bai 11 tep va quan ly tep

Information about bai 11 tep va quan ly tep

Published on November 4, 2013

Author: dangbach2000

Source: authorstream.com

Content

Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra bài cũ Câu hỏi: Em hãy cho biết: Hệ điều hành có mấy loại? Mỗi loại chúng có đặc điểm gì? Trả lời: Trả lời Hệ điều hành gồm 3 loại Đơn nhiệm 1 người dùng : cùng 1 lúc chỉ được 1 người đăng nhập hệ thống và thực hiện 1 chương trình Đa nhiệm 1 người dùng : Cùng 1 lúc chỉ 1 người đăng nhập hệ thống, mở nhiều chương trình Đa nhiệm nhiều người dùng : cùng 1 lúc có nhiều người đăng nhập hệ thống và thực hiện nhiều chương trình PowerPoint Presentation: Trước khi vào bài mới chúng ta hãy xem các bức ảnh dưới đây để biết thư viện trường quản lí sách như thế nào? PowerPoint Presentation:  Ta thấy mỗi quyển sách là một tập hợp thông tin có liên quan đến nhau đưược đóng thành quyển với một tên sách. Ví dụ: Tin học 10 , Đại số 10...  Các cuốn sách đưược phân loại và xếp lên các giá theo đúng trình tự lôgic. Ví dụ: Thông tin lưưu trên bộ nhớ ngoài được tổ chức nhưư thế nào? 1. Tệp và thưư mục: 1. Tệp và thưư mục a. Tệp và tên tệp Tên tệp gồm hai phần: <Phần tên> ã <Phần mở rộng> Ví dụ: Baitap.pas Vanban.doc Tệp, còn gọi là tập tin, là một tập hợp các thông tin ghi trên bộ nhớ ngoài, tạo thành một đơn vị lưu trữ do hệ điều hành quản lí. Mỗi tệp có một tên để truy cập. Bài 11. Tệp và quản lí tệp <Phần tên>: Được đặt theo quy tắc : gồm chữ, số và một số ký tự đặc biệt như : $, #, !, ~, (), {}, ^ ,& … Tên không được chứa các ký tự sau : \, /, :, *, ?, ”, < >, | Tên nên mang tính gợi nhớ nội dung tập tin <Phần mở rộng> : Là phần đặc trưng cho từng loại chương trình (Word có phần mở rộng là .Doc, Excel có phần mở rộng là .Xls…): <Phần tên>: Được đặt theo quy tắc : gồm chữ, số và một số ký tự đặc biệt như : $, #, !, ~, (), {}, ^ ,& … Tên không được chứa các ký tự sau : \, /, :, *, ?, ”, < >, | Tên nên mang tính gợi nhớ nội dung tập tin <Phần mở rộng> : Là phần đặc trưng cho từng loại chương trình (Word có phần mở rộng là .Doc, Excel có phần mở rộng là .Xls…) Đối với hệ điều hành MSDOS: Cấu trúc : <Tên tập tin>.<Phần mở rộng> - Phần tên không quá 8 ký tự - Tên tập tin không chứa dấu cách (khoảng trắng) - Không được sử dụng các ký tự sau trong tên tệp: \ / ? * : “ < > | - Phần mở rộng nếu có không quá 3 ký tự Ví dụ : BaiTho.txt (tên đúng) ; VanBan.doc (tên đúng); BangLuong1.Xls (tên sai); BangLuong2.Xls (tên sai) ; BLuong1.Xls (tên đúng): Quy tắc đặt tên tệp Đối với hệ điều hành MSDOS: Cấu trúc : <Tên tập tin>.<Phần mở rộng> - Phần tên không quá 8 ký tự - Tên tập tin không chứa dấu cách (khoảng trắng) - Không được sử dụng các ký tự sau trong tên tệp: \ / ? * : “ < > | - Phần mở rộng nếu có không quá 3 ký tự Ví dụ : BaiTho.txt (tên đúng) ; VanBan.doc (tên đúng); BangLuong1.Xls (tên sai); BangLuong2.Xls (tên sai) ; BLuong1.Xls (tên đúng) Đối với hệ điều hành Windows Cấu trúc : <Tên tập tin>.<Phần mở rộng> - Tên tập tin không quá 255 ký tự - Tên tập tin có thể chứa khoảng trắng - Không được sử dụng các ký tự sau trong tên tệp: \ / ? * : “ < > | - Phần mở rộng: có thể có hoặc không và được dùng để phân loại tệp. Ví dụ: Bang Luong So 1.Xls; bang luong thang 2.xls: Đối với hệ điều hành Windows Cấu trúc : <Tên tập tin>.<Phần mở rộng> - Tên tập tin không quá 255 ký tự - Tên tập tin có thể chứa khoảng trắng - Không được sử dụng các ký tự sau trong tên tệp: \ / ? * : “ < > | - Phần mở rộng: có thể có hoặc không và được dùng để phân loại tệp. Ví dụ: Bang Luong So 1.Xls; bang luong thang 2.xls Chú ý: Chú ý Trong MS-DOS và trong WINDOWS tên tệp không phân biệt chữ hoa chữ thường. PowerPoint Presentation: PAS DOC XLS PPt Vui học: Chọn phần mở rộng tương ứng với chương trình a b c d 1 2 3 4 Bài tập củng cố: Bài tập củng cố So sánh sự giống và khác nhau giữa quy tắc đặt tên tệp trong Windows và MS-DOS? Là một hình thức sắp xếp trên đĩa để lưu trữ từng nhóm các tập tin có liên quan với nhau Ví dụ : Các tập tin word có thể để trong 1 thư mục , các tập tin Excel có thể để trong một thư mục Mỗi ổ đĩa trong máy được coi như 1 thư mục và gọi là thư mục gốc . Ký hiệu ổ đĩa : A: ; C: ; D: …; Ký hiệu thư mục gốc: A:\;C:\... Có thể tạo thư mục khác trong thư một thư mục đang tồn tại , gọi là thư mục con. Thư mục chứa thư mục con gọi là thư mục mẹ : b. Thưư mục Là một hình thức sắp xếp trên đĩa để lưu trữ từng nhóm các tập tin có liên quan với nhau Ví dụ : Các tập tin word có thể để trong 1 thư mục , các tập tin Excel có thể để trong một thư mục Mỗi ổ đĩa trong máy được coi như 1 thư mục và gọi là thư mục gốc . Ký hiệu ổ đĩa : A: ; C: ; D: …; Ký hiệu thư mục gốc : A:\;C:\... Có thể tạo thư mục khác trong thư một thư mục đang tồn tại , gọi là thư mục con. Thư mục chứa thư mục con gọi là thư mục mẹ Các thư mục có thể trùng tên , nhưng phải ở khác thư mục mẹ hay thư mục gốc. Trong cùng một thư mục không có hai thư mục con có cùng tên , hoặc không có hai tập tin có cùng tên và cùng phần mở rộng Nguyên tắc đặt tên thư mục giống đặt tên tập tin , nhưng không có phần mở rộng Các thư mục được phân cấp bậc : Thư mục nằm trong thư mục gốc gọi là thư mục con cấp 1 , các thư mục nằm trong thư mục con cấp 1 gọi là thư mục con cấp 2… , : Các thư mục có thể trùng tên , nhưng phải ở khác thư mục mẹ hay thư mục gốc. Trong cùng một thư mục không có hai thư mục con có cùng tên , hoặc không có hai tập tin có cùng tên và cùng phần mở rộng Nguyên tắc đặt tên thư mục giống đặt tên tập tin , nhưng không có phần mở rộng Các thư mục được phân cấp bậc : Thư mục nằm trong thư mục gốc gọi là thư mục con cấp 1 , các thư mục nằm trong thư mục con cấp 1 gọi là thư mục con cấp 2… , PowerPoint Presentation: Thư mục gốc Trong mỗi thư mục, có thể tạo những thư mục khác gọi là thư mục con. Mỗi thư mục có thể chứa các tệp và thư mục con. Sơ đồ dạng cây các tệp và thư mục PowerPoint Presentation: c. Đường dẫn (Path) C:\games\iq\iq.EXE C:\hoc\FOX Là đường chỉ dẫn đến tệp, thư mục theo chiều đi từ thư mục gốc đến thư mục chứa tệp và sau cùng đến tệp. Trong đó tên các thư mục và tên tệp phân cách nhau bởi kí tự “\”. Đường dẫn của thư mục, tập tin: Ổ đĩa\Thư mục con cấp 1\ Thư mục con cấp 2\...\Tên thư mục (tên tập tin cần chỉ ra) Ví dụ : D:\Bài tập 2\ Bài tập 2.1\BT.Doc : Đường dẫn của thư mục, tập tin: Ổ đĩa\Thư mục con cấp 1\ Thư mục con cấp 2\...\Tên thư mục (tên tập tin cần chỉ ra) Ví dụ : D:\Bài tập 2\ Bài tập 2.1\BT.Doc PowerPoint Presentation: 2. Hệ thống quản lí tệp Là một thành phần của hệ điều hành có nhiệm vụ tổ chức thông tin trên bộ nhớ ngoài, cung cấp các dịch vụ để người dùng có thể dễ dàng thực hiện việc đọc/ghi thông tin trên bộ nhớ ngoài và đảm bảo chương trình đang hoạt động trong hệ thống có thể đồng thời truy cập đến các địa chỉ. Các đặc trưng của hệ thống quản lí tệp: Đảm bảo tốc độ truy cập thông tin cao. Độc lập giữa thông tin và phương tiện mang thông tin. Độc lập giữa phương án lưu trữ và phương pháp xử lí. Sử dụng bộ nhớ ngoài một cách hiệu quả. Tổ chức bảo vệ thông tin giúp hạn chế ảnh hưởng của các lỗi kĩ thuật hoặc chương trình. PowerPoint Presentation: Các thao tác quản lí tệp thường dùng Tạo thư mục, đổi tên, xoá, sao chép, di chuyển tệp/thư mục, xem nội dung tệp, tìm kiếm tệp/thư mục ... Báo Cáo Nhóm Môn: Phương Pháp Dạy Học Tin Học: Báo Cáo Nhóm Môn: Phương Pháp Dạy Học Tin Học GVHD: Nguyễn Hữu Duyệt Thành viên nhóm: 1. Mai Hoàng Khương 2. Nguyễn Chí Thanh 3. Phạm Vũ Hùng 4. Phạm Thanh Mạnh 5. Trần Minh Thân 6. Lê Minh Tâm 7. Võ Thị Hồng Vân 8. Dương Thanh Thảo 9. Lê Thị Phương 10. Lê Thị Lan

Related presentations


Other presentations created by dangbach2000

Bai 10 khai niem ve he dieu hanh
04. 11. 2013
0 views

Bai 10 khai niem ve he dieu hanh

bai 3 Cau truc chuong trinh
01. 05. 2014
0 views

bai 3 Cau truc chuong trinh

Bai 3 Bai tap chuong I
01. 05. 2014
0 views

Bai 3 Bai tap chuong I

On tap hoc ki 2 tin 11
01. 05. 2014
0 views

On tap hoc ki 2 tin 11

Bai 12 Kieu xau - tin 11- HKII
01. 05. 2014
0 views

Bai 12 Kieu xau - tin 11- HKII

Bai tap  thuc hanh 4 tin 11 HKII
01. 05. 2014
0 views

Bai tap thuc hanh 4 tin 11 HKII

Tin 11: Bài 9 Cau truc re nhanh
01. 05. 2014
0 views

Tin 11: Bài 9 Cau truc re nhanh

Tin học 12: Bai 6, Bieu mau
06. 05. 2014
0 views

Tin học 12: Bai 6, Bieu mau

Bai 42 Nong do dung dich tiet 2
31. 03. 2015
0 views

Bai 42 Nong do dung dich tiet 2

Ngữ văn 6, bài 4
15. 05. 2015
0 views

Ngữ văn 6, bài 4

TIẾT 10 – NGHĨA CỦA TỪ
20. 05. 2015
0 views

TIẾT 10 – NGHĨA CỦA TỪ

HH8_Bai 1 Mo dau mon Hoa hoc
21. 05. 2015
0 views

HH8_Bai 1 Mo dau mon Hoa hoc

HH8 bai 3 tiet 4 bai thuc hanh 1
04. 06. 2015
0 views

HH8 bai 3 tiet 4 bai thuc hanh 1

lop 1 tap hat tim ban than
17. 08. 2015
0 views

lop 1 tap hat tim ban than

Moi ban vui mua ca
17. 08. 2015
0 views

Moi ban vui mua ca

tap bai hat hoa binh cho be
17. 08. 2015
0 views

tap bai hat hoa binh cho be

Âm nhạc 1 bài 9: Quả
17. 08. 2015
0 views

Âm nhạc 1 bài 9: Quả

Bài 8: Tập tầm vông
17. 08. 2015
0 views

Bài 8: Tập tầm vông

Bai 12 Duong va chan
17. 08. 2015
0 views

Bai 12 Duong va chan

on tap bai hat nang som
17. 08. 2015
0 views

on tap bai hat nang som

Lớp 2 tiet 2 bai That la hay
17. 08. 2015
0 views

Lớp 2 tiet 2 bai That la hay

Bài 2 lop 2   hoc hat Xoe hoa
17. 08. 2015
0 views

Bài 2 lop 2 hoc hat Xoe hoa

Bai 6 Chien si ti hon
23. 08. 2015
0 views

Bai 6 Chien si ti hon

BAU TROI XANH
17. 08. 2015
0 views

BAU TROI XANH

Bai 30 Hoc bai hat Bac kim thang
20. 10. 2015
0 views

Bai 30 Hoc bai hat Bac kim thang

Tiet 19 Hoc hat Em yeu truong em
20. 10. 2015
0 views

Tiet 19 Hoc hat Em yeu truong em

Hoc hat Bai Con chim non
20. 10. 2015
0 views

Hoc hat Bai Con chim non

Âm  nhạc lớp 3: Gà  gáy
20. 10. 2015
0 views

Âm nhạc lớp 3: Gà gáy

Bai 1 Quoc ca Viet Nam
20. 10. 2015
0 views

Bai 1 Quoc ca Viet Nam

Tiet 33 Bai tu chon Ai day som
20. 10. 2015
0 views

Tiet 33 Bai tu chon Ai day som

Cay da Bac Ho
28. 10. 2015
0 views

Cay da Bac Ho

Tiet 17 Meo di cau ca
28. 10. 2015
0 views

Tiet 17 Meo di cau ca

Tiet 27 On chu voi conTDN so 7
29. 10. 2015
0 views

Tiet 27 On chu voi conTDN so 7

Hoc hat Chim sao
29. 10. 2015
0 views

Hoc hat Chim sao

Tiet 13 OTBH Co la TDN TDN so 4
29. 10. 2015
0 views

Tiet 13 OTBH Co la TDN TDN so 4

bai 12 hoc hat bai Co la
29. 10. 2015
0 views

bai 12 hoc hat bai Co la

Cuoi HKII am nhac lop 4
29. 10. 2015
0 views

Cuoi HKII am nhac lop 4

am nhac 4 tuuan 31
29. 10. 2015
0 views

am nhac 4 tuuan 31

L6TIET 4AM NHAC 6 THAY SON
30. 10. 2015
0 views

L6TIET 4AM NHAC 6 THAY SON

lop 6 Tiet 3
30. 10. 2015
0 views

lop 6 Tiet 3

Tiet 12 Khuc hat chim son ca
01. 11. 2015
0 views

Tiet 12 Khuc hat chim son ca

Mẹ đi vắng
01. 11. 2015
0 views

Mẹ đi vắng

Chim chich bonglop2
01. 11. 2015
0 views

Chim chich bonglop2

nhac 8 on tap
01. 11. 2015
0 views

nhac 8 on tap

Tiet 5 On tap Li dia banh bo
01. 11. 2015
0 views

Tiet 5 On tap Li dia banh bo

Lý dĩa bánh bò
01. 11. 2015
0 views

Lý dĩa bánh bò

0 Am Nhac 5 TIET 1
01. 11. 2015
0 views

0 Am Nhac 5 TIET 1

Tiet 9 HBH Tuoi Hong
06. 11. 2015
0 views

Tiet 9 HBH Tuoi Hong

Tiet19 Khat vong mua xuan
06. 11. 2015
0 views

Tiet19 Khat vong mua xuan

TIET 15
06. 11. 2015
0 views

TIET 15

thutinhcuoimuathu
07. 11. 2015
0 views

thutinhcuoimuathu

Tiet 16 am nhac 9ppt
07. 11. 2015
0 views

Tiet 16 am nhac 9ppt

NHac 9
07. 11. 2015
0 views

NHac 9

Con chim hay hot
30. 10. 2015
0 views

Con chim hay hot

tren ngua ta phi nhanh
29. 10. 2015
0 views

tren ngua ta phi nhanh

GIAO AN HOC HAT  NOI VONG TAY LON
06. 11. 2015
0 views

GIAO AN HOC HAT NOI VONG TAY LON