Bai 16 Vi du lam viec voi tep - Tin 11 - HKII

Information about Bai 16 Vi du lam viec voi tep - Tin 11 - HKII

Published on May 1, 2014

Author: dangbach2000

Source: authorstream.com

Content

PowerPoint Presentation: Bài 16 VÍ DỤ LÀM VIỆC VỚI TỆP Giáo án điện tử tin học 11 Tuần: . 29. . . . . Tiết: . .38 . . . Ngày dạy: . . . . ./. . . ./ 2009 CHƯƠNG V: TỆP VÀ THAO TÁC VỚI TỆP PowerPoint Presentation: Ví dụ 1: Một trường học phổ thông tổ chức cho giáo viên và học sinh của trường cấm trại, sinh hoạt ngoài trời ở vườn quốc gia Cúc Phương. Để lên lịch đến thăm khu trại các lớp, thầy hiệu trưởng cần biết khoảng cách từ trại của mình( ở vị trí tọa độ (0,0) ) đến trại của các giáo viên chủ nhiệm. Mỗi lớp có một khu trại, vị trí trại của giáo viên chủ nhiệm đều có tọa độ nguyên (x,y). Yêu cầu: Tính khoảng cách giữa trại của mỗi giáo viên chủ nhiệm và trại của thầy hiệu trưởng sau đó xuất dữ liệu ra màn hình. Dữ liệu vào: Cho file văn bản TRAI.INP gồm liên tiếp các cặp số nguyên, các số cách nhau bởi dấu cách. PowerPoint Presentation: TRAI.INP 2 3 4 5 1 2 File TRAI.INP bên có bao nhiêu vị trí trại của giáo viên chủ nhiệm TRAI.INP 2 3 4 5 1 2 TRAI.INP 2 3 4 5 1 2 TRAI.INP 2 3 4 5 1 2 PowerPoint Presentation: TRAI.INP 2 3 4 5 1 2 Khi đọc file ta nên đọc một lần bao nhiêu số? TRAI.INP 2 3 4 5 1 2 TRAI.INP 2 3 4 5 1 2 TRAI.INP 2 3 4 5 1 2 Nên đọc một lần 2 số PowerPoint Presentation: TRAI.INP 2 3 4 5 1 2 Đọc file tới khi nào dừng và dùng hàm gì để kiểm tra? TRAI.INP 2 3 4 5 1 2 TRAI.INP 2 3 4 5 1 2 TRAI.INP 2 3 4 5 1 2 - Đọc cho tới cuối file - Dùng hàm eof(f) PowerPoint Presentation: TRAI.INP 2 3 4 5 1 2 Công thức tính khoảng cách giữa gốc tọa độ đến tọa độ (x,y)? TRAI.INP 2 3 4 5 1 2 TRAI.INP 2 3 4 5 1 2 TRAI.INP 2 3 4 5 1 2 D=sqrt(x*x+y*y) PowerPoint Presentation: - Khai báo; Program vd1; Uses crt; Var tep : TEXT; d : real; x,y : Integer; - Gán tên tệp; BEGIN Clrscr; ASSIGN( tep , ‘TRAI.INP’); - Mở tệp ra để đọc; RESET( tep) ; CÁC BƯỚC: THỂ HIỆN BẰNG PASCAL PowerPoint Presentation: - Đọc từng tọa độ trong file, mỗi lần đọc 2 số Begin read(f,x,y) ; d:=sqrt(x*x+y*y); Writeln(‘Khoang cach: ’,d:10:2); End; While not eof(f) do - Đóng tệp. Close( tep) ; Readln; END. PowerPoint Presentation: TRAI.INP 2 3 4 5 1 2 PowerPoint Presentation: Nhấn F3 để mở tệp BAITAP.INP xem nội dung. Nội dung tệp BAITAP.INP PowerPoint Presentation:  Cho ba điện trở R1, R2, R3. Sử dụng cả ba điện trở để tạo ra năm mạch điện có điện trở tương đương khác nhau bằng cách mắc theo các sơ đồ nêu ở hình 17 Ví dụ 2: Tính điện trở tương đương R1 R2 R3 Sơ đồ I R1 R2 R3 Sơ đồ II R3 R2 R1 Sơ đồ IV R1 R3 R2 Sơ đồ III R1 R2 R3 Sơ đồ V PowerPoint Presentation: Yêu cầu: Tính các điện trở tương đương Dữ liệu vào: Cho file văn bản RESIST.DAT gồm nhiều dòng, mỗi dòng chứa ba số thực R1, R2 và R3 các số cách nhau một dấu cách. 0<=R1,R2,R3<=10 5 Dữ liệu ra: Ghi ra file RESIST.EQU. Năm điện trở tương đương của ba điện trở R1, R2, R3. PowerPoint Presentation: - Khai báo; Program vd2; Uses crt; Var a: array[1..5] of real; f1,f2 : TEXT; R1,R2,R3 : real; i : Integer; - Gán tên tệp; BEGIN Clrscr; ASSIGN(f1, ‘ RESIST.DAT ’); - Mở tệp ra để đọc; RESET(f1 ) ; CÁC BƯỚC: THỂ HIỆN BẰNG PASCAL PowerPoint Presentation: - Đọc file Begin readln(f1,R1,R2,R3) ; a[1]:=R1*R2*R3/(R1*R2+R1*R3+R2*R3); a[2]:=R1*R2/(R1+R2)+R3; a[3]:=R1*R3/(R1+R3)+R2; a[4]:=R2*R3/(R2+R3)+R1; a[5]:=R1+R2+R3; for i:=1 to 5 do write(f2,a[i]:9:3,’ ‘); Writeln(f2); End; While not eof(f) do - Đóng tệp. Close(f1 ) ; Readln; END. Close(f2 ) ;

Related presentations


Other presentations created by dangbach2000

bai 11 tep va quan ly tep
04. 11. 2013
0 views

bai 11 tep va quan ly tep

Bai 10 khai niem ve he dieu hanh
04. 11. 2013
0 views

Bai 10 khai niem ve he dieu hanh

bai 3 Cau truc chuong trinh
01. 05. 2014
0 views

bai 3 Cau truc chuong trinh

Bai 3 Bai tap chuong I
01. 05. 2014
0 views

Bai 3 Bai tap chuong I

On tap hoc ki 2 tin 11
01. 05. 2014
0 views

On tap hoc ki 2 tin 11

Bai 12 Kieu xau - tin 11- HKII
01. 05. 2014
0 views

Bai 12 Kieu xau - tin 11- HKII

Bai tap  thuc hanh 4 tin 11 HKII
01. 05. 2014
0 views

Bai tap thuc hanh 4 tin 11 HKII

Tin 11: Bài 9 Cau truc re nhanh
01. 05. 2014
0 views

Tin 11: Bài 9 Cau truc re nhanh

Tin học 12: Bai 6, Bieu mau
06. 05. 2014
0 views

Tin học 12: Bai 6, Bieu mau

Bai 42 Nong do dung dich tiet 2
31. 03. 2015
0 views

Bai 42 Nong do dung dich tiet 2

Ngữ văn 6, bài 4
15. 05. 2015
0 views

Ngữ văn 6, bài 4

TIẾT 10 – NGHĨA CỦA TỪ
20. 05. 2015
0 views

TIẾT 10 – NGHĨA CỦA TỪ

HH8_Bai 1 Mo dau mon Hoa hoc
21. 05. 2015
0 views

HH8_Bai 1 Mo dau mon Hoa hoc

HH8 bai 3 tiet 4 bai thuc hanh 1
04. 06. 2015
0 views

HH8 bai 3 tiet 4 bai thuc hanh 1

lop 1 tap hat tim ban than
17. 08. 2015
0 views

lop 1 tap hat tim ban than

Moi ban vui mua ca
17. 08. 2015
0 views

Moi ban vui mua ca

tap bai hat hoa binh cho be
17. 08. 2015
0 views

tap bai hat hoa binh cho be

Âm nhạc 1 bài 9: Quả
17. 08. 2015
0 views

Âm nhạc 1 bài 9: Quả

Bài 8: Tập tầm vông
17. 08. 2015
0 views

Bài 8: Tập tầm vông

Bai 12 Duong va chan
17. 08. 2015
0 views

Bai 12 Duong va chan

on tap bai hat nang som
17. 08. 2015
0 views

on tap bai hat nang som

Lớp 2 tiet 2 bai That la hay
17. 08. 2015
0 views

Lớp 2 tiet 2 bai That la hay

Bài 2 lop 2   hoc hat Xoe hoa
17. 08. 2015
0 views

Bài 2 lop 2 hoc hat Xoe hoa

Bai 6 Chien si ti hon
23. 08. 2015
0 views

Bai 6 Chien si ti hon

BAU TROI XANH
17. 08. 2015
0 views

BAU TROI XANH

Bai 30 Hoc bai hat Bac kim thang
20. 10. 2015
0 views

Bai 30 Hoc bai hat Bac kim thang

Tiet 19 Hoc hat Em yeu truong em
20. 10. 2015
0 views

Tiet 19 Hoc hat Em yeu truong em

Hoc hat Bai Con chim non
20. 10. 2015
0 views

Hoc hat Bai Con chim non

Âm  nhạc lớp 3: Gà  gáy
20. 10. 2015
0 views

Âm nhạc lớp 3: Gà gáy

Bai 1 Quoc ca Viet Nam
20. 10. 2015
0 views

Bai 1 Quoc ca Viet Nam

Tiet 33 Bai tu chon Ai day som
20. 10. 2015
0 views

Tiet 33 Bai tu chon Ai day som

Cay da Bac Ho
28. 10. 2015
0 views

Cay da Bac Ho

Tiet 17 Meo di cau ca
28. 10. 2015
0 views

Tiet 17 Meo di cau ca

Tiet 27 On chu voi conTDN so 7
29. 10. 2015
0 views

Tiet 27 On chu voi conTDN so 7

Hoc hat Chim sao
29. 10. 2015
0 views

Hoc hat Chim sao

Tiet 13 OTBH Co la TDN TDN so 4
29. 10. 2015
0 views

Tiet 13 OTBH Co la TDN TDN so 4

bai 12 hoc hat bai Co la
29. 10. 2015
0 views

bai 12 hoc hat bai Co la

Cuoi HKII am nhac lop 4
29. 10. 2015
0 views

Cuoi HKII am nhac lop 4

am nhac 4 tuuan 31
29. 10. 2015
0 views

am nhac 4 tuuan 31

L6TIET 4AM NHAC 6 THAY SON
30. 10. 2015
0 views

L6TIET 4AM NHAC 6 THAY SON

lop 6 Tiet 3
30. 10. 2015
0 views

lop 6 Tiet 3

Tiet 12 Khuc hat chim son ca
01. 11. 2015
0 views

Tiet 12 Khuc hat chim son ca

Mẹ đi vắng
01. 11. 2015
0 views

Mẹ đi vắng

Chim chich bonglop2
01. 11. 2015
0 views

Chim chich bonglop2

nhac 8 on tap
01. 11. 2015
0 views

nhac 8 on tap

Tiet 5 On tap Li dia banh bo
01. 11. 2015
0 views

Tiet 5 On tap Li dia banh bo

Lý dĩa bánh bò
01. 11. 2015
0 views

Lý dĩa bánh bò

0 Am Nhac 5 TIET 1
01. 11. 2015
0 views

0 Am Nhac 5 TIET 1

Tiet 9 HBH Tuoi Hong
06. 11. 2015
0 views

Tiet 9 HBH Tuoi Hong

Tiet19 Khat vong mua xuan
06. 11. 2015
0 views

Tiet19 Khat vong mua xuan

TIET 15
06. 11. 2015
0 views

TIET 15

thutinhcuoimuathu
07. 11. 2015
0 views

thutinhcuoimuathu

Tiet 16 am nhac 9ppt
07. 11. 2015
0 views

Tiet 16 am nhac 9ppt

NHac 9
07. 11. 2015
0 views

NHac 9

Con chim hay hot
30. 10. 2015
0 views

Con chim hay hot

tren ngua ta phi nhanh
29. 10. 2015
0 views

tren ngua ta phi nhanh

GIAO AN HOC HAT  NOI VONG TAY LON
06. 11. 2015
0 views

GIAO AN HOC HAT NOI VONG TAY LON