Bai 18. TH khao sat dac tinh Diod va Tranzito

Information about Bai 18. TH khao sat dac tinh Diod va Tranzito

Published on October 14, 2012

Author: dangbach2000

Source: authorstream.com

Content

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ: GV. L ê Th ái Trung - Tr ường THPT Ph ạm Ph ú Th ứ - TP. Đà N ẵng B ÀI GI ẢNG Đ I ỆN T Ử V ẬT L Í 11 – CH ƯƠ NG TR ÌNH CHU ẨN PowerPoint Presentation: GV. L ê Th ái Trung - Tr ường THPT Ph ạm Ph ú Th ứ - TP. Đà N ẵng BÀI 18. THỰC HÀNH: KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH CHỈNH LƯU CỦA ĐIÔT BÁN DẫN VÀ ĐẶC TÍNH KHUẾCH ĐẠI CỦA TRANZITO. PowerPoint Presentation: GV. L ê Th ái Trung - Tr ường THPT Ph ạm Ph ú Th ứ - TP. Đà N ẵng I - M ỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM : Mục đích của thí nghiệm với diod bán dẫn là gì? BÀI 36&37. THỰC HÀNH: KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH CHỈNH LƯU CỦA ĐIÔT BÁN D ẪN VÀ ĐẶC TÍNH KHUẾCH ĐẠI CỦA TRANZITO. Phần A: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của diod bán dẫn - Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của diod bán dẫn. - Vẽ đặc tuyến vôn – ampe. PowerPoint Presentation: II - D ỤNG CỤ THÍ NGHIỆM Điốt chỉnh lưu loại D4007; Nguồn điện: 3V – 12V(dùng 6V ); Điện trở bảo vệ R 0 = 820Ω; Biến trở 10ΩX10; Đồng hồ đo điện đa năng hiện số DT-830B dùng làm miliampe kế và vôn kế một chiều; Khoá K, dây nối; 7. Bảng lắp ráp mạch điện. Cần những dụng cụ gì để tiến hành thí nghiệm? PowerPoint Presentation: GV. L ê Th ái Trung - Tr ường THPT Ph ạm Ph ú Th ứ - TP. Đà N ẵng PowerPoint Presentation: Diod Kho á K(C ô ng t ắt ) CÁCH ĐỌC GIÁ TRỊ ĐIỆN TRỞ MÀU: GV. L ê Th ái Trung - Tr ường THPT Ph ạm Ph ú Th ứ - TP. Đà N ẵng C ÁCH ĐỌC GI Á TR Ị Đ I ỆN TR Ở M ÀU PowerPoint Presentation: GV. L ê Th ái Trung - Tr ường THPT Ph ạm Ph ú Th ứ - TP. Đà N ẵng Đ i ện tr ở R = 820 , sai số 10%, có màu xám đỏ nâu bạc. PowerPoint Presentation: Nếu biến trở núm xoay hỏng thì cần thay thế bằng gì? Biến trở núm xoay 2 chân cắm loại 10X10  có thể thay thế bằng biến trở con chạy 100  . PowerPoint Presentation: Đồng hồ đo điện đa năng hiện số PowerPoint Presentation: Nếu không có hai đồng hồ đo điện đa năng hiện số thì có thể thay bằng hai dụng cụ đo nào? Nếu không có đồng hồ đa năng thì có thể thay bằng ampe kế và vôn kế. PowerPoint Presentation: GV. L ê Th ái Trung - Tr ường THPT Ph ạm Ph ú Th ứ - TP. Đà N ẵng + - p n K A Điốt bán dẫn: Là dụng cụ bán dẫn có 1 lớp tiếp xúc p-n chỉ cho dòng điệân qua theo 1 chiều nên dùng để chỉnh lưu dòng xoay chiều(Diod chỉnh lưu). Kí hiệu: III - C Ơ S Ở L Í THUY Ế T (SGK/109) PowerPoint Presentation: III - C Ơ S Ở L Í THUY ẾT C1. H ãy x ác định chi ều thu ận c ủa Đ i ô t b án d ẫn ? Chi ều thu ận c ủa Đ i ô t b án d ẫn là chiều từ p sang n(A  K) PowerPoint Presentation: Có thể chỉ dùng tính năng nào của đồng hồ đo điện đa năng hiện số để có thể xác định chiều của diod ? đo cường độ dòng xoay chiều. đo hiệu điện thế xoay chiều. C. đo điện trở. D. đo cường độ dòng điện một chiều. PowerPoint Presentation: GV. L ê Th ái Trung - Tr ường THPT Ph ạm Ph ú Th ứ - TP. Đà N ẵng IV - GIỚI THIỆU DỤNG CỤ ĐO (Xem SGK/65) Đồng hồ đo điện đa năng hiện số PowerPoint Presentation: vôn kế ampe kế - Miliampe kế ở vị trí DCA 200m, cực dương cắm “V  mA” ; cực âm cắm vào “COM”; - Vôn kế ở vị trí DCV 20, cực dương cắm “V Ω mA” ; cực âm cắm vào “COM”. Cách sử dụng hai đồng hồ đo điện đa năng hiện số như thế nào? DCA 200m (+) V  mA (-) COM DCV 20 PowerPoint Presentation: V. TI ẾN HÀNH THÍ NGHIỆM - Mắc mạch điện như sơ đồ Khảo sát dòng điện thuận đi qua điôt Khảo sát dòng điện ngược đi qua điôt Cần mắc mạch như thế nào và đo tiến hành thí nghiệm ra sao ? - Sau khi mắc mạch điện như sơ đồ, cần kiểm tra lại mạch điện và các thang đo, sau đo đó ghi trị của hiệu điện đế và cường độ dòng điện qua diod khi thay đổi giá trị của biến trở. PowerPoint Presentation: GV. L ê Th ái Trung - Tr ường THPT Ph ạm Ph ú Th ứ - TP. Đà N ẵng - Mắc mạch điện như sơ đồ 1. Khảo sát dòng điện thuận đi qua điôt Vôn kế V ở vị trí DCV 20. Ampe kế A ở vị trí DCA 20m. V. TI ẾN HÀNH THÍ NGHIỆM PowerPoint Presentation: GV. L ê Th ái Trung - Tr ường THPT Ph ạm Ph ú Th ứ - TP. Đà N ẵng - Mắc mạch điện như sơ đồ 2. Khảo sát dòng điện ngược đi qua điôt V. TI ẾN HÀNH THÍ NGHIỆM Vôn kế V ở vị trí DCV 20. Ampe kế A ở vị trí DCA 200 μ . PowerPoint Presentation: VI. BÁO CÁO THÍ NGHIỆM (tham khảo) U (V) I (  A) 0 0 0,9 0 1,5 0 3 0 4,5 0 6 0 U (V) I (  A) 0 0 0,2 0 0,3 0,02 0,55 0,59 0,63 1,39 0,65 2,78 0,66 4 0,67 6,5 Khảo sát dòng điện ngược đi qua điôt Khảo sát dòng điện thuận đi qua điôt PowerPoint Presentation: - Vẽ đường đặc tuyến Vôn – Ampe của điôt bán dẫn PowerPoint Presentation: GV. L ê Th ái Trung - Tr ường THPT Ph ạm Ph ú Th ứ - TP. Đà N ẵng I - M ỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM : Mục đích của thí nghiệm với diod bán dẫn là gì? Phần B: Khảo sát đặc tính khuyếch đại của tranzitor - Khảo sát đặc tính khuyếch đại của transistor. - Xác định hệ số khuyếch đại của tranzitor. PowerPoint Presentation: II - D ỤNG CỤ THÍ NGHIỆM Tranzito loại n-p-n(C828); Nguồn điện: 3V – 12V(dùng 6V ); Điện trở R C = 820Ω; 4. Điện trở bảo vệ R B = 300KΩ 5. Biến trở 10ΩX10; 6. Đồng hồ đo điện đa năng hiện số DT-830B dùng làm miliampe kế và micrôampe kế một chiều; 7. Khoá K, dây nối, phích cắm; 7. Bảng lắp ráp mạch điện. Cần những dụng cụ gì để tiến hành thí nghiệm? PowerPoint Presentation: GV. L ê Th ái Trung - Tr ường THPT Ph ạm Ph ú Th ứ - TP. Đà N ẵng n n p E C B p p n E C B 1. Cáúu taûo TRANZITO E B C E B C III - C Ơ S Ở L Í THUY Ế T (SGK/112) PowerPoint Presentation: E B C PowerPoint Presentation: GV. L ê Th ái Trung - Tr ường THPT Ph ạm Ph ú Th ứ - TP. Đà N ẵng 2. Nguy ê n t ắc ho ạt động (SGK/105 + 112) PowerPoint Presentation: - Mắc mạch điện như sơ đồ: IV. TI ẾN HÀNH THÍ NGHIỆM Cần tiến hành thí nghiệm thế nào và đo các đại lượng nào? PowerPoint Presentation: - Thay đổi giá trị điện trở của biến trở, đo lần lượt…Ghi c ác giá trị đo được vào bảng sau: I B (  A) 20,1 17,9 15,7 13,5 11,3 I C ( m A) 5,57 4,96 4,37 3,74 3,12  =I C /I B 277 277 278 278 276 Tính giá trị trung bình của hệ số khuếch đại Tính sai số ( ) max = 1,2 Kết quả:  =  ± ( ) max = 277,2 ± 1,2 IV. TI ẾN HÀNH THÍ NGHIỆM - Kiểm tra mạch điện và các thang đo, đóng mạch điện, đo cường độ dòng điện ở đầu vào (B) và của đầu ra (C). Bảng(Tham khảo) PowerPoint Presentation: GV. L ê Th ái Trung - Tr ường THPT Ph ạm Ph ú Th ứ - TP. Đà N ẵng - Vẽ đồ thị I C = f(I B ) V ẽ t ừ th í nghi ệm ảo DẶN DÒ: GV. L ê Th ái Trung - Tr ường THPT Ph ạm Ph ú Th ứ - TP. Đà N ẵng D ẶN D Ò - Nộp bảng báo cáo và dọn phòng. - Ô n t ập ch ươ ng I, II và III chuẩn bị KTHK I .

Related presentations


Other presentations created by dangbach2000

bai 11 tep va quan ly tep
04. 11. 2013
0 views

bai 11 tep va quan ly tep

Bai 10 khai niem ve he dieu hanh
04. 11. 2013
0 views

Bai 10 khai niem ve he dieu hanh

bai 3 Cau truc chuong trinh
01. 05. 2014
0 views

bai 3 Cau truc chuong trinh

Bai 3 Bai tap chuong I
01. 05. 2014
0 views

Bai 3 Bai tap chuong I

On tap hoc ki 2 tin 11
01. 05. 2014
0 views

On tap hoc ki 2 tin 11

Bai 12 Kieu xau - tin 11- HKII
01. 05. 2014
0 views

Bai 12 Kieu xau - tin 11- HKII

Bai tap  thuc hanh 4 tin 11 HKII
01. 05. 2014
0 views

Bai tap thuc hanh 4 tin 11 HKII

Tin 11: Bài 9 Cau truc re nhanh
01. 05. 2014
0 views

Tin 11: Bài 9 Cau truc re nhanh

Tin học 12: Bai 6, Bieu mau
06. 05. 2014
0 views

Tin học 12: Bai 6, Bieu mau

Bai 42 Nong do dung dich tiet 2
31. 03. 2015
0 views

Bai 42 Nong do dung dich tiet 2

Ngữ văn 6, bài 4
15. 05. 2015
0 views

Ngữ văn 6, bài 4

TIẾT 10 – NGHĨA CỦA TỪ
20. 05. 2015
0 views

TIẾT 10 – NGHĨA CỦA TỪ

HH8_Bai 1 Mo dau mon Hoa hoc
21. 05. 2015
0 views

HH8_Bai 1 Mo dau mon Hoa hoc

HH8 bai 3 tiet 4 bai thuc hanh 1
04. 06. 2015
0 views

HH8 bai 3 tiet 4 bai thuc hanh 1

lop 1 tap hat tim ban than
17. 08. 2015
0 views

lop 1 tap hat tim ban than

Moi ban vui mua ca
17. 08. 2015
0 views

Moi ban vui mua ca

tap bai hat hoa binh cho be
17. 08. 2015
0 views

tap bai hat hoa binh cho be

Âm nhạc 1 bài 9: Quả
17. 08. 2015
0 views

Âm nhạc 1 bài 9: Quả

Bài 8: Tập tầm vông
17. 08. 2015
0 views

Bài 8: Tập tầm vông

Bai 12 Duong va chan
17. 08. 2015
0 views

Bai 12 Duong va chan

on tap bai hat nang som
17. 08. 2015
0 views

on tap bai hat nang som

Lớp 2 tiet 2 bai That la hay
17. 08. 2015
0 views

Lớp 2 tiet 2 bai That la hay

Bài 2 lop 2   hoc hat Xoe hoa
17. 08. 2015
0 views

Bài 2 lop 2 hoc hat Xoe hoa

Bai 6 Chien si ti hon
23. 08. 2015
0 views

Bai 6 Chien si ti hon

BAU TROI XANH
17. 08. 2015
0 views

BAU TROI XANH

Bai 30 Hoc bai hat Bac kim thang
20. 10. 2015
0 views

Bai 30 Hoc bai hat Bac kim thang

Tiet 19 Hoc hat Em yeu truong em
20. 10. 2015
0 views

Tiet 19 Hoc hat Em yeu truong em

Hoc hat Bai Con chim non
20. 10. 2015
0 views

Hoc hat Bai Con chim non

Âm  nhạc lớp 3: Gà  gáy
20. 10. 2015
0 views

Âm nhạc lớp 3: Gà gáy

Bai 1 Quoc ca Viet Nam
20. 10. 2015
0 views

Bai 1 Quoc ca Viet Nam

Tiet 33 Bai tu chon Ai day som
20. 10. 2015
0 views

Tiet 33 Bai tu chon Ai day som

Cay da Bac Ho
28. 10. 2015
0 views

Cay da Bac Ho

Tiet 17 Meo di cau ca
28. 10. 2015
0 views

Tiet 17 Meo di cau ca

Tiet 27 On chu voi conTDN so 7
29. 10. 2015
0 views

Tiet 27 On chu voi conTDN so 7

Hoc hat Chim sao
29. 10. 2015
0 views

Hoc hat Chim sao

Tiet 13 OTBH Co la TDN TDN so 4
29. 10. 2015
0 views

Tiet 13 OTBH Co la TDN TDN so 4

bai 12 hoc hat bai Co la
29. 10. 2015
0 views

bai 12 hoc hat bai Co la

Cuoi HKII am nhac lop 4
29. 10. 2015
0 views

Cuoi HKII am nhac lop 4

am nhac 4 tuuan 31
29. 10. 2015
0 views

am nhac 4 tuuan 31

L6TIET 4AM NHAC 6 THAY SON
30. 10. 2015
0 views

L6TIET 4AM NHAC 6 THAY SON

lop 6 Tiet 3
30. 10. 2015
0 views

lop 6 Tiet 3

Tiet 12 Khuc hat chim son ca
01. 11. 2015
0 views

Tiet 12 Khuc hat chim son ca

Mẹ đi vắng
01. 11. 2015
0 views

Mẹ đi vắng

Chim chich bonglop2
01. 11. 2015
0 views

Chim chich bonglop2

nhac 8 on tap
01. 11. 2015
0 views

nhac 8 on tap

Tiet 5 On tap Li dia banh bo
01. 11. 2015
0 views

Tiet 5 On tap Li dia banh bo

Lý dĩa bánh bò
01. 11. 2015
0 views

Lý dĩa bánh bò

0 Am Nhac 5 TIET 1
01. 11. 2015
0 views

0 Am Nhac 5 TIET 1

Tiet 9 HBH Tuoi Hong
06. 11. 2015
0 views

Tiet 9 HBH Tuoi Hong

Tiet19 Khat vong mua xuan
06. 11. 2015
0 views

Tiet19 Khat vong mua xuan

TIET 15
06. 11. 2015
0 views

TIET 15

thutinhcuoimuathu
07. 11. 2015
0 views

thutinhcuoimuathu

Tiet 16 am nhac 9ppt
07. 11. 2015
0 views

Tiet 16 am nhac 9ppt

NHac 9
07. 11. 2015
0 views

NHac 9

Con chim hay hot
30. 10. 2015
0 views

Con chim hay hot

tren ngua ta phi nhanh
29. 10. 2015
0 views

tren ngua ta phi nhanh

GIAO AN HOC HAT  NOI VONG TAY LON
06. 11. 2015
0 views

GIAO AN HOC HAT NOI VONG TAY LON