Autosatisfakcija

Information about Autosatisfakcija

Published on March 9, 2014

Author: dobesdragan

Source: authorstream.com

Content

PowerPoint Presentation: Žene su genijalne Prevod: Tania Klikni za dalje Dobijajući godine mi, žene, dobijamo i kilažu. To je zbog toga što zadržavamo celi život neverovatan broj informacija u našoj glavi. :  Dobijajući godine mi, žene, dobijamo i kilažu. To je zbog toga š to zadržavamo c eli život nev e rovatan broj informacija u našoj glavi. Naravno, dodje jedan momenat kada toliko informacija i pameti više ne mogu stati u našu malu glavicu pa se pretapa celi naš organizam. Sada sve razumijem... : Naravno, dodje jedan momenat kada toliko informacija i pameti vi š e ne mogu sta ti u na š u malu glavicu pa se pretapa c eli na š organizam. Sada sve razum ije m... Ja nemam višak težine !!: Ja nemam vi š ak te ž ine !! Nisam debela !! Ja sam inteligentna !! Vrlo inteligentna !! Za sve divne žene koje čitaju ovo....: Za sve divne ž ene koje č itaju ovo.... PowerPoint Presentation:  Ne bi trebalo smatrati ž ivot kao jedan put prema grobnici gde treba sti ć i sa dobrim zdravljem i bespr e korno l e pim i negovanim telom, ve ć na protiv u ž ivati u č okoladi , u jednoj ruci i č a š i vina u drugoj. Cilj je sti ć i na kraj, sa umornim telom, potpuno iscrpljenim i reć i.... Kakva divna š etnja je bio ž ivot !!!! ... za muskarce koji čitaju ovo ! DA GOSPODO, MI SMO PERFEKTNE !!!: ... za muskarce koji č itaju ovo ! DA GOSPODO, MI SMO PERFEKTNE !!! Zato š to : - Mi ne postajemo ć elave. - Imamo internacionalni dan. - Mo ž emo obu ći i roz a i plavo bez problema. - Mi smo sigurne da su naša deca, naša!: - Mi smo sigurne da su na š a deca, na š a! - Imamo prvenstvo u slu č aju brodoloma - Ne pla ć amo ra č une u kinu ili restoranu. Mi smo prve oslobodjene u slučaju da smo u grupi taoca.: Mi smo prve oslo bo djene u slu č aju da smo u grupi taoca. - Ako smo prevarene, mi smo ž rtve. - Ako prevarimo, oni su rogonje. Mi možemo prespavati sa prijateljicom bez da nas odmah osude kao homoseksualke.: Mi mo ž emo prespav ati sa prijateljicom bez da nas odmah osude kao homoseksualke. -Mi možemo obrati ti pa ž nju na vi š e stvari u isto vr ij eme. Žena ambasadora, je ambasadorka ; a šta je muž ambasadorke?: Ž ena ambasadora, je ambasadorka ; a š ta je mu ž ambasadorke? Ž ena preds j ednika je prva dama ; A š ta je mu ž preds j ednice? Ako rešimo da radimo “muške” poslove, mi smo pionirke : Ako re š imo da radimo “mu š ke” poslove, mi smo pionirke Ako mu š karac re š i da radi “ ž enske” poslove, on je :- za ž ene, “zlatan” - za mu š karce, ženski Petko I NAJZAD :: I NAJZAD : Mi smo sposobne da radimo a p solutno sve š to rade i mu š karci I to sa cipelama na š tiklu...!!! PowerPoint Presentation: Dame, Srećan Vam praznik, današnji dan 8. mart A Vi mu š karci koji s te sposobni da o vo p rizna te, Srećno Vam slavlje sa vašim Damama PowerPoint Presentation: Samo za Dame za današnji dan 8.mart

Related presentations


Other presentations created by dobesdragan

T1 prijemni za vrtic.
08. 03. 2014
0 views

T1 prijemni za vrtic.

Goga i golub2
22. 01. 2017
0 views

Goga i golub2

Druženje Pionir
20. 08. 2018
0 views

Druženje Pionir