Lich su 12 Bai 17 VN tu 291945 den 19121946_T1

Information about Lich su 12 Bai 17 VN tu 291945 den 19121946_T1

Published on September 19, 2012

Author: dangbach2000

Source: authorstream.com

Content

PowerPoint Presentation: Tiết 27, 28 – Bài 17 GV : Nguyễn Chí Thuận Trường THPT Dĩ An – Bình Dương NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ TỪ 2-9-1945 ĐẾN 19-2-1946 PowerPoint Presentation: Bài 17 - NƯỚC VNDCCH TỪ 2-9-1945 ĐÊN 19-12-1946 TRỌNG TÂM -Những thuận lợi và khó khăn của nước ta trong những năm đầu sau CM Tháng Tám. -Sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện những chủ trương và biện pháp xây dựng chính quyền, chống ngoại xâm, nội phản, bảo vệ chính quyền CM. yêu cầu bài học: yêu cầu bài học Tình hình nước ta sau cách mạng tháng Tám Những Khó khăn To lớn Những thuận Lợi cơ bản giảI quyết khó khăn về chính trị Sự sáng tạo của Đảng khi giải quyết khó khăn Giải quyết khó khăn do ché độ cũ để lại PowerPoint Presentation: Bài 17 - NƯỚC VNDCCH TỪ 2-9-1945 ĐÊN 19-12-1946 I- T ình hình nước ta sau CM Tháng Tám 1945 1. Khó khăn : a.Ta ph ải đương đầu với kẻ thù đông và mạnh : -Bắc vĩ tuyến 16 : 20 vạn quân Trung Hoa Dân quốc và bọn phản động. -Nam vĩ tuyến 16 : hơn 1 vạn quân Anh, quân Pháp chuẩn bị trở lại xâm lược và 6 vạn quân Nhật chờ giải giáp. b.Chính quyền CM còn non yếu -Khó khăn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế tài chính, VHXH. Sau CM Th áng Tám nước ta gặp khó khăn gì ? PowerPoint Presentation: Bài 17 - NƯỚC VNDCCH TỪ 2-9-1945 ĐÊN 19-12-1946 I- T ình hình nước ta sau CM Tháng Tám 1945 Khó khăn Thu ận lợi Trong nước : -Nhân dân tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. b. Thế giới : -Hệ thống XHCN hình thành, phong trào GPDT phát triển mạnh. Sau CM Th áng Tám nước ta gặp thuận lợi gì ? PowerPoint Presentation: Bài 17 - NƯỚC VNDCCH TỪ 2-9-1945 ĐÊN 19-12-1946 II- B ước đầu xây dựng chính quyền CM, giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính Xây dựng chính quyền CM Về chính trị : -Tổng tuyển cử cả nước ngày 6-1-1946. -Quốc hội khoá I họp kì thứ nhất (2-3-1946) bầu Chính phủ CM đầu tiên. -Quốc hội khoá I họp kì thứ hai (9-11-1946) thông qua Hiến pháp đầu tiên nước ta. -Bắc bộ và Trung bộ bầu HĐND xã thành lập Uỷ ban hành chính các cấp. Nờu 3 sự kiện tiờu biểu về chớnh trị ? PowerPoint Presentation: Bài 17 - NƯỚC VNDCCH TỪ 2-9-1945 ĐÊN 19-12-1946 II- B ước đầu xây dựng chính quyền CM, giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính Xây dựng chính quyền CM Về chính trị Về quân sự -Vệ quốc đoàn (9-1945) đổi thành Quân đội quốc gia VN (22-5-1946). -Thành lập lực lượng dân quân tự vệ cả nước. Nờu sự kiện tiờu biểu về quõn sự ? PowerPoint Presentation: Bài 17 - NƯỚC VNDCCH TỪ 2-9-1945 ĐÊN 19-12-1946 II- B ước đầu xây dựng chính quyền CM, giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính 2. Giải quyết nạn đói -Lá lành đùm lá rách, nhường cơm xẻ áo. -Tăng gia sản xuất, không một tấc đất bỏ hoang. -Đề ra chính sách có lợi cho nông dân. Chớnh phủ làm gỡ để giải quyết nạn đúi ? PowerPoint Presentation: Bài 17 - NƯỚC VNDCCH TỪ 2-9-1945 ĐÊN 19-12-1946 II- B ước đầu xây dựng chính quyền CM, giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính 3. Giải quyết nạn dốt -Thành lập Nha Bình dân học vụ (8-9-1945) -Trường học các cấp được khai giảng (SGK) Chớnh phủ làm gỡ để giải quyết nạn dốt ? PowerPoint Presentation: Bài 17 - NƯỚC VNDCCH TỪ 2-9-1945 ĐÊN 19-12-1946 II- B ước đầu xây dựng chính quyền CM, giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính 4. Giải quyết khó khăn về tài chính -Quỹ độc lập, Tuần lễ vàng. -Lưu hành tiền VN thay tiền Đông Dương (23-11-1946). Chớnh phủ làm gỡ để giải quyết khú khăn tài chớnh ? PowerPoint Presentation: Bài 17 - NƯỚC VNDCCH TỪ 2-9-1945 ĐÊN 19-12-1946 III- Đấu tranh chống nội xâm và ngoại phản Kháng chiến chống thực dân Pháp trở lại xâm lược Nam bộ -Được sự giúp đỡ của Anh và Nhật, Pháp xâm lược VN đêm 22 rạng sáng 23-9-1945. -Mở đầu là cuộc chiến đấu của quân dân Sài Gòn - Chợ Lớn, rồi cả Nam Bộ và Nam Trung Bộ. -Miền Bắc chi viện sức người và của cho Miền Nam chiến đấu. Vỡ sao Phỏp trở lại xõm lược Việt Nam ? PowerPoint Presentation: Bài 17 - NƯỚC VNDCCH TỪ 2-9-1945 ĐÊN 19-12-1946 III- Đấu tranh chống nội xâm và ngoại phản 2. Đấu tranh với quân Trung Hoa Dân quốc và bọn phản CM ở Miền Bắc -Ta chủ trương hoà hoãn để tránh xung đột. -Nhân nhượng chúng một số quyền lợi về kinh tế và chính trị (SGK). -Làm thất bại âm mưu lật đổ chính quyền CM. Vỡ sao Đảng chọn biện phỏp hoà với quõn Trung Hoa Dõn quốc ? PowerPoint Presentation: Bài 17 - NƯỚC VNDCCH TỪ 2-9-1945 ĐÊN 19-12-1946 III- Đấu tranh chống nội xâm và ngoại phản 3. Hoà hoãn với Pháp nhằm đẩy quân Trung Hoa Dân quốc ra khỏi nước ta -Lý do : -Hiệp ước Hoa Pháp (28-2-1946) nên Đảng chọn “hoà để tiến”. -Hiệp định sơ bộ ngày 6-3-1946 (SGK) -Tạm ước ngày 14-6-1946 (SGK) Vỡ sao Đảng chọn biện phỏp hoà với Phỏp ? PowerPoint Presentation: BÀI TẬP 1 1. Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội nước VNDCCH diễn ra ngày A. 6-1-1945. B. 6-1-1946. C. 6-1-1947. D. 6-1-1948. PowerPoint Presentation: 2. Phiên họp đầu tiên của Quốc hội Nước VNDCCH diễn ra ngày A. 2-3-1946. B. 2-3-1947. C. 2-3-1948. D. 2-3-1949. PowerPoint Presentation: 3. Bản Hiến pháp đầu tiên của Nước VNDCCH được Quốc hội thông qua ngày A. 9-11-1945. B. 9-11-1946. C. 9-11-1947. D. 9-11-1948. PowerPoint Presentation: 4. Sau CM Tháng Tám 1945, để giải quyết căn bản nạn đói, Đảng và nhân dân ta đã thực hiện biện pháp có tính chất hàng đầu và lâu dài là A. quy ên góp, điều hoà thóc gạo giữa các địa phương trong cả nước. B. nghi êm trị những người đầu cơ, tích trữ gạo. C. ph át động phong trào “Nhường cơm xẻ áo”, “”Hủ gạo cứu đói”. D. k êu gọi “Tăng gia sản xuất ! Tăng gia sản xuất ngay ! Tăng gia sản xuất nữa!”. PowerPoint Presentation: 5. Thời điểm quân Trung Hoa Dân quốc với danh nghĩa Đồng minh vào giải giáp quân Nhật ở Miền Bắc nước ta là A. ngay sau khi cu ộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 thắng lợi. B. m ột tuần sau khi cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 thắng lợi. C. m ột ngày sau khi cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 thắng lợi. D. hai tu ần sau khi cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 thắng lợi. PowerPoint Presentation: 6. Quân Anh, với danh nghĩa quân Đồng minh, vào giải giáp quân Nhật ở Miền Nam nước ta ngày A. 9-5-1945. B. 6-9-1945. C. 9-5-1946. D. 5-9-1946. PowerPoint Presentation: 7. Bảng hiệp ước Hoa – Pháp ngày 28-2-1946 có nội dung chính là A. Ph áp trả lại Trung Hoa Dân quốc các tô giới, nhượng địa của Pháp trên đất Trung Quốc và Pháp được vận chuyển hàng hoá qua cảng Hải Phòng vào Vân Nam không phải đóng thuế. B. Ph áp và Trung Hoa Dân quốc cùng công nhận Chính phủ VNDCCH v à rút hết quân khỏi Việt Nam. C. Ph áp được đưa quân ra Miền Bắc Việt Nam thay quân Trung Hoa Dân quốc làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật. D. C ác ý A và C đúng. PowerPoint Presentation: 8. Nhân dân Nam Bộ bắt đầu cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp quay trở lại xâm lược ngày A. 23-8-1945. B. 23-9-1945. C. 23-10-1945. D. 23-9-1946. PowerPoint Presentation: 9. Hiệp định Sơ bộ có nội dung chính là A. Ch ính phủ Pháp công nhận nước ta là một quốc gia tự do, có chính phủ riêng, quân đội riêng, tài chính riêng. B. Ch ính phủ ta thoả thuận cho 15.000 quân Pháp thay quân Trung Hoa Dân quốc làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật. C. Hai b ên ngừng mọi xung đột và giữ nguyên quân đội của mình lại vị trí cũ. D. C ác ý A, B và C đúng. PowerPoint Presentation: 10. Bản tạm ước ngày 14-9-1946 do Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà kí với đại diện Chính phủ Pháp có ý nghĩa A. ch ấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của tyhực dân Pháp. B. t ạo điều kiện cho ta kéo dài thời gian hoà hoãn để xây dựng, củng cố lực lượng, chuẩn bị bước vào cuộc kháng chiến chống Pháp không thể tránh khỏi. C. gi úp ta tránh được cuộc chiến đấu bất lợi vì phải cùng chống lại nhiều kẻ thù cùng một lúc. D. gi úp ta đẩy được 20 vạn quân Trung Hoa Dân quốc cùng bọn tay sai ra khỏi nước ta. PowerPoint Presentation: Bài tập 2 : Hãy đ iền chữ Đ vào ô đúng hoặc chữ S vào ô sai trước câu sau : 1. Ngay sau CM tháng Tám năm 1945, quân Trung Hoa Dân quốc với danh nghĩa Đồng minh giải qiáp quân Nhật đã kéo vào miền Bắc nước ta. 2. Bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà được Quốc hội thông qua ngày 9-11-1946. 3. Ngay sau CM Tháng Tám thành công, lực lượng vũ trang được tiếp tục xây dựng và củng cố : Trên cơ sở VN Giải phóng quân (5-1945) được chấn chỉnh và đổi thành Vệ quốc đoàn (9-1945) và ngày 22-5-1946 được đổi thành Quân đội Quốc gia Việt Nam. 4. Để gi ải quy ế t n ạ n đói , Đả ng v à Ch í nh ph ủ k ê u g ọi nh â n d â n c ả n ướ c t ự nguy ệ n đó ng g óp ti ề n c ủa v à ph át độ ng phong tr ào “Tu ầ n l ễ v à ng”. Đ Đ Đ Đ PowerPoint Presentation: 5. Ng ày 8-9-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh thành lập Nha Bình dân học vụ - cơ quan chuyên trách về chống “giặc dốt” – và kêu gọi nhân dân cả nước tham gia phong trào xoá nạn mù chữ. 6. Th ực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta lần thứ hai vào ngày 23-9-1945. 7. Hi ệp ước Hoa – Pháp đã đặt nhân dân ta trước sự lựa chọn một trong hai con đường : hoặc cầm súng chiến đấu chống thực dân Pháp, hoặc hoà hoãn nhân nhượng để tránh tình trạng phải đối phó với nhiều kẻ thù cùng một lúc. 8. Hi ệ p đị nh S ơ b ộ (6-3-1946) v à T ạm ướ c (14-9-1946) đã t ạo đ i ề u ki ệ n cho ta k éo d ài th ờ i gian ho à ho ãn , để x â y d ự ng, c ủ ng c ố l ự c l ượ ng, chu ẩ n b ị b ướ c v à o cu ộ c kh á ng chi ế n to àn qu ố c ch ố ng th ự c d â n Ph á p l â u d ài . Đ Đ Đ Đ

Related presentations


Other presentations created by dangbach2000

bai 11 tep va quan ly tep
04. 11. 2013
0 views

bai 11 tep va quan ly tep

Bai 10 khai niem ve he dieu hanh
04. 11. 2013
0 views

Bai 10 khai niem ve he dieu hanh

bai 3 Cau truc chuong trinh
01. 05. 2014
0 views

bai 3 Cau truc chuong trinh

Bai 3 Bai tap chuong I
01. 05. 2014
0 views

Bai 3 Bai tap chuong I

On tap hoc ki 2 tin 11
01. 05. 2014
0 views

On tap hoc ki 2 tin 11

Bai 12 Kieu xau - tin 11- HKII
01. 05. 2014
0 views

Bai 12 Kieu xau - tin 11- HKII

Bai tap  thuc hanh 4 tin 11 HKII
01. 05. 2014
0 views

Bai tap thuc hanh 4 tin 11 HKII

Tin 11: Bài 9 Cau truc re nhanh
01. 05. 2014
0 views

Tin 11: Bài 9 Cau truc re nhanh

Tin học 12: Bai 6, Bieu mau
06. 05. 2014
0 views

Tin học 12: Bai 6, Bieu mau

Bai 42 Nong do dung dich tiet 2
31. 03. 2015
0 views

Bai 42 Nong do dung dich tiet 2

Ngữ văn 6, bài 4
15. 05. 2015
0 views

Ngữ văn 6, bài 4

TIẾT 10 – NGHĨA CỦA TỪ
20. 05. 2015
0 views

TIẾT 10 – NGHĨA CỦA TỪ

HH8_Bai 1 Mo dau mon Hoa hoc
21. 05. 2015
0 views

HH8_Bai 1 Mo dau mon Hoa hoc

HH8 bai 3 tiet 4 bai thuc hanh 1
04. 06. 2015
0 views

HH8 bai 3 tiet 4 bai thuc hanh 1

lop 1 tap hat tim ban than
17. 08. 2015
0 views

lop 1 tap hat tim ban than

Moi ban vui mua ca
17. 08. 2015
0 views

Moi ban vui mua ca

tap bai hat hoa binh cho be
17. 08. 2015
0 views

tap bai hat hoa binh cho be

Âm nhạc 1 bài 9: Quả
17. 08. 2015
0 views

Âm nhạc 1 bài 9: Quả

Bài 8: Tập tầm vông
17. 08. 2015
0 views

Bài 8: Tập tầm vông

Bai 12 Duong va chan
17. 08. 2015
0 views

Bai 12 Duong va chan

on tap bai hat nang som
17. 08. 2015
0 views

on tap bai hat nang som

Lớp 2 tiet 2 bai That la hay
17. 08. 2015
0 views

Lớp 2 tiet 2 bai That la hay

Bài 2 lop 2   hoc hat Xoe hoa
17. 08. 2015
0 views

Bài 2 lop 2 hoc hat Xoe hoa

Bai 6 Chien si ti hon
23. 08. 2015
0 views

Bai 6 Chien si ti hon

BAU TROI XANH
17. 08. 2015
0 views

BAU TROI XANH

Bai 30 Hoc bai hat Bac kim thang
20. 10. 2015
0 views

Bai 30 Hoc bai hat Bac kim thang

Tiet 19 Hoc hat Em yeu truong em
20. 10. 2015
0 views

Tiet 19 Hoc hat Em yeu truong em

Hoc hat Bai Con chim non
20. 10. 2015
0 views

Hoc hat Bai Con chim non

Âm  nhạc lớp 3: Gà  gáy
20. 10. 2015
0 views

Âm nhạc lớp 3: Gà gáy

Bai 1 Quoc ca Viet Nam
20. 10. 2015
0 views

Bai 1 Quoc ca Viet Nam

Tiet 33 Bai tu chon Ai day som
20. 10. 2015
0 views

Tiet 33 Bai tu chon Ai day som

Cay da Bac Ho
28. 10. 2015
0 views

Cay da Bac Ho

Tiet 17 Meo di cau ca
28. 10. 2015
0 views

Tiet 17 Meo di cau ca

Tiet 27 On chu voi conTDN so 7
29. 10. 2015
0 views

Tiet 27 On chu voi conTDN so 7

Hoc hat Chim sao
29. 10. 2015
0 views

Hoc hat Chim sao

Tiet 13 OTBH Co la TDN TDN so 4
29. 10. 2015
0 views

Tiet 13 OTBH Co la TDN TDN so 4

bai 12 hoc hat bai Co la
29. 10. 2015
0 views

bai 12 hoc hat bai Co la

Cuoi HKII am nhac lop 4
29. 10. 2015
0 views

Cuoi HKII am nhac lop 4

am nhac 4 tuuan 31
29. 10. 2015
0 views

am nhac 4 tuuan 31

L6TIET 4AM NHAC 6 THAY SON
30. 10. 2015
0 views

L6TIET 4AM NHAC 6 THAY SON

lop 6 Tiet 3
30. 10. 2015
0 views

lop 6 Tiet 3

Tiet 12 Khuc hat chim son ca
01. 11. 2015
0 views

Tiet 12 Khuc hat chim son ca

Mẹ đi vắng
01. 11. 2015
0 views

Mẹ đi vắng

Chim chich bonglop2
01. 11. 2015
0 views

Chim chich bonglop2

nhac 8 on tap
01. 11. 2015
0 views

nhac 8 on tap

Tiet 5 On tap Li dia banh bo
01. 11. 2015
0 views

Tiet 5 On tap Li dia banh bo

Lý dĩa bánh bò
01. 11. 2015
0 views

Lý dĩa bánh bò

0 Am Nhac 5 TIET 1
01. 11. 2015
0 views

0 Am Nhac 5 TIET 1

Tiet 9 HBH Tuoi Hong
06. 11. 2015
0 views

Tiet 9 HBH Tuoi Hong

Tiet19 Khat vong mua xuan
06. 11. 2015
0 views

Tiet19 Khat vong mua xuan

TIET 15
06. 11. 2015
0 views

TIET 15

thutinhcuoimuathu
07. 11. 2015
0 views

thutinhcuoimuathu

Tiet 16 am nhac 9ppt
07. 11. 2015
0 views

Tiet 16 am nhac 9ppt

NHac 9
07. 11. 2015
0 views

NHac 9

Con chim hay hot
30. 10. 2015
0 views

Con chim hay hot

tren ngua ta phi nhanh
29. 10. 2015
0 views

tren ngua ta phi nhanh

GIAO AN HOC HAT  NOI VONG TAY LON
06. 11. 2015
0 views

GIAO AN HOC HAT NOI VONG TAY LON