European Union - Avropa birliyi (in Azerbaijani language)

Information about European Union - Avropa birliyi (in Azerbaijani language)

Published on June 11, 2016

Author: TamrazHamid

Source: slideshare.net

Content

1. Təmraz Həmidov Qafqaz Universiteti Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər Avropa Birliyi Prepared by Tamraz Hamidov

2. NN l r diqq t yetir c yik?ə ə ə ə ə əl r diqq t yetir c yik?ə ə ə ə ə ə • I hissə - Avropa Birliyinə doğru inkişaf tarixi  Avropa Iqtisadi Birliyinin qurulmasına q d r baş ver n prosesl rə ə ə ə  Gömrük İttifaqının qurulması  Avropa İqtisadi Birliyind n Avropa Ortaq Bazarına keçidə  Avropa İqtisadi Birliyinin Ortaq Siyas tl riə ə  Avropa İttifaqının genişl nm prosesiə ə  II hissə - Avropa Birliyi regional birlik v dövl t kimiə ə  Avropa İttifaqının sas OrqanlarıƏ  Avropa İttifaqının Maliyy Qurumları v Fondlarıə ə  Maastricht Sazişi v İqtisadi v Valyuta Birliyiə ə  Avrozona  Şengen Zonası  Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTİP)  III hissə - Avropa Birliyi göst ricil rdə ə ə  Avropa Birliyinin cari göst ricil riə ə 11.06.16

3. Avropa Birliyin doğru inkişaf tarixiə I hissə

4. Avropa Birliyi: 500 milyondan çox insan – 6 ölk d nə ə 28- doğruə Member states of the European Union Candidate countries Üzvləri: Avstriya,Belçika, Bolqarıstan, Xorvatiya, Kipr, Çexiya, Danimarka, Estoniya, Finlandiya, Fransa, Almaniya, Yunanıstan, Macarıstan, İrlandiya, Italiya, Latviya, Litva, Luxemburq, Malta, Niderland, Polşa, Portuqaliya, Rumuniya, Slovakiya, Sloveniya,İspaniya, İsveç, İngiltərə

5. Avropa Birliyi – R mzl rə ə Avropa Bayrağı Avropa Himni Avropa Günü, 9 May The motto: United in diversity Pasport Avro

6. • II Dünya Müharib sind n sonra Avropada inteqrasiya yolunda başə ə ver n ir lil yişl rin aşağıdakı 4 sas s b bi vardır:ə ə ə ə ə ə ə – Avropanın srl rl davam ed n “dünyanın m rk zi olma” statusunun ABŞ və ə ə ə ə ə ə Sovet İttifaqı t r find n lind n alınması v Avropanın bu statusu yenid n ldə ə ə ə ə ə ə ə ə etm düşünc si,ə ə – Avropada bir daha savaşların ortaya çıxmamasına nail olma düşünc si,ə – Avropanın kompleks iqtisadi inkişafına nail olma düşünc si,ə – Avropadakı inteqrasiyanın dünya nizamına mühüm ölçüd xidm t ed c yiə ə ə ə düşünc si.ə Avropa Birliyinin h qiqi m qs diə ə ə Keçmiş düşm nl r arasındaə ə sülhü t min etm kə ə Polad v kömür istehsalınıə idar etm klə ə ə Nec ?ə

7. Bu düşünc l r istiqam tind :ə ə ə ə

8. Qurucuları Sülh v firavanlıq üçün yeni ideyalar…ə Konrad Adenauer Robert Schuman Winston Churchill Alcide De Gasperi Jean Monnet

9. Ümumi m lumatə • Avropa Birliyi v ya qısaca Aə B, 28 üzv ölk d n ibar t olan v torpaqlarıə ə ə ə böyük miqyasda Avropa qit sində ə yerl ş n siyasi v iqtisadi t şkilatdır.ə ə ə ə • 1993-cü ild , Maastricht Sazişi kimi də ə tanınan Avropa İttifaqı Sazişinin imzalanması il mövcud Avropaə İqtisadi Birliyinin statusu yüks ldilm kl qurulmuşdur.ə ə ə • T xmin nə ə 500 milyonluq halisi ilə ə Avropa İttifaqı, dünyanın nominal istehsal h cmininə 30%-ə sahibdir (16.8 trilyon ABD$). • razisi:Ə 4,3 mln. km2 • R smi dill rin sayı:ə ə 24 • Adambaşına nominal ÜDM: 33 482 $

10. Ümumi m lumatə • Avropa İttifaqı, bütün üzv ölk l r üçün m cburi olan standart qanunları vasit sil ,ə ə ə ə ə insan, şya, xidm t v kapitalın h r k t azadlıqlarını özünd birl şdir n vahid birə ə ə ə ə ə ə ə ə bazardır. • İttifaq daxilind aqrar, balıqçılıq v regional inkişaf siyas tl rind n ibar t ortaqə ə ə ə ə ə ticar t siyas ti h yata keçirilir.ə ə ə • İttifaqa üzv ölk l rin 15-i, Avro adı il adlandırılan ortaq valyuta vahidind n istifadə ə ə ə ə etm y başlamışdır.ə ə • Avropa İttifaqı, üzv ölk l rini Dünya Ticar t T şkilatında, G-8 zirv l rind v BMT-də ə ə ə ə ə ə ə ə t msil ed r k onların xarici siyas tl rind d rol oynayır. İttifaqın 27 üzvünd n 21-iə ə ə ə ə ə ə ə NATO üzvüdür. • Schengen Sazişi t l bl rin gör İttifaq üzvü ölk l r arasında pasport n zar tininə ə ə ə ə ə ə ə ə ortadan qaldırılması da daxil olmaqla bir sıra hüquqi m s l l rin v daxili işl rinə ə ə ə ə ə t nziml nm sind Avropa İttifaqının payı vardır.ə ə ə ə • Avropa İttifaqı, döv tl rarası v çoxmill tli bir qurumdur. İttifaq daxilind b ziə ə ə ə ə ə m s l l rd dövl tl rarası saziş v konsensus t l b olunur. Ancaq mü yy n hallardaə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə mill tl rüstü idar etm orqanları, üzvl rin anlaşması olmadan da q rar qa bul edə ə ə ə ə ə ə ə bilir. Avropa İttifaqının bu tipli s lahiyy tl r malik n mühüm orqanları Avropaə ə ə ə ə Komissiyası, Avropa Parlamenti, Avropa İttifaqı Şurası, Liderl r Zirv si, Avropaə ə dal t M hk m si v Avropa M rk zi Bankıdır.Ə ə ə ə ə ə ə ə • Avropa Parlementini Avropa İttifaqı v t ndaşları 5 ild n bir s sverm yolu ilə ə ə ə ə ə seçirl r.ə

11. Avropa İqtisadi Birliyinin qurulmasına q d r baş ver n prosesl rə ə ə ə • 9 may 1950-ci ild Fransa Xarici İşl r Naziri Robert Schuman il Jeanə ə ə Monnet t r find n hazırlan Schuman Planı bir m ruz formasında t qdimə ə ə ə ə ə edilmişdir. • 18 aprel 1951-ci ild 6 Avropa ölk si, Belçika, Almaniya, Fransa, İtaliya,ə ə Lüksemburq v Hollandiya Avropa Kömür v Polad Birliyini quran sazişiə ə imzalamasıyla Schuman Planının reallaşdırılmasına başlanmışdır. • 25 mart 1957-ci il tarixind ölk l r arasında 1 yanvar 1958-ci ild nə ə ə ə qüvv y min c k Roma Sazişi imzalanaraq Avropa İqtisadi Birliyi (AİB) və ə ə ə ə Avropa Atom Enerjisi Birliyi (Euroatom) qurulmuşdur. • Bu üç qurum Avropa İttifaqının sasını t şkil ed n Avropa İqtisadi Birliyiniə ə ə formalaşdırmışdır. • Avropa İqtisadi Birliyi il bağlı ilkin dövrl rd İngilt r v Fransa arasındaə ə ə ə ə ə fikri ayrılığı olmuşdur.

12. Gömrük İttifaqının qurulması • Roma Sazişind daxili (üzv ölk l r arasında) gömrük d r c l rinin t dric nə ə ə ə ə ə ə ə ə endiril r k 12 il sonra sıfır d r c y çatdırılması n z rd tutulurdu.ə ə ə ə ə ə ə ə ə • Bu proses 1968-ci ild , y ni n z rd tutulan vaxtdan 18 ay vv lə ə ə ə ə ə ə tamamlanmışdır. • Eyni il üçüncü ölk l r qarşı Ortaq Gömrük Taarifl ri (OGT) t tbiqə ə ə ə ə edilm y başlanmışdır.ə ə • Ortaq Gömrük Taarifl ri (OGT) Nazirl r Şurası Q rarları v GATT raundlarıə ə ə ə ç rçiv sind bir neç d f endirilmişdir.ə ə ə ə ə ə • 1975-ci ild n Ortaq Gömrük Taarifl rind n ld edil n (OGT) g lirl rə ə ə ə ə ə ə ə Avropa İttifaqı büdc sind toplanır.ə ə • Gömrük İttifaqının qurulması prosesind daxili (üzv ölk l r arasında)ə ə ə kvotalar da ortadan qaldırılmışdır.

13. Avropa İqtisadi Birliyind n Avropa Ortaq Bazarına keçidə • Ortaq Bazarın formalaşması prosesi Gömrük İttifaqı q d rə ə asan olmamışdır. Bu istiqam td b zi nailiyy tl rə ə ə ə ə aşağıdakılardır: – İşçil rin s rb st h r k tiə ə ə ə ə ə : Bu mühüm d r c d t min edils d , b ziə ə ə ə ə ə ə ə m hdudiyy tl r h l d mövcuddur.ə ə ə ə ə ə – İş yerl ri açma v xidm t göst rm hüququ:ə ə ə ə ə Bu istiqam td dem kə ə ə olar ki, tam s rb stl şm baş vermişdir.ə ə ə ə – Kapitalın s rb st h r k ti v öd m l rin s rb stl şdirilm siə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə : 1999-cu ilə q d r, y ni valyuta birliyinin formalaşdırılmasına q d r bu istiqam tdə ə ə ə ə ə ə mühüm d r c d s rb stl şm t min edilmişdir.ə ə ə ə ə ə ə ə ə

14. Avropa İqtisadi Birliyind n Avropaə Ortaq Bazarına keçid • Faktor axınlarının s rb stl şdirilm si istiqam tind m hdud daə ə ə ə ə ə ə olsa atılan bu addımlardan sonra 1970-ci ill rd n Avropaə ə İqtisadi Birliyin eyni zamanda Avropa Ortaq Bazarı daə deyilm y başlanmışdır.ə ə • Ancaq bu m hdud ortaq bazar olmuşdur.ə • Tam ortaq bazarın ld edilm sini n z rd tutan “Vahid Bazar”aə ə ə ə ə ə is 1 yanvar 1993-cü ild n keçilmişdir.ə ə • Bu 1987-ci ild h yata keçirilm y başlanan Vahid Avropaə ə ə ə S n di il reallaşdırılmışdır.ə ə ə

15. Avropa İqtisadi Birliyinin Ortaq Siyas tl riə ə • Roma Sazişind Avropa İqtisadi Birliyinin mü yy n sah l rd ortaqə ə ə ə ə ə siyas tl r formalaşdırması n z rd tutulmuşdur. Bu sah l rə ə ə ə ə ə ə aşağıdakılardır: – Aqrar siyas tə – R qab t siyas tiə ə ə – N qliyyat siyas tiə ə – Ticar t siyas tiə ə • Bununla yanaşı, enerji, elmi araşdırma, texnologiya, traf mühit, vergiə v .s sah l rd d ortaq siyas tl r formalaşdırılması n z rd tutulmuşdur.ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə • 1992-ci il Maastricht Sazişi il d valyuta birliyinin reallaşdırılması və ə ə bütün dig r maliyy , iqtisadi v sosial siyas t sah l rind oxşarə ə ə ə ə ə ə siyas tl rin formalaşdırılması q bul edilmişdir.ə ə ə • Ortaq siyas tl r, müvafiq sah l rd milli qurumların s lahiyy tl rininə ə ə ə ə ə ə ə Avropa İttifaqı qurumlarına ötürülm si dem kdir.ə ə

16. Avropa İqtisadi Birliyinin Ortaq Siyas tl riə ə • Ortaq Aqrar Siyas tə – Üzvl r arasında k nd t s rrüfatı m hsullarının xarici ticar tiə ə ə ə ə ə sah sind taarifl r v dig r ticar t m hdudiyy tl rinin ortadanə ə ə ə ə ə ə ə ə qaldırılması v bir “Yaşıl Bazar”ın (green market)ə formalaşdırılması. – Bütün üzv ölk l rd k nd t s rrüfatı m hsullarına eyni qiym tə ə ə ə ə ə ə ə s viyy sini qarantiya etm k üçün ortaq qiym t sistemiə ə ə ə qurulmuşdur. – K nd t s rrüfatını d st kl m siyas tinin predmeti olan başlıcaə ə ə ə ə ə ə ə m hsullar arasında taxıl m hsulları, heyvan m nş li m hsullar,ə ə ə ə ə zeytun yağı, bitki yağları, ş k r, meyv l r, t r v zl r v ş rabə ə ə ə ə ə ə ə ə ə n mühüm yeri tutur.ə – D st kl m v qiym t sisteminin qorunması İttifaq büdc sininə ə ə ə ə ə ə bir hiss si olan Avropa Aqrar Yönl ndirm v Qarantiya Fonduə ə ə ə t r find n maliyy l şdirilir.ə ə ə ə ə

17. Avropa İqtisadi Birliyinin Ortaq Siyas tl riə ə • Ortaq R qab t Siyas tiə ə ə – Roma Sazişi v bundan ir li g l r k b zi mexanizml rə ə ə ə ə ə ə mövcuddur. – Trestl şm qadağandır.ə ə – Bazar subyektl ri arasında r qab ti m hdudlaşdıran gizliə ə ə ə v açıq sazişl r qadağandır.ə ə – Bazarda hakim bir firmanın h yata keçir bil c yi və ə ə ə ə istehlakçının istismarına yol açan istehsalı m hdudlaşdırma, h dsiz qiym t qoyma, texniki inkişafıə ə ə m hdudlaşdırma v .s qadağandır.ə ə

18. Avropa İqtisadi Birliyinin Ortaq Siyas tl riə ə • Ortaq enerji siyas tiə – 1973 v 1979-cu il dünya enerji qiym tl rind ki böyük artımlardanə ə ə ə sonra Avropa İqtisadi Birliyi aşağıdakı mühüm elementl ri özündə ə birl şdir n ortaq enerji siyas ti mü yy nl şdirmişdir:ə ə ə ə ə ə  Neft idxalatının azaldıllması,  İqtisadi artım ilə enerji tələbi arasındakı əlaqənin zəiflədilməsi,  Kömür və atom enerjisindən əldə edilən enerji payının artırılması. • Ortaq n qliyyat siyas tiə ə – Avropa İqtisadi Birliyi Sazişind aqrar siyas td olduğu kimi n qliyyat sferasındaə ə ə ə da ortaq siyas tl ri formalaşdırılması n z rd tutulmuşdur.ə ə ə ə ə – Lakin olduqca qarışıq olan bu sektorda tam m nası il ortaq siyas t h yataə ə ə ə keçirilm si m qs di reallaşdırıla bilm mişdir.ə ə ə ə

19. Avropa İqtisadi Birliyinin Ortaq Siyas tl riə ə • Ortaq Texnologiya Siyas tiə – Avropa İqtisadi Birliyi ilk dövrl rd n Araşdırma v İşl m f aliyy tl rinə ə ə ə ə ə ə ə ə böyük h miyy t vermişdir.ə ə ə – Bu sah d ABŞ v Yaponiyadan geri qalmamaq m qs dil , m s l n EUROKAə ə ə ə ə ə ə ə ə kimi ortaq proqramlar hazırlanmışdır. – EUROKA iyul 1985-ci ild Parisd imzalanmış Avropa Texnoloji m kdaşlıqə ə Ə ə Sazişi t m lind ortaya çıxmışdır.ə ə ə

20. Avropa İqtisadi Birliyinin Ortaq Siyas tl riə ə • Ortaq Sosial Siyas tl rə ə – İttifaqın sosial siyas tini h yata keçir n sas orqanı Avropa Sosial Fondudur.ə ə ə ə Fond işsizliyi azaltmak, coğrafi v peş mobilliyini artırmaq v iş qüvv sininə ə ə ə t hsilini maliyy l şdirm k kimi m qs dl rl qurulmuşdur.ə ə ə ə ə ə ə ə – 1975-ci ild Avropa Regional İnkişaf Fondu qurulmuşdur. Geri qalmış bölg l rinə ə ə inkişaf etdirilm sil bağlı layih l r maliyy d st yi t min edir. Strukturə ə ə ə ə ə ə ə ə probleml r malik sektorlara da yardımlar göst rir.ə ə ə – traf mühiti v istehlakçını qoruma siyas ti mövcuddur.Ə ə ə – 1989-cu ild t sdiq edil n T m l Sosial Haqqlar Ş rti, “Sosial Avropa”ə ə ə ə ə ə anlayışının bir növ h r k tverici qüvv sini t şkil edir.ə ə ə ə ə

21. Maastricht Sazişi v İqtisadi v Valyutaə ə Birliyi • 7 fevral 1992-ci ild r smi adı “Avropa İttifaqı Sazişi” olan Maastricht Sazişiə ə imzalanmış v 1993-cü ild n qüvv y minmişdir.ə ə ə ə • Saziş Avropa İttifaqının bir növ konstitusiyası sayılır. • Sazişd n sonra Avropa İqtisadi Birliyinin adı Avropa İttifaqı olmuşdur.ə • Sazişin imzalanması il Avropa inteqrasiya prosesind iqtisadi v valyuta birliyiə ə ə m rh l si olan son m rh l y keçmişdir.ə ə ə ə ə ə ə • 1989-cu il Madrid Zirv sind q bul edil n Delors Planı ç rçiv sind iqtisadi və ə ə ə ə ə ə ə valyuta birliyin keçid m rh l li proses çevrilmişdir.ə ə ə ə ə • Planın sas h d fl ri bunlar olmuşdur:ə ə ə ə – İqtisadi v valyuta birliyiə - Üzv ölkələrin valyuta siyasətilə bağlı səlahiyyətlərinin 1999-cu ildə qurulmuş Avropa Mərkəzi Bankına ötürülməsi, - 1999-cu ildə Avro dövriyyəyə daxil olmuşdur. – Avropa v t ndaşlığıə ə – Ortaq t hlük sizlik v xarici siyas tin h yata keçirilm siə ə ə ə ə ə – Müxt lif sah l rd ortaq siyas tl rə ə ə ə ə ə

22. Maastricht Sazişi v İqtisadi v Valyuta Birliyiə ə – İqtisadi v valyuta birliyiə - Üzv ölkələrin valyuta siyasətilə bağlı səlahiyyətlərinin 1999-cu ildə qurulmuş Avropa Mərkəzi Bankına ötürülməsi, - 1999-cu ildə Avro dövriyyəyə daxil olmuşdur. – Avropa v t ndaşlığıə ə – Ortaq t hlük sizlik v xarici siyas tin h yata keçirilm siə ə ə ə ə ə – Müxt lif sah l rd ortaq siyas tl rə ə ə ə ə ə • Bel likl , 1957-ci ild gömrük ittifaqı formasında qurulmuş olan Avropaə ə ə İqtisadi Birliyi iqtisadi v valyuta birliyi m rh l sin çatmışdır.ə ə ə ə ə

23. Avropa İttifaqının genişl nm prosesiə ə • 1973 – İngilt r , İrlandiya,ə ə Danimarka • 1981 – Yunanıstan • 1986 – İspaniya, Portuqaliya • 1990 – Ş rqi Almaniyaə • 1995 – İsveç, Finlandiya, Avstrya • 2004 – Çex Respublikası, Estoniya, Kipr, Latviya, Litva, Macarıstan, Malta, Polşa, Slovakiya, Sloveniya • 2007 – Bolqarıstan, Rumuniya • 2013 – Xorvatiya

24. Namiz d ölk l r v potensial namiz dl rə ə ə ə ə ə Ölkə raziƏ (x 1000 km²) haliƏ (milyon n f rə ə ) S rv tə ə (Adambaşına düş n ÜDMə ) Türkiyə 783 76.7 13 800 Montenegro 14 0.6 10 900 Makedoniya 25 2.1 9 100 Albaniya 28 2.9 7 500 Serbiya 77 7.2 9 100 Kosovo (under UN Security Resolution 1244 (pn) 11 1.8 : Bosnia and Herzegovina (pn) 51 3.8 7 600 28 AB ölk si bilrikdə ə 4 272 507.4 25 700

25. Avropa Birliyi regional birlik v dövl t kimiə ə II hissə

26. Avropa Birliyi t ssisatlarıə Aİ-nın h r biri xüsusi rol oynayan beş t sisatı var:ə ə Avropa Parlamenti (Üzv Dövl tl rin halisi t r find n seçilir);ə ə ə ə ə ə Avropa İttifaqının Şurası (Üzv Dövl tl rin hökum tl rini t msil edir);ə ə ə ə ə Avropa Komissiyası (h r k tverici qüvv v icraedici orqan);ə ə ə ə ə Aİ M hk m si (qanuna riay t olunmasını t min edir);ə ə ə ə ə Auditorlar M hk m si (Aİ büdc sinin etibarlı v qanunauyğun ş kild idar olunmasınaə ə ə ə ə ə ə ə n zar t edir).ə ə Bu t sisatlarla b rab r dig r beş mühüm orqan da var:ə ə ə ə Avropa İqtisadi v Sosial Komit si (müt ş kkil v t ndaş c miyy tinin iqtisadi v sosialə ə ə ə ə ə ə ə ə m s l l rl bağlı fikirl rini ifad edir);ə ə ə ə ə ə ə Regionlar Komit si (regional v yerli hakimiyy tl rin fikrini ifad edir);ə ə ə ə ə Avropa M rk zi Bankı (pul-kredit siyas tind n v avronun idar olunmasındanə ə ə ə ə ə cavabdehdir); Avropa Ombudsmanı (h r hansı Aİ t sisatı v ya orqanının s hv idar etm sin dairə ə ə ə ə ə ə v t ndaşların şikay tl ri il m şğul olur);ə ə ə ə ə ə Avropa İnvestisiya Bankı (investisiya layih l rini maliyy l şdirm kl , Aİ-nınə ə ə ə ə ə m qs dl rin nail olmasına yardım edir);ə ə ə ə

27. Avropa Parlamenti (The European Parliament) Prezident Martin Schulz, S&D 1 İyul 2014-d n b riə ə n böyük siyasi qrupun lideriƏ Manfred Weber, EPP 4 İyun 2014-d n b riə ə 2-ci n böyük siyasi qrupun lideriə Gianni Pittella, S&D 1 İyul 2014-d n b riə ə ‡ Avropa Parlamenti ilk dəfə 1979-cu ildə seçilib, AB-də yeganə orqandır ki, birbaşa seçicilər tərəfindən seçilir ‡ Plenar sessiyalar Strasburq, Fransada, parlament və komitə sessiyaları Brusseldə, adminstrativ ofislər isə Luksemburqda yerləşir

28.  Avropa Parlamenti qanunverici və büdcə hakimiyyətini Şura (Council) ilə bölüşür.  Avropa Komissiyası AB-nin icraedici orqanıdır, Avropa Parlamentinə hesabat verir.  Avropa Komissiyasının prezidentini parlament seçir.  Avropa Parlamenti Avropa Komissiyasını etibarsızlıq səsverməsi ilə və 2/3 çoxluqla heyət halında istefaya məcbur edə bilər (tək halda edə bilməz)

29. Avropa Parlamenti  Avropa Parlamenti üzvl ri milli yox, siyasiə görüşl rin gör formalaşan 8 siyasi qrupdaə ə ə (partiya) v ya bit r f ola bil r.ə ə ə ə  Partiya t şkil olunmaq üçün minimum 25ə üzvü olmalı v üzv dövl tl rin n azı ¼-iə ə ə ə t msil olunmalıdırə

30. Avropa Birliyi Parlamenti  Avropa Birliyi Parlament seçkiləri hər 5 ildən bir 22-25 may tarixlərində keçirilir.  25 may bütün AB-də nəticələr elan olunur.  Hər ölkə bu 4 gündən hansını seçəcəyində sərbəstdir  Seçici aktivliyi 1979-cu ildə 61.99 %-dən 2009-cu ildə 43.24 %-ə qədər düşmüşdür. Seçici aktivliyi

31. Avropa Komissiyası • Avropa Komissiyası - Avropa Birliyi siyas tl rininə ə planlaşdırıcısı v koordinatorudur.ə • Qanun t klifl ri hazırlayır, Parlament v Şurayaə ə ə t qdim edir.ə • Birliyin h r k tverici orqanı olaraq Parlament və ə ə ə Şura t r find n hazırlanan büdc v proqramlarıə ə ə ə ə t tbiq etm k v zif sini daşıyır.ə ə ə ə • Komissiya 28 üzvü il (h r dövl td n bir üzv-ə ə ə ə komiser) kabinet funksiyası daşıyır. Prezident Avropa Şurası t r find n t klif olunur v Avropaə ə ə ə ə Parlamenti t r find n seçilir.ə ə ə • Komissiya ad t n Nazirl r Kabineti kimi f aliy tə ə ə ə ə göst riə r. Komissiyada komiserl rl yanaşı ABə ə m kdaşlarından t şkil olunmuş 25000 n f rlik birə ə ə ə ə idar edici t şkilat da mövcuddurə ə Jean-Claude Juncker Avropa Komissiyasının Prezidenti

32. Avropa Birliyi Şurası (Council of the European Union)  Avropa Birliyi Şurası Avropa Şurası il (ə European Council) qarışdırılmamalıdır.  Şura, («Nazirl r Şurasıə " ya da "AB Şurası") Avropa Birliyi üzv dövl tl rinə ə hökümətlərind olan nazirl rd nə ə ə t şkil olunmuş bir orqandır.ə  Şura AB içind üzv dövl tl rin milli m nafel rini t minə ə ə ə ə ə ed n orqandır.ə  Şura toplantılarına müzakir edil c k mövzuya aidə ə ə nazirl r qatılır. M s l n,toplantının mövzusu iqtisadi və ə ə ə ə ya pul siyas tidirs , üzv dövl tl rin iqtisadi v maliyyə ə ə ə ə ə nazirl ri toplantıya qatılır.ə  Şura aşağıdakı spesifik sah l rd üzv dövl tl rinə ə ə ə ə siyas tl rini koordinasiya edir:ə ə  Iqtisadi v fiskal siyas tə ə  T hsil, m d niyy t, g ncl r v idmanə ə ə ə ə ə ə  M şğulluq siyas tiə ə  Avropa Birliyi Şurasının r hb ri h r 6 aydan bir seçilirə ə ə

33. Avropa Şurası (The European Council) • Avropa Şurası Avropa Birliyi üzv dövl tl tin dövl t və ə ə ə höküm t başçılarından, h mçinin onun Prezidentiə ə və Avropa Komissiyasının Prezidentind n ibar tdir.ə ə • Bir dövl t-bir s s prinsipi il t şkil olunub.ə ə ə ə • O AB-nin ümumi siyasi istiqam t v prioritetl riniə ə ə mü yy n edir.ə ə • Avropa Şurası Avropa Birliyi Şurası il eyni binaya və ə hey t (ə ə the General Secretariat of the Council-GSC) malikdir. Amma funksiyaları f rqlidir.ə • Avropa Şurasının görüşl ri-ə ‘sammitl rə ’ — ild n azıə ə 4 d f baş tutur.ə ə • Lissabon müqavil si Avropa Şurasına 2.5 ild n bir özə ə prezidentini seçm k hüququ verirə • Bu AB-nin qanunverici institutu deyil v ABə qanunlarını müzakir v ya q bul etmirə ə ə Donald Tusk President of the European Council

34. Avropa İttifaqının Maliyy Qurumları v Fondlarıə ə • Avropa İttifaqı Büdc si: Üzv ölk l rin ayırmaları, üçüncü ölk mallarındanə ə ə ə gömrük vergil ri, aqrar yığım g lirl ri v .s m nb l rd n formalaşır.ə ə ə ə ə ə ə ə • Maliyy Fondlarıə – Avropa Sosial Fondu (ESF): Roma Sazişi il qurulmuşdur.ə – Avropa Regional İnkişaf Fondu (ERDF): 1975-ci ild qurulmuşdur.ə – Avropa İnkişaf Fondu (EIF): Roma Sazişi il qurulmuş, Lome Sazişiə ç rçiv sind İttifaqla xüsusi iqtisadi münasib tl r quran ACP (Afrika,ə ə ə ə ə Q raibl r v Sakit Okean) ölk l rin yardım edir.ə ə ə ə ə ə – Avropa Valyuta m kdaşlığı Fondu (EMCF)Ə ə : Öd niş ç tinliyi ç k nə ə ə ə ölk l r qısamüdd tli kredit t min etmiş v Avropa Valyuta Sistemininə ə ə ə ə ə t m l qurumu v zif sini h yata keçirmişdir.ə ə ə ə ə – Avropa Yönl ndirm v Qarantiya Fondu (FEOGA)ə ə ə : 1962-cı ildə qurulmuşdur. – Avropa İnvestisiya Bankı (EIB): Roma Sazişi il qurulmuş, m qs diə ə ə İttifaqın tarazlı inkişafı istiqam tind maliyy l şm ni t min etm kdir.ə ə ə ə ə ə ə • Avropa M rk zi Bankı: Maastricht Sazişi il qurulmuş v Avropa iqtisadi və ə ə ə ə valyuta birliyinin t m l qurumudur.ə ə

35. EUROPEAN SYSTEM

36. Maastricht kriteryaları (Euro convergence criteria) • Maastricht kriteryaları, AB-n üzv ölk l rin İqtisadi v Monetar Birliyə ə ə ə ə qatılabilm si üçün lazım olan ş rtl ri (ə ə ə Economic and Monetary Union -EMU) 3-cü m rh l sin daxil olmaq v avronu valyutaları kimi q bul etm k),ə ə ə ə ə ə ə Kopenhagen kriteryaları isə AB-nə tam üzvlük ş rtl rinin saslarınıə ə ə mü yy n edir.ə ə • 7 Fevral 1992-ci ild Niderlandın Mastrix ş h rind imzalanıb v 1 noyabrə ə ə ə ə 1993-cü ild n qüvv y minibə ə ə 1. Birlikd n aşağıə ə inflyasiyaya (HICP) sahib ( n yaxşı performansə göst r n)üç ölk nin illik inflyasiya nisb tl rinin ortalaması il laq liə ə ə ə ə ə ə ə dövl tin inflyasiya nisb ti arasındakı f rq 1.5 faizi keçm m lidir.ə ə ə ə ə 2. Üzv ölkə dövl t borclarının ÜDM- nisb tiə ə ə 60 %-i keçm m lidir.ə ə 3. Üzv ölkə büdc k srinin ÜDM- nisb tiə ə ə ə 3 %-i keçm m lidir.ə ə 4. H r hansı bir üzv ölk d t tbiq olunanə ə ə ə uzun müdd tli faiz d r c l riə ə ə ə ə 12 aylıq dövr etibarı ilə, qiym t stabilliyi sah sind n yaxşı performansə ə ə ə göst r n 3 ölk nin faiz nisb tini 2 faizd n çox aşmamalıdır.ə ə ə ə ə 5. Son 2 il etibarı il ölk valyutası dig r bir üzv ölk pulu qarşısındaə ə ə ə devalvasiya etm miş olmalıdır.Valyuta m z nn si sabitiyiə ə ə ə

37. 11.06.16Global economical crisis and its effects on Euro zone Avrozonaya daxil olan ölkələr: 28 AB üzvündən 19- u. Avstriya, Belçika Kipr, Estoniya Finlandiya, Almaniya Fransa, Yunanıstan İrlandiya, İtaliya Latviya, Litva Luksemburq, Malta Niderland,Portuqaliya Slovakiya, Sloveniya İspaniya

38.  Şengen razılaşması 1985-ci il 14 iyunda Luksemburqun Şengen şəhərində 10 AB üzvündən 5-i tərəfindən imzalanmışdır.  Şengen zonası 1995-ci il 26 martda yaradıldı.  Hal-hazırda 26 üzvü var. 22 Avropa Birliyi üzvü və 4 EFTA üzvü (İslandiya, Norveç, Lixtenşteyn, İsveçrə)  San Marino, Monako və Vatikan Şengen müqaviləsi imzalamasalar da, de fakto Şengen zonası ilə pasportsuz, yoxlamasız əlaqə yaradırlar  AB və Şengen fərqli anlayışlarıdır Şengen Zonası

39. Transatlantik Ticar t v İnvestisiya m kdaşlığıə ə Ə ə Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTİP)  TTİP layih si 1990-cı ill rd n müzakir olunsa da 2013-cü il iyulunda AB-nin Avropaə ə ə ə Şurasına ABŞ il qapalı danışıqlar aparması üçün icaz verm si il r sm nə ə ə ə ə ə başlamışdır.  TTİP-in sas m qs di ABŞ v AB arasında tarifl rin aşağı salınması (3 %-d n aşağı)ə ə ə ə ə ə v mane l rin azaldılmasıdır.ə ə ə  TTİP anlaşması imzalanarsa, 800 milyon istehlakçının yaşadığı n h ng iqtisadi zonaə ə yaranacaq. Dünya miqyasında ümumdaxili m hsulun 50 faizi, ticar tin is 40 faiziə ə ə h min zonanın payına düş c k.ə ə ə  Avropa Komissiyasına gör TTİP AB iqtisadiyyatını 120 mlrd avro-ya q d r, ABŞə ə ə iqtisadiyyatının 90 mlrd avro-ya q d r, dünyanın geri qalanının iqtisadiyyatını is 100ə ə ə mlrd avro-ya q d rə ə böyüy c k.ə ə  İndiy d k 11 danışıq raundu keçirilib, bunların sonuncusu 19-23 Oktyabr 2015-ci ildə ə ə Mayamid baş tutubə

40. STOP TTIP • "Stop TTIP" layih si ç rçiv sind TTİP v CETA-a qarşı bir il rzind 3.2ə ə ə ə ə ə ə milyondan çox imza toplanmışdır. • sas n Avropa V t ndaşların T ş bbüsü (ECİ) t r find n aparılan kampaniyadaƏ ə ə ə ə ə ə ə ə anlaşmanın Avropaya g tic yi z r rl rə ə ə ə ə – ABŞ –da geniş istifad olunan GMO m hsullar Avropa bazarına axacaqə ə – TTİP imzalanandan sonra ABŞ-ın transmilli korporasiyaları daha çox siyasi v iqtisadi hakimiyy t ld ed c k, insanların sosial, m k v v t ndaşə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə hüquqlarının daha asanlıqla z bil c kl r.ə ə ə ə ə – TTİP imzalanandan sonra ABŞ v Avropa Birliyind ki şirk tl r arasındakıə ə ə ə ticari, maliyy v iqtisadi mübahis l ri milli hökum tl r yox, Birl şmişə ə ə ə ə ə ə Ştatların transmilli korporasiyalarının tam n zar tind ki "beyn lxalq arbitrajə ə ə ə m hk m l r" çöz c kl rə ə ə ə ə ə ə – Neft v qazın layların hidropartlayışı (frekinq) vasit sil hasilatıə ə ə Avropaya g l c kə ə ə – S n d imzalanarsa, udan t r f ABŞ-ın transmilli konsernl ri, uduzanlar isə ə ə ə ə ə Avropa Birliyind ki şirk tl r v mü ssis l r olacaq.ə ə ə ə ə ə ə • TTİP imzalanandan sonra Fransada m k qabiliyy tin malik v çalışanə ə ə ə ə insanların h r birinin illik g lirl ri 5500 avro azalacaq.ə ə ə Şimali Avropa ölk l rində ə ə is bel geril m 4800 avro t şkil ed c kə ə ə ə ə ə ə

41. ABŞ-AB ticar t laq l riə ə ə ə  ABŞ-ın AB-d olan investisiyası bütün Asiyada olandan 3 d f çoxdurə ə ə  AB-nin ABŞ-da olan investisiyaları AB-nin Çin v Hindistanda birgə ə investisiyalarından 8 d f çoxdurə ə  ABŞ v AB iqtisadiyyatları birlikd dünya ÜDM-nin yarısı, dünya ticar tə ə ə axnının 3-d biri q d rdir.ə ə ə

42. ABŞ-AB ticar t laq l riə ə ə ə

43. TAFTA Transatlantic Free Trade Area Təklif olunan TAFTA : ABŞ və Avropa Birliyi tünd göy və digər mümkün üzvlər açıq göy rəngdə (NAFTA and EFTA)

44. Avropa Birliyi göst ricil rdə ə ə III hissə

45. Avropa Birliyi öz pulunu nec x rcl yir?ə ə ə 2015 AB büdc si: € 145.3 milyardə = Ümumi Milli G lirin 1.02 %-iə Qlobal Avropa: Inkişafa yardım daxil olmaqla 6 % Dig r, adminstrativə 6 % Düzgün v h rt r fli inkişaf:ə ə ə ə İş, r qab t, regional inkişafə ə 46 % T hlük sizlik v dal tə ə ə ə ə 2 % Davamlı inkişaf– T bii resurslar:ə K nd t s rrüfatı, traf mühitə ə ə ə 40 %

46. Adambaşına düş n ÜDM: s rv tin yayılmasıə ə ə Adambaşına düşən ÜDM(2014) 28 AB ölk sinin ortalama indeksi 100-dürə

47. AB-d n q d r adam yaşayır?ə ə ə ə hali, mln n f r(2015)Ə ə ə Ümumilikd 508 milyonə

48. AB ölk l ri n q d r böyükdür?ə ə ə ə ə razisi (x 1000 km²)Ə

49. AB dünyanın dig r hiss si il müqayis d n q d rə ə ə ə ə ə ə ə z ngindir?ə İqtisadiyyatın ölçüsü: ÜDM, trilyon avro(2013) Adambaşına s rv t:ə ə Adambaşına ÜDM (2013)

50. Unemployment rate in EU and Euro area 2014 Avropa Birliyi v Avrozonada 2004-cü ild n 2014-cü il d k işsizlikə ə ə ə s viyy siə ə Source: Eurostat; ID 267906 Note: EU; Not seasonally adjusted Further information regarding this statistic can be found on page 8.

51. National debt of the EU and the euro area in relation to the GDP 2020 2010-cu ild nə 2020-ci il d k Avropa Birliyi v Avrozonanın ÜDM-ə ə ə ə nisb td dövl t borcuə ə ə Source: IMF; ID 253616 2007-ciildəAvropaBirliyinindövl tborcuÜDM-ninə 66%-ih cmind idis ,2015-ciild 87.74%-ih cmind qiym tl ndirilirə ə ə ə ə ə ə ə

52. Diqq tiniz v s briniz üçün t ş kkür edir m!!!ə ə ə ə ə ə Təqdimatın sonu

Related presentations


Other presentations created by TamrazHamid