Iklan Rasmi Jawatan Kosong MAIWP 2016 di Labuan

Information about Iklan Rasmi Jawatan Kosong MAIWP 2016 di Labuan

Published on January 9, 2016

Author: kerjakosong

Source: slideshare.net

Content

1. MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam bidang-bidang berkaitan dipelawa untuk mengisi kekosongan jawatan di Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan seperti berikut :- (A) TARAF JAWATAN : KONTRAK PENEMPATAN : MAIWP LABUAN BIL JAWATAN GRED KEPERLUAN 1. PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (GURU MATEMATIK) DG41 1 JUMLAH 1 Nota : Sila layari laman sesawang MAIWP: http://www.maiwp.gov.my untuk membuat permohonan melalui Borang Perjawatan MAIWP/BKP/BP/08. 1) Pemohon dikehendaki mencatatkan nama jawatan yang dipohon di Bahagian atas, sebelah kiri sampul surat. 2) Calon-calon yang disenarai pendek sahaja yang akan dipanggil menghadiri temuduga. 3) Borang permohonan yang telah lengkap hendaklah dihantar kepada: PENGURUS MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN CAWANGAN LABUAN BLOK 4 TINGKAT 12C BANGUNAN UJANA KEWANGAN PETI SURAT 80960 87019 WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN (U.P. : UNIT PENTADBIRAN) TARIKH TUTUP : SEBELUM ATAU PADA 18 JANUARI 2016 (ISNIN)

2. 1. Jawatan : Pegawai Perkhidmatan Pendidikan, Gred DG41 (Guru Matematik) - 1 Kekosongan Kumpulan Perkhidmatan : Pengurusan Dan Profesional Klasifikasi Perkhidmatan : Perkhidmatan Pendidikan Penempatan : Labuan Taraf Jawatan : Kontrak Jadual Gaji : GRED JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM KGT DG41 (Min) RM1,917.00- (Max) RM8,652.00RM 225 Syarat Lantikan : Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kelayakan seperti berikut: (a) Warganegara Malaysia; (b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutupiklan jawatan; (c) Ijazah Sarjana Muda dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan serta Diploma Pendidikan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred DG41 : RM2,018.52);atau (d) Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam bidang pendidikan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred DG41 : RM2,222.94);atau (e) Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan serta Diploma Pendidikan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred DG41 : RM2,222.94);atau (f) Ijazah Sarjana dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan serta Diploma Pendidikan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred DG41 : RM2,733.98);atau (g) Ijazah Doktor Falsafah (PhD)dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan serta Diploma Pendidikan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred DG41 : RM3,040.60); dan (h) Memiliki kepujian dalam subjek Bahasa Melayu (termasuk lulus ujian lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

3. 1. CARA PERMOHONAN i. Permohonan hendaklah dibuat menggunakan Borang Perjawatan yang boleh diperolehi dengan melayari laman web MAIWP di http://www.maiwp.gov.my ii. Setiap permohonan hendaklah disertakan dengan a. Salinan kad pengenalan, sijil kelahiran, Ijazah/Diploma/Sijil bagi kelayakan yang disyaratkan dan sijil berhenti sekolah. b. Transkrip keputusan semua semester bagi calon-calon yang mendapat kelayakan ijazah dari Institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Kerajaan yang mengandungi CGPA. Transkrip yang tidak menyatakan CGPA tidak akan diterima. c. Gambar d. Resume iii. Permohonan daripada pegawai-pegawai yang sedang berkhidmat dalam perkhidmatan awam, Badan berkanun atau pihak berkuasa tempatan hendaklah dikemukakan melalui Ketua Jabatan masing-masing dan pastikan salinan kenyataan perkhidmatan yang dikemaskini dan laporan penilaian prestasi tahun 2014 disertakan bersama. iv. Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar dalam sampul surat dan disudut atas sebelah kiri hendaklah ditulis nama jawatan yang dimohon. 2. PERMOHONAN BERIKUT AKAN DITOLAK : i. Tidak disertakan dokumen yang diperlukan; ii. Tidak lengkap atau tidak jelas; iii. Tidak dikemukakan melalui Ketua Jabatan dan iv. Tidak ditandatangani. 3. UMUR PADA TARIKH TUTUP IKLAN Pemohon-pemohon lantikan terus hendaklah berumur tidak kurang dari 18 tahun; 4. TARAF JAWATAN : KONTRAK 5. HANTARKAN PERMOHONAN KEPADA; PENGURUS MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN CAWANGAN LABUAN BLOK 4, TINGKAT 12C, UJANA KEWANGAN PETI SURAT 80960 87019 LABUAN (U.P: UNIT PENTADBIRAN) SEBELUM ATAU PADA : 18 JANUARI 2016 CATATAN AM Hanya pemohon-pemohon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk temuduga. Pemohon-pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan selepas 6 bulan dari tarikh iklan ditutup hendaklah menganggap permohonan anda tidak berjaya.

4. BORANG PERJAWATAN MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN Jawatan Yang Dipohon (Untuk Kakitangan MAIWP Sahaja) Jawatan & Gred : Bahagian/Unit: 1. MAKLUMAT PERIBADI PEMOHON Nama Penuh (Seperti Kad Pengenalan) : Nombor Kad Pengenalan Baru : - - Alamat Surat Menyurat : Alamat Tetap (Jika Berlainan) : Tarikh Lahir : / / Negeri Asal : Telefon Rumah : - Lesen Memandu (Nyatakan Kelas): BORANG PERJAWATAN AJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN Gred Jawatan Tetap Tarikh Lantikan: Kontrak Nama Penuh (Seperti Kad Pengenalan) : No. KP Lama/ Polis / Tentera : Umur: Jantina : Taraf Perkahwinan: Warganegara : Email : Telefon Bimbit : - Tarikh Tamat Tempoh : Lesen Khas : / / GDL AJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN Tarikh Lantikan: No. KP Lama/ Polis / Tentera : Agama : Warganegara : Lesen Khas : GDL PSV GAMBAR

5. 2. MAKLUMAT INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI Nama IPTA / IPTS Kursus (Sarjana / Ijazah / Diploma / Sijil) Pengkhususan (Major / Minor) Tarikh Konvo (Hari/Bln/Thn) CGPA / Kelas 3. MAKLUMAT PERSEKOLAHAN Nama Sekolah Menengah Tahun Persekolahan Sijil Bahasa Melayu Matematik Agama Islm Bahas Arab Pendidikan Dari Hingga Alquran Syariah UPSR PMR SPM STPM/ STAM 4. MAKLUMAT BADAN PROFESIONAL / IKHTISAS Nama Lembaga / Badan Profesional / Ikhtisas / Institusi No. Ahli / Sijil Kursus / Peperiksaan / Sijil Yang Diperolehi Tarikh Ahli / Sijil 5. MAKLUMAT SIJIL KEMAHIRAN (Sijil dari MLVK / SURUHANJAYA TENAGA / JBE / IKBN / IKM & lain-lain institusi yang diiktiraf oleh JPA) Nama Lembaga / Badan / Majlis/ Institusi Yang Mengeluarkan Sijil No. Ahli / Sijil Kemahiran / Sijil Yang Diperolehi Tarikh Ahli / Sijil 6. MAKLUMAT KEMAHIRAN KOMPUTER (Sila tandakan (!!!!) di petak yang berkenaan) Nama Perisian Tahap Kemahiran Sangat Mahir Mahir Sederhana Tidak Mahir Microsoft Windows Vista / XP / ME / 98 Microsoft Office (Word / Excel / Power Point) Lain-lain (nayatakan) ;

6. 7. MAKLUMAT PEKERJAAN PEKERJAAN SEKARANG Nama dan Majikan :- Jawatan / Gred: Bahagian/ Unit: Taraf Jawatan: Tarikh mula berkhidmat: PEKERJAAN DAHULU Nama Majikan Tempoh Berkhidmat Jawatan dan Gred Bahagian /Unit Sebab Berhenti Dari Hingga (Gunakan helaian tambahan sekiranya ruang tidak mencukupi) 8. MAKLUMAT KESIHATAN (Sila tandakan (!!!!) di petak yang berkenaan) i) Penyakit yang dihidapi (Jika ada). Sila Nyatakan : _______________________________________________ ii) Maklumat Kecacatan : i. Anggota Badan ii. Penglihatan iii. Pendengaran iii) Lain-lain sila nyatakan : ________________________________________________________________________________ 7. PENGAKUAN PEMOHON Saya ______________________________________________________________________ dengan ini mengaku bahawa segala maklumat yang berikan di dalam borang ini adalah tepat dan benar. Sekiranya maklumat ini tidak benar, pihak Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) berhak menyenarai hitamkan nama saya memohon sebarang jawatan di MAIWP serta pemohonan ini terbatal dengan sendirinya. Tarikh : ________________________ ________________________ Tandatangan Pemohon

7. *sila isikan nama dan alamat anda* Kepada : ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… MAKLUM BALAS PEMOHONAN JAWATAN Dimaklumkan bahawa permohonan tuan telah diterima oleh Bahagian Khidmat Pengurusan MAIWP. Sehubungan itu, sekiranya tuan tidak menerima sebarang jawapan selepas enam (6) bulan dari tarikh iklan ditutup, maka permohonan tuan dianggap tidak berjaya dan hanya pemohon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk temuduga. Sekian dan terima kasih. COP RASMI PENERIMAAN Bahagian Khidmat Pengurusan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) Lekatkan Setem RM 1

8. SYARAT-SYARAT PERMOHONAN SENARAI SEMAK KAD PENGENALAN SIJIL KELAHIRAN SIJIL BERHENTI SEKOLAH KEPUTUSAN PEPERIKSAAN : a. SIJIL IJAZAH b. KEPUTUSAN PEPERIKSAAN IJAZAH (TERAKHIR) c. SIJIL DIPLOMA d. KEPUTUSAN PEPERIKSAAN DIPLOMA (TERAKHIR) e. SIJIL TINGGI PELAJARAN MALAYSIA (STPM) f. SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) g. SIJIL MENENGAH AGAMA h. IV THANAWI – JIKA ADA i. PENILAIAN MENENGAH RENDAH (PMR/SRP) j. SIJIL UJIAN LISAN k. LAIN-LAIN SIJIL-SIJIL KO-KURIKULUM YANG BERKAITAN (1) Gunakan HURUF BESAR sahaja. Sila penuhkan ruang kotak yang berkenaan di dalam borang ini. (2) Sila lampirkan salinan Kad Pengenalan, salinan surat beranak, salinan sijil berhenti sekolah, sijil SPM/SRP/PMR, transkrip & salinan Ijaza kelulusan KPSL, salinan buku perkhidmatan serta lain (3) Bagi kakitangan yang sedang berkhidmat dengan Perkhidmatan Awam, permohonan hendaklah dibuat melalui Ketua Jabatan (4) Permohonan yang TIDAK LENGKAP SYARAT PERMOHONAN KAD PENGENALAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN IJAZAH (TERAKHIR) KEPUTUSAN PEPERIKSAAN DIPLOMA (TERAKHIR) SIJIL TINGGI PELAJARAN MALAYSIA (STPM) – JIKA ADA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) SIJIL MENENGAH AGAMA (SMA) – JIKA ADA JIKA ADA PENILAIAN MENENGAH RENDAH (PMR/SRP) KURIKULUM YANG BERKAITAN sahaja. Sila penuhkan ruang kotak yang berkenaan di dalam Kad Pengenalan, salinan surat beranak, salinan sijil- berhenti sekolah, sijil SPM/SRP/PMR, transkrip & salinan Ijazah/Diploma/ Sijil), salinan kelulusan KPSL, salinan buku perkhidmatan serta lain-lain dokumen yang berkaitan. Bagi kakitangan yang sedang berkhidmat dengan Perkhidmatan Awam, permohonan melalui Ketua Jabatan. TIDAK LENGKAP atau TIDAK MEMENUHI SYARAT akan KAD PENGENALAN sahaja. Sila penuhkan ruang kotak yang berkenaan di dalam -sijil akademik (Sijil h/Diploma/ Sijil), salinan lain dokumen yang berkaitan. Bagi kakitangan yang sedang berkhidmat dengan Perkhidmatan Awam, permohonan akan DITOLAK.

9. jomjobs.com http://www.jomjobs.com/2016/01/jawatan-kosong-guru-matematik-maiwp.html Jawatan Kosong Guru Matematik MAIWP 2016 di Labuan Iklan rasmi Jawatan Kosong Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) 2016 . Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam bidang-bidang berkaitan dipelawa untuk mengisi kekosongan jawatan di Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan seperti berikut :- Jawatan : PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (GURU MATEMATIK) Gred DG41 Penempatan Kerja : MAIWP LABUAN Cara Permohonan Sila layari laman sesawang MAIWP: http://www.maiwp.gov.my untuk membuat permohonan melalui Borang Perjawatan MAIWP/BKP/BP/08. 1) Pemohon dikehendaki mencatatkan nama jawatan yang dipohon di Bahagian atas, sebelah kiri sampul surat. 2) Calon-calon yang disenarai pendek sahaja yang akan dipanggil menghadiri temuduga. 3) Borang permohonan yang telah lengkap hendaklah dihantar kepada: PENGURUS MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN CAWANGAN LABUAN BLOK 4 TINGKAT 12C BANGUNAN UJANA KEWANGAN PETI SURAT 80960 87019 WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN (U.P. : UNIT PENTADBIRAN) TARIKH TUTUP : SEBELUM ATAU PADA 18 JANUARI 2016 (ISNIN) Sumber iklan rasmi jawatan kosong MAIWP 2016 ada disini. Muat turun syarat kelayakan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (Guru Matematika) ada disini. Muat turun borang permohonan Jawatan Guru Matematik disini

Related presentations


Other presentations created by kerjakosong

Jawatan Kosong TLDM 2014
30. 03. 2014
0 views

Jawatan Kosong TLDM 2014

Temuduga Terbuka DBKL APRIL 2014
27. 03. 2014
0 views

Temuduga Terbuka DBKL APRIL 2014

Biaxis Sdn Bhd Pemandu Peribadi
25. 03. 2014
0 views

Biaxis Sdn Bhd Pemandu Peribadi

Jawatan Kosong KEMAS Terkini
02. 11. 2014
0 views

Jawatan Kosong KEMAS Terkini