CoPhaiEmMuaThuHaNoi

Information about CoPhaiEmMuaThuHaNoi

Published on July 22, 2014

Author: aidetoilecieltai

Source: authorstream.com

Content

Có phải em mùa Thu Hà Nội? : Có phải em mùa Thu Hà Nội ? : Nhạc sĩ Trần Quang Lộc : Thơ Tô Như Châu : Ca sĩ Hồng Nhung : Tháng Tám mùa Thu, lá rơi vàng chưa nhỉ? : Từ độ người đi thương nhớ âm thầm : Có phải em là mùa Thu Hà Nội? : Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm : Có phải em mùa Thu xưa? : Có bóng mùa Thu thức ta lòng son muộn : Một ngày về xuôi chân ghé Thăng Long buồn : Có phải em là mùa Thu Hà Nội? : Ngày sang Thu anh lót lá em nằm : Bên trời xa sương tóc bay. : Thôi thì có em đời ta hy vọng : Thôi thì có em sương khói môi mềm : Có phải em là mùa Thu Hà Nội? : Nghe đâu đây lá úa và mi xanh : Nghe đâu đây hồn Trưng Vương, sông Hát : Có chắc mùa Thu lá rơi vàng tiếng gọi? : Lệ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm : Có phải em là mùa Thu Hà Nội? : Nghìn năm sau ta níu bóng quay về : Ơi mùa Thu của ước mơ! : Nghìn năm sau ta níu bóng quay về : Ơi mùa Thu : của ước mơ ! : 1 : 3 : 3 PowerPoint Presentation: 4 Thực hiện PPS: PDC 2014

Related presentations


Other presentations created by aidetoilecieltai

Ah! les femmes
08. 03. 2014
0 views

Ah! les femmes

Một vài sự tích
19. 02. 2014
0 views

Một vài sự tích

Pan
19. 02. 2014
0 views

Pan

Odysseus
17. 02. 2014
0 views

Odysseus

Artemis (Diana)
14. 02. 2014
0 views

Artemis (Diana)

Apollo
14. 02. 2014
0 views

Apollo

Athena (Minerva)
06. 02. 2014
0 views

Athena (Minerva)

Giải cứu Persephone
04. 02. 2014
0 views

Giải cứu Persephone

Dionysus và Ariadne
04. 02. 2014
0 views

Dionysus và Ariadne

Các nữ thần xinh đẹp
25. 03. 2014
0 views

Các nữ thần xinh đẹp

Bát thập thất tiên đồ
25. 03. 2014
0 views

Bát thập thất tiên đồ

VeDayNgheEm
22. 07. 2014
0 views

VeDayNgheEm

ToiVoiTroiBoVo_TuanNgoc
22. 07. 2014
0 views

ToiVoiTroiBoVo_TuanNgoc

TnhKhucChieuMua
22. 07. 2014
0 views

TnhKhucChieuMua

Sầu
22. 07. 2014
0 views

Sầu

MoiNgayToiChonMotNiemVui
22. 07. 2014
0 views

MoiNgayToiChonMotNiemVui

InTheMorningLight
22. 07. 2014
0 views

InTheMorningLight

DuongXaUotMua
22. 07. 2014
0 views

DuongXaUotMua

GiotNangHong
22. 07. 2014
0 views

GiotNangHong

DemDong
22. 07. 2014
0 views

DemDong

IvanKramskoi
24. 08. 2014
0 views

IvanKramskoi

LaPriereD'uneVierge
24. 08. 2014
0 views

LaPriereD'uneVierge

CacBucTuongDieuKhacNoiTieng
24. 08. 2014
0 views

CacBucTuongDieuKhacNoiTieng