A.p 3

Information about A.p 3

Published on March 8, 2014

Author: opaw32

Source: authorstream.com

Content

Proyekto sa A.P.: Proyekto sa A.P. Riza Mae I. Panogalinog Julius O. Patalinghug Maria Karen Mae Imbong Raquel B. Osana IPINASA NILA YUNIT IV: YUNIT IV ANG DAIGDIG NGAYON AT SA HINAHARAP ARALIN 32: Mga Ideolohiyang Laganap sa Daigdig: ARALIN 32: Mga Ideolohiyang Laganap sa Daigdig Ang ideolohiya ay nagsisilbing kaisipan , panuntunan , o pundasyon ng sistemang pang- ekonomiya at pampolitika ng isang bansa , pamahalaan , o kilusan . Konserbatismo: Konserbatismo Lumaganap ang ideolohiyang ito noong Middle Ages. Si Edmund Burke ang isa sa mga naging pangunahing tagapagtaguyod ng konserbatismo noong 1729-1797. Pangunahing katangian nito ang layuning mapanatili ang nananaig na kaayusan (status quo). Ilan sa mga saligang prinsipyo ng ideolohiyang ito ay kaayusan , pagkamakabayan , moralidad , at katapatan . Liberalismo: Liberalismo Kinikilala ng liberalismo ang kakayahan ng isang indibidwal na makapag-ambag sa lipunan sa iba’t ibang paraan , kapasidad , at antas . Dalawang mahalagang konsepto ang nakapaloob sa liberalismo . Una , ang utilitarianismo na sumusuporta sa batayang prinsipyong “ pinakamabuti para sa nakakarami ”. Pangalawa , ang laissez faire economics na naniniwala na mas makakabuti sa pamilihan na maging malaya ito mula sa anumang anyo ng kontrol o manipulasyon ng pamahalaan . Kapitalismo: Kapitalismo Ang kapitalismo ay tumutukoy sa sitemang pang- ekonomiya samantalang ang liberalismo ay ideolohiyang tumutukoy sa sistema ng gobyerno . Ayon sa kapitalismo , bunga ng pagapapahalaga ng kapitalista sa sariling interes , nakikinabang din ang mga mamimili . Dahil dito , mas maraming maaaring pagpiliang produkto at serbisyo ang mamimili . Demokrasya: Demokrasya Ang demokrasya ay isang ideolohiya at uri ng pamahalaan na nagpapatamasa sa lahat ng pantay na karapatan at kalayaan anuman ang kanilang kinabibilangang lahi , kasarian , o relihiyon . Ang demokratikong proseso at institusyon ay proteksyon ng mga mamamayan laban sa diktatura at iba pang anyo ng pagsasamantala . Sosyalismo: Sosyalismo Umusbong ang sosyalismo noong panahon ng Rebolusyong Industriyal na kinikitaan ng paghihirap at pang- aabuso sa mga manggagawa . Ang sistemang sosyalismo ay nakabatay sa pantay , sama-sama , at makataong pamamalakad . Ang mga bansang yumayakap sa ideolohiyang ito ay ang Cuba, North Korea, China, at Vietnam. Komunismo: Komunismo Layunin ng ideolohiyang ito na tuluyang lansagin ang di- pagkapantay - pantay ng mga mamamayan batay sa uri na kanilang kinabibilangan . Ito ang nagsisilbing batayan ng pagkakahati-hati ng tao ayon sa estado sa buhay . Sa ilalim ng komunismo , ang mga kagamitan sa produksiyon ay kolektibong pagmamay-ari at pinangangasiwaan ng lahat ng mamamayan . Pasismo: Pasismo Ang kaisipang pasismo ay nakabatay sa paniniwalang napapailalim ang kapakanan ng mamamayan sa tunguhin at interes ng estado . Ang pasismo ay nakabatay sa etnisidad , lahi , at nasyonalidad . Sina Benito Mussolini at Adolf Hitler ay mga pinuno na yumakap sa ideolohiyang pasismo . Peminismo: Peminismo Ang peminismo ay tumutukoy sa ideolohiya na nagsusulong ng kagalingan ng kababaihan at ang kanilang pagtatamasa ng mga karapatang taglay ng kalalakihan . Nilalabanan ng peminismo ang patuloy na pang- aapi sa kababaihan sa lipunan . Pangunahin nilang tuon ang proteksiyon ng kababaihan sa lahat ng uri ng karahasan at diskriminasyon . Tunggalian ng Ideolohiya: Tunggalian ng Ideolohiya Sa napakaraming pagkakataon , ideolohiya rin ang puno’t dulo ng tunggalian ng mga bansa at maging ng iba’t ibang puwersa sa loob ng isang bansa . Halimbawa , maituturing na proxy war ang naganap na digmaan sa pagitan ng North Korea at South Korea noong kasagsagan ng Cold War . Ugnayan ng Pampolitikang Ideolohiya sa Sistemang Pang-ekonomiya: Ugnayan ng Pampolitikang Ideolohiya sa Sistemang Pang- ekonomiya May mahigpit na ugnayan ang pampolitikang ideolohiya sa sistemang pang- ekonomiya ng isang bansa . Ideolohiya ang balangkas na pinagbabatayan ng mga desisyong pang- ekonomiya . ARALIN 33: Kasaysayan at Epekto ng Cold War: ARALIN 33: Kasaysayan at Epekto ng Cold War Ang Cold War ay digmaan ng nag- tutunggaliang ideolohiya ng dalawang pina - Kamakapangyarihang bansa o superpower. Tinatawag itong Cold War sapagkat hindi Tuwiran o direktang nagdigmaan ang dala - w ang bansa . Kahulugan ng Domino Theory at ang Pagkabuo ng mga Alyansa: Kahulugan ng Domino Theory at ang Pagkabuo ng mga Alyansa Sa panahon ng Cold War, naging patakaran ng U.S. at U.S.S.R. na manghimasok sa pamamalakad ng pamahalaan ng mga bansang tinaguriang Third World. Sa domino theory, pinaniniwalaang kapag may isang bansang komunista sa rehiyon , hindi maglalaon ay maiimpluwensyahan din ng ideolohiyang taglay nito ang iba pang mga kalapit na bansa . Mga Anyo ng Cold War: Mga Anyo ng Cold War Ang digmaang ito ay kinapalooban ng iba’t ibang anyo ng tungalian tulad ng proxy war, arms race, space race, propaganda warfare, at espoinage . Walang direktang digmaang naganap . Sa halip , ito ay naging kompetisyon ng pagpapalaganap ng kanilang impluwensya sa iba’t ibang panig ng daigdig sa pamamagitan ng mga paraang nabanggit . Proxy War ng mga Kaalyado ng U.S. at U.S.S.R.: Proxy War ng mga Kaalyado ng U.S. at U.S.S.R. Tumingkad din noong yugto ng Cold War ang tinatawag na proxy war kung saan sa halip na ang dalawang superpower ang tuwirang magtunggalian , pinangungunahan ito ng kanilang mga satellite, client state o yaong mga kontrolado at kaalyadong bansa . S inuportahan ng kapitalistang U.S. ang South Korea laban sa North Korea na suportado naman ng sosyalistang U.S.S.R.. Hindi nalimita sa daigdig ang tunggalian ng U.S. at U.S.S.R.. Ang Cold War ay umabot hanggang sa kalawakan . Space Race ng U.S. at U.S.S.R.: Space Race ng U.S. at U.S.S.R. Bunga ng patuloy na tumitinding kompetisyon ng U.S. at U.S.S.R., naglunsad ang mga bansang ito ng eksplorasyon sa kalawakan . Hindi nagpahuli ang bawat isa sa pakikipagtagisan sa larangan ng agham at teknolohiya ara makarating sa kalawakan . Yuri Gagarin- isang Russian cosmonaut, ang unang taong nakaikot sa daigdig noong 1961. Sputnik I (1957)- ang kauna - unahang space satellite sa kasaysayan . Explorer I (1958)- pagkatapos ng paglunsad ng Sputnik I ay kasunod naman ito . Neil Armstrong- Amerikanong astronaut na unang nakatapak sa buwan noong 1969. Edwin Aldrin - Isa sa mga unang nakapaglakad sa buwan . Pagpaparami ng Armas: Pagpaparami ng Armas Pangamba ang bumalot sa mga mamamayan ng buong daigdignang tumindi ang kompetisyon ng U.S.S.R. at U.S. sa pagpaparami ng armas . Ang pagpaparami ng armas ay nakabatay sa milistarikong pananaw na ang kapangyarihan ng isang bansa ay nakasalalay sa kakayahan nitong produsyon , magparami at mag- imbak ng malalakas , moderno at mapaminsalang armas pandigma . Propaganda Warfare: Propaganda Warfare Mainitan din ang tunggalian mg kampo ng US at USSR sa larangan ng propaganda warfare. Napakahalaga ng naging papel ng kanya-kanyang state-sponsored media o media na pag-aari o suportado ng pamahalaan . Ito ang kanilang ginamit upang magtaguyod ng ideolohiya at upang kasabay ring masiraan ang reputasyon ng kalaban . Saksi ang daigdig sa tagpong ito . Espoinage: Espoinage Lalong umigting ang Cold War dahil sa palitan ng akusasyon ng US at USSR ng pag-eespiya ng magkabilang panig . Noong 1960, nagkaroon ng pagpupulong sa Paris ang mga kinatawan ng dalawang bansa upang pag-usapan ang pagkakamit ng pandaigdigang katahimikan at katatagan . Noong 1962, may mga aerial photograph o larawang kinuha sa kalawakan ng US na nagpapakita na may ballistic missile sa Cuba at may mga pinanatayong launching site o lugar na paglulunsaran ng mga missile. YUGTO MATAPOS ANG COLD WAR: YUGTO MATAPOS ANG COLD WAR Noong 1898 bumagsak ang Berlin Wall, ang simbolo ng Cold War at ideolohikal na pagkakahiwalay ng kapitalistang West Berlin at komunistang E ast Berlin. Tuluyang bumagsak ang Berlin Wall matapos itong buksan ng mga pinuno ng East Germany dahil sa matinding panawagan ng mga mamamayan nito para sa demokrasya . ARALIN 34: Neokolonyalismo sa Daigdig: ARALIN 34: Neokolonyalismo sa Daigdig Karamihan sa mga bansang dating kolonya ay hindi ganap , kaduda-duda , at pansamantala lamang ang kalayaang nakamit . Ito ay dahil muling naisakatuparan ng mga bansang Kanluranin ang pananakop na may pagkakaiba sa dati nitong pamamaraan . Ang makabagong anyo nito ay tinatawag na neokolonyalismo . Kahulugan ng Neokolonyalismo: Kahulugan ng Neokolonyalismo Tinaguriang neokolonyalismo ang mkabagong anyo ng kolonyalismo . Mahalagang maunawaan ang pagkakatulad at pagkakaiba ng dalawang konsepto . Ang pangunahing pagkakaiba ng kolonyalismo at neokolonyalismo ay sa paraan ng pananakop . Sa kolonyalismo , ginagamitan ng dahas ang pananakop sa pamamagitan ng direktang okupasyon ng militar . Sa neokolonyalismo , politikal , ekonomiko , at kultural na paraan ang ginagamit upang isakatuparan ang pananakop sa ibang bansa . Katibayan ng Neokoloyalismo: Katibayan ng Neokoloyalismo Ang kalasukuyang karanasan ng mga bansa sa daigdig na kabilang sa hindi mauunlad na bansa ay malinaw na katibayan ng neokolonyalismo o pagiging sunod-sunuran pa rin matapos ang kolonisasyon . Ginagampanan nila ang sumusunod : t ambakan ng sobrang produkto ; tagasuplay ng murang lakas-paggawa ; i mbakan ng nakalalason at nakapipinsalang mga basura (toxic waste) tulad ng depektibong teknolohiya , langis , lubricant at iba pang kemikal mula sa base militar ng US; p agyakap sa kulturang Amerikano ; at Pinagkukunan ng likas na yaman . Pagpapalaganap ng Kamalayang Kanluranin: Pagpapalaganap ng Kamalayang Kanluranin Sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng iba’t ibang uri ng media tulad ng Music-Television Video o M.T.V., mga pelikula mula sa Hollywood, at mga anunsiyo , sumasailalim ang mga umuunlad at hindi maunlad na bansa sa cultural colonization o kolonisasyonng kultura . Batay ito sa kanilang paniniwala na ang kulturang mula sa Kanluran o mauunlad na bansa ang nakahihigit . Kolonyalisasyong Politikal: Kolonyalisasyong Politikal Upang higit na mapasailalim sa kontrol ng superpower ang isang bansa , pinopondohan o sinusuportahan nito ang pagtatag at pagpapatakbo ng isang pamahalaang diktatoryal na kinakasangkapan upang maging sunod-sunuran sa dikta nito . Todo-suporta ang US superpower sa mga pamahalaang diktatoryal upang pangalagaan ang kanyang pambansang interes at upang maging lunsaran din para sa patuloy na pagpapalaganap ng interes nito sa rehiyon . Pagkalubog sa Dayuhang Utang: Pagkalubog sa Dayuhang Utang Ang mga international finanacial institution ay tumutukoy sa mga organisasyong pandaigdigan na itinatatag at kinabibilangan ng maraming bansa . Mga halimbawa : International Monetary Fund(IMF);at World Bank(WB). Samantala , ang regional financial institution ay mga organisasyong panrehiyon na itinatag at kinabibilangan ng mga bansa sa rehiyon at ilang mauunlad na bansa na nagkaloob ng donasyon o tulong pinansyal . Mga halimbawa : Asian Development Fund(ADB); African Development Bank( AfDB );at European Investment Bank. ARALIN 35: ARALIN 35 Ang Banta ng Terorismo KAHULUGAN NG TERORISMO : KAHULUGAN NG TERORISMO Ang terorismo ay isang gawain na nagsusulong ng radikal o rebolusyonaryong layunin sa pamamagitan ng marahas na paraan . PowerPoint Presentation:  Ang layunin ng terorismo ay maaring politikal , panlipunan , pang- ekonomiya , o pangrelihiyon . Ang target ng terorismo ay maaring tao , lugar , o imprastraktura . Karaniwan itong nag reresulta sa matindi at malawakang pinsala sa kabuhayan at imprastruktura . ILAN SA MGA PANGKAT NG TERORISTA Pangkat at ang sentro ng aktibong operasyon: ILAN SA MGA PANGKAT NG TERORISTA Pangkat at ang sentro ng aktibong operasyon Abu Nidal Oraganization - Abu Sayyaf Group (ASG) – Aum Shinrikyo - Al- Qaeda- Hezbollah – Al Jihad – Egypt Jemaah Islamiyah – Liberation Tigers of Tamil Ealam - kanlurang Asya , Europe Pilipinas Japan , Russia Pandaigdigan Lebanon Egypt Timog Silangang Asya - Sri Lanka ANG PAG-ATAKE NOONG 9-11: ANG PAG-ATAKE NOONG 9-11 Noong Setyembre 11, 2001 , sapilitang inagaw ng 19 na terorista ang apat na eroplanong komersiyal ng United States. Ibinangga ng mga terorista ang dalawang eroplano sa dalawang gusali ng World Trade Center (WTC) sa New York. Isa pang eroplano ang isinalpok sa Pentagon samantalang bumagsak naman ang isa pa sa Pennsylvania. PowerPoint Presentation:  Ang magkasunod na pag-atakeng ito sa WTC at Pentagon ay tinaguriang 9-11 Attack. Ayon kay Noam Chomsky , isang progresibong manunulat at propesor ng Massachussets Institute of Technology (MIT), ang 9-11 attack ay hindi karaniwang pangyayari sa daigdig hindi dahil sa antas nito kundi dahil sa katotohanan na ang inatakeng bansa ay ang U.S na isang global economic superpower. SANHI NG HIDWAAN: SANHI NG HIDWAAN Maaring iugnay ang serye ng pag-atake ng ilang grupo ng militanteng Muslim laban sa U.S sa kanilang maaring pagtuligsa samga tinatawag nilang hindi makatuwiran at makasariling patakaran ng pamahalaang U.S, lalo na sa pakikitungo nito sa mga bansamg muslim . Masalimuot na usapin din ang tangkang pagkontrol ng U.S sa langis o tinaguriang black gold na napakahalagana sa ekonomiya at may napakalaking konsentrasyon sa Kanlurang Asya . ANYO NG TERORISMO: ANYO NG TERORISMO Ayon kay Anneli Botha, isang mananaliksik hinggil sa terorismo sa Institute for Security Studies (ISS) sa Cape Town, South Africa, ang terorimo ay may iba’t ibang anyo . Maaring ito ay ayon sa lawak ng kanilang operasyon o sa nagsasagawa nito . IBA’T IBANG ANYO NG TERORISMO: IBA’T IBANG ANYO NG TERORISMO Domistic terrorism – International terrorism – State sponsored terorrism - - Nakatuon lamang ang operasyon sa loob ng bansa - Pandaigdigan ang sakop ng operasyon . - Ang estado o pamahalaan ang nagpopondo at nasa likod ng operasyon ng mga terorista upang lupigin ang mga kalaban nito sa politika . PowerPoint Presentation: Narco -terrorism – Biological terrorism - Cyberterrorism - Ang mga sindikato sa industriya ng ilegal na droga ang nasa likod ng ganitong uri ng terorismo . Tumutukoy ito sa mga ahenteng biyolohikal (biological agents) tulad ng mga virus at bakterya na sadyang ipinakalat sa kapaligiran upang makasama sa kalusugan at makalikha ng ligalig sa publiko . Terorismo na gumagamit ng kompyuter at telekomunikasyon upang maghasik ng karahasan at magdulot ng kapinsalaan sa mga imprastraktura tulad ng enerhiya , telekomunikasyon , at transportasyon . EPEKTO NG TERORISMO: EPEKTO NG TERORISMO Ang terorismo ay hindi lamang usapin ng dami ng buhay na isinakripisyo o laki ng halaga ng mga nasirang ari-arian at imprastruktura . Ito ay masalimuot na isyu na may direktang epekto sa politika , ekonomiya , at lipunan . ILAN SA MASASAMANG EPEKTO NG TERORISMO SA LIPUNAN AY ANG MGA SUMUSUNOD:: ILAN SA MASASAMANG EPEKTO NG TERORISMO SA LIPUNAN AY ANG MGA SUMUSUNOD : Pagkabahala ng mga mamayan para sa kanilang kaligtasan ; Pagbaba ng pumapasok na namumuhunan sa isang bansa ; Pagbaba ng kita ng pamahalan at pribadong sektor mula sa turismo ; P agkaantala ng biyahe at malayang paglabas-masok ng mga mamamayanan sa isang bansa ; pagtaas ng antas ng paranoia ng pamahalaan at ng mamamayanan niyo ; MGA MAHAHALAGANG PANGYAYARING MAY KAUGNAYAN SA TRORISMO: MGA MAHAHALAGANG PANGYAYARING MAY KAUGNAYAN SA TRORISMO PETSA Lugar Oktubre 1, 2005 Bali,Indonesia Marso 22, 2004 Gaza,Palestine.Israel Marso 11, 2004 Madrid ,Spain Disyembre 14, 2003 Iraq Abril 19, 1995 United States Nagpasabok ng mga bomba sa J imbaran at kuta , parehong nasa South Bali. Pagkamatay ni Shiek Ahmed Yassin , pinuno ng Islamic Resistance Movement , sa kamay ng mga Israeli. Isang Serye ng pagpapasabog sa apat na tren sa Madrid. Pagkadakip kay Saddam Hussein ng mga tropang Amerikano sa isang isinagawang paglusob . Pagpapsabog ng isang gusali sa Lungsod ng Oklahoma na kunitil ng 168 katao ANG U.S BILANG PULIS PANDAIGDIGAN: ANG U.S BILANG PULIS PANDAIGDIGAN Mainit na usaping pampoliti rin ang ginawang panghihimasok ng pamahalaang U.S sa Afghanista at Iraq. Ginawa ito diumano ng U.S sa ngalan ng pagsusulong at pagpapala ganap ng demokrasya , pagkilala sa karapatang pantao , pagkontol sa pagpapalaganap ng armas nukleyar , at paglaban sa lumalaganap na terorismo . PowerPoint Presentation:  Ang War of Aggression digmaang inilunsad bilang pag-atake o opensiba at hindi bilang pagtatanggol o pandensa . Nagmistulang ‘’ pulis pandigdigan ’’ o inter national police ang papel ng U.S sa kabila ng paniniwala ng ibang sektor na ito mismo ang nasa likod ng maraming kaso ng terorismo sa ibat ibang panig ng daigdig . MAGKAKAIBANG PANANAW UKOL SA U.S WAR OF AGGRESSION: MAGKAKAIBANG PANANAW UKOL SA U.S WAR OF AGGRESSION Malawakan ang naging pagkilos ng mga nagkakaisang mamamayan sa ibat-ibang panig ng daigdig laban sa U.S War of Aggression sa Iraq. Naninindigan sila na ito ay tuwirang pagbalewala sa soberanya ng isang bansa at malinaw na isyu ng power play o agrsibong pagkilos at pagpapakita ng kapangyarihan upang mapanuod ang Iraq. NAGKAKAISANG HAKBANG LABAN SA TERORISMO: NAGKAKAISANG HAKBANG LABAN SA TERORISMO Ang tinaguriang coalition of the willing ang tugon ng U.S at ng mga kaalyado nito sa lumalalang problema ng terorismo sa daigdig . Tumutukoy ito sa mga bansang kaanib ng U.S sa paglusob nito sa Iraq. Tumindi ang alyansang ito sa kasagsagan ng War of Agrresssion na inilunsad ng U.S laban sa Iraq. MUNGKAHING HAKBANG LABAN SA TERORISMO: MUNGKAHING HAKBANG LABAN SA TERORISMO Ilan sa mga hakbang na maaring gawin upang labanan ang lumalalang banta ng terorismo sa daigdig ay ang mga sumusunod : ibayong paghahanda sa anumang uri ng pagsalakay sa anumang oras ; Higit na sistematikong pagpapalitan ng impormasyon ng mga bansa ukol sa mga tala ng kaso,lawak,tindi,dalas,at kalikasan ng terorismo ; PowerPoint Presentation:  higit na sistematiko,siyentipiko,at makatotohanang pagtukoy sa mga terorista sa halip na batay lamang sa diskriminasyon,haka-haka , o maling konklusyon ; Makatarungang panglilitis sa ga pinaghihinalaang terorista ; Ibayong kampanya laban sa terorismo sa pamamagitan ng pag-aanunsiyo at pagpapalaganap nito sa tulong ng tamang eduksyon . ARALIN 36: ARALIN 36 SULURANIN AT ISYUNG PAMPOPULASYON AT PANGKALUSUGAN PAGBABAGO SA POPULASYON: PAGBABAGO SA POPULASYON Kasabay ng maraming pagbabago sa daigdig ay ang pagbabago ng populasyon nito . Halimbawa , dahil sa pag-unlad ng modernong teknolohiya ay nakalikha ng ibat-ibang paraan ng pag kontrol sa populasyon . Nakalikha rin ng mga bakuna laban sa sa ibat-ibang uri ng sakit at napaunlad din sa pangkalahatan ang sistema ng medikal at pam publikong kalusugan . PAGTATANDA NG POPULASYON: PAGTATANDA NG POPULASYON Patuloy na tumataas ang bilang ng populasyon sa daigdig subalit patuloy ring tumatanda ang malaking bahagdan ng populasyon nito sa mga maunlad na bansa . Ito ay dahil sa pagbaba ng bilang ng birth rate sa maraming bansa sa daigdig , partikular sa Europe. Ang birth rate ay tumutukoy sa bilang ng buhay na sanggol na ipinanganak sa bawat 1,000 populasyon sa loob ng isang taon . PowerPoint Presentation:  Tinatayan ng UN na ang populasyon ng bata sa 2050 ay manana ng 248 milyon sa kasalukuyang populasyon nito . Siyam sa 10 bansa na may pinakamababang birth rate ay nasa Europe tulad ng Russia,Italy,at Spain. Sa pagbaba ng birth rate , inaasahang bababa rin ang populasyon ng daigdig pagdating ng 2050. PAMBANSANG KAUNLARAN AT POPULASYON: PAMBANSANG KAUNLARAN AT POPULASYON Malaking bahagda ng populasyon ng mga bansang naghihirap ay salat sa wastong nutrisyon at edukasyon . Sterization - partikular sa kaso ng India at Bangladesh One Child Policy ng china na kung saan nililimitahan lamang sa isang angmaaring maging anak ng mag asawang Tsino . Dahil sa isa lamang ang ang dapat maging anak , marami sa mga Tsino ang naghahangad na ang anak nila ay lalaki . PowerPoint Presentation:  Ang woman trafficking ay ang hindi makataong pagkalakal sa kababaihan . May masama itong epekto sa kanilang pagkatao bunga ng dinaranas nilang pang- aabusong seksuwal,pisikal , at emosyonal . KALIDAD NG BUHAY: KALIDAD NG BUHAY Ang isyu ng populasyon ay hindi lamang usapin ng bilango o dami (quantity). T umutukoy rin ito sa usapin ng kalidad ng buhay ng mga mamamayan . kaya dapat tiyakin na may malinaw na patakaran ang pamahalaan upang maitaguyod ang pangkalahatang kagalingan ng mga mamamayan . PowerPoint Presentation:  Ayon kay dating World Health Organization (WTO) Director-General Hiroshi Nakajima sa ulat na World Health Report noong 1997, ‘’ Ang mahabangbuhay na walang kalidad ay balewala . Higit na mahalaga ang tinatatayang katunayan ng kalusugan (health expectancy ) kaysa tinatayang haba ng buhay (life expectancy)’’. PAMAMAHALA SA POPULASYON: PAMAMAHALA SA POPULASYON Sa kabanatang may titulong ‘’Population Growth and Economic Development’’ sa aklat na Economic Development ni Michael Todaro , tinutukoy at tinalakay niya ang anim na paraan na maaring gamitin ng pamahalaan sa pamamahala ng populasyon sa mga bansa sa Ikatlong Daigdig . PowerPoint Presentation: Paghimok sa mama,ayan na mas mabuti ang may maliliit na bilang lamang ng kasapi sa pamilya sa pamamagitan ng edukasyon at pag-aanunsyo ; Pagpapasimula ng mga programang may kinalaman sa pagpa plano ng pamilya , partikular ang pamamahagi ng mga contraceptive sa mga mamamayan ; Pagtakda ng mga incentive at disincentive ayon sa bilang ng anak KALUSUGAN AT KAHIRAPAN: KALUSUGAN AT KAHIRAPAN ‘’Life Expectancy Fall in Poorest Counties- indikasyon ng hindi pagkapantay-pantay sa katayuang panlipunan ni Barry Mason gamit ang mga datos na hina - law mula sa World Health Report. Lumaki ang agwat sa pagtaas ng abot kayang serbisyong pang kalusugan Life Expectancy- haba ng maaring itagal ng buhay ng isang tao . Pag-unlad ng Medisina Malaking bilang ng pagkamatay ng kabataan bunga ng malnutrisyon,diarrhea,malaria,impeksiyon . PowerPoint Presentation: Human Immune Defiency (HIV) Acquired Immune Defiency Virus (AIDS) Puso , diabetes, at kanser na tinatawag ding lifestyle-related diseases Poverty-related disease tulad ng pneumonia, diarrehea ang sabay na pag-iral ng mga sakit ay tinatawag na double burden diseases. PAGLAGANAP NG HIV-AIDS AT IBA PANG SAKIT SA DAIGDIG: PAGLAGANAP NG HIV-AIDS AT IBA PANG SAKIT SA DAIGDIG Ayon sa ‘’2008 Report on the Global AIDS Epidemid ’’ ng Joint United Nations Programe on HIV\ AIDS O UNAIDS, tinatayang may 33 milyong katao ang may HIV sa buong daigdig noong 2007. Tinatayang may 2 milyong katao naman ang namatay sa AIDS noong 2007. Tinatayang 67% ng mga taong may HIV at 75% ng namatay sa AIDS noong 2007 ay nagmula sa sub-Sahara Desert. PowerPoint Presentation:  Ang mga sumusunod ay ang kondisyon sa lipunan kung bakit lumalaganap ang HIV-AIDS Maling impormasyon o kaalaman ukol sa sakit na ito ; Kakulangan ng pondo sa sektor ng kalusugan ; Kakulangan ng sapat na edukasyon ng mamamayan na dapat ai ibinibigay ng pamahalaan at; Kahirapan na siyang nagtutulak sa ilang mamamayan na pumasok sa protitusyon . PowerPoint Presentation: Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) Avian o bird flu at influenza A(H1N1) Masama rin ang epekto nito sa ekonomiya , partikular sa industriya ng turismo , agrikultura , at iba pa. Naagapan sana ang paglala ng sitwasyon kung naipapatupad ng pamahalaan ang sumusunod na hakbangi : PowerPoint Presentation:  Higit na natutukan ang edukasyon pangkalusugan sa pamamagitan ng paglalaan ng mas malaking badyet sa mga serbisyong panlipunantulad ng kalusugan at edukasyon ; Naitatag ang mas mahigpit na ugnayan ng mga pamahalaan at pribadong sektor , mga korporasyon , o mga non governmental oganization ( NGO) , kabilang ang media at pamahalaan ; PROGRAMANG PAMPOPULASYON NG UN: PROGRAMANG PAMPOPULASYON NG UN Sa ginawang Intenational Conference on Population and Development noong 1994, binigyang-diin ang sumusunod na adikhain : Abot – kamay na serbisyong pangkalusugan ng man kinalaman sa reproduksiyon para sa lahat pagdating ng 2015 Mapataas ang haba ng buhay ng mamamayan ARALIN 37-38: ARALIN 37-38 Epekto ng teknolohiya sa kalagayang ekolohikal: Epekto ng teknolohiya sa kalagayang ekolohikal Ang antas ng teknolohikal ay itinituring na isa sa maraming indikastion o pamantayan ng kaularan . Pag - papatunay rin ito ng mataas na antas ng kaalaman sa agham , laki ng pondong inilalaan sa pananaliksik , at antas ng industriyalisasyon ng isang bansa . Isyu ng TECHNOLOGICAL DIVIDE Ayon sa united nations industrial development organization (UNIDO), ang technological divide ay tumutukoy sa hindi pagkapantay-pantay ng mga bansa sa larangan ng teknolohiya . PowerPoint Presentation:  Isa sa maraming pagpapatunay ng neokolonyalismo ay ang paglilipat ng teknolohiya o technological transfer mula sa mga maunlad na bansa patungo sa mga mauunlad pa lamang Bunga ng technological divide o malaking agwat ng antas ng tek-nolohiya ng dalawa o higit pang bansa , madalas na umaasa na lamang ang binibigyan bansa sa mga bansang tumutulong sa kanila . TECHNOLOGICAL TRANSFER Technological transfer > Ito ay isang proseso ng pagpalilipat ng teknolohiya sa anyo ng capital goods,kasanayan,o impormasyon mula sa isang bansa patungo sa iba . Capital goods > ay tumutukoy sa mga makinarya at kagamitan na ginagamit sa paggawa ng mga produkto . Especial Econimic Zone > tumutukoy sa mga rehiyong liberal o mas maluwag ang mga umiiral na batas pang- ekonomiya . Joint-venture > kasunduan sa pagitan ng lokal at dayuhang kompanya para sa pang- ekonimiyang gawain,naisasakatuparan din ang pagproseso ng paglipat ng teknolohiya . Positibong Epekto ng Technological Transfer: Positibong Epekto ng Technological Transfer May mga pagkakataon na ka kapaki-pakinabang ang paglilipat ng teknolohiya mula sa maunlad na bansa tungo sa mga bansang hindi maunlad o umuunlad palamang . Dagdag kaalaman din ito sa mga mananaliksik at siyentista o dalub-agham para sa mga maaari pa nilang maging imbensiyon sa hinaharap . Nakatulong din ang technological transfer sa pagpapalitan ng kaalaman ng iba’t ibang mga bansa ukol sa mga makabagong paraan ng pananaliksik . Luma at Depektibong Teknolohiya Subalit ang ilan sa mga teaknolohiyang natatanggap ng mga bansang umuunlad pa lamang ay karaniwang mga lumang modelo o pinagsawaan na ng mauulad na bansa . PowerPoint Presentation: May mga pinaglimaang teknolohiya na hindi na angkop para gamitin . Sa halip na maging kapa-kipakinabang , maari pa itong makamamatay at makapinsala ng kalikasan . Ayon sa greenpeace,isang pandaigdigang samahang pangkalikasan , masama ang epekto sa kalikasan at kalusugan ng mga mamamayan . Ang pilipinas ay nagsilbing tambakan ng ilang mga pinagmulaang teknolohiya at produktong may mababang kalidad mula sa japan at U.S. ang ilan usa mga ito ay depektibo . E-waste > ay mga pinaglumaang teknolohiya tulad ng mga pinagmulaang teknolohiya tulad ng mga kompyuter , cellphone , mga cable wire, at iba pa. Occupational hazard > tumutukoy sa mga pisikal , kemikal , o sikolohikal na panganib sa trabaho na maaaring magresulta sa pagkaparalisa o pagkamatay ng manggagawa . Angkop na teknolohiya bilang alternatibo: Angkop na teknolohiya bilang alternatibo May mga teknolohiya na sadyang hindi angkop sa kalagayan na isang bansa . Maaaring ito ay bunga ng kakulangan o kawalan ng kaalaman at kasanayan ng mga mamamayan ng bansa upang ang mga ito ay magamit at mapakinabangan . Communal tradition > sama-samang gawain sapagkat higit nitong napagkakaisa ang kanilang lahi o pamayanan . Masamang dulot ng hindi maingat na paggamit ng teknolohiya Pagkabulabog ng mga buhayilang (wild life) na maaring maging sanhi ng pagkaubos ng mga ito ; Pagkakasakitng mga tao na sa kalaunan ay maaring humatong sa pagkaparalisa o pagkamatay ; Pagkaubos ng sustansya ng lupa ; Pagkalason ng yamang tubig ; PowerPoint Presentation: Pagkalason ng hangin ; Noise pollution; Pagresulta sa acid rain na dulot ng pagkasunog ng mga fossil fuel sa mga power station at mga sasakyan ; Pagresulta sa mas mabilis na disintegrasyon ng mga gusali,monumento , at iba pang bunga ng acid rain na sanhi naman ng polusyon ; Sektor ng pangisdaan at ang epekto nito sa kalikasan Muro-ami > ay ilegal na pagingisda na karaniwang kabataan ang pinasisid upang bulabugin ang mga isda na nakatago sa korales . Cyanide fishing > ay isang ilegal na paraan ng pangingisda na gumagamit ng kemikal na sodium cyanide. Sadyang nakasasama ito at kung hindi matutugunan ay tuluyang mauubos na ang natitirang likas na yaman sa mga anyong tubig . Enerhiyang nuklear PowerPoint Presentation: Sa pilipinas , matatandaan ang kaso ng bataan nuclear power plant na kainman ay hidi napakinabangan ng mga mamamayan dahil sa panganib na naidulot nito sa tao at sa kalikasan . Pinahihintulutan ng maraming bansa at ng mga pandaigdigang samahan ang paggamit ng enerhiyang nukleyar kung ito ay pakikinabangan sa larangan ng agrikultura,industriya,at medisina . Paglabag sa karapatang pantao sa panahon ng kolonisasyon: Paglabag sa karapatang pantao sa panahon ng kolonisasyon Sinasabi na naging dayuhan ang mga mamayanan sa kanilang bayan . Katulad ito ng kaso sa Spain, Nether Land, France, Great Britain, Portugal, at UN.Ang mga mama- yanan sa mga bansang ito ay biktima ng sistematikong pang aabuso at pananamantala . Ang mga mamayanan ay dumanas ng sapilitang pag gawa , diskriminasyon , pagkabilango , pagpatay , at iba pa. Ang mga halimbawa ay naging karanasan ng India sa Imperyong British sa loob ng mahabang panahon . Ang Amritsar Massacre ay hindi malilimutan sa kasaysayan ng India, Ito ay naganap noong Abril 13, 1919 na kung saan ay pinaulanan ng bala ng armadong pwersa ng Imperyong British ang mga walang   kalaban laban na mga indian na nag pupulong at nag poprotesta sa mga oras na iyon Pakikibaka ng comfort women : Pakikibaka ng comfort women Ang mga comfort women na nag mula sa mga bansang Pilipinas , China, korea , at iba pang mga bansa na nasakop ng japan ay dumanas ng pisikal , sikolohikal , at seksuwal na pang aabuso . Ang mga Comfort Women ay mga babaeng binihag upang sapilitang magkaloob sa mga sundalong hapones ng serbisyong seksuwal . Sa ngayon ay patuloy na humihingi ng katarungan ang mga Comfort Women. Gusto ng mga ito ng isang pormal na paghingi ng kapatawaran ng pamahalaan ng hopones , Ang pagbabayad sa pinsala sa kanila , at paglalagay sa text book sa mga paaralan sa japan tungkol sa mga kalupitang ginawa ng mga sundalong hapones at nag mga pinag daanan ng mga Comfort Women. Ang mga jew at ang holocaust : Ang mga jew at ang holocaust   Ang ginawang paglabag sa karapatang pantao ng mga jew sa panahon ng pamumuno ni Adolf Hitler ay sistematiko . Ang Etnosentriko ay isang pananaw na ang kulturang o pangkat na kinabibilangan ng isang tao ay higit na katataas kayas sa iba . Sinasalamin ng paniniwala ng mga Nazi ang panananaw na ito . Nag sagawa nag mga Nazi ng isang malawakang operasyon na puksain ang mga jew dahil sa paniniwalang ito . Tinawag na Holocaust ang operasyon na pag puksa sa mga Jew, Ang mga Jew na nahuli ay inilagay sa isang concentration camp at pinatay sa gas chamber. Ang ibang nga Jew ay namatay dahil sa sakit sa loob ng concentration camp.Si Anne Frank ay isa sa mga nakabilanggo , Bunga ng pagkatuklas ng kanyang diary na nag siwalat ng kalunos lunos na karanasan niya at ng kanyang pamilya sa pamumuno ng mga nazi . Ang kanyang diary ay ay detalyado , malaman , at madamdamin . Ang kanyang diary ay inilimbag upang gawing babasahin at mapag aralan ang malagim na kasaysayan ng holocaust . Paglabag sa karapatang pantao ng mga katutubong mamamayan: Paglabag sa karapatang pantao ng mga katutubong mamamayan Dumanas rin ang mga katutubong ng matinding pag labag sa kanilang karapatang pantao . Sila ay naging biktima ng diskriminasyon sa lipunan at ipinalaganap pa ng isang hindi makatarungang sitema ng pamahalaan , edukasyon , pamamahayag , empeyo , at iba pa. Ang kanilang buhay ay nakasalalay sa kanilang lupaing ninuno . Dito lamang sila kumukuha ng kanilang pang araw-araw at ito rin ang kanilang ginagawang tanghalan ng kanilang katutubong ritwal at tradisyon . Ang pag kamkam sa kanilang lupaing ninuno ay isang uri ng pag bura sa kanilang makasaysayang lahi . Tinatawag na ethnocide ang pag patay sa kultura , buhay,at kabuhgayn ng mga katutubo . Kaliwat kanan ang ginagawang operasyon ng pag totroso , pagmimina , at pagpapatayo ng dambuhalang dam na nag bubunga ng pagkasira ng tirahan ng mga katutubo .  Bunga nito nawalan trabaho at nabubulabog ang tahimik nilang pamumuhay .  Iba pang paglabag sa karapatang pantao: Iba pang paglabag sa karapatang pantao   Dati ay may kasunduang na tinatawag na yellow dog na kung saan pinapapirmahan sa manggagawa bago siya tanggapin sa trabaho . Hindi pinapahintulutan ang manggagawa na sumali sa anumang samahan o ng mga mangagawa , at kung siya ay kasapi na kailangan niyang tumiwalag dito . May mga kasong humahantong sa union busting kung nakaaapekto ito sa sariling interes ng nangangasiwa . Ang mga ito ay malinaw na pag labag sa karapatang pantao . Ito ay halimbawa ng unfair labor practice. May mga rebeldeng kilusan na lumalaban sa pamahalaan sa may mga kasaping mga menor de edad na tinatawag na child soldier at ito rin ay isa sa pag labag sa karapatang pantao . Ang mga child soldier ay laganap sa ibat ibang parte ng daigdig na may rebelyon . Mababa ang pag tingin sa kakayahan ng kababaihan sa isang praktikal na lipunan . Lalaki ang sukatan ng talino , lakas , husay , at tapang dahil dito . Bunga nito , ang kababaihan ay maaaring maging biktima ng karahasan sa tahanan , prostitusyon , double standard, at iba pa. Mga paglabag sa karapatang pantao sa panahon ng diktatura: Mga paglabag sa karapatang pantao sa panahon ng diktatura Sunod sunod ang naging pag huli sa mga kritiko sa pamahalaang diktatoryal . Dumaranas ng pisikal at sikolohikal na pag papahirap ang karamihan sa kanila . At umabuso naman ng seksuwal na pag aabuso ang mga kababaihang bilanggo . May mga kaso rin na hindi na natagpuan ang mga bangkay ng pinaslang . tinatawag silang desaparecidos (disappeared). Sinasadya ito ng ilang militar upang walang katibayansa kanilang ginawang krimen . Ang pag kadismaya at galit ng mamayanan ay epekto ng hindi demokratiko , hindi makatuwiran , at hindi makataong patakaran . Bunga ng mga ito ang mga mamamayan ay nakisangkot at nakibahagi sa ibat iabgn uri ng pakikibaka tulad ng demonstrasyon sa kalsada , boykot , armadong pakikidigma , at iba pa. Ang mga ganitong gawain ay tinapatan ng diktatoryal ng mas maigting na puwersa tulad ng panggigipit at pandarahas . MGA HAKBANG SA PAGSUGPO SA PAGLABAG NG KARAPATANG PANTAO: MGA HAKBANG SA PAGSUGPO SA PAGLABAG NG KARAPATANG PANTAO Napaka halaga ng tungkulin ng na dapt gampanan ng pamahalaan , civil society, at pribadong sektor sa pagtiyak na hindi nilalabag nag karapatang pantao sa bawat isa . Ang kasarian , etnisidad , katayuang panlipunan , edukasyon , edad , at iba pang batayan ay hindi kailan magiging balakid . Ang mga organisasyong tulad ng Amnesty International, human watch ay may mga mahalagang gampanin . Ang mga sumusunod ay kampanya ng AI upang mapangalagaan ang karapatan ng kababaihan . 1. kilalanin ng pamahalaan ang karapatang pantao ng kababaihan . 2. pagtibayin at isakatuparan ang mga pandaigdigang batas   3. labanan ang lahat ng uri ng diskriminasyon 4. pangalagaan ang karapatang   pantao ng kababaihan 5. tuligsain ang   panggagahasa , pagpapahirap at pag aabuso ng armado ng pamahalaan 6.   tuligsain ang karahasang nagresulta ng desaparecidos 7. itigil ang pananakit at pang aabuso 8. pangalagaan ang karapatan ng babaing bilanggo 9. palayain ang mga   bilanggo dahil sa kasarian   10. tiyakin ang agaran at makatarungang paglilitis   ng kaso   Mga kasalukuyang isyu at suliranin bunga ng globalisasyon: Mga kasalukuyang isyu at suliranin bunga ng globalisasyon Ang globalisasyon ay sumasaklaw sa ibat-ibang aspekto ng lipunan at buhay ng tao Mahalaga ang ugnayang ito lalo na sa pagsulong ng karapatang pantao,pagsagip sa panahon ng kalamidad , pagsugpo sa terirismo , pagpigil sa palaganap ng mga nakahawang sakit , pagsulong ng kapayapaan , pagkontrol sa pagpaparami ng armas , at iba pa. Pinalalaganap din ng globalisasyon ang higit na malayang pagpapalitan ng kultura sa pagitan ng mga bansa . Subalit maraming hindi maunlad at umuunlad sa bansa ang nakaranas ng masamang epekto ng globalisasyon . Ang WTO at ang GLOBALISASYON PowerPoint Presentation: Ang world trade organization (WTO) ang pangunahing nagsusulongng globalisasyon ng kalakalan at pamumuhunan . Nag ugat ang wto sa general agreement tariffs and trade (GATT) na itinatag sa geneva , switzerland noong 1947. Epekto ng globalisasyon sa pamumuhay May naiambag din ang globalisasyon upang matiyak ang malapit at bukas na ugnayan , gayundin ang pakikipagtulungan at pakikipagsundo ng mga bansa ukol sa ilang isyu tulad ng pangangalaga sa kalikasan . Subalit hindi lamang ang positibong bagay ang naidudulot ng globalisasyon . Lumalala rin ang hindi pagkapantaypantay sa pagitan ng mayayaman at mahihirap na mamamayan lsa mga papaunlad na bansa na pumaloob sa balangkas ng globalisasyon . Epekto ng globalisasyob sa sektor ng agrikultura: Epekto ng globalisasyob sa sektor ng agrikultura Mahigpit ang pangangailangan ng mga maunlad na bansa sa hilaw na materyales na iniluluwas ng mga pagpaunlad na bansa . Crop conversation ang tawag sa pagpapalitng mga itinatanim sa sakahan . Isa itong kabalintuanan o iorny sapagkat may kakayahan naman talagang maging sapat ang produktong bigas subalit bunga ng pangangailangan sa dolyar . Raw material > mga hilaw na materyales Umuunlad na bansa bilang tambakan ng mga labis na produkto Samantala , ang mga umuunlad na bansa ay nagiging tambakan ng mga labis na produkto o surplus product mula sa mga maunlad nabansa . PowerPoint Presentation: Gutom at kahirapan ang katumbas nito sa mga masasaganang sektor tulad ng ng mga lokal na magsasaka , mamumuhunan , at iba pa. Umuunlad na bansa bilang tagasuplay ng lakas-paggawa Para sa mahihirap na bansa na walang sapat na kakayahan upang maglunsad ng pambansang industriyalisasyon bunga ng kakulangan o kawalan ng sapat na kapital , teknolohiya at edukasyon napipilitang umasa na lamang ang mga ito sa tulong ng kanilang iniluwas na lakas paggawa . Ang call center ay isang bahaging organisasyon o kompanya kung saan ito ang susagot sa mga ipinapaabot na komunikasyon ng mga kliyente . Ang Obesity kondisyong umaabot ang timbang ng isang tao nang 20% o higit pa sa nararapat na timbang ng kanyang katawan . PowerPoint Presentation: Gutom at kahirapan ang katumbas nito sa mga masasaganang sektor tulad ng ng mga lokal na magsasaka , mamumuhunan , at iba pa. Umuunlad na bansa bilang tagasuplay ng lakas-paggawa Para sa mahihirap na bansa na walang sapat na kakayahan upang maglunsad ng pambansang industriyalisasyon bunga ng kakulangan o kawalan ng sapat na kapital , teknolohiya at edukasyon napipilitang umasa na lamang ang mga ito sa tulong ng kanilang iniluwas na lakas paggawa . Ang call center ay isang bahaging organisasyon o kompanya kung saan ito ang susagot sa mga ipinapaabot na komunikasyon ng mga kliyente . Ang Obesity kondisyong umaabot ang timbang ng isang tao nang 20% o higit pa sa nararapat na timbang ng kanyang katawan . PowerPoint Presentation: THANK YOU AND GOD BLESS 

Related presentations