Kannada - Media and Child rights

Information about Kannada - Media and Child rights

Published on December 12, 2009

Author: vadesha

Source: authorstream.com

Content

Slide 1: ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÁªÀÅ ªÁ¸ÀÄzÉêÀ ±ÀªÀiÁð ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌUÀ¼À læ¸ïÖ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌUÀ¼À gÀPÀëuÁ DAiÉÆÃUÀ. Slide 2: ªÀÄPÀ̼ÀÄ £ÀªÀÄäAiÀÄ ¨sÁUÀå §zÀÄPÀ° ¤vÀåªÀÅ ¸ÀvÀå // ²PÀët ¹UÀ° gÀPÀëuÉ EgÀ° CªÀgÀ ªÀiÁwUÀÆ zÀ¤ §gÀ° // ªÉÆzÀ®r EqÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä vÉÆzÀ®Ä ªÀiÁvÀ£ÀÄ DqÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä // ºÀ®ªÀÅ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀjAiÀÄĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ªÀÄPÀ̼ÀÄ KPÉ zÀÄrAiÀÄ®Ä ¨ÉÃPÀÄ? // CªÀÄä C¥Àà£À D¸ÀgÉAiÀÄ°è ²PÀëPÀgÀ ¸À« ªÀiÁvÀÄUÀ¼À° è // ¨Á¼À° §zÀÄPÀ° ªÀÄPÀ̼ɮègÀÆ ªÀÄ£ÀUÀ¼ÀgÀ¼À° zÉñÀ ¨É¼ÀUÀ° // ªÀÄPÀ̼ÀÄ £ÀªÀÄäAiÀÄ ¨sÁUÀå ªÀÄPÀ̼ÀzÉÃPÉ ªÀÄgÀÄUÀ®Ä¨ÉÃPÀÄ? ªÀÄÈzÀÄ ªÀÄ£À¸ÉÃPÉ PÉÆgÀUÀ®Ä ¨ÉÃPÀÄ? // zÀÄrªÉÄ ¨ÉÃqÀ NzÉà ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄPÀ̼À PÀ£À¹UÀÄ §tÚªÀÅ ¨ÉÃPÀÄ // J®ègÀÆ ¸ÉÃj ºÉüÉÆÃt eÉÆvÉ eÉÆvÉUÀÆr ºÁqÉÆÃt // zÀÄrªÉÄ ¨ÉÃqÀ ²PÀët ¨ÉÃPÀÄ ±Á¯ÉUÉ £ÀqÉAiÀÄ° J®ègÀÄ PÀ°AiÀÄ° // - ªÁ¸ÀÄzÉêÀ ±ÀªÀiÁð ZÀZÁð «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ : ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ – DªÀ±ÀåPÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ GzÉÝñÀ ªÀÄPÀ̼À ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ, ¸ÁªÀiÁd PÁAiÀÄð, SÁ¸ÀVà ªÀ®AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌUÀ¼À eÁj ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀgÀuÉ ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß eÁj ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «ZÁgÀ ¥À¸Àj¸ÀÄ«PÉ. ZÀZÁð «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ Slide 4: PÉ® ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ £ÁªÉ®ègÀÆ ªÀÄPÀ̼Éà DVzÉݪÀÅ. . . . £ÀªÀÄä C£ÉÃPÀ PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ CxÀªÁ ªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÉÝà DVzÉ. ªÀÄPÀ̼ÀÄ JAzÁUÀ ¤ªÀÄä°è GzÀ㫸ÀĪÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? «¨sÁVvÀgÁzÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ. . . : «¨sÁVvÀgÁzÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ. . . ¨sÁgÀvÀzÀ MlÄÖ d£À¸ÀASÉå 1,02,86,10,328. EzÀgÀ°è ªÀÄPÀ̼À ¸ÀASÉå 45,04,95,445. CAzÀgÉ MlÄÖ d£À¸ÀASÉåAiÀÄ ¥Àæw±ÀvÀ 44. (2001 d£ÀUÀtw) : ¨sÁgÀvÀzÀ MlÄÖ d£À¸ÀASÉå 1,02,86,10,328. EzÀgÀ°è ªÀÄPÀ̼À ¸ÀASÉå 45,04,95,445. CAzÀgÉ MlÄÖ d£À¸ÀASÉåAiÀÄ ¥Àæw±ÀvÀ 44. (2001 d£ÀUÀtw) ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ EzÉÃQµÀÄÖ zÉÆqÀØ PÀÆUÀÄ? ªÀÄPÀ̼À ¹ÜwUÀw : ªÀÄPÀ̼À ¹ÜwUÀw C¥Ë¶ÖPÀvÉ C£ÁgÉÆÃUÀå ²±ÀÄ ªÀÄgÀt (IMR) 5 ªÀµÀðzÉƼÀV£À ªÀÄPÀ̼À ªÀÄgÀt (U 5 MR) «PÀ¯ÁAUÀvÉ ¨Á®å «ªÁºÀ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ËZÁ®AiÀÄ PÉÆgÀvÉ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ±ÉÆÃZÀ¤ÃAiÀÄ ¹Üw ºÉtÄÚ ¨sÀÆæt ºÀvÉå ªÀÄvÀÄÛ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ºÀvÉå-°AUÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è PÀĹvÀ ²PÀëtzÀ°è CªÀPÁ±À gÀ»vÀ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ ¥Ë¶ÖPÁA±ÀzÀ PÉÆgÀvÉ ¨Á®å «ªÁºÀ, ¸ÁUÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁlPÉÌ §° - ¨Á®å ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀ«µÀåªÀ£Éßà PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀªÀgÀÄ. ²PÀët ¸Ë®¨sÀåzÀ PÉÆgÀvÉ PÀ¤µÀ× PÀ°PÉAiÀÄ ªÀÄlÖzÀ°è PÀĹvÀ ²PÀët ¸ÁA«zsÁ¤PÀ ºÀPÀÄÌ? «PÀ® ZÉÃvÀ£ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ ±Á¯É¬ÄAzÀ ºÉÆgÀPÉÌ UÁæ«ÄÃt ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄƯÉUÀÄA¥ÁUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ºÉÆmÉÖÃ¥ÁqÉà zÉÆqÀØzÁzÁUÀ ²PÀëtPÉÌ°è ¨É¯É? gÁdPÁgÀtzÀ°è ²PÀëtPÉÌ ªÀĺÀvÀé«®è. ±Á¯É¬ÄAzÀ ºÉÆgÀVgÀĪÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ - ¨Á®PÁ«ÄðPÀgÀÄ CxÀªÁ ¨sÁ«Ã ¨Á®PÁ«ÄðPÀgÀÄ!? PÀrªÉÄ/E®èzÀ PÀÆ°, ¢ÃWÀð PÉ®¸ÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ/CªÀ¢ü ¥ÀAZÁ¬Äw ªÀÄlÖzÀ°è ªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É ¤UÁªÀ»¸ÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ½®è. ¨Á®PÁ«ÄðPÀgÀ£ÉÆßzÀV¸ÀĪÀÅzÀÆ ¸ÀºÀ ªÀÄPÀ̼À ¸ÁUÀuÉAiÉÄà ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ºÉÆmɯï, PÀȶ, PÁSÁð£É EvÁå¢UÀ¼À°è ªÀÄPÀ̼ÀÄ zÀÄrAiÀÄÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ Cj«£À ªÀÄlÖ E£ÀÆß C¢üPÀªÁV®è. ºÉtÄÚªÀÄUÀÄ – K£ÁVzÉ E°è-PÀ£ÁðlPÀzÀ°è?! : ºÉtÄÚªÀÄUÀÄ – K£ÁVzÉ E°è-PÀ£ÁðlPÀzÀ°è?! Slide 9: PÀ£ÁðlPÀzÀ®è° °AUÀ ¥ÀæªÀiÁt - ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥Àæw ¸Á«gÀ ¥ÀÄgÀĵÀjUÉ JzÀÄgÁV EgÀĪÀ ¹ÛçÃAiÀÄgÀ ¸ÀASÉåUÉ °AUÀ ¥ÀæªÀiÁt J£ÀÄßvÁÛgÉ ªÀÄÆ®: d£ÀUÀtw 2001 Slide 10: §qÀvÀ£À Source: Karnataka Human Development Report 2005 Slide 11: ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ªÀAiÀĸÀÄì Source: DLHS-RCH, 2002-04 F ªÀÄPÀ̼À ¹Üw »ÃUÉà ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀĨÉÃPÉ? : F ªÀÄPÀ̼À ¹Üw »ÃUÉà ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀĨÉÃPÉ? PÉ®ªÀÅ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ : PÉ®ªÀÅ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ C£ÁxÁ®AiÀÄ¢AzÀ ªÀÄAwæUÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÀ ¨Á®Q. «ÄãÀÄ »rAiÀįÉAzÀÄ vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár¤AzÀ ¸ÁV¹PÉÆAqÀÄ §AzÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ £ÀUÀgÀzÀ gÀ¸ÉÛUÀ½UÉ qÁA§gÀÄ ºÁPÀĪÀ, PÀl×qÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß gÁwæ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ©â£À UÀzÉÝ, ºÀwÛ ºÉÆ®, zÁæQë, UÉÆÃqÀA© vÉÆÃlzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ HgÀ zÀ£À PÁAiÀÄĪÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ, gÁwæ ºÉÆ® PÁAiÀÄĪÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¨ÉÃPÀj, UÁågÉÃeï, ªÀÄAqÀQÌ ¨sÀnÖAiÀÄ°è, gÉõÉä zÁgÀ ©r¸ÀĪÀ, PÀ©ât UÀtÂAiÀÄ°è zÀÄrAiÀÄĪÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ, §®èªÀjAzÀ¯ÉÆÃ, C¥ÀjajAzÀ¯ÉÆà ¯ÉÊAVPÀ ±ÉÆõÀuÉUÉ FqÁUÀĪÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ £ÀUÀgÀUÀ¼À°è aA¢, PÀ¸À DAiÀÄĪÀ, §ZÀÑ®Ä ±ÀÄzÀÞ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌUÀ¼À MqÀA§rPÉ – CRC 1989 : ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌUÀ¼À MqÀA§rPÉ – CRC 1989 fë¸ÀĪÀ ºÀPÀÄÌ gÀPÀëuÉ ºÉÆAzÀĪÀ ºÀPÀÄÌ C©üªÀÈ¢Þ ºÉÆAzÀĪÀ ºÀPÀÄÌ ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀ ºÀPÀÄÌ ¨ÉÃ¥Àðr¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁUÀzÀ ªÀÄPÀ̼À £Á®ÄÌ ªÀÄÄRå ºÀPÀÄÌUÀ¼À ¸ÀªÀÄƺÀ Slide 15: PÁ£ÀƤ£À ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄPÀ̽UÉ ¹UÀ¯ÉèÉÃPÁzÀ C¢üPÁgÀ ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌ ... ªÀAiÀĸÀÌgÀÄ EzÀ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå ªÀiÁr eÁj ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. . . AiÀiÁjUÀÆ ¸ÀºÀ ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉƼÀÄîªÀ / vÀqÉ»rAiÀÄĪÀ C¢üPÁgÀ«®è. Slide 16: wÃgÁ CUÀvÀåªÁzÀ ªÀÄÆ® DªÀ±ÀåPÀvÉUÀ¼ÀÄ. . . AiÀiÁªÀÅzÀÄ £ÁåAiÀÄ ¸ÀªÀÄävÀªÉÇÃ. . . AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß ¸Áé¨sÁ«PÀªÁV ¤gÁPÀj¸À¨ÁgÀzÉÆÃ. . . AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß vÀqÉ»rAiÀĨÁgÀzÉÆÃ. . .AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß G®èAX¸À¨ÁgÀzÉÆÃ. . .CªÀÅ CvÀåAvÀ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ DªÀ±ÀåPÀvÉUÀ¼ÉAzÀÄ UÀÄgÀÄw¹ ºÀPÀÄÌ…...JAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀA«zsÁ£À : ¨sÁgÀvÀ ¸ÀA«zsÁ£À ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ 14. ¨sÁgÀvÀzÀ°è PÁ£ÀƤ£ÉzÀÄgÀÄ J®ègÀÆ ¸ÀªÀiÁ£ÀgÀÄ 15. zsÀªÀÄð, eÁw, d£ÁAUÀ, °AUÀ CxÀªÁ ºÀÄnÖzÀ ¸ÀܼÀ F AiÀiÁªÀÅzÀgÀ DzsÁgÀ¢AzÀ®Æ vÁgÀvÀªÀÄå ¤µÉÃzsÀ 16. ¸ÁªÀðd¤PÀ /¸ÀPÁðj GzÉÆåÃUÀPÉÌ ¸ÀªÀiÁ£À CªÀPÁ±À 17 C¸Ààø±ÀåvÉ ¤µÉÃzsÀ 18. AiÀiÁªÀÅzÉà «±ÉõÀ C¢üPÁgÀ/¯ÁAbÀ£ÀUÀ¼À ¤µÉÃzsÀ ¸ÁévÀAvÀæöåzÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ 19 (J) ªÀiÁvÁqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ C©ü¥ÁæAiÀÄ ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀĪÀ ºÀPÀÄÌ (©) ±ÁAwAiÀÄÄvÀªÁV UÀÄA¥ÀÄ ¸ÉÃgÀĪÀ CªÀPÁ±À (¹) ¸ÀAWÀªÀ£ÀÄß gÀa¹PÉƼÀÄîªÀ ºÀPÀÄÌ; (r) zÉñÀÀzÁzÀåAvÀ ªÀÄÄPÀÛªÁV NqÁqÀĪÀ CªÀPÁ±À (E) ¨sÁgÀvÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀzÀ¯ÁèzÀgÀÆ ªÁ¹¸ÀĪÀ ºÀPÀÄÌ (J¥sï) AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÈwÛ ªÀÄvÀÄÛ GzÉÆåÃUÀªÀ£ÀÄß DAiÀÄÄÝPÉƼÀÄîªÀ CªÀPÁ±À Slide 18: 20 zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀzÀ «gÀÄzÀÞ gÀPÀëuÉ 21 fêÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁévÀAvÀæzÀ gÀPÀëuÉ 21 J ²PÀëtzÀ ºÀPÀÄÌ 22 PÉ®ªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°èè §AzsÀÀ£À¢AzÀ gÀPÀëuÉ ±ÉÆõÀuÉAiÀÄ «gÀÄzÀÞzÀ ºÀPÀÄÌ 23 ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÁUÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ §®ªÀAvÀzÀ zÀÄrªÉÄAiÀÄ ¤µÉÃzsÀ 24 PÁSÁð£ÉUÀ¼À°èè ªÀÄPÀ̼ÀÆ zÀÄrAiÀÄĪÀÅzgÀ ¤µÉÃzsÀ.. EvÀgÉ zsÁ«ÄðPÀ ºÀPÀÄÌ25 vÀªÀÄVµÀÖªÁzÀ ªÀÈwÛ, ªÁå¥ÁgÀ, PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß DAiÀÄÄÝPÉƼÀÄîªÀ ¸ÁévÀAvÀæöå26 zsÁ«ÄðPÀ «¢üUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀĪÀ ¸ÁévÀAvÀæöå27 AiÀiÁªÀÅzÉà zsÁ«ÄðPÀ PÉ®¸ÀUÀ½UÉ zÉÃtÂUÉ ¤ÃqÀĪÀ ¸ÁévÀAvÀæöå28 ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°èè vÀªÀÄUÉ EµÀÖªÁzÀ zsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß ¥Á°¸ÀĪÀ ¸ÁévÀAvÀæöå¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ29 C®à¸ÀASÁåvÀgÀ »vÀ gÀPÀëuÉ30 C®à¸ÀASÁåvÀjUÉ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀð»¸ÀĪÀ ºÀPÀÄÌ : zsÁ«ÄðPÀ ºÀPÀÄÌ25 vÀªÀÄVµÀÖªÁzÀ ªÀÈwÛ, ªÁå¥ÁgÀ, PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß DAiÀÄÄÝPÉƼÀÄîªÀ ¸ÁévÀAvÀæöå26 zsÁ«ÄðPÀ «¢üUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀĪÀ ¸ÁévÀAvÀæöå27 AiÀiÁªÀÅzÉà zsÁ«ÄðPÀ PÉ®¸ÀUÀ½UÉ zÉÃtÂUÉ ¤ÃqÀĪÀ ¸ÁévÀAvÀæöå28 ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°èè vÀªÀÄUÉ EµÀÖªÁzÀ zsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß ¥Á°¸ÀĪÀ ¸ÁévÀAvÀæöå¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ29 C®à¸ÀASÁåvÀgÀ »vÀ gÀPÀëuÉ30 C®à¸ÀASÁåvÀjUÉ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀð»¸ÀĪÀ ºÀPÀÄÌ ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌUÀ¼À MqÀA§rPÉ PÉ®ªÀÅ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼ÀÄ : ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌUÀ¼À MqÀA§rPÉ PÉ®ªÀÅ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌ JA§ PÀ®à£ÉAiÀÄ£ÀÄß 1924gÀ°è dUÀwÛ£ÉzÀÄgÀÄ ElÖªÀgÀÄ EAUÉèAr£À ²æêÀÄw JUÁèAmÉÊ£ï eɨï. FPÉ ¸Éêï zÀ a®Øç£ï ¥sÀAqï ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß DgÀA©ü¹zÀgÀÄ. CA¢£À °ÃUï D¥sï £ÉõÀ£ï ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ WÉÆõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå ªÀiÁrvÀÄÛ. ªÀÄPÀ̼À §zÀÄQ£À §ºÀÄvÉÃPÀ J®è «ZÁgÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃgÀ§®è 54 ¥ÀjZÉÒÃzÀUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌUÀ¼À MqÀA§rPÉAiÀÄ£ÀÄß «±Àé¸ÀA¸ÉÜ 1989gÀ°è JzÀÄjnÖvÀÄ. ¨sÁgÀvÀ 1992gÀ°è MqÀA§rPÉUÉ ¸À» ºÁQvÀÄ. ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌUÀ¼À eÁjUÁV 1994gÀ°è gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄPÀ̼À QæAiÀiÁ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß eÁj ªÀiÁrvÀÄ. gÁdåUÀ¼ÀÆ QæAiÀiÁ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¹ªÉ. «±Àé¸ÀA¸ÉÜUÉ 1997gÀ°è ºÁUÀÆ 2000zÀ°è ¨sÁgÀvÀ vÀ£Àß ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÉ. «±Àé¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ PÀlÄ «ªÀĵÉðAiÀÄ ªÀgÀ¢UÀ¼ÀÄ 2000 ºÁUÀÆ 2003gÀ°è ¨sÁgÀvÀPÉÌ vÀ®Ä¦zÉ. ªÀÄPÀ̼À QæAiÀiÁ AiÉÆÃd£É 2003gÀ°è ªÀÄvÉÛ ¤ªÀiÁðtªÁVzÉ. (»A¢£ÀzÀgÀ «ªÀĵÉð DV®è) ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄÆgÀ£Éà ªÀgÀ¢ 2008gÀ°è «±Àé¸ÀA¸ÉÜUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀéAiÀÄA¸ÉêÁ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ½AzÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ªÀgÀ¢UÀÆ CªÀPÁ±À«zÉ. ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌ ªÀÄvÀÄÛ £Á®ÄÌ ¥ÀæªÀÄÄR ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ : ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌ ªÀÄvÀÄÛ £Á®ÄÌ ¥ÀæªÀÄÄR ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ CRC ªÀÄUÀÄ«£À »vÀzÀÈ¶× (¥ÀjZÉÑÃzÀ 3) ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀ ºÀPÀÄÌ C©üªÀÈ¢Þ ºÉÆAzÀĪÀ ºÀPÀÄÌ gÀPÀëuÉ ºÉÆAzÀĪÀ ºÀPÀÄÌ fë¸ÀĪÀ ºÀPÀÄÌ ªÀÄPÀ̽UÉ vÀªÀÄä C©ü¥ÁæAiÀÄ ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀĪÀ ºÀPÀÄÌ (¥ÀjZÉÒÃzÀ 12) fë¸ÀĪÀ, C©üªÀÈ¢Þ ºÉÆAzÀĪÀ ºÀPÀÄÌ ¸Áé¨sÁ«PÀªÁzÀÄzÀÄ (¥ÀjZÉÒÃzÀ 6) vÁgÀvÀªÀÄå gÀ»vÀ §zÀÄQUÉ CªÀPÁ±À (¥ÀjZÉÒÃzÀ 2) ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌ PÀÄjvÀÄ KPÉ w½AiÀĨÉÃPÀÄ? : ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌ PÀÄjvÀÄ KPÉ w½AiÀĨÉÃPÀÄ? ªÀÄPÀ̽UÉ «²µÀÖ ªÀåQÛvÀé / UÀÄgÀÄvÀÄ EzÉ. ¸ÁA¥ÀæzÁAiÀÄPÀ zÀ馅 - ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ «ZÁgÀUÀ¼ÉÆqÀ£É ¨ÉgɸÀĪÀÅzÀÄ! §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¨Áj PÀÄlÄA§ / PÁ¥ÁqÀ¨ÉÃPÁzÀªÀjAzÀ¯Éà ±ÉÆõÀuÉ ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀĪÀ PÁ¬ÄzÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV®è ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌ J£ÀÄߪÀ zÀȶÖPÉÆãÀ E£ÀÆß §®¥ÀqÉ¢®è eÁUÀwPÀªÁV ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌUÀ¼À §UÉÎ ¸ÁPÀµÀÄÖ w½ªÀ½PÉ ªÀÄPÀ̼ÉAzÀgÉ . . . EA¢£À ¥ÀæeÉUÀ¼ÀÄ! Slide 41: ¸ÀgÀPÁgÀ Slide 42: CAUÀ«PÀ®vÉAiÀÄļÀî ªÀÄPÀ̽UÉ gÀPÀëuÉ. ¥ÀjZÉÒzÀ 23 Slide 43: ªÀÄPÀ̼À ¥ÉÆõÀuÁ ªÉZÀÑ ªÀ»¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ PÉ®ªÀÅ ¨Áj ¸ÀPÁðgÀzÀ PÀvÀðªÀå. ¥ÀjZÉÒÃzÀ 27 ¥ÁæxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæ DgÉÆÃUÀå gÀPÀëuÉ. ¥ÀjZÉÒzÀ 24 ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ 21 ‘J’ ¥ÀjZÉÒÃzÀzÀAvÉ ²PÀët ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ºÀPÀÄÌ. : ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ 21 ‘J’ ¥ÀjZÉÒÃzÀzÀAvÉ ²PÀët ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ºÀPÀÄÌ. ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ºÀQÌ£À G®èAWÀ£É (Commission) ²PÁëºÀð C¥ÀgÁzsÀ. F ºÀQÌ£À G®èAWÀ£É DUÀÄwÛgÀĪÁUÀ K£ÀÆ ªÀiÁqÀzÉ ¸ÀĪÀÄä¤gÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀºÀ C¥ÀgÁzsÀ (Omission) EzÀgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¥ÉÆõÀPÀgÀ£ÀÆß M¼ÀUÉÆAqÀÄ, ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ, UÁæºÀPÀgÀÄ, PÁ£ÀƤ£À eÁj ªÀiÁqÀĪÀ C¢üPÁgÀ G¼ÀîªÀgÀÄ, ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ J®ègÀÄ ¸ÉÃgÀÄvÁÛgÉ. Slide 52: ªÀÄÆ®¤ªÁ¹UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C®à ¸ÀASÁåvÀgÀ ªÀÄPÀ̽UÉ «±ÉõÀ ¸Ë®¨sÀå ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀët£É CvÀåUÀvÀå. ¥ÀjZÉÒÃzÀ 30 F J¯Áè ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ eÁjAiÀiÁVªÉAiÉÄÃ?ªÀÄPÀ̼À ¥Àj¹Üw GvÀÛªÀĪÁVzÉAiÉÄÃ? : F J¯Áè ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ eÁjAiÀiÁVªÉAiÉÄÃ?ªÀÄPÀ̼À ¥Àj¹Üw GvÀÛªÀĪÁVzÉAiÉÄÃ? 1992gÀ°è ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß M¦àzÀ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ 1995gÀ°è ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌ ¸À«ÄwAiÉÄzÀÄgÀÄ ªÀgÀ¢ ¸À°èè¸À¨ÉÃQvÀÄÛ DzÀgÉ ªÀgÀ¢ vÀ®Ä¦zÀÄÝ 1997gÀ°è. JgÀqÀ£Éà ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß 2001gÀ°è ¸À«ÄwUÉ ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. CzÀgÀ §UÉÎ ¸À«ÄwAiÀÄÄ vÀ£Àß ¸À®ºÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÆß ¸ÀºÀ ¤ÃrzÉ. 2008gÀ°è ªÀÄÆgÀ£Éà ªÀgÀ¢UÉ UÀqÀªÀÅ ¤zsÀðj¸À¯ÁVzÉ. ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À ¥ÁvÀæ : ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À ¥ÁvÀæ zÉñÀzÀ ªÀÄPÀ̼À CzÀgÀ®Æè «±ÉõÀªÁV PÀpt ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀÄPÀ̼À ¹ÜwAiÀÄ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæZÀÄgÀ¥Àr¸ÀĪÀ°è ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À ¥ÁvÀæ ªÀÄÄRåªÁVzÉ. PÉÃAzÀæ¢AzÀ ¥ÀAZÁ¬Äw ªÀÄlÖzÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À°è ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌUÀ½UÉ ºÉaÑ£À ¥ÁæªÀÄÄRåvɬĮè. DzÀÝjAzÀ ªÀÄPÀ̼À ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀ fêÀ£À ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄPÀ̼À ¨ÉÃrPÉUÀ¼À£ÀÄß JwÛ »rAiÀÄĪÀ ««zsÀ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼ÀÄ MvÀÛqÀ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼ÁUÀ¨ÉÃQzÉ. zÉñÀzÀ¯ÁèUÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌUÀ¼À MqÀA§rPÉAiÀÄ eÁjAiÀÄ£ÀÄß G¸ÀÄÛªÁj ªÀiÁqÀĪÀ°è ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ½UÉ ¥ÁvÀæ«zÉ. Slide 56: C£ÀĸÀgÀuÁ QæAiÉÄAiÀÄ°è ¸ÀéAiÀÄA ¸ÉêÁ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ¥ÁvÀæ 1. ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀæºÀuÉ 2. ¸ÀA±ÉÆÃzsÀÀÀ£É ªÀÄvÀÄ ÛzÁR¯Áw 3. gÁµÀÖç ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÁåAiÀÄ ªÀgÀ¢UÀ¼À «ªÀıÉð 4. ¸ÁªÀðd¤PÀ ZÀZÉð ªÀÄvÀÄÛ «ZÁgÀuÉ ªÀQð 5. UÀÄA¥ÀÄ MvÀÛqÀ 6. ¸ÀºÀPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAAiÉÆÃd£É 7.vÀgÀ¨ÉÃw 8. MqÀA§rPÉAiÀÄ C£ÀĸÀgÀuÉUÉ C©üªÀÈ¢Þ ¸ÀÆZÀPÀUÀ¼ÀÄ Slide 61: ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À eÁj AiÀiÁgÀ dªÁ¨ÁÝj? ¸ÀgÀPÁgÀzÉÝÃ...… ¸ÀéAiÀÄA¸ÉêÁ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀzÉÝÃ... ¤ªÀÄäzÉÃ... AiÀiÁgÀzÀÄ? £ÁªÀÅ, ¤ÃªÀÅ F ¢±ÉAiÀÄ°è K£ÀÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ? Slide 62: ªÀÄPÀ̼À PÀqÁØAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀët, ªÀÄ£ÉÆÃgÀAd£É, ¥Àæw¨sÉUÀ½UÉ ¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁUÀĪÀ PÉ®¸ÀUÀ½UÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁr ªÀÄPÀ̼À ¥ÀgÀªÁzÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À gÀZÀ£ÉUÉ MvÁ۬Ĺ. ¨Á®PÁ«ÄðPÀ ¥ÀzÀÞw ¤°èè¸À®Ä ªÀÄÄAzÁV ªÀÄPÀ̼À ªÀiÁvÀÄUÀ½UÉ UËgÀªÀ PÉÆr, CªÀgÀ aAvÀ£ÉUÉ, «PÁ¸ÀPÉÌ C£ÀĪÀÅ ªÀiÁr ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌUÀ¼À «µÀAiÀÄzÀ ªÀQð ªÀiÁr, ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌUÀ¼À «±ÉõÀ UÁæªÀĸÀ¨sÉUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÆÃf¹. ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÀ G¸ÀÄÛªÁj ªÀÄvÀÄÛ ªÀgÀ¢ ªÀiÁr ªÀÄPÀ̼À ªÉÄïÁUÀÄwÛgÀĪÀ C£ÁåAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ªÀÄPÀ̼À PÀ¯Áåt ¸À«ÄwUÉ zÀÆgÀÄ ¤Ãr (GavÀ CAZÉ ¥ÀvÀæ: CAZÉ ¥ÉnÖUÉ ¸ÀASÉå 5555, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ f¦M -1) CxÀªÁ 1098UÉ zÀÆgÀªÁtÂAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ zÀÆgÀÄ ¤Ãr. gÁ¶ÖçÃAiÀÄ CxÀªÁ gÁdå ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌUÀ¼À gÀPÀëuÉAiÀÄ DAiÉÆÃUÀPÉÌ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹. ªÀÄPÀ̽UÉ ¨ÉÃQgÀĪÀÅzÀÄ ¦æÃw ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀëuÉ.

Related presentations


Other presentations created by vadesha

Crimes Against Children
11. 10. 2009
0 views

Crimes Against Children

What I learnt working with NGOs
11. 10. 2009
0 views

What I learnt working with NGOs