Ghid practic isjct

Information about Ghid practic isjct

Published on October 17, 2020

Author: arleziana

Source: slideshare.net

Content

1. GHID PRACTIC P E N T R U M A N A G E R I I I N S T I T U Ț I I L O R D E Î N V Ă Ț Ă M Â N T D I N J U D E Ț U L C O N S T A N Ț A I N S P E C T O R Ș C O L A R G E N E R A L , P R O F . S O R I N M I H A I I N S P E C T O R Ș C O L A R G E N E R A L A D J U N C T , P R O F . A N C A I U L I A N A D R A G O M I R I N S P E C T O R Ș C O L A R G E N E R A L A D J U N C T , P R O F . A L I N A D I A N A C O D R E A N U INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CONSTANȚA

2. CADRUL LEGISLATIV:  Ordinul de aprobare a Instrucțiunii privind asigurarea continuității procesului de învățare la nivelul sistemului de învățământ preuniversitar nr.4135/21.04.2020;  Planul județean de intervenție educațională pentru situația suspendării cursurilor din învățământul preuniversitar nr.1554A/27.04.2020;  Nota nr.545/DGIP/28.04.2020, Măsuri cu privire la reluarea activității în sistemul de educație după încetarea stării de urgență.

3. DIRECTORI  Stabilirea la nivelul unității de învățământ a platformelor sau a aplicațiilor online și a resurselor educaționale deschise care sunt folosite de către toate cadrele didactice.  Asigurarea accesului cadrelor didactice și elevilor la platforme educaționale, prin înregistrarea unității de învățământ – (de ex. pentru aplicația G Suite).  Pentru alte platforme, gestionate de un agent economic, în baza unui contract, se vor solicita acorduri GDPR din partea părinților.

4. DIRECTORI  Stabilirea, împreună cu diriginții și cadrele didactice, a unui program săptămânal, pentru activitățile de învățare on-line, pentru fiecare disciplină.  Se va avea în vedere durata echilibrată a activităților (se recomandă 1-2 ore/zi/activități online pentru ciclul primar, 2- 4 ore/zi/activități online prentru ciclul gimnazial, 3-5 ore/zi/activități online pentru ciclul liceal)  Se recomandă stabilirea unui program pentru utilizarea instrumentelor de comunicare directă audio-video de tip ZOOM, TEAMS, MEET, WEBEX CISCO ș.a.  Pentru plaformele de tip Google Classroom, Moodle ș.a. se va avea în vedere ca timpul alocat rezolvării cerințelor postate să nu depășească 30-40min/disciplină

5. DIRECTORI  Stabilirea modalității de monitorizare a realizării activităților on-line de către cadrele didactice.  Se recomandă realizarea unui raport sintetic de către cadrele didactice, semnat electronic și transmis conducerii uității de învățământ sau o aplicație de tip googleforms.  Dovezile justificative, care pot fi link-uri, filmări, printscreen- uri de pe platformele/aplicațiile utilizate pot fi trimise electronic către directori sau pot să fie stocate în dispozitivul cadrului didactic și transmise numai la solicitare.

6. DIRECTORI  Realizează o analiză de nevoi referitoare la accesul elevilor și al cadrelor didactice pe platformele educaționale on-line (necesarul de echipamente sau conexiuni la internet);  Comunică reprezentanților comunității locale care este necesarul de echipamente în vederea sprijinirii elevilor care provin medii socio- economice defavorizate;  Pun la dispoziția cadrelor didactice echipamente, în funcție de disponibilitate, la solicitarea acestora, în vederea derulării activităților on-line.  Identifică agenți economici, O.N.G.-uri, alte organizații care ar putea sprijini elevii și cadrele didactice cu echipamentele necesare pentru derularea activităților.  Permit accesul cadrelor didactice în unitățile de învățământ în vederea utilizării echipamentelor de care dispune aceasta, pentru derularea activităților educaționale online.

7. DIRECTORI  Pentru elevii cu C.E.S. se identifică modalitatea de colaborare cu părinții acestora  Pe platformele utilizate de unitatea de învățământ, cu acordul părinților (www.rei.plus )  Comunicarea telefonică sau prin mesaje și transmiterea materialelor părinților copiilor cu CES

8. DIRECTORI  Aplicarea unor instrumente de colectare a feedback-ului pentru elevi, părinți, cadre didactice (chestionare online, de tipul Google Forms etc)  Stabilirea unei proceduri de transmitere a materialelor către elevii care nu au acces la activități de învățare online  cadrele didactice vor transmite materialele pe emailul școlii, acestea se vor printa și vor fi transmise, în plic, elevilor, la începutul săptămânii pentru a fi rezolvate, preluându-se în același timp materialele deja rezolvate de elevi, pentru a fi evaluate;  transmiterea se poate face cu sprijinul autorității administrației publice locale, cu ajutorul angajaților unității de învățământ, prin intermediul serviciilor poștale, al serviciilor de curierat etc.  Actualizarea fișelor de post ale cadrelor didactice cu atribuții referitoare la activitatea de învățare on-line (modelele vor fi transmise de MEC)  Stabilirea programului pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic, respectând măsurile de siguranță.

9. EDUCATOAREA/PROFESORUL PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR/ÎNVĂȚĂTOR PENTRU CLASELE CP, I, a II-a.  Informează părinții cu privire la organizarea activității online;  Comunică părinților care sunt pașii în vederea accesării platformei de învățare/aplicației utilizate;  Identifică modalități de lucru online pentru elevii/părinții care nu au posibilitatea să acceseze platforma online/aplicația audio-video  Transmite părinților programul stabilit la nivelul unității de învățământ. Poate stabili, împreună cu părinții, intervalul orar cel mai potrivit pentru a accesa platforma de învățare/aplicația audio-video  Durata pe care și-o va petrece elevul on-line nu poate depăși mai mult de 1-2 ore/zi

10. Profesorul pentru învățământ primar clasele a III-a, a IV-a/DIRIGINTELE  Informează părinții cu privire la derularea activității online  Transmite părinților informații despre platformele/aplicațiile on-line și modalitatea de accesare (conturi)  Transmite săptămânal părinților programul de acces al elevilor pe platforme/aplicații online (intervalele orare pentru aplicațiile audio-video și programarea disciplinelor/zile pentru alte platforme)  Transmite elevilor săptămânal programul de acces pe platformele/aplicațiile online  Durata pe care și-o va petrece elevul on-line, nu poate depăși mai mult de 1-2 ore/zi - ciclul primar, 2-4 ore/zi ciclul gimnazial;

11.  Menține legătura cu cadrele didactice de specialitate în ceea ce privește participarea la activitățile de învățare on-line a elevilor din clasa pe care o coordonează (cadrele didactice vor transmite la sfârșitul fiecărei ore de curs care sunt elevii care nu au accesat platforma);  Le comunică părinților elevilor informații legate de participarea la ore a acestora;  Le oferă consiliere elevilor clasei pentru participarea acestora la activitățile on-line. Profesorul pentru învățământ primar clasele a III-a, a IV-a/DIRIGINTELE

12.  Identifică elevii care nu au acces la internet sau nu dispun de echipamente electronice pentru a participa la lecțiile on-line.  Împreună cu direcțiunea școlii stabilesc modalitatea de transmitere a materialelor către acești elevi (cadrele didactice vor transmite materialele pe emailul școlii, acestea se vor printa și vor fi transmise, în plic, elevilor, la începutul săptămânii pentru a fi rezolvate)  Intervin în soluționarea unor situații specifice cu privire la desfășurarea activității, în care sunt implicați elevii/profesorii clasei Profesorul pentru învățământ primar clasele a III-a, a IV-a/DIRIGINTELE

13. CADRELE DIDACTICE  Proiectează activitatea suport pentru învățarea online;  Desfășoară activitatea didactică în sistem on-line și sunt responsabile de asigurarea calității actului educațional;  Oferă feedback constructiv, permanent, fiecărui elev, în urma participării la activitățile desfășurate și rezolvării sarcinilor de lucru.

14. CADRELE DIDACTICE  Elaborează instrumente de evaluare aplicabile on-line, pentru înregistrarea progresului elevilor în vederea încheierii situației școlare:  pentru învățământul primar, gimnazial și liceal:  media pe semestrul al doilea se va încheia cu două note/calificative fără teză (ciclul gimnazial, liceal);  Acolo unde există o singură notă/calificativ, se va putea valorifica activitatea online pentru a doua notă/calificativ;  Dacă nu se poate valorifica activitatea online, media pe semestrul I va constituti a doua notă/calificativ pentru semestrul al II-lea  Dacă elevul nu are nicio notă/calificativ, media de pe semestrul I este considerată medie și pentru semestrul al II-lea  Dacă media pe semestrul I este mai mică de 5, cadrul didactic poate decide împreună cu elevul data la care acesta să susțină o lucrare scrisă/proiect, nota obținută la aceasta devenind medie anuală.

Related presentations