Bireyi Tanıma T. ders 2 (PSİKOLOJİK TESTLER)

Information about Bireyi Tanıma T. ders 2 (PSİKOLOJİK TESTLER)

Published on April 20, 2008

Author: aqses

Source: authorstream.com

Content

Bireyi Tanıma Teknikleri : Bireyi Tanıma Teknikleri DERS-02 PSİKOLOJİK TESTLER Yrd. Doç.Dr. Müge Yılmaz Psikolojik Testler : Psikolojik Testler Psikolojik testler “Bireylerin herhangi bir niteliğini ölçme amacıyla, nitelik evrenini temsil edecek şekilde seçilmiş standart uyarıcılar takımıdır.”(Özgüven,1994) Bu tanımda psikolojik testlerin amacı bireylerin çok çeşitli niteliklerini ölçmek dolayısıyla bireyler arasındaki nitelik farklarını ortaya koymak olarak belirtilmektedir. Psikolojik Testlerin Türleri ve Sınıflandırılması : Psikolojik Testlerin Türleri ve Sınıflandırılması Ölçülen Nitelik ve Amacına Göre Testler Başarı Testleri Yetenek Testleri Kişilik Testleri İlgi Testleri Tutum Testleri Maksimum Performans ve Davranış Testleri Maksimum Performans Testleri (Başarı ve Yetenek Testleri) Davranış Testleri (Kişilik,ilgi ve Tutum Testleri) Psikolojik Testlerin Türleri ve Sınıflandırılması : Psikolojik Testlerin Türleri ve Sınıflandırılması Bireysel ve Grup Testleri Bireysel Testler: Testi uygulayan uzman bir kişidir. Test alan kişi ile yüzyüze bulunur.Soruları sözel ve bireysel olarak kişiye sorar ve deneğin verdiği cevapları yine kendisi kaydeder. Grup Testleri : Uygulanmasında üst düzeyde bir uzmanlık gerektirmez. Optik okuyucularla planlama ve bilgisayarla istatistik analizlerin yapılabilmesi mümkün olduğundan kısa sürede sonuç alınabilmekte, zaman ve enerji bakımından ekonomi sağlamaktadır. Psikolojik Testlerin Türleri ve Sınıflandırılması : Sürat Testleri ve Güç Testleri Sürat Testleri : Bireyin yetenek düzeyine göre kolay, soru sayısı çok, cevaplamak için verilen zaman az olacak şekilde düzenlenir. Güç Testleri: Soruların Güçlük dereceleri yüksek ve cevaplandırma için verilen süre oldukça yeterlidir. Psikolojik Testlerin Türleri ve Sınıflandırılması Psikolojik Testlerin Türleri ve Sınıflandırılması : Genel ve Özel Yetenek Testleri Genel Yetenek Testleri : Zihinsel sürecin çeşitli Boyutları, sözlü ve yazılı anlatımı kolayca kavrama, sözcükleri seçme, bunların oluşturduğu kavramları tanıma ve anlama, basit hesap işlerini kolayca ve çabuk yapabilme, nesnelerin yer, uzay ve zaman ilişkilerini görebilme, düşünce ve mantık kurallarına uygun çözümler üretme gibi yönleri ölçmektedir. Özel Yetenek Testleri : Bireyler arasındaki müzik, resim gibi özel ve farklı yetenekleri ölçmeyi amaçlayan testlerdir. Psikolojik Testlerin Türleri ve Sınıflandırılması Psikolojik Testlerin İşlevi : Psikolojik Testlerin İşlevi Kişilerin Seçimi Devlet Kurumlarına Personel Fabrikalara Personel Okullara Öğrenci Seçme gibi ... Bireylerin Sınıflandırılması Yabancı Dil Düzeyine Göre A,B,C grupları gibi... Uygulanan Yöntemlerin Değerlendirilmesi Araştırmalarda Bilimsel Denencelerin Kontrol Edilmesi Ölçmenin ve Test Puanlarının Niteliği : Ölçmenin ve Test Puanlarının Niteliği Test Puanlarının Bazı Genel Nitelikleri Bir bireyin test puanı, test performansına ilişkin sayısal değer , ölçülmesi istenen nitelikler evreninin bir örneklemesi sayılır. Her zaman “örnekleme hatası “ yapılması olasılığı sözkonusudur. Bireyin Test Performansı bireyin kendisinde ve bireyin dışında olan sebeplerle zamandan zamana değişebilir. Test sonuçlarının kararsız olması birey hakkında alınacak kararların uygunluk derecesini düşürür. Bireyin boy, ağırlık gibi fiziki özellikleri dışında yetenek, kişilik tutum ve davranış özelliklerinin doğrudan doğruya ölçülmesi mümkün olmamakta ve ölçme dolaylı yapılmaktadır. Bu yüzden test madde ve soruların istenilen niteliği ölçmemiş olması da olasıdır. Ölçmenin ve Test Puanlarının Niteliği : Ölçmenin ve Test Puanlarının Niteliği Test Puanlarının Bazı Genel Nitelikleri Davranışların ölçülmesinde kullanılan ölçekler, psikolojik testler, fizik bilimlerinde olduğu gibi ölçülen niteliğin yokluğunu gösteren, gerçek sıfırla başlayan bir başlangıç noktasına sahip değildir. Test puanları çeşitli kaynaklardan elde edilen verilere göre, niteliğin oldukça hassas bir ölçüsü olmakla birlikte her zaman bir miktar “hata” ile karışık bulunur.Ölçme hatasının azlık-çokluğu ve derecesi önemlidir.Kullanılan testin güvenirliği ve geçerliliği ile birlikte puanı yorumlarken, hata payları da dikkate alınmalıdır. Testlerin Kullanım Amacı : Testlerin Kullanım Amacı Daha önce birey hakkında bilinmeyen yeni bir bilgi getireceği zaman. Çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgileri testlerden elde edilecek bilgilerle denetleme ve bilginin geçerliliğini kontrol etmek. Kişi hakkında alınacak karara katkıda bulunacaksa kullanılmalıdır. Yetenek Testleri : Yetenek Testleri Yetenek Testlerinin En Çok Kullanıldığı Durumlar Öğrencilerin Herhangi bir mesleği ve öğrenim dalını seçmesi ve yöneltilmesi durumunda genel yetenek, daha sınırlı olarak da özel yetenek testlerinden yararlanılır. Özel eğitim programları için yetenek düzeyi üstün ve geri olan öğrencilerin seçimi ve sınıflandırılmasında genel yetenek testlerinden yararlanılır. Öğrencilerin “akademik” ve “pratik” programlar ile “seçmeli” derslerden hangisini izlemelerinin uygun olacağını kararlaştırmada yetenek testleri uygulanır. Öğrencilerin yetenek seviyesine uygun bir başarı gösterip göstermediğini anlamak amacı ile yapılan yetenek- başarı karşılaştırmalarında yararlanılır. Yetenek Testleri : Yetenek Testleri Yetenek Testlerinin En Çok Kullanıldığı Durumlar Danışman ve öğretmenlerin öğrencileri tanımaları amacına yönelik olarak genel yetenek testlerinden faydalanılabilir. Öğrencilerin duygusal ve uyum problemlerinin incelenmesinde de kişilik ve genel uyumun bir boyutu olarak diğer testlerle birlikte genel yetenek testlerinden problemi teşhis amacıyla yararlanılır. Okullarda birey hakkında bilgi toplamaya yönelik test programlarında özel yetenek testler, genel yetenek testleri gibi herkese değil gerekli görülen öğrencilere verilmelidir. Başarı Testlerinin Kullanılması : Başarı Testlerinin Kullanılması Okuldaki öğrencilerin öğrenim programındaki ders gruplarından zayıf ve kuvvetli oldukları başarı alanlarının belirlenmesinde başarı testleri kullanılır. Öğrencilerin programdaki seçmeli derslerden ve seviye programlarından hangisini seçeceğinin kararlaştırılmasında da “ Başarı “ ve “ Genel Başarı” testlerinden yararlanılır. Slide 14: Öğrencilerin başarısızlık sebeplerinin araştırılmasında, duruma göre “ Başarı” ve “ Teşhis” testlerinden yararlanılır. Öğrencilerin mesleğe ve öğrenim programlarına yöneltilmelerinde ve akademik ders programlarının planlanmasında da çeşitli başarı testleri kullanılır. Öğrencilerin başarı seviyeleri ile zeka seviyelerinin karşılaştırılmasında yetenek testleri ile birlikte kullanılmaktadır. İlgi Testlerinin Kullanılması : İlgi Testlerinin Kullanılması Öğrencilerin ilgi alanlarını tanımalarına yardım etmek ve öğrencileri kendi ilgilerine göre yöneltmek, uygun programlar seçmek ve o alanda gelişmelerini sağlamak amacı ile kullanılmaktadır. İlgi test ve envanterleri sanayi ve hizmet sektöründe ise, iş verimini arttırmak amacıyla işin niteliklerine uygun kişilerin seçimi ve yerleştirilmesinde gittikçe artan oranda yararlanılmaktadır. Slide 16: İlgi duyulan alan ile bireyin o alanda yetenekli olup olmadığına ilişkin araştırmalardan elde edilen kolerasyonlar eksi ve artı olarak (-0.40) ile (+0.40) arasında değişmektedir.Bu nedenle ilgi testlerinin o alandaki yeteneği de ölçen bir yetenek testi ile birlikte kullanılmasında yarar bulunmaktadır. Kişilik Testlerinin Kullanılması : Kişilik Testlerinin Kullanılması Kişiliği ölçme araçları genellikle bireylerin kişilik özelliklerini, benlik algılarını ve uyum düzeylerini “tanıma” amacı ile kullanılmaktadır. Bireyin kişilik ve uyum sorunları ile ilişkili olarak, kişinin probleminin ne olduğu hakkında “teşhise” yönelik olarak kullanılır. Ruh sağlığı yönünden toplumdaki öncelikli kişilerin “taranması” ve psikoterapi ve danışma ihtiyaçlarının belirlenmesi amacı ile yararlanılır. Slide 18: Sanayi ve hizmet sektöründe belirli iş ve hizmetlerin niteliğine uygun nitelikteki bireylerin kişilik özelliklerinin belirlenmesi için başvurulur. Genel olarak kamu ve özel sektörün personel hizmetlerindeki yapılacak seçme işlerinde adayların başarı ve yetenek ölçüleri ile birlikte kişilik nitelikleri yönünden de uygun kişileri seçme ve yerleştirme amacı ile de kullanılır. Gelişmekte olan bireylerin kişisel ve sosyal uyumları ve gelişmelerinin izlenmesi, gelişme durumlarını etkileyen etmenleri inceleme ve araştırılması amacı ile de kişilik test ve envanterlerinden yararlanılmaktadır. Tutum Testlerinin Kullanılması : Tutum Testlerinin Kullanılması Tutum ölçekleri bireylerin belirli tutum ve değerlerinin belirlenmesinde kullanılır. Bireylerin Gözlenen tutum ve değer yargılarını etkileyen önemli bir etmen olarak bireyin uyum problemlerinin teşhisinde kullanılır. Slide 20: Kişilik ölçekleri ile birlikte davranışı etkileyen önemli bir etmen olarak bireyin uyum problemlerinin teşhisinde kullanılır. Sosyolojik amaçlar için toplumların, kurum ve grupların yapısal özelliklerinin, değer sistemlerinin ,incelenmesinde de yararlanılır. Testlerin Cevap Verebileceği Sorular : Testlerin Cevap Verebileceği Sorular Kişi hangi düzeydeki bir eğitim için yeterlidir? (Genel Yetenek Testleri) Liseden mezun olan bir kişi acaba yükseköğrenimde başarılı olabilecek midir? Hangi branşa girerse başarılı olma olasılığı kuvvetlidir? Aynı eğitim kurumundaki hangi dersleri seçerse başarılı olabilir? (Genel yetenek ve Başarı Testleri) Özel bir ihtisas alanına girmek isteyen bir bireyin geçmiş eğitimi, bilgi ve beceri seviyesi bu alan için yeterli midir? Yoksa noksanlıkları var mıdır? (Yeterlik ve Başarı Testleri) Slide 22: * Kişi belirli bir iş ve meslek için gerekli özel yeteneklere sahip midir?(Özel Yetenek ve Meslek Başarısı Testleri) * Bireyin meslek ilgisi hangi alanlara yöneliktir? (İlgi Testleri) * Bireyin tercih ve kararlarını etkileyen gerekli bilgilerin ötesinde herhangi bir kişilik bozukluğu söz konusu mudur? (Kişilik ve Uyum Testleri) * Kişinin girmek istediği bir öğrenim veya meslek için uygun yetenek ve kişilik özelliklerine sahip midir veya kişinin belirli bir kişilik bozukluğu var mı?(Tarama amaçlı, çok puan veren Yetenek ve Kişilik Testleri) Haftaya görüşürüz : Haftaya görüşürüz

Related presentations


Other presentations created by aqses

Eş Seçimi 7 gün 7ay 7 yıl
08. 05. 2008
0 views

Eş Seçimi 7 gün 7ay 7 yıl

Eş Seçimi Evli Olmak
08. 05. 2008
0 views

Eş Seçimi Evli Olmak

Eş Seçimi EVLİLİK
08. 05. 2008
0 views

Eş Seçimi EVLİLİK

Evcil Hayvanlar
08. 05. 2008
0 views

Evcil Hayvanlar

Boşanma Sunusu
03. 05. 2008
0 views

Boşanma Sunusu

Osmanlı Kurtuluş Devri
09. 06. 2008
0 views

Osmanlı Kurtuluş Devri

Çocuk İstismarı 2
08. 05. 2008
0 views

Çocuk İstismarı 2

anket ders 5
20. 04. 2008
0 views

anket ders 5

Envanterler ders 6
20. 04. 2008
0 views

Envanterler ders 6