Course chp sv

Information about Course chp sv

Published on January 22, 2008

Author: Tirone

Source: authorstream.com

Content

Slide1:  Kurs I analys av “gröna”energiprojekt © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005. Samproduktion av el, värme och kyla - Projektanalys Foto: Warren Gretz, DOE/NREL PIX Kraftvärmeverk Målsättningar:  Målsättningar Gå igenom grunderna för kraftvärme och andra samproduktionssystem Illustrera de viktigaste övervägandena vid analys av samproduktionsprojekt Introducera RETScreen® Kraftvärmemodell som kan hantera separat eller samproduktion av el, värme och kyla Vad kan en kraftvärmeanläggning erbjuda?:  Elektricitet Värme Byggnader Samhällen Industriella processer …men även… Effektivare energianvändning Mindre avfall och emissioner Minskade överföringsförluster Möjligheter att utnyttja fjärrvärmesystem Kylning Vad kan en kraftvärmeanläggning erbjuda? Foto: Andrew Carlin, Tracy Operators/NREL PIX Biobränsleeldad anläggning, USA Motiv för kraftvärmesystem:  Motiv för kraftvärmesystem Traditionell storskalig elproduktion är ineffektiv 50 till 66% av energin förloras som värme Denna värme kan användas för industriprocesser, för lokaluppvärmning, varmvatten eller kylning El är i allmänhet värdefullare än värme Adapted from World Alliance for Decentralized Energy Biomassa och Geotermisk energi 1 024 Kol 17 025 Olja 3 215 Gas 8 384 Nuclear 7 777 Vattenkraft 2 705 Total primär- energi för elproduktion 40 180 Netto elproduktion 14 491 Brutto elproduktion 15 454 El till förbrukare 13 153 Omvandlingsförluster Från värmekraftverk 24 726 Egenförbrukning 963 Överföringsförluster 1 338 Industri 5 683 Övrig förbrukn 7 470 Samproduktionskonceptet:  Samproduktionskonceptet Samtidig produktion av två eller fler former av nyttig energi från en energikälla (kallas kraftvärme vid samtidig produktion av el och värme) Användning av spillvärme från värmekraftverk är ett exempel Bränsle 100 enheter Värmekraftverk Avgaspanna Rökgaser 15 enheter Värme 55 enheter Värme- last Generator El 30 enheter Ellast Värmeåtervinningsverkningsgrad (55/70)=78,6% Totalverkningsgrad (30+55/100)=85,0% Värme i rökgaser 70 enheter Samproduktion Utrustning och processer:  Samproduktion Utrustning och processer Utrustning för kylning Kompressor Absorptions kylare Värmepump, etc. Utrustning för värmeproduktion Panna (hetvatten, varmluft) Värmeväxlare för spillvärme Heat pump, etc. Elproduktionsprocesser Ångturbin Förbränningsmotor Gasturbin Gas turbine-combined cycle Bränslecell, etc. Foto: Rolls-Royce plc Gasturbin Foto: Urban Ziegler, NRCan Kylanläggning Samproduktionsbeskrivning Energikällor:  Samproduktionsbeskrivning Energikällor Fossila bränslen Naturgas Diesel och eldningsoljor Kol, torv. Förnybara bränslen Hyggesrester Industriellt avfall Deponigas och rötgas Jordbruksavfall Kommunalt avfall Energigrödor etc. Geotermisk energi Vätgas etc. Foto : Joel Renner, DOE/ NREL PIX Geotermisk geyser Foto : Warren Gretz, DOE/NREL Biomassa för kraftvärme Slide8:  Samproduktionsbeskrivning Tillämpningar Fjärrvärmeanläggningar Industriprocesser Bostadsområde Uppvärmning av industrilokal, köpcentrum eller enskild bostad El och fjärrvärme från deponigas, Sverige Foto : Urban Ziegler, NRCan Foto : Urban Ziegler, NRCan Mikroturbin vid växthus Foto : Urban Ziegler, NRCan El och värme, stadshuset i Kitchener Fjärrvärmesystem:  Värme från en samproduktionsanläggning kan distribueras till ett stort antal byggnader i en närliggande tätort för uppvärmning eller kylning. Värmen distribueras med hetvatten i isolerade rör nerlagda i marken på 0,6 till 0,8 m djup Fördelar jämfört med enskild uppvärmning: Högre verkningsgrad Bättre rening av utsläpp Säkerhet Bekvämlighet Enklare drift Nackdel: Högre anläggningskostnad Fjärrvärmesystem Foto : SweHeat Kraftvärmeverk Foto : SweHeat Fjärrvärmeledningar Systemkostnad för samproduktion:  Systemkostnad för samproduktion Stor variation i kostnaderna Anläggningskostnad Elproduktion Värmeutvinning Kylproduktion Elanslutning Mark och tillfartsvägar Fjärrvärmeledningar Driftkostnader Bränsle Drift och underhåll Reservdelar och reparationer Överväganden vid kraftvärmeprojekt:  Överväganden vid kraftvärmeprojekt Tillförlitlig, långsiktig bränsleförsörjning Kapitalkostnader måste hållas under kontroll Nödvändigt med ”kunder” för både värme och el Försäljning av el till nätet måste förhandlas om inte all el används internt Kapaciteten bestäms typiskt av baslast för värme (d v s minsta värmelast vid normal drift) Värmeeffekten typiskt 100% till 200% av eleffekten. Värme kan användas för kylproduktion med absorptionskylare Risker förknippade med osäkerheter om framtida el- och bränslepriser samt skatter och subventioner Exempel: Canada Enstaka byggnader:  Exempel: Canada Enstaka byggnader Byggnader som kräver uppvärmning, kylning och säker elförsörjning Sjukhus, skolor, köpcentra, lantgårdar etc Förbränningsmotor Foto : GE Jenbacher Avgaspanna för ånggenerering Foto : GE Jenbacher Sjukhus, Ontario, Canada Foto : GE Jenbacher Exempel: Sverige och USA Flera byggnader med ledningsnät:  Exempel: Sverige och USA Flera byggnader med ledningsnät Grupp av byggnader försörjda med central anläggning för generering av värme/kyla och el (Anläggning för värme och el = kraftvärmeverk) Universitet, kommersiella centra, samhällen, sjukhus, industriområden etc. Fjärrvärme eller fjärrkylasystem Gasturbin vid MIT, Cambridge, Mass. USA Foto : SweHeat Kraftvärmeverk Exempel: Brazilien Industriprocesser:  Exempel: Brazilien Industriprocesser Industrier med högt, konstant värme eller kylbehov är bra kandidater för samproduktion Bagass som bränsle vid sockerbruk, Brazilien Foto : Ralph Overend/ NREL Pix Speciellt tillämpligt i industrier som genererar avfall som kan användas som bränsle för samproduktion Bränsle Brännkammare Kompressor Gasturbin Generator Ellast Värme -last Generator Ellast Avgas- panna Ångturbin Kondensor Mottryck Avtappning Ånga Rökgaser Matar- vatten Tillsatsbränsle Värme -last Luft Exempel: Canada och Sverige Deponigas:  Kraftvärme från deponigas, Sweden Exempel: Canada och Sverige Deponigas Avfallsdeponier producerar metangas när avfallet förmultnar Gasen kan användas som bränsle för produktion av värme, kyla eller el Foto : Urban Ziegler, NRCan Foto : Gaz Metropolitan Deponigassystem Deponi med rörsystem för uppsamling av gas Filter Kompressor Kylare/tork Ångproduktion Process Elproduktion Fackla RETScreen® Kraftvärmeprojektmodell:  RETScreen® Kraftvärmeprojektmodell Världsomfattande analys av energiproduktion, livscykelkostnader och minskning av växthusgasemissioner Uppvärmning, kylning, elproduktion och alla kombinationer av dessa Ång- eller gasturbiner, pannor, förbränningsmotorer, bränsle- celler, kompressorer etc. Allehanda energikällor, som fossila bränslen, biobränslen, vind och sol Flera driftstrategier möjliga Deponigasverktyg Fjärrvärme- och fjärrkylasystem Omfattar även: Flera språk, omkoppling mellan enhetssystem och användarverktyg RETScreen® Kraftvärmemodell:  RETScreen® Kraftvärmemodell Kan hantera olika typer av projekt Endast uppvärmning Endast elproduktion Endast kylning Samproduktion: Värme och el Kyla och el Värme och kyla Värme, kyla och el Bränsle Värme Värme Elektricitet Elektricitet Bränsle Kyla Återvunnet värme Värme- produktion Värme- last Kyl- anläggning Kyllast El- produktion Ellast RETScreen® Kraftvärmemodell Värmesystem :  RETScreen® Kraftvärmemodell Värmesystem Värmelast kW Månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Topp- last Mellan- last Baslast Värme El Kyla RETScreen® Kraftvärmemodell Kylsystem:  RETScreen® Kraftvärmemodell Kylsystem Kyllast kW Månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Värme El Kyla Topp- last Baslast RETScreen® Kraftvärmemodell Elsystem:  RETScreen® Kraftvärmemodell Elsystem Ellast kW Månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Topplast Mellanlast Baslast Värme El Kyla RETScreen® Energiberäkning vid samproduktion:  RETScreen® Energiberäkning vid samproduktion Se e-lärobok Clean Energy Project Analysis: RETScreen® Engineering and Cases Combined Heat and Power Project Analysis Chapter Förenklat flödesschema för kraftvärmemodell Uppskatta last och efterfrågan Värmeprojekt Kylprojekt och/eller Elprojekt Definiera utrustningens karakteristiska egenskaper Beräkna levererad energi och motsvarande bränsleförbrkning Exempel på validering av RETScreen® kraftvärmemodell:  Exempel på validering av RETScreen® kraftvärmemodell Övergripande validering av oberoende konsult (FVB Energy Inc.) och av ett stort antal representanter för industrier, energiföretag, myndigheter och universitet Jämförelser med flera andra modeller och/eller mätvärden med utmärkta resultat (t ex prestandaberäkningar för ångturbin jämförda med GE:s simuleringsprogram för energiprocesser GateCycle) Kpph = 1 000 lbs/hr Jämförelse av beräknade ångturbinprestanda Slutsatser:  Slutsatser Samproduktion t ex som kraftvärme, möjliggör effektiv användning av värme som annars skulle ”gå till kråkorna” RETScreen calculates demand and load duration curves, energy delivered, and fuel consumption for various combinations of heating, cooling and/or power systems using minimal input data RETScreen ger möjligheter att genomföra preliminära utredningar av energiförsörjningsalternativ till låg kostnad Frågor?:  Frågor? www.retscreen.net För mer information, besök RETScreens hemsida Modul för analys av kraftvärmeprojekt RETScreen® Internationell kurs i analys av "gröna" energiprojekt

Related presentations


Other presentations created by Tirone

Orthographic Projection
09. 01. 2008
0 views

Orthographic Projection

Strategic Stdzn seminar OAS
08. 05. 2008
0 views

Strategic Stdzn seminar OAS

EGDI presentation
07. 05. 2008
0 views

EGDI presentation

Item 7 Appendix EESCP
02. 05. 2008
0 views

Item 7 Appendix EESCP

0316CIPFA olympics
02. 05. 2008
0 views

0316CIPFA olympics

tom shepard
30. 04. 2008
0 views

tom shepard

worldhunger
24. 04. 2008
0 views

worldhunger

Richard Dunn
22. 04. 2008
0 views

Richard Dunn

MILE 0409
21. 04. 2008
0 views

MILE 0409

koreanhistory
18. 04. 2008
0 views

koreanhistory

Unit V Civil War
14. 01. 2008
0 views

Unit V Civil War

nutrition
07. 02. 2008
0 views

nutrition

Ancient Greek Drama
15. 02. 2008
0 views

Ancient Greek Drama

roofframing
11. 01. 2008
0 views

roofframing

chemicalhazards
14. 01. 2008
0 views

chemicalhazards

anesthesie 2006 cornet
15. 01. 2008
0 views

anesthesie 2006 cornet

prepandehhazards
18. 01. 2008
0 views

prepandehhazards

200105Craft
19. 01. 2008
0 views

200105Craft

rcra4
20. 01. 2008
0 views

rcra4

presentation tatt
17. 01. 2008
0 views

presentation tatt

Galvatech 04 Presentation
22. 01. 2008
0 views

Galvatech 04 Presentation

turner
23. 01. 2008
0 views

turner

ASC Raws0606 final 041906
23. 01. 2008
0 views

ASC Raws0606 final 041906

Day2 091002
24. 01. 2008
0 views

Day2 091002

Jubilee Presentation Bob Smith
04. 02. 2008
0 views

Jubilee Presentation Bob Smith

April 6 2005
04. 02. 2008
0 views

April 6 2005

Mercedes
05. 02. 2008
0 views

Mercedes

060423am
25. 01. 2008
0 views

060423am

McGrath Toronto2
29. 01. 2008
0 views

McGrath Toronto2

English project presentation
14. 02. 2008
0 views

English project presentation

pps 329
14. 02. 2008
0 views

pps 329

2002 MNM Fatalilties
22. 02. 2008
0 views

2002 MNM Fatalilties

jfm DAY2 WEB
10. 01. 2008
0 views

jfm DAY2 WEB

PORTRAITS Photographers
25. 02. 2008
0 views

PORTRAITS Photographers

DiabetesandPregnancy 000
28. 02. 2008
0 views

DiabetesandPregnancy 000

A Ryan
03. 03. 2008
0 views

A Ryan

Roman Art
03. 03. 2008
0 views

Roman Art

Pro2
17. 01. 2008
0 views

Pro2

Hantavirus
25. 03. 2008
0 views

Hantavirus

IoVolcanism
21. 01. 2008
0 views

IoVolcanism

Steinmetz Presentation
11. 02. 2008
0 views

Steinmetz Presentation

articles 71120 durrani
07. 04. 2008
0 views

articles 71120 durrani

Hugosson
30. 01. 2008
0 views

Hugosson

CATBREEDS
13. 01. 2008
0 views

CATBREEDS

07 UseCases
11. 01. 2008
0 views

07 UseCases

l murdock
24. 01. 2008
0 views

l murdock

art study guide
25. 02. 2008
0 views

art study guide

empoverview
15. 01. 2008
0 views

empoverview

Stockholm Carnegie
12. 02. 2008
0 views

Stockholm Carnegie

39689158
09. 01. 2008
0 views

39689158

Kimmy Auto Dog Wash
10. 01. 2008
0 views

Kimmy Auto Dog Wash

file 33502505
28. 03. 2008
0 views

file 33502505

77449 55
05. 03. 2008
0 views

77449 55

saltlakecity05
13. 02. 2008
0 views

saltlakecity05

IED Lec 1 2007
06. 02. 2008
0 views

IED Lec 1 2007

proficiency
14. 01. 2008
0 views

proficiency

religiousemblems07
07. 02. 2008
0 views

religiousemblems07

CTW Presentation for Website
25. 01. 2008
0 views

CTW Presentation for Website