltolódás jelensége: a bizottsági döntések sokszor kockázatvállalóbbak, mint az egyéniek. Vizsgálat: hipotetikus dilemmák esetén kell tanácsot adni a szereplőnek. Slide24:  Vizsgálati eljárás: „Egy könnyűfémipari vállalat igazgatója, E úr dilemmája a következő: vállalata jól prosperál, ideje terjeszkedésen gondolkodni. Vagy Kanadában építenek még egy új gyárat, biztos, de szerény mértékű nyereség reményében, vagy egy fejlődő országban hoznak létre új létesítményt, ahol az olcsó munkaerő és nyersanyag sokkal nagyobb hasznot hozna. Ennek a kockázata az, hogy az adott ország politikai helyzete nem túl stabil. Az egyik politikai mozgalom vezetője nemrég jelentette ki a sajtóban, hogy államosítani kellene a külföldi tulajdonban lévő cégeket. Tegyük fel, hogy Ön ad tanácsot Mr. E-nek. A továbbiakban láthatóak a szóban forgó külföldi ország politikai stabilitásának valószínűségei. Kérjük, jelölje meg a LEGKISEBB valószínűséget, melynél még javasolja Mr. E cégének, hogy telepítsenek oda gyárat. Slide25:  _____1:10 annak az esélye, hogy stabilizálódik az ország politikai helyzete _____3:10 annak az esélye, hogy stabilizálódik az ország politikai helyzete _____5:10 annak az esélye, hogy stabilizálódik az ország politikai helyzete _____7:10 annak az esélye, hogy stabilizálódik az ország politikai helyzete _____9:10 annak az esélye, hogy stabilizálódik az ország politikai helyzete _____Kérjük, jelölje be ezt a helyet, ha úgy gondolja, hogy Mr. E cégének nem szabad az adott külföldi országban új gyárat telepítenie, akármekkorák is az esélyek Eredmény: csoportos döntés többnyire kockázatvállalóbb (kockázat-eltolódás), DE: vannak esetek, amikor óvatosabb a csoportos döntés (pl. szívbetegnek javasolnak-e kockázattal járó műtétet). Csoportdöntés:  Csoportdöntés Korai megállapítások: kockázateltolódás Magyarázat: 1.Brown: értékhipotézis: a kockázatvállalás értéknek számít 2.retorikailag jobban lehet érvelni a kockázat mellett, 3.a vezető általában kockázatvállalóbb 4. felelősség megoszlása Csoportdöntés:  Csoportdöntés Kockázatvállalóbb Óvatosabb csoportpolarizáció Csoportpolarizáció: a csoport döntése ugyanolyan irányú, de szélsőségesebb, mint az egyének eredeti álláspontjának átlaga Csoportdöntés:  Csoportdöntés Csoportpolarizáció okai: A csoport információs befolyása miatt: vita közben elsősorban olyan információk, érvek hangoznak el, amelyek az eredeti álláspont mellett szólnak azok is meggyőződnek ezen álláspont helyességéről, akik előzőleg kissé más véleményen voltak, mivel a vita közben olyan új információkat és érveket hallanak, amelyekre eredetileg nem gondoltak akik eleve ezen az állásponton voltak, még erősebben fogják ezt képviselni. A csoport normatív befolyása miatt: kellemetlen eltérni a csoporttól, mindenki igyekszik abba az irányba módosítani a véleményét, amit a csoport számára elfogadhatónak vél, túl is licitálhatják a csoportvéleményt. Csoportdöntés: csoportsodrás (vagy csoportgondolkodás):  Csoportdöntés: csoportsodrás (vagy csoportgondolkodás) Groupthink (főnév) Irving Janis Csoporttagok saját eltérő véleményüket, ellenérzésüket elnyomják a csoportkonszenzus érdekében, hibás, katasztrofális következményekkel járó csoportdöntéshez vezetve (pl. Pearl Harbour, Challenger, Disznó Öböl incidens) Slide30:  Előfeltételek: Összetartó, külső hatásoktól magát elzárt csoport, a különböző lehetséges cselekvések melletti és elleni érvek megfontolását nélkülözi, magas presztízsű vezető, aki az egyik döntés mellett kötelezi el magát Csoportgondolkodás: az eltérő vélemények önkéntes elfojtása a csoportkonszenzus érdekében Csoportgondolkodás tünetei: sebezhetetlenség, erkölcsösség és egyöntetűség illúziója, nyomás az ellenkezőkkel szemben, öncenzura és önjelölt cenzorok, kollektív racionalizáció, figyelmeztető jelek lebecsülése Csoportgondolkodásból eredő döntéshozatali hibák: bírálatok és alternatívák tökéletlen összegyűjtése, a választott cselekvés kockázatainak fel nem mérése, fontos információk felkutatásának hiányossága, a rendelkezésre álló információ torzított feldolgozása, Csoportdöntés: csoportsodrás (vagy csoportgondolkodás):  Csoportdöntés: csoportsodrás (vagy csoportgondolkodás) Megoldás: a csoportgondolkodás orvoslása a vezető ne kötelezze el magát egyik álláspont mellett a vita kezdetén Támogassa minden álláspont érveinek taglalását Külső szakértők bevonása Kisebb csoportokban való munka Valaki kérdőjelezze meg mindig a csoport döntését „Második esély” ülés Csoportgondolkodás összefoglaló tábla:  Csoportgondolkodás összefoglaló tábla

Related presentations


Other presentations created by Justine

Flex PLM 2004
27. 11. 2007
0 views

Flex PLM 2004

osa slides 041215
28. 11. 2007
0 views

osa slides 041215

ps ria
01. 12. 2007
0 views

ps ria

344
10. 12. 2007
0 views

344

Understanding Islam
05. 11. 2007
0 views

Understanding Islam

halloween 4
05. 11. 2007
0 views

halloween 4

catering
05. 11. 2007
0 views

catering

schwarz
15. 11. 2007
0 views

schwarz

DKGRAN02
16. 11. 2007
0 views

DKGRAN02

linux firewall
26. 11. 2007
0 views

linux firewall

NeSS02 neutrinos
06. 12. 2007
0 views

NeSS02 neutrinos

506 EMF Concerns
18. 12. 2007
0 views

506 EMF Concerns

thebusinesscase
28. 11. 2007
0 views

thebusinesscase

Security Openess
25. 12. 2007
0 views

Security Openess

sca02
29. 12. 2007
0 views

sca02

MPH 2005
29. 12. 2007
0 views

MPH 2005

bsc201 week09
01. 01. 2008
0 views

bsc201 week09

robot cwe
02. 01. 2008
0 views

robot cwe

Cotton
07. 01. 2008
0 views

Cotton

Energy in the Cell
07. 01. 2008
0 views

Energy in the Cell

SleepDisorders
29. 11. 2007
0 views

SleepDisorders

HydrothermalVentsand OilPlumes
09. 10. 2007
0 views

HydrothermalVentsand OilPlumes

CCH20AgFor
31. 12. 2007
0 views

CCH20AgFor

CS202Last2006Grokste rDMCA
26. 02. 2008
0 views

CS202Last2006Grokste rDMCA

General Marshall revised
28. 02. 2008
0 views

General Marshall revised

apr11 ticoll
11. 03. 2008
0 views

apr11 ticoll

wc game
12. 03. 2008
0 views

wc game

AAIupdateJan06
14. 03. 2008
0 views

AAIupdateJan06

Yr7GermanAssign
18. 03. 2008
0 views

Yr7GermanAssign

Art Millet
01. 10. 2007
0 views

Art Millet

TEFinal3
30. 03. 2008
0 views

TEFinal3

U S Economic History
13. 04. 2008
0 views

U S Economic History

apco presentation 2
02. 11. 2007
0 views

apco presentation 2

Yu sdm 2006 ft
21. 11. 2007
0 views

Yu sdm 2006 ft

78
05. 12. 2007
0 views

78

holiday safety tips
29. 11. 2007
0 views

holiday safety tips

NOFA 5 MAR 05
27. 12. 2007
0 views

NOFA 5 MAR 05

module2
07. 01. 2008
0 views

module2

cryptographie camp
05. 01. 2008
0 views

cryptographie camp

Bell 1
08. 11. 2007
0 views

Bell 1

ASegal
28. 12. 2007
0 views

ASegal

RTH Beijing
27. 09. 2007
0 views

RTH Beijing

Sturgeon
07. 01. 2008
0 views

Sturgeon

Recommenders HCC01
23. 12. 2007
0 views

Recommenders HCC01