Claus xpforedrag

Information about Claus xpforedrag

Published on November 6, 2007

Author: Maitane

Source: authorstream.com

Content

IT UNI :  IT UNI ITE/Cellpoint – Roller – Roller – Extreme udvikling - MEN Presented by: Claus Adolph, Project Director ITE ApS Home of ”Hugo the Troll”:  ITE ApS Home of ”Hugo the Troll” Slide3:  Mobile Mass Communication CellPoint Company:  Established in 1996 GSM Location Technology Change of management in 2002 Today 40 people in Stockholm, Copenhagen, Oslo, Miami, China Listed on Swedish stock exchange Aktietorget™ 3 Segment focus CellPoint Company Direct – Value Proposition:  Conversion of traditional mail to mobile will give a saving in cost It will also give increased traffic in shops and increased sales Use the mobile for new Time sensitive offers, Clear the shelf, Special Campaigns (Valentines day, halloween, etc) Higher Response Rate Info/Invitation 40-50% Soft sell 30-40% Hard sell 10-20% Increase Revenue Save money Increase customer service Direct – Value Proposition Direct – Product Features:  Mobile Mass Communication Management of many subject profiles Registration online, using mobile phone or paper Organize in interests, groups and dynamic groups SMS, MMS, Voice and e-Mail communication SMS quiz, polls and interaction Electronic tickets and vouchers Ultimate customer club & communication system !! Direct – Product Features Slide7:  Product Explanation Registration/Organization of subjects Slide15:  Sending Messages Slide19:  Coming in Q1 Slide20:  Receive and interaction Slide23:  Working with the data Slide24:  ReleaseOctober Slide25:  Release Q1 Slide26:  Extra’s Mobile Internet Club Mobile Internet - Club:  Your club membership card in your mobile Mobile club website Club benefits Tickets Vouchers Mobile Internet - Club Slide30:  Use the mobile to pay for Club Services Tickets, Vouchers, Club membership, etc Similar to online payment Secure payment terminal (SSL) Mastercard, VISA, American, etc. Mobile Internet - Payment Company IT integration:  Use direct to track customers purchase patterns Go high tech or low tech when recognizing customers Use patterns to aim even more precise communication “You spend more than 200 USD and got a bonus…” Dynamic group with finds profiles buying jeans more than 12 month ago Dynamic group called “power shoppers” which get offers more often. Company IT integration Slide33:  Does it work ? Does it work?:  SMS VOUCHER 15% success response rate EVENT SMS DJ Night in shop on a “Tuesday” 20% response rate Cleared stock INVITAION SMS VILA send SMS to VIP member 44% of recipient came into the shop Does it work? Slide35:  Does it work? VOUCHERS Sweden - H&M 500.000 voucher SMS was offered through aftonbladet homepage (front) Within 24 hour H&M had received Break-Even on the investment Significant increase in sales (source: Ericsson) QA and Support:  Responsibility for all internal and external Quality Assurance and Quality Control Operates’s support function for distribution partners and end-users QA and Support Hvad er XP – også? :  Hvad er XP – også? Utraditionel måde at gennemføre systemudvikling Første eksempel på en ny familie af metoder – de adrætte [agile] Kombinerer ledelse og systemudvikling Ikke nødvendigvis anvendelig til alle typer af projekter Stadig under udvikling Q8 / Bankdata :  Q8 / Bankdata • Kommunikation fremmes i åbne arbejdsmiljøer • Kundeinvolvering er alfa og omega • Kunden skal tage et ansvar • Refactoring er risikabel uden test • Ændringer er dyre uden brug af refactoring • Parprogrammering giver kollektivt ejerskab, vidensdeling og ensartede regler • Man bør benytte alle elementerneKilde: www.nordija.dk Kick Off PS2-2:  Kick Off PS2-2 Vi skal udvikler software efter 12 leveregler - eller dogmer om man vil. Reglerne tager alle udgangspunkt i principperne i den iterative metode Extreme Programming, og ud over at fungere som rationelle regler i udviklingsafdelingen, anvender vit begreberne som et styrings- og ledelsesværktøj. Om 12 klik er du blevet klogere... Kunden er altid til stede Korte iterationer, hyppige releases Planning game Metafor Enkelt design Par-programmering Kode-kommunisme, fælles kode ejerskab Kontinuerlig integration Kodestandard Automatiske test Refaktorering 37-timers arbejdsuge Kampen:  Kampen Kick Off PS2-2:  Kick Off PS2-2 Kunden er altid til stede   En af de vigtigste forudsætninger for at Extreme Programming har høj effekt er, at forretningsmæssige beslutninger tages af den forretningsmæssige kompetente. I alle software projekter er der dagligt store og små beslutninger, som påvirker det forretningsmæssige eller brugermæssige resultat. Kunden (den forretningsmæssige kompetente) skal derfor være tilgængelig i implementeringsfasen. Kick Off PS2-2:  Kick Off PS2-2 Korte iterationer, hyppige releases I Extreme Programming er korte iterationer og hyppige releases en forudsætning for at sætte kunden istand til at vurdere og ændre prioriteter undervejs. Ved løbende at frigive et vel-fungerende (del)produkt eller service kan Kunden træffe beslutninger om eventuelle justeringer baseret på fakta, frem for på forventninger i en kravspecifikation. At råde over et produkt som fungerer med features som er realiseret indtil dato, giver en unik mulighed for at teste funktionaliteten med brugere eller kunder på et meget tidligt tidspunkt. Dermed øges muligheden for at foretage de tilpasninger, som ofte viser sig nødvendige, tidligt i forløbet, frem for efter at projektet formelt er afsluttet og afleveret. Ved at holde iterationerne korte (2-3 uger) opnår det kommercielle og tekniske team en løbende forventningsafstemning, som betyder at leverandøren i sidste ende opfylder behov i stedet for krav. En kravspecifikation er et snapshot, som udtrykker Kundens behov og forventninger i perioden op til at selve implementeringen begynder. Hvis Kunden og udviklerne ikke tillader sig selv løbende at afstemme forventningerne, og give hinanden gensidig inspiration løbende, er det meget vanskeligt at tilfredsstille Kundens behov inden for tidsfristen og budgettet. Kick Off PS2-2:  Kick Off PS2-2 Planning game   Forretningsmæssig planlægning er langsigtet og overordnet, hvorimod implementeringsplanlægning i softwareprojekter er kortsigtet og detaljeret. I Planning Games, eller planlægningsmøder, mødes forretningsplanen og implementeringsplanen. Målet er at planlægge næste iteration i implementeringsprojektet med udgangspunkt i de langsigtede forretningsmæssige mål. Ved at planlægge kortsiget i implementeringsfasen, fastholdes muligheden for at tage højde for forretningsmæssige forandringer i løbet af projektperioden. Forandringer som i traditionelle vandfaldsmetoder ikke kan introduceres uden store omkostninger og frustrationer i implementeringsprojektet. Planning Gamet giver desuden Kunden en unik indsigt i realiteterne i et projekt ved at være tilstede, når udviklerne giver estimaterne på grundlag af erfaringerne fra tidligere iterationer. Gennem den tætte dialog med udviklerne kan Kunden lade sig inspirere at de muligheder, som måske ikke var synlige inden projektet startede, altså der hvor den traditionelle kravspecifikation bliver skrevet. Kick Off PS2-2:  Kick Off PS2-2 Metafor   Ethvert projekt håndteres af mange mennesker, som har vidt forskellige indgange til og forståelse af projektets mål. For at opnå en fælles forståelse er en metafor-beskrivelse af projektets kerne en af de vigtigste værktøjer i samarbejdet mellem de forretningsmæssige og tekniske parter. Metaforen beskriver det væsentlige i projektet på et visionært plan. Gerne med den højeste fællesnævner for deltagerne. Det væsentlige kan f.eks. være brugergrænsefladen, ydelsen eller funktionaliteten. Eksempel: En e-business forretning vil sælge modesko på Internettet. Udfaldet af projektet er meget forskellige afhængig af om metaforen for brugergrænsefladen er: ”Kunden skal opleve at handle i et Daells Varehus katalog” eller ”Kunden skal opleve at handle i en fysisk Ecco butik”. Nogle af de metaforer man ofte møder er ”et skrivebord”, ”en indkøbsvogn” og ”en bank transaktion”.   Kick Off PS2-2:  Kick Off PS2-2 Enkelt design   Grundprincippet i Extreme Programming metoden er at holde koden og processen enkel, så ændringer er mulige uden at allerede opnåede resultater går tabt. Derfor skal designet holdes enkelt, beskrivende og give mulighed for automatiske test. Det til enhver tid bedste design er det som: - Sikrer at alle automatiske og manuelle test kan afvikles - Ikke indeholder duplikeret logik - Udtrykker udviklerens intention med modulet - Har så få klasser og metoder som muligt - Har det bedste udgangspunkt for ændringer, hvis det bliver nødvendigt   Kick Off PS2-2:  Kick Off PS2-2 Par-programmering Den mest radikale Extreme Programming regel er par-programmering. Reglen har tre overordnede formål, nemlig at legalisere at en udvikler løbende har behov for videns-assistance, at højne kvaliteten og at sikre vidensdeling. Princippet om par-programmering udmønter sig i praksis ved at to udviklere deler én skærm, ét tastatur og én mus. Den ene udvikler skriver kode, mens kollegaen hjælper, kommer med forslag og finder på flere test. Resultatet er læsbar, veltestet, mere fejlfri kode og et løbende kode review. Man skulle umiddelbart mene, at par-programmering er spild af tid og at udviklerne kun når det halve. Realiteten er derimod at produktiviteten er mindst lige så høj, udvikleren er konstant ”på” og kan ikke gemme sig, antallet af fejl og misforståelser reduceres drastisk, læsbarheden (og dermed dokumentationen) øges og omfattende kode reviews og efterfølgende oprydning reduceres til et minimum. De afledte fordele ved par-programmering er, at projektet bliver uafhængig af de enkelte udvikler (mindst to personer kender koden), det er let at skalere projektet op og ned, der sker en løbende vidensoverførsel og –opgradering og det er muligt at bruge ekstern hjælp, uden at viden forsvinder ud af døren når projektet er slut.   Kick Off PS2-2:  Kick Off PS2-2 Kode-kommunisme, fælles kode ejerskab   Princippet om fælles kode ejerskab har en række fordele, både for udviklingsteamet og for Kunden. Princippet betyder, at ingen individuel udvikler ejer eller har eksklusiv viden om kodeelementer. Fordelene ved det fælles ejerskab er, at ingen udvikler er uundværlig, alle kan rette eller refaktorere ældre kode, projektet kan op- og nedskalere ressourcer uden tab af viden, al software er læsbar og enkel og specialister kan øge værdien af al kode i stedet for at koncentrere sig om enkelte moduler.   Kick Off PS2-2:  Kick Off PS2-2 Kontinuerlig integration   I traditionelle projekter sker integrationen af moduler i slutningen af projektet. Med Extreme Programming metoden sker det flere gang om dagen. Alle udvikler-par integrerer deres kode med alle andres med et par timers mellemrum, hvilket sikrer at releases kan sket dagligt. Ud over at integrationsproblemerne minimeres, sikres det at tilbage-rulningen kan ske hurtigt og kontrolleret i tilfælde af problemer. Set fra udviklerens synspunkt er det en vedvarende fordel at arbejde med den sidste nye kode fra versionkontrolsystemet. Det betyder at det ikke bliver nødvendigt at flette kode, som er opdateret parallelt. Desuden betyder den hyppige check ind og ud at alle automatiske test kører tilfredsstillende.   Kick Off PS2-2:  Kick Off PS2-2 Kodestandard   I Extreme Programming er koden fælles eje og skal til enhver tid kunne refaktorers af enhver på udviklingsholdet. Derfor skal projektet aftale en kodestandard, som gør koden ensartet og læsbar af enhver. En afledt fordel er at dokumentationskravet bliver minimeret, idet en udviklers indblik i kodestandarden vil sætte ham eller hende i stand til umiddelbart at læse, forstå, ændre og bruge koden.   Kick Off PS2-2:  Kick Off PS2-2 Automatiske test   Automatiske test sikrer kvaliteten i softwaren. Ethvert modul eller objekt tilføjes et automatisk testmodul, som tester netop dette moduls funktionalitet. Testen kører igen og igen, hvilket betyder at eksisterede kode funktionstestes konstant og derfor kan refaktoreres, med vished om at eventuelle fejl opdages af testen. De automatiske test skal skrives inden selve programmeringen sker. I praksis sker det ved at par-teamet diskutere funktionaliteten, taler om de mulige fejlmuligheder, skriver lidt test, derefter lidt kode der får testen til at køre, så lidt mere test efterfulgt af lidt mere kode og dermed bygges et velfungerende modul der gør netop det som det skal, hverken mere eller mindre. Et andet Extreme Programming princip er refaktorering, der betyder at eksisterende funktionalitet opdateres, så det hele tiden er så optimalt. Forudsætningen for at det er muligt på en effektiv måde er at de automatiske test kører, således at fejl i den refaktorerede kode afsløres med det samme.   Kick Off PS2-2:  Kick Off PS2-2 Refaktorering   Refaktorering betyder at kodebasen revideres hele tiden. Det sker for at den til enhver tid er så optimal som muligt. Konsekvensen er at det er ”lovligt” at eksperimentere med ny kode og lade det være en del af releasen et stykke tid. Når der er taget en forretningsmæssig beslutning om at beholde den nye kode revideres den, så den er robust og passer ind i kodestandarden. Imidlertid køres den oprindelige automatiske test for modulet, idet kravet til funktionalitet ikke har ændret sig. Refaktorering er også grundlaget for, at en komplet datamodel ikke er nødvendig fra starten. I projektets start arbejder udviklerne mod et funktionelt stadie, hvor de umiddelbare forretningsmæssige behov tilfredsstilles. Under hele processen er der lavet automatiske test for de enkelte moduler. Når der bliver behov for at basere sin kodebase på en mere robust datamodel, specificeres og implementeres den med udgangspunkt i den erfaring man har og planerne for de følgende iterationer. Resultatet er at datamodellen er defineret på baggrund af konkret erfaring og prioritering og ikke på baggrund af en forventning om funktionalitet i en kravspecifikation.   Kick Off PS2-2:  Kick Off PS2-2 37-timers arbejdsuge   Når en udviklingsafdeling arbejder med Extreme Programming metoden benyttes par-programmering. En af konsekvenserne af det er, at den enkelte udvikler er ”på” konstant. Der er i løbet af arbejdsdagen ikke tid og overskud til at slappe lidt af eller tage en mental pause, idet der sidder en programmerings-makker, som venter på at komme videre. Derfor er vores erfaringen at der ikke kommer kvalitetsresultater ud af arbejde som udføres ud over 37 timer i ugen, når udviklingen baseres på Extreme Programming metoden. .   Books:  Books Sam's Teach Yourself Extreme Programming in 24hours by StewartBaird. ISBN 0672324415 ExtremeProgrammingExplainedEmbraceChange by KentBeck ISBN 0-201-61641-6 about the philosophy behind XP. Translated into Italian, German, Japanese, and French. RefactoringImprovingTheDesignOfExistingCode by MartinFowler ISBN 0-201-48567-2 . PlanningExtremeProgramming by KentBeck, MartinFowler ISBN 0201710919 . TestDrivenDevelopmentByExample? by KentBeck ISBN 0321146530 ExtremeProgrammingInstalled by RonJeffries, ChetHendrickson, and AnnAnderson. ISBN 0201708426 This book describes what makes XP work, day to day and month to month. ExtremeProgrammingExamined by GiancarloSucci & MicheleMarchesi (editors). ISBN 0201710404 This book contains many papers on XP and Agile Methodologies, presented at XpTwoThousand Conference in Cagliari, Sardinia. Books:  Books ExtremeProgrammingInPractice by JimNewkirk and RobertMartin. This book is a case study of a web-based application in XP. ISBN 0201709376 ExtremeProgrammingApplied by KenAuer and RoyMiller. ISBN 0201616408 This book is advice to those who are starting up XP projects from the pioneers who have already done it. ExtremeProgrammingExplored by BillWake. ISBN 0201733978 . PracticalGuideToExtremeProgramming by DaveAstels, GranvilleMiller, and MiroslavNovak. The definite Gospel Book to preach XP in your company (from an independent review on Amazon.com) ISBN 0130674826 Translated into Portugese, Russian, Polish, etc. *Maitriser les projets avec l'Extreme Programming by ThierryCros. ISBN 2854286391 (see amazon.fr) L'Extreme Programming, avec 2 ?udes de cas by JeanLouisBenard?, LaurentBossavit, RegisMedina, DominicWilliams. ISBN 2212110510 Teach Yourself Extreme Programming in 24 Hours by StewartBaird. ISBN 0672324415 . This book is aimed at the beginner to intermediate level. Pair Programming Illuminated by LaurieWilliams and RobertKessler?. ISBN 0201745763 Books:  Books TestingExtremeProgramming by LisaCrispin and TipHouse. ISBN 0321113551 On acceptance testing and how testers contribute to XP projects. AgileSoftwareDevelopment by AlistairCockburn. A work on light-weight methodologies. ISBN 0201699699 http://members.aol.com/humansandt/crystal/clear/ AgileSoftwareDevelopmentPrinciplesPatternsAndPractices by RobertMartin. ISBN 0135974445 ExtremeProgrammingRefactored by MattStephens and DougRosenberg. ISBN 1590590961 Tongue-in-cheek analysis of problems in XP. Suggests alternatives, and ways of patching XP for larger projects. TestDrivenDevelopmentaPracticalGuide by DaveAstels. A very tutorial-oriented book on Test Driven Development using Java. ISBN 0131016490 . ExtremeProgrammingPerspectives? by MicheleMarchesi, GiancarloSucci, DonWells, and LaurieWilliams. ISBN 0201770059 Many recent books are missing from the above list. Why not cruise on over to Amazon and grab one or two more from their "Related Items" list? MEN:  Modeller er ikke alt Motivation Tillid God rollefordeling Glæde Kommunikation Samspil Forståelse Dansk hygge MEN

Related presentations


Other presentations created by Maitane

Introduction DFT
16. 10. 2007
0 views

Introduction DFT

ch04 org cell
08. 05. 2008
0 views

ch04 org cell

taylor forcefeedback
08. 05. 2008
0 views

taylor forcefeedback

lecture01
07. 05. 2008
0 views

lecture01

majumdar iccs05
02. 05. 2008
0 views

majumdar iccs05

accident causation
02. 05. 2008
0 views

accident causation

452 lecture9
02. 05. 2008
0 views

452 lecture9

JohnAdamCAS
02. 05. 2008
0 views

JohnAdamCAS

v1exploratorium
02. 05. 2008
0 views

v1exploratorium

Ode to a rat
03. 10. 2007
0 views

Ode to a rat

crocodile physics
11. 10. 2007
0 views

crocodile physics

Critical Thinking
12. 10. 2007
0 views

Critical Thinking

Lectures 2
16. 10. 2007
0 views

Lectures 2

USLA
22. 10. 2007
0 views

USLA

Typologie etudiants 2005 2006
24. 10. 2007
0 views

Typologie etudiants 2005 2006

Land Ho The Isthmus Forms
25. 10. 2007
0 views

Land Ho The Isthmus Forms

Nobelpreis 2004
15. 10. 2007
0 views

Nobelpreis 2004

city sadness
01. 11. 2007
0 views

city sadness

ast110 02
13. 11. 2007
0 views

ast110 02

Mura
15. 10. 2007
0 views

Mura

INECOR Amar RACHEDI
24. 10. 2007
0 views

INECOR Amar RACHEDI

Intro RED Presentation
24. 10. 2007
0 views

Intro RED Presentation

MarseilleImprimable
24. 10. 2007
0 views

MarseilleImprimable

EOT Presentation
02. 11. 2007
0 views

EOT Presentation

OM 2005 11
16. 11. 2007
0 views

OM 2005 11

csa2070 Formal slides
16. 11. 2007
0 views

csa2070 Formal slides

AdCooperate
11. 10. 2007
0 views

AdCooperate

CAPTIC2003 SV
23. 10. 2007
0 views

CAPTIC2003 SV

HPS PDS Yu 7 15 2007
01. 01. 2008
0 views

HPS PDS Yu 7 15 2007

f06 wk10
04. 01. 2008
0 views

f06 wk10

69A Job Safety Analysis Bayne
07. 01. 2008
0 views

69A Job Safety Analysis Bayne

Public Procurement Oct04 Notes
07. 01. 2008
0 views

Public Procurement Oct04 Notes

IST444Genomicsequenc ing
16. 10. 2007
0 views

IST444Genomicsequenc ing

informesept2006
22. 10. 2007
0 views

informesept2006

FunDgnCaseStudies2005
04. 10. 2007
0 views

FunDgnCaseStudies2005

SLP PP
22. 10. 2007
0 views

SLP PP

BinghamEtalWAFINAL
04. 12. 2007
0 views

BinghamEtalWAFINAL

ecoI 5
15. 10. 2007
0 views

ecoI 5

LIDAR Leblanc
19. 10. 2007
0 views

LIDAR Leblanc

orlando opening
29. 10. 2007
0 views

orlando opening

limestone
06. 12. 2007
0 views

limestone

212w
05. 10. 2007
0 views

212w

FPBASPSreport2006
04. 10. 2007
0 views

FPBASPSreport2006

PowerIndTrucksslides
27. 02. 2008
0 views

PowerIndTrucksslides

The Six Nutrients
04. 03. 2008
0 views

The Six Nutrients

fall trash
29. 02. 2008
0 views

fall trash

icfa korea may05
13. 03. 2008
0 views

icfa korea may05

traveling
03. 04. 2008
0 views

traveling

economic cycle
08. 04. 2008
0 views

economic cycle

LAH FADR 2007 01
21. 10. 2007
0 views

LAH FADR 2007 01

retrospective10year
09. 04. 2008
0 views

retrospective10year

telemonitor full
17. 04. 2008
0 views

telemonitor full

rules
22. 04. 2008
0 views

rules

History 101
23. 10. 2007
0 views

History 101

Agrofuels DrivingClimateChange
07. 04. 2008
0 views

Agrofuels DrivingClimateChange

cdc intervention
31. 10. 2007
0 views

cdc intervention

proj 05
28. 02. 2008
0 views

proj 05

appascom
01. 10. 2007
0 views

appascom

Ross7eCh11
16. 04. 2008
0 views

Ross7eCh11

Sato pres 06
19. 02. 2008
0 views

Sato pres 06

cvamia 2004
20. 02. 2008
0 views

cvamia 2004

QDS
20. 11. 2007
0 views

QDS

poster aises
26. 11. 2007
0 views

poster aises

CM1 NY Swipe Card presentation
28. 09. 2007
0 views

CM1 NY Swipe Card presentation

mississauga
05. 10. 2007
0 views

mississauga

RuralDevSeminar
18. 10. 2007
0 views

RuralDevSeminar

slides prog 65
30. 10. 2007
0 views

slides prog 65

SachsFelix
26. 02. 2008
0 views

SachsFelix

PSC300Week7Tue
23. 12. 2007
0 views

PSC300Week7Tue

pre as18jan48
25. 03. 2008
0 views

pre as18jan48

RA2 conclusions 2
14. 02. 2008
0 views

RA2 conclusions 2