Bijeenkomst 26 mei 2016 - Presentatie Saartje Sondeijker - Van verantwoorden naar veranderen

Information about Bijeenkomst 26 mei 2016 - Presentatie Saartje Sondeijker - Van...

Published on June 6, 2016

Author: IvzCommunicatie

Source: slideshare.net

Content

1. Monitoren Van verantwoorden naar veranderen Bellis van den Berg Saartje Sondeijker

2. Doel vandaag • Zes jaar lang ervaringen voorbij zien komen over monitoren van verandertrajecten • Monitoren in verandering: van verantwoorden naar veranderen • Kennis overbrengen: aanpak om visie te vertalen in kort cyclisch monitoren in het werk • Tekenaar Edwin legt dit vast zodat jullie het in jullie eigen organisatie kunnen benutten • Mogelijk verdiepingssessies vanaf het najaar: denk graag mee!

3. Programma • Monitoren in verandering: van verantwoorden naar veranderen • Van visie naar kort cyclisch monitoren: de bedoeling centraal • Pauze (14:00 uur) • Aan de slag met jullie vraagstukken • Leren van de praktijk: monitoren als veranderinstrument • Conclusies en vervolg • Borrel (16:30 uur)

4. Transitie gaat over het herstellen van de verbinding Hoe overleven we als organisatie? Hoe willen we samenleven?

5. T= 10T= 1,5T= 0 Ik implementeer mijn verandering langs deze lijnen…. Systeem wereld Leef wereld Systeem wereld …maar dit wil ik ermee bereiken in de toekomst 4. Monitoren en leren Verbinden van trajectresultaten aan de voortgang van interventies

6. Visie BEDOELING: Wat wil je als organisatie betekenen voor de cliënt? ANDERS: Wat moet er veranderen om dit te realiseren? INZICHT: Hoe merken we dat we op de goede weg zijn? Merk- en meetbaar? VERBETEREN: Hoe integreren we de feedback in het werk? Match leef- en systeemwereld !!

7. Het ideale terrasje.. http://www.youtube.com/watch?v=SSgyDvnm4wQ

8. Informeel Client C S W bestuurder ondersteunende dienst manager HRM Organisatie Professional ‘match’ leef- en systeemwereld  Verbinding zit in relaties driehoek  Uitgangspunt is stabiel evenwicht  Nieuwe verhoudingen zoeken  Vraagt ander werkgedrag  Organisatie faciliterend  Wat ga je niet meer doen?  Innovatie vraagt ruimte!

9. Hier komt de bedoeling bij de cliënt, maar deze zit verankerd in de dieperliggende cultuur… Boodschap [1] Leren veranderen vanuit de bedoeling [2] Wat ga je niet meer doen?

10. C S W SYSTEEMVERANDERING LEEF Werkgedrag? Structuur? Cultuur? Mijlpalen leefwereld Indicator Indicator Indicator Monitoren Hoe kan ik medewerkers kort cyclisch laten reflecteren op eigen werkgedrag vanuit de bedoeling? ProfessionalInformeel Client de bedoeling! Mijlpalen systeemwereld Indicator Indicator Indicator

11. Cliënten ervaren voldoende keuzevrijheid in activiteiten Cliënten bepalen zelf hoe laat ze opstaan Naasten ervaren een betere afstemming met hen over de wensen van de cliënt Afspraken met behandelaars worden op clientniveau vastgelegd in ZLP Teams bereiken een volgende fase van zelfsturing Minder administratieve lasten voor de teams en meer directe tijd met de cliënt Effect indicatoren Gedragsindicatoren Proces- en structuurindicatoren De cliënt staat bij ons centraal, wij bieden cliëntgerichte zorg Informeel praten met cliënten tijdens Bingo avond over activiteiten Teambaro meter zelfsturing Familie avonden over hoe mantelzorg actief betrokken kan raken Management- registraties of dashboard voor teams Check ZLP + tevredenheid/wensen tijdens bespreking daarover met cliënt en naaste Spiegelgesprek CR over wensen cliënten Dialoogmoment DialoogmomentDialoogmoment Dialoogmoment

12. Brainstorm!

13. Teambarometer meting Managementregistraties of dashboard voor teams Spiegelgesprek CR over wensen cliënten Aangepaste CQ Light Aangepaste CQ Light Familie avonden mantelzorg actief Informeel praten met cliënten tijdens Bingo avond over activiteiten Check ZLP in gesprek cliënt/naaste Kort cyclisch monitoren - leren in het werk Teambarometer meting Teambarometer meting Familie avonden mantelzorg actief Check ZLP in gesprek cliënt/naaste Januari 2016 Mei 2016 Sept 2016 Team overleg Team overleg Team overleg MT heidag Kwaliteit cirkel Innovatie team Kwaliteit cirkel Monitoren Kort cyclisch leren en verbeteren

14. Charles Jennings 70-20-10 http://www.youtube.com/watch?v=t6WX11iqmg0

15. Uitgangspunten • Monitoren is geen doel op zich – middel om leefwereld onderdeel te maken van je dagelijkse werk (spiegel!) • Zorg dat samenhang tussen de stappen leeft op de werkvloer - aandeel in het geheel, bijdragen aan de bedoeling en toewerken naar de stip • Laat het monitoren over aan de mensen waar het over gaat (regie & eigenaarschap!) • Monitor niet alleen op de leefwereld, maar ook op de veranderingen in de systeemwereld • Maak monitoren echt onderdeel van het werk – voorkom gevoel van erbij vanuit controle management, maar zelf inzicht willen om werk goed te kunnen doen • Sluit aan bij wat je al doet als organisatie: familiebijeenkomsten, teamoverleg, heidag, clientenpanels etc. • Organiseer een kort cyclisch leer- en verbeterproces: laat output samenkomen in opeenvolgende dialoogmomenten en verbeteracties

16. Handleiding van visie tot kort cyclisch verbetertraject

17. Visie De visie weerspiegelt het lange termijn perspectief van de organisatie. Het is opgesteld vanuit de leefwereld: wat wil de organisatie bereiken voor de cliënt? Wat is de bedoeling? De visie: Motiveert medewerkers, het is een lonkend perspectief Helpt medewerkers te focussen op de relevante activiteiten Biedt een kader waardoor medewerkers weten hoe zij activiteiten moeten uitvoeren. Visie De cliënt staat bij ons centraal, wij bieden cliëntgerichte zorg

18. Een visie is vaak algemeen van aard. Ga na wat de visie concreet betekent voor de cliënt: Wat merkt de cliënt in zijn/ haar dagelijks leven van de visie? Tips:  Betrek hierbij verschillende stakeholders in de organisatie: cliënten, mantelzorgers, medewerkers pp, ondersteunende dienst, MT etc.  Schrijf concrete factoren of subdoelen op waaraan je merkt dat het doel wordt behaald. Wat betekent cliëntgerichte zorg? Stap 1: vertaalslag naar cliënt Ik bepaal zelf mijn dagritme Samen komen we tot een behandelplan Ik kies mijn zorgverleners Ik kan zelf kiezen wat ik eet en drink

19. Stap 2: vertaalslag naar werkgedrag ZP stemmen bezoekuren af met naasten Team bekijkt dagelijks hoe de dag eruit ziet ZP vragen in plaats van invullen MT en OD lopen mee op de werkvloer om ideeën op te doen hoe te faciliteren Ga na wat de factoren die zijn benoemd bij stap 1, betekenen voor het gedrag van medewerkers. Hoe moeten medewerkers zich gedragen en verhouden tot de cliënt om het (sub)doel te bereiken? Tips:  Betrek ook hierbij verschillende stakeholders in de organisatie: cliënten, mantelzorgers, medewerkers pp, ondersteunende dienst, MT etc.  Ga na: wat zie je in gedrag naar cliënten/ familie en in interactie tussen medewerkers? Het gaat om alle medewerkers: MT, teamleiders/coaches, medewerkers pp, OD, BD, vrijwilligers etc. Welk gedrag vraagt het van medewerkers als de cliënt zijn dagritme bepaalt? Bestuurder geeft leiding vanuit de waarde ‘kwaliteit van bestaan’

20. Ga na wat de factoren die zijn benoemd bij stappen 1 en 2, betekenen voor de organisatie. Hoe kan de organisatie het te bereiken doel en het gewenste gedrag van medewerkers faciliteren? Tips:  Wat moeten we afbreken? Bedenk samen met relevante stakeholders wat de belemmeringen in de huidige organisatie zijn om de visie en bijbehorend gedrag te realiseren.  Wat moeten we opbouwen? Ga na wat nodig is om de visie en het gewenste gedrag te faciliteren. Denk daarbij ook aan procedures, afspraken, stijl van leidinggeven etc. Wat moet er worden georganiseerd als de cliënt zelf zijn dagritme bepaalt? Stap 3: vertaalslag naar organisatie Afbraak: centraal roosteren Opbouw: afspraken met behandelaars op cliëntniveau Opbouw: regelruimte voor teams Afbraak: verantwoording over dagindeling aan teamleider Afbraak: aanbodgericht activiteitenprogramma

21. Het beoogde (sub)doel voor de cliënt en gerelateerd gedrag en organisatie zijn benoemd. Reflecteer: waaraan je kunt aflezen dat de factoren die zijn benoemd bij stappen 1 t/m 3 worden gerealiseerd? Kies voor elke stap één of twee kritische indicatoren: Stap 1: effectindicatoren – waaraan kan je het beoogde effect voor de cliënt aflezen? Stap 2: gedragsindicatoren – waaraan lees je af dat het gewenste gedrag wordt vertoond? Stap 3: proces- en structuurindicatoren – wat is er georganiseerd om het subdoel te realiseren? Tips:  Het is nuttig om verschillende (typen) indicatoren te gebruiken om vast te stellen of een subdoel is bereikt, maar kies er nooit meer dan 5-10.  Het kan gaan om kwantitatieve maar ook om kwalitatieve informatie (meetbaar en merkbaar)  Check bij iedere indicator steeds of het daadwerkelijk iets zegt over de realisatie van de visie.  Kies indicatoren die niet vanuit controle worden ingezet, maar die medewerkers in het werk helpen om te leren, verbeteren en dialoog te starten Stap 4: benoem KPI’s

22. Ik bepaal zelf mijn dagritme Vragen i.p.v. invullen Cliënten ervaren voldoende keuzevrijheid in activiteiten Cliënten bepalen zelf hoe laat ze opstaan Naasten ervaren een betere afstemming met hen over de wensen van de cliënt Afspraken met behandelaars worden op clientniveau vastgelegd in ZLP Teams bereiken een volgende fase van zelfsturing Minder administratieve lasten voor de teams en meer directe tijd met de cliënt Samen komen we tot een behandelplan Ik kan zelf kiezen wat ik eet en drink Ik kies mijn zorgverleners MT en OD lopen mee op werkvloer om ideeën op te doen over hoe te faciliteren Bezoekuren afstemmen met naasten Team bekijkt dagelijks hoe de dag eruit ziet Leidinggeven vanuit ‘kwaliteit van bestaan’ Afbraak: centraal roosteren Opbouw: afspraken met behandelaars op cliëntniveau Opbouw: regelruimte voor teams Afbraak: verantwoording over dagindeling aan teamleider Afbraak: aanbodgericht activiteitenprogramma Effect indicatoren Gedragsindicatoren Proces- en structuurindicatoren De cliënt staat bij ons centraal, wij bieden cliëntgerichte zorg

23. Stap 5: kort cyclisch monitoren - leren in het werk Ga na hoe je de verschillende indicatoren op regelmatige basis kunt monitoren én kan samenbrengen in een proces van kort cyclisch leren in het dagelijkse werk! Je krijgt zicht op de voortgang, je organiseert feedback op gedrag, je stimuleert dialoog en je kunt successen vieren. Tips: Bepaal voor elke indicator hoe je de informatie ophaalt en bij wie (informatiebron) Stem de vorm, taal en frequentie af op de doelgroep Maak het onderdeel van het werk door aan te sluiten bij zaken die je al doet: teamoverleg, huiskamerbijeenkomst, spiegelgesprekken etc. Zorg dat alle informatie samen komt en in relatie tot elkaar geëvalueerd kan worden. Maak het kort cyclisch! Organiseer reflectie- en dialoogmomenten waarop de uitkomsten worden besproken en nieuwe verbeteracties worden afgesproken. Maak verbeterpunten klein en concreet, te realiseren in 2 tot 4 weken

24. Brainstorm!

25. Cliënten ervaren voldoende keuzevrijheid in activiteiten Cliënten bepalen zelf hoe laat ze opstaan Naasten ervaren een betere afstemming met hen over de wensen van de cliënt Afspraken met behandelaars worden op clientniveau vastgelegd in ZLP Teams bereiken een volgende fase van zelfsturing Minder administratieve lasten voor de teams en meer directe tijd met de cliënt Effect indicatoren Gedragsindicatoren Proces- en structuurindicatoren De cliënt staat bij ons centraal, wij bieden cliëntgerichte zorg Informeel praten met cliënten tijdens Bingo avond over activiteiten Teambaro meter zelfsturing Familie avonden over hoe mantelzorg actief betrokken kan raken Management- registraties of dashboard voor teams Check ZLP + tevredenheid/wensen tijdens bespreking daarover met cliënt en naaste Spiegelgesprek CR over wensen cliënten Dialoogmoment DialoogmomentDialoogmoment Dialoogmoment

26. Teambarometer meting Managementregistraties of dashboard voor teams Spiegelgesprek CR over wensen cliënten Aangepaste CQ Light Aangepaste CQ Light Familie avonden mantelzorg actief Informeel praten met cliënten tijdens Bingo avond over activiteiten Check ZLP in gesprek cliënt/naaste Stap 5: kort cyclisch monitoren - leren in het werk Teambarometer meting Teambarometer meting Familie avonden mantelzorg actief Check ZLP in gesprek cliënt/naaste Januari 2016 Mei 2016 Sept 2016 Team overleg Team overleg Team overleg MT heidag Kwaliteit cirkel Innovatie team Kwaliteit cirkel Monitoren Kort cyclisch leren en verbeteren

27. Ophalen! • Over welke uitdagingen zou je vandaag het gesprek willen? • Individueel op geeltje schrijven • Plenair delen en globaal koppelen aan stappen • Tafelindeling

28. Werkwijze • Elke deelnemer heeft een monitoringskaart gekregen • Formeer groepjes rondom gedeelde uitdagingen (zie tafelindeling) • 1 persoon brengt casus in vanuit de geformuleerde uitdaging • Probeer op basis hiervan samen de stappen in te vullen • We lopen rond voor vragen en input • Ca. 45 minuten • Terugkoppeling: welk inzicht neem je mee naar huis?

29. Cliënten ervaren voldoende keuzevrijheid in activiteiten Effect indicatoren Gedragsindicatoren Proces- en structuurindicatoren Visie: Cliënten ervaren voldoende keuzevrijheid in activiteiten Cliënten ervaren voldoende keuzevrijheid in activiteiten Cliënten ervaren voldoende keuzevrijheid in activiteiten Cliënten ervaren voldoende keuzevrijheid in activiteiten Cliënten ervaren voldoende keuzevrijheid in activiteiten

30. Kort cyclisch monitoren - leren in het werk Team overleg Team overleg Team overleg MT heidag Kwaliteit cirkel Innovatie team Kwaliteit cirkel Monitoren Kort cyclisch leren en verbeteren

31. Conclusies en vervolg • Waarop zouden jullie in een verdiepingssessie willen doorpakken? • Evaluatiekaartjes!

Related presentations


Other presentations created by IvzCommunicatie

Artikel bas baanders
24. 03. 2014
0 views

Artikel bas baanders

Van kennis naar actie
20. 06. 2014
0 views

Van kennis naar actie

HilverZorg bouwt aan de toekomst
20. 06. 2014
0 views

HilverZorg bouwt aan de toekomst

Veranderingen in de zorg
20. 06. 2014
0 views

Veranderingen in de zorg

Frank Kaptein Inkoopsamenwerking
26. 09. 2014
0 views

Frank Kaptein Inkoopsamenwerking

1.6 PGB in de Wlz
09. 03. 2015
0 views

1.6 PGB in de Wlz

Communicatiekring_Zorgstroom
21. 04. 2015
0 views

Communicatiekring_Zorgstroom

Communicatiekring_Guido_Rijna
21. 04. 2015
0 views

Communicatiekring_Guido_Rijna

ZorgkaartNederland bij Opella
19. 11. 2015
0 views

ZorgkaartNederland bij Opella

Toezichtdynamica Marc van Ooijen
08. 02. 2016
0 views

Toezichtdynamica Marc van Ooijen

Presentatie Toon van der Looy
31. 03. 2016
0 views

Presentatie Toon van der Looy

Presentatie Tonnie Vogel
31. 03. 2016
0 views

Presentatie Tonnie Vogel

Presentatie Annette Koeleberg
31. 03. 2016
0 views

Presentatie Annette Koeleberg

Emergis presentatie
06. 06. 2016
0 views

Emergis presentatie