Kajian Tinjauan

Information about Kajian Tinjauan

Published on February 20, 2009

Author: seri352

Source: authorstream.com

Content

KAJIAN TINJAUAN : KAJIAN TINJAUAN CIRI-CIRI : CIRI-CIRI Penggunaan yang menyeluruh Cara pengendalian yang digemari Cara memungut data yang cepat Penggunaan saiz sampel yang besar Maklumat yang terus Keupayaan keputusan kajian boleh digeneralisasikan FUNGSI : FUNGSI Untuk bidang pendidikan, perniagaan, politik, keselamatan, pembangunan, sosial, kesihatan, psikologi dan sosiologi. Menghurai fenomena Meramal tentang sesuatu isu PROSES : PROSES Menyatakan tujuan kajian Mengenal pasti sumber yang diperlukan Mengenal pasti populasi sasaran Menentukan saiz sampel Menentukan kaedah kajian tinjauan Menyediakan instrumen kajian Menganalisis data kajian Mengeneralisasikan hasil kajian KAEDAH : KAEDAH SOAL SELIDIK : SOAL SELIDIK Paling popular Melalui pos, telefon, email atau kertas-pensel Ciri-ciri soal selidik yang baik : 1. Sesuai dgn kesediaan penyelidik 2. Format yang sistematik 3. Arahan yang jelas 4. Disertakan surat dan dokumen 5. Ujian rintis dijalankan terlebih dahulu JENIS SOALAN SOAL SELIDIK : JENIS SOALAN SOAL SELIDIK SOALAN TERTUTUP : SOALAN TERTUTUP Responden akan memilih dua atau lebih alternatif Contoh; ya atau tidak, setuju atau tidak setuju Kelemahan ; memaksa jawapan yang tidak berpatutan / tiada alternatif yang sesuai untuk responden SOALAN TERBUKA : SOALAN TERBUKA Lebih fleksibel Mungkin dapat keputusan yang tidak diharapkan atau dijangka dalam hipotesis Mungkin dapat penjelasan yang mendalam SOALAN SKALA : SOALAN SKALA Maklumbalas responden dalam bentuk darjah /skala Skala individu biasanya ditemui pada skala alternatif tetap Biasanya skala hingga 5 atau 6 pilihan sahaja TEMUBUAL : TEMUBUAL Interaksi bersemuka secara lisan diantara penyelidik dengan responden Jawapan boleh direkod dengan media elektronik Perlu bersifat reflektif CIRI TEMUBUAL YANG BAIK : CIRI TEMUBUAL YANG BAIK Boleh motivasi responden jawab dengan jujur Menyata maksud secara jelas Tidak bercanggah Tidak mengelirukan Tepat pada objektif kajian JENIS TEMUBUAL : JENIS TEMUBUAL TEMUBUAL BERSTRUKTUR : TEMUBUAL BERSTRUKTUR Formal dan dirancang dengan teliti Senarai soalan dibina terlebih dahulu Setiap responden akan menjawab soalan yang sama soalan mesti boleh mengumpul maklumat yang mencerminkan konsep pembolehubah TEMUBUAL SEMI-BERSTRUKTUR : TEMUBUAL SEMI-BERSTRUKTUR Penyelidik menyoal sebilangan soalan formal Penyelidik juga bebas menyoal lebih mendalam tentang jawapan responden kepada satu soalan formal yang telah ditanya. TEMUBUAL TIDAK BERSTRUKTUR : TEMUBUAL TIDAK BERSTRUKTUR Soalan dibina secara spontan Soalan dibina dan diubahsuai selepas satu soalan ditanya berdasarkan kepada jawapan subjek kajian dan objektif kajian Biasanya dilaksanakan setelah penemubual membuat pemerhatian ke atas tingkah laku responden kajian CONTOH KAJIAN : CONTOH KAJIAN Persepsi Pensyarah Terhadap Penerapan Kemahiran Komunikasi Menerusi Ko Kurikulum di Politeknik Oleh: Ahmad bin Esa, Prof Madya Dr. Jailani bin Mohd Yunus , Prof Madya Dr. Noraini bt Kaprawi , Kolej Universiti Tun hussein Onn Halangan Pemikiran Kreatif Dalaman dan Stail Pemikiran Guru Pelatih KDPM Semester 3 MPIK Oleh: Dr. Chua Yan Piaw KESIMPULAN : KESIMPULAN Kaedah kajian yang popular Instrumen utama ; Soal selidik dan Tembual Kelebihan : mudah, menyeluruh, cepat Kelemahan : hanya untuk mendapatkan maklumat berkenaan pandangan / pendapat sahaja

Related presentations