bucthunam2070

Information about bucthunam2070

Published on April 9, 2009

Author: dalena

Source: authorstream.com

Content

Slide1:  www ww w www w Wwwwww w w ww w wwwwwwww wwwwwww w w w wwwww ww w w w www wWwwwww w w ww w wwwwwwww wwwwwww w w ww www ww w www wWwwwww w w ww w wwwwwwww wwwwwww w w w wwwww ww w w w www w Wwwwww w w ww w wwwwwwwwWwwwww w w ww w wwwwwwww wwwwwww w w w wwwww ww w w w www wWwwwww w w ww w wwwwwwww wwwwwww w w ww www ww w www wWwwwww w w ww w wwwwwwww wwwwwww w w w wwwww ww w w w www w Wwwwww w w ww w wwwwwwww Tài li?u ph? bi?n trên “Crónica de los Tiempos" Tháng 4 - 2002. Slide2:  Chúng tôi dang ? vào nam 2070. Tôi v?a bu?c sang tu?i 50, nhung trông nhu dã 85. Tôi dang b? b?nh n?ng v? th?n vì u?ng quá ít nu?c. Tôi nghi r?ng mình không còn s?ng du?c bao lâu n?a. Hi?n nay, tôi là ngu?i già nh?t còn s?ng trong xã h?i này. Slide3:  Tôi nh? r?ng lúc tôi nam tu?i Có r?t nhi?u cây c?i trong công viên, nhà c?a có vu?n xanh chung quanh, Tôi có th? t?m th?t lâu tùy thích và d?ng du?i vòi sen nu?c c? gi? d?ng h?. M?i s? khác xa bây gi?. Hi?n nay, chúng tôi dành ph?i lau mình v?i khan gi?y th?m d?u khoáng ch?t. Slide4:  Tru?c dây, ph? n? hãnh di?n vì mái tóc d?p c?a mình Tru?c dây, cha tôi thu?ng r?a xe v?i tia nu?c tuôn ra t? vòi Hi?n nay, tr? em khó tin r?ng ngu?i ta có th? phí ph?m nu?c vào m?t vi?c nhu th?. Bây gi? thì chúng tôi ph?i c?o tr?c d? gi? cho d?u s?ch mà không ph?i dùng nu?c. Slide5:  Tôi nh? nh?ng l?i c?nh báo: “Ð?NG PHÍ PH?M NU?C” Nhung ch?ng ai bu?n d? ý Ngu?i ta nghi r?ng ngu?n nu?c thì vô t?n Ngày nay, sông, d?p, v?nh, ao h? và nu?c ng?m ho?c dã ô nhi?m t?i t? ho?c dã khô c?n c? r?i.   Slide6:  Phong c?nh chung quanh chúng tôi dã tr? thành m?t sa m?c mênh mông B?nh du?ng ru?t, b?nh da li?u và b?nh du?ng ti?u tr? thành nh?ng nguyên do chính khi?n ngu?i ta ch?t. Slide7:  K? ngh? tê li?t, và tình tr?ng th?t nghi?p d?t d?n m?c bi dát. Nh?ng nhà máy l?c nu?c mu?i là noi tuy?n d?ng chính. Ngu?i ta tr? công b?ng nu?c u?ng thay vì tr? luong. Slide8:  Ngu?i ta luôn khát nu?c d?n khô c? trên nh?ng con du?ng v?ng tanh. 80% th?c an là luong th?c t?ng h?p. Slide9:  Tru?c dây, ngu?i ta khuyên m?t ngu?i l?n nên u?ng 8 ly nu?c m?i ngày. Hi?n nay, tôi ch? du?c phép u?ng có n?a ly thôi. Slide10:  Vì không th? gi?t d?, nên chúng tôi v?t b? chúng, và l?i làm tang thêm s? lu?ng rác. Chúng tôi ph?i tr? l?i v?i lo?i nhà v? sinh hôi th?i, nhu th? k? tru?c kia, do h? th?ng th?i không còn ho?t d?ng vì thi?u nu?c. Slide11:  Ngu?i ta ch? còn da b?c xuong: thân th? g?y còm, khô c?n vì thi?u nu?c, Da th?t l? loét do tia c?c tím mà b?u khí quy?n không còn l?c du?c vi t?ng ô-zôn dã tan bi?n r?i. Slide12:  Vì da khô, nên m?t thi?u n? 20 tu?i trông già hon 40 Vì thi?u cây nên lu?ng ô-xy c?n thi?t cung thi?u, do dó ch? s? thông minh c?a th? h? s?p d?n s? th?p di r?t nhì?u. Các nhà khoa h?c th?c hi?n d? lo?i nghiên c?u, Nhung không tìm ra du?c gi?i pháp ?n th?a. Chúng tôi không th? s?n xu?t nu?c du?c.  Slide13:  C?u trúc tinh trùng c?a nhi?u ngu?i dã bi?n d?i ... ... H? qu? là các cháu sinh ra v?i d? lo?i thi?u nang, khuy?t t?t và d? t?t. Slide14:  Chính ph? b?t m?i ngu?i ph?i dóng thu? cho không khí mình th? 137 mét kh?i m?i ngày. (137.000 lít) Nh?ng ai không tr? n?i thu? thì b? du?i kh?i ‘vùng thoáng khí’ - noi du?c l?p d?t nh?ng chi?c ph?i nhân t?o kh?ng l?, ch?y b?ng nang lu?ng m?t tr?i. Không khí trong ‘vùng thoáng khí’ thì không trong lành l?m, nhung ít ra thì cung còn th? du?c. Tu?i th? trung bình là 35. Slide15:  M?t s? nu?c b?o v? thành công vài hòn d?o có cây c?i và su?i nu?c. Nh?ng vùng này du?c quân d?i canh gác nghiêm ng?t. Nu?c tr? thành m?t tài nguyên khan hi?m, m?t th? báu v?t du?c các qu?c gia, các nhóm vu trang, các nhà tài phi?t ra s?c san lùng và thanh toán l?n nhau. Nu?c dã tr? nên quý giá hon c? vàng hay b?t c? th? v?t li?u quý nào khác. Slide16:  Còn ? vùng này thì không còn cây c?i n?a vì r?t ít khi tr?i mua. Và khi tr?i mua thì ch? là ...mua a-xít. Không còn b?n mùa trong nam. Nh?ng thay d?i khí h?u nhu “hi?u ?ng nhà kính”, “l? th?ng t?ng Ozon” và nh?ng ho?t d?ng ô nhi?m mà chúng tôi b? qua trong th? k? 20, dã xóa s?ch các mùa. Lúc b?y gi?, chúng tôi dã du?c c?nh báo là c?n ph?i d? ý d?n môi tru?ng, Nhung ch?ng ai quan tâm. Gi? dây, chúng tôi dang tr? giá. Slide17:  Khi con gái tôi h?i v? th?i tôi còn tr?, tôi mô t? nh?ng khu r?ng tuy?t d?p. Tôi k? cháu nghe v? nh?ng tr?n mua rào, v? bông hoa, v? cái thú du?c t?m r?a, du?c câu cá trên sông h?, và có th? u?ng bao nhiêu nu?c cung du?c. Tôi k? cháu nghe ngu?i ta kho? m?nh làm sao! Slide18:  Cháu h?i tôi: Tôi c?m th?y c? h?ng mình nghèn ngh?n... - Cha oi! Vì sao không còn nu?c n?a? Gi? dây, con cái chúng tôi dang tr? giá. Slide19:  Tôi không th? không th?y mình có t?i, vì tôi thu?c m?t th? h? dã hoàn t?t công vi?c phá ho?i môi tru?ng s?ng c?a mình, do không bu?n quan tâm d?n nh?ng l?i c?nh báo... M?c dù nh?ng l?i c?nh báo ?y không ph?i là ít. Tôi thu?c v? th? h? cu?i cùng còn có th? thay d?i du?c, nhung dã ch?n l?a vi?c không hành d?ng. Slide20:  Ngày nay, t?t c? m?i ngu?i dang ph?i tr? giá quá d?t. Slide21:  Thành th?t mà nói, tôi nghi r?ng trong m?t th?i gian ng?n n?a, s? s?ng trên Qu? Ð?t s? không còn t?n t?i, vì vi?c phá ho?i môi tru?ng c?a chúng tôi dã d?n m?c không th? nào quay ngu?c tr? l?i. Slide22:  Ôi! U?c gì tôi có th? di ngu?c th?i gian d? nói cho Nhân Lo?i hi?u di?u này... ... vào th?i di?m mà chúng ta còn có th? làm m?t cái gì dó d? c?u l?y hành tinh Ð?a C?u c?a mình. Xin g?i b?c thu này d?n m?i thân h?u c?a b?n và góp ph?n, dù là nh? nhoi, vào chuong trình c?nh báo v? v?n d? thi?u nu?c. Ðây không ph?i là trò dùa, mà dã là m?t th?c tr?ng r?i. Hãy làm vì con cái c?a b?n: n?u b?n chua có con thì ngày nào b?n h?n s? có. Ð?ng d? l?i di s?n là m?t h?a ng?c... Hãy d? l?i s? s?ng cho các cháu!!! :  Xin g?i b?c thu này d?n m?i thân h?u c?a b?n và góp ph?n, dù là nh? nhoi, vào chuong trình c?nh báo v? v?n d? thi?u nu?c. Ðây không ph?i là trò dùa, mà dã là m?t th?c tr?ng r?i. Hãy làm vì con cái c?a b?n: n?u b?n chua có con thì ngày nào b?n h?n s? có. Ð?ng d? l?i di s?n là m?t h?a ng?c... Hãy d? l?i s? s?ng cho các cháu!!! Tác gi? : Ria Ellwanger và Lopez Chavez Ariel Alahin [email protected], [email protected] Van b?n: T?p chí "Crónica de los Tiempos“, Tháng 4- 2002. Âm Nh?c: Chopin - Tristesse Hình ?nh : Getty Images Chuy?n ng?: Tr?n Duy Nhiên Ch?nh lý: Trung tâm h? tr? giáo viên – www.giaovien.net

Related presentations