Bai giang

Information about Bai giang

Published on July 30, 2014

Author: Viansi

Source: authorstream.com

Content

PowerPoint Presentation: BAØI GIAÛNG 135-144 PowerPoint Presentation: Baøi giaûng Giaù trò baøi giaûng 135-136 Boái caûnh-taâm tình 137-144 PowerPoint Presentation: Daân chuùng khaùt khao nhöõng baøi giaûng Nhöng coù nhieàu baøi giaûng thieáu chaát löôïng Tieâu chuaån ñaùnh giaù söï gaàn guõi vaø khaû naêng thoâng truyeàn cuûa muïc töû vôùi ñaøn chieân Xaùc tín: TC ñeán vôùi con ngöôøi qua lôøi giaûng thuyeát. Giaù trò baøi giaûng PowerPoint Presentation: Ñaët trong boái caûnh PV: BT Thaùnh Theå: Khoâng laø hình thöùc giaûi trí. Ngaén: khoâng dieãn vaên, thuyeát trình Höôùng ñeán hieäp thoâng vôùi ÑKT vaø bieán ñoåi Boái Caûnh Taâm tình Taâm tình cuûa ngöôøi meï: Noùi lôøi toát cho con caùi töø loøng yeâu thöông. Noùi ngoân ngöõ deã hieåu, trìu meán, gaàn guõi Bieåu loä ñöôïc nieàm vui Rao giaûng chaân lyù, giuùp ngöôøi nghe: Thaáy neùt ñeïp cuûa TM, thuùc ñaåy laøm toát. Nghe lôøi Chuùa laø hoàng aân – ñoøi hoûi. Ñeán vôùi TC vaø nhaän ra tình yeâu cuûa TC PowerPoint Presentation: Vieäc soaïn baøi giaûng raát quan troïng Neáu caàn boû bôùt caùc coâng vieäc khaùc ñeå taäp trung cho chuaån bò baøi giaûng Toân suøng chaân lyù (146-148): Toân suøng chaân lyù (146-148) Toân suøng chaân lyù (146-148): Toân suøng chaân lyù (146-148) Taäp trung vaøo baûn vaên Thaùnh Kinh Nghieân cöùu caån thaän ñeå hieåu ñuùng söù ñieäp baûn vaên: loaïi vaên, töø ngöõ, caáu truùc. Ñaët baûn vaên trong moái quan heä vôùi toaøn boä Thaùnh Kinh Caù nhaân hoaù lôøi Chuùa (149-151): Caù nhaân hoaù lôøi Chuùa (149-151) PowerPoint Presentation: Phaûi caàu nguyeän vôùi Lôøi Chuùa moãi ngaøy. Ñeå Lôøi Chuùa thaám nhaäp: rao giaûng coù söùc thuyeát phuïc Phaûi caûm nghieäm ñöôïc Chuùa yeâu thöông vaø thoâng truyeàn loøng yeâu thöông ñoù cho ngöôøi khaùc Ñoïc saùch thieâng lieâng (152-153): Ñoïc saùch thieâng lieâng (152-153) PowerPoint Presentation: Ñoïc Thaùnh Kinh theo phöông phaùp “ lectio divina ” ñeå söù ñieäp Lôøi Chuùa noùi vôùi chính mình Baét ñaàu vôùi nghóa ñen cuûa baûn vaên Lectio divina: Lectio divina Ñoïc Thaùnh Kinh theo 4 (5) böôùc: Lectio Meditatio Oratio Contemplatio (Actio) Laéng nghe daân chuùng 154-155: Laéng nghe daân chuùng 154-155 Laéng nghe söï chôø mong cuûa giaùo daân ñeå lieân keát baûn vaên Thaùnh Kinh vôùi ñôøi soáng cuûa hoï. Laøm sao lôøi Chuùa thaät söï laø ngoïn ñeøn soi saùng cuoäc soáng hoï Nhöõng coâng cuï sö phaïm 156-159: Nhöõng coâng cuï sö phaïm 156-159 Quan taâm ñeán caùch giaûng. Muïc ñích: Lôøi Chuùa cho daân chuùng chöù khoâng phaûi danh tieáng caù nhaân Söû duïng hình aûnh. Giaûng: töø ngöõ ñôn giaûn, goïn gaøng, thoáng nhaát chuû ñeà, maïch laïc Nhaán maïnh ñeán tích cöïc hôn laø tieâu cöïc

Related presentations


Other presentations created by Viansi

tpah bai 22
03. 05. 2014
0 views

tpah bai 22

cn3psa
03. 05. 2014
0 views

cn3psa

gl TPAH ct bai 23
09. 05. 2014
0 views

gl TPAH ct bai 23

gl TPAH ct bai 24
17. 05. 2014
0 views

gl TPAH ct bai 24

tpah bai 25
23. 05. 2014
0 views

tpah bai 25

tpah bai 26
30. 05. 2014
0 views

tpah bai 26

gl tpah bai 27
06. 06. 2014
0 views

gl tpah bai 27

gl tpah bai 28
13. 06. 2014
0 views

gl tpah bai 28

gl tpah bai 29
21. 06. 2014
0 views

gl tpah bai 29

gl tpah bai 30
04. 07. 2014
0 views

gl tpah bai 30

nhung ke be mon
05. 07. 2014
0 views

nhung ke be mon

gl tpah bai 31
10. 07. 2014
0 views

gl tpah bai 31

Dat tot 15tna
09. 07. 2014
0 views

Dat tot 15tna

gl tpah bai 32
19. 07. 2014
0 views

gl tpah bai 32

gl tpah bai 34
08. 08. 2014
0 views

gl tpah bai 34

gl tpah bai 36
23. 08. 2014
0 views

gl tpah bai 36

gl tpah bai 37
30. 08. 2014
0 views

gl tpah bai 37

gl tpah bai 38
05. 09. 2014
0 views

gl tpah bai 38

gl tpah bai 39
13. 09. 2014
0 views

gl tpah bai 39

gl40
20. 09. 2014
0 views

gl40

gltpah41
26. 09. 2014
0 views

gltpah41

gl tpah bai 42
04. 10. 2014
0 views

gl tpah bai 42

gl tpah bai 43
10. 10. 2014
0 views

gl tpah bai 43

O CHU CN29TNA
15. 10. 2014
0 views

O CHU CN29TNA

gl tpah bai 44
17. 10. 2014
0 views

gl tpah bai 44

gltpah45
23. 10. 2014
0 views

gltpah45

gl tpah bai 46
01. 11. 2014
0 views

gl tpah bai 46

gl tpah bai 47
07. 11. 2014
0 views

gl tpah bai 47

gl tpah bai 48
14. 11. 2014
0 views

gl tpah bai 48

goldengatebridge
20. 11. 2014
0 views

goldengatebridge

gl tpah bai 49+50
21. 11. 2014
0 views

gl tpah bai 49+50