M Zaluska

Information about M Zaluska

Published on November 21, 2007

Author: Samantha

Source: authorstream.com

Content

Funkcjonowanie w rodzinie i pracy w przebiegu schizofrenii :  Funkcjonowanie w rodzinie i pracy w przebiegu schizofrenii Maria Załuska Slide2:  Schizofrenia – choroba, lub grupa zaburzeń całościowe zaburzenie spójności życia psychicznego – spostrzegania, myślenia , przeżywania, działania, upośledza zdolność do adekwatnego reagowania na zewnętrzne zdarzenia i okoliczności Przebieg może być epizodyczny, nawrotowy lub postępujący Powoduje, iż otoczenie odbiera chorego jako dziwacznego, nieprzewidywalnego, nieadekwatnego, budzącego lęk - co na zasadzie sprzężenia zwrotnego pogarsza stan chorego Niejednokrotnie prowadzi do społecznej dezadaptacji, izolacji i wykluczenia osoby chorej Slide3:  Granice pomiędzy zdrowiem a schizofrenią lub innymi zaburzeniami psychicznymi są nieostre i niekiedy trudne do ustalenia. Dlatego praktycznie ważniejsze niż ustalenie nazwy choroby jest poznanie: indywidualnego charakteru i przebiegu zakłóceń czynności psychicznych , Czynników wyzwalających epizody psychotyczne, indywidualnych i środowiskowych barier funkcjonowania pacjenta, indywidualnych i środowiskowych zasobów pomocnych w radzeniu sobie Slide4:  Schizofrenia Psychozy somatogenne paranoja Z osobowości i nerwicowe Choroby afektywne Psychozy urojeniowe Nie schizofreniczne Psychozy ostre przemijające podobne do schizofrenii Zaburzenia schizotypowe SCHIZOFRENIA Slide5:  Analiza rozpoznań u 109 osób, u których w okresie 15 lat lekarze leczący ustalili rozpoznanie schizofrenii Niektóre przyczyny zmienności diagnoz :  Niektóre przyczyny zmienności diagnoz Różne fazy choroby Nietypowy obraz, wątpliwości diagnostyczne, ostrożność, obawa przed pomyłka Ochrona pacjenta – przed poczuciem piętna, etykietyzacją, odrzuceniem, dyskryminacją Względy ekonomiczne – refundacja leku atypowego, - rehospitalizacja w krótkim czasie Slide7:  Przebieg choroby i związany z nią stopień dysfunkcji i niepełnosprawności jest wynikiem dynamicznej i zmiennej w czasie interakcji pomiędzy indywidualną podatnością , deficytami i zasobami umiejętności radzenia sobie pacjenta, a obciążającymi go lub wspierającymi oddziaływaniami środowiska Fazy przebiegu schizofrenii:  Fazy przebiegu schizofrenii Przed chorobowa Kilkanaście , kilkadziesiąt lat Prodromalna 2 miesiące – 2 lata Ostry epizod 4-6 tygodni, kilka, miesięcy remisja Kilka miesięcy-kilkanaście lat kolejny epizod różnie Późna stabilizacja Po kilkunastu, kilkudziesięciu latach Fazy rozwoju psychozy a funkcjonowanie:  Fazy rozwoju psychozy a funkcjonowanie Slide10:  OKRES PRZEDCHOROBOWY LUB REMISJA OKRES. PRODROMALNY EPIZOD CHOROBY Czynniki genetyczne, neurorozwojowe z. neuroprzekaźników Umiejętności społeczne Farmakoterapia Nadmierna reaktywność wegetat. deficyty poznawcze Schizotypowe cechy osobowości Interakcje i czynniki pośredniczące Objawy zwiastunowe Objawy wytwórcze Objawy dezorganizacji Osobnicza nadwrażliwość Czynniki ochronne Obciążające czynniki środowiskowe Zaburzona komunikacja i ekspresja emocji, w rodzinie Nadmierna stymulacja w środowisku Wydarzenia życiowe Objawy deficytowe Przeciążenie informacyjne Dysfunkcje poznawcze Nadmierne wzbudzenie Wsparcie w rodzinie Wsparcie w środowisku Zakłócenia relacji z otoczeniem i funkcjonowania Obszary zaburzeń funkcjonowania:  Obszary zaburzeń funkcjonowania Praca, nauka, zdobywanie kwalifikacji Rodzina, kontakty społeczne Rozrywka, rekreacja Mieszkanie Gospodarowanie budżetem Samoobsługa higiena osobista estetyka, wygląd własny i otoczenia odżywianie, posiłki ubiór dbałość o zdrowie, leczenie załatwianie spraw w urzędach Slide12:  Cele terapii i rehabilitacji Likwidacja lub minimalizacja objawów Przywrócenie sprawności i funkcjonowania w dotychczasowych rolach Lub Umożliwienie satysfakcjonującego funkcjonowania społecznego mimo niepełnosprawności i utraty dotychczasowych ról Cele i strategie działania w poszczególnych fazach przebiegu choroby psychicznej:  Cele i strategie działania w poszczególnych fazach przebiegu choroby psychicznej Faza przed chorobowa: treningi umiejętności społecznych: komunikacji, asertywności , rozwiązywania problemów , radzenia sobie ze stresem , budowanie wspierającego środowiska rodzinnego. Miejsce : poradnia rodzinna, psychologiczna, szkoła Faza zwiastunów : pomoc psychologiczna, interwencja kryzysowa w trudnych sytuacjach życiowych, leczenie zaburzeń emocjonalnych, nastroju, Miejsce: ośrodek interwencji kryzysowej, lekarz ogólny, poradnia ZP. Faza ostra: redukcja objawów , zabezpieczenie przed zagrożeniami, podtrzymanie więzi społecznych, praca nad wglądem, radzeniem sobie z chorobą. Zapoczątkowanie współpracy w leczeniu. Miejsce: oddział całodobowy, dzienny, Zespół leczenia Środowiskowego, poradnia Faza remisji: zapobieganie nawrotom, readaptacja do pełnionych ról, miejsce: poradnia, Zespół Leczenia Środowiskowego, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztat Terapii Zajęciowej , Hostel, Specjalistyczne Usługi opiekuńcze w domu pacjenta, Faza chroniczna: minimalizacja objawów, trening podstawowych czynnościach życiowych, podtrzymanie kontaktów społecznych, zachowanie struktury dnia, aktywizacja, wsparcie, opieka, Miejsce: Zespół Leczenia Środowiskowego, oddział rehabilitacyjny: dzienny, całodobowy, Środowiskowy Dom Samopomocy, Specjalistyczne Usługi opiekuńcze w domu pacjenta, mieszkanie chronione , Zakład opiekuńczo Leczniczy, Dom Opieki Slide14:  W roku 1993 i 1994 przeprowadzono wywiady i retrospektywną analizę 15 letniego przebiegu choroby u 109 pacjentów Mieszkańców prawobrzeżnej Warszawy hospitalizowanych po raz pierwszy w życiu w Drewnicy w roku 1978 lub 1979 U których podczas hospitalizacji lub w toku dalszego leczenia lekarze leczący ustalili rozpoznanie schizofrenii Slide16:  Wymieniony teren był zamieszkały przez około 450 tys osób. Na terenie tym funkcjonowały : Oddziały szpitalne: 4 w Drewnicy, 1 przy Szpitalu Brodnowskim ( wskaźnik liczby łóżek około 4 na 10 000 mieszkańców oddziały dzienne: 2 diagnostyczno terapeutyczne, 1 rehabilitacyjny poradnie zdrowia psychicznego: 4 rejonowe, 2 przy szpitalne, 1 branżowa, 1 przy zakładzie pracy chronionej zespoły leczenia środowiskowego 2 Zakłady pracy chronionej dla osób psychicznie chorych - 2 Slide17:  W okresie 15 lat : 1978-1979 do 1993-1994 r z grupy 109 osób: Zmarło 20 osób 7 osób na skutek samobójstwa 7 osób z powodu choroby somatycznej 6 osób z nieznanej przyczyny Z 4 osobami nie udało się nawiązać kontaktu Z 85 osobami nawiązano kontakt, zebrano wywiady, przeanalizowano dokumentacje Początek choroby i miejsce pierwszego leczenia psychiatrycznego :  Początek choroby i miejsce pierwszego leczenia psychiatrycznego Leczenie w oddziale całodobowym:  Leczenie w oddziale całodobowym długość hospitalizacji pierwszej : od 2 dni do 240 dni średnio u jednego pacjenta: 54,3 dni Liczba hospitalizacji u jednej pacjenta od 1 do 24 razy średnio u jednego pacjenta 5,1 razy długość hospitalizacji jakiejkolwiek: od 2 dni do 1050 dni (3 lata, 10 m-cy) średnio u jednego pacjenta: 69,7 dni Łączny pobyt w szpitalu na 15 lat : od 4 do 1695 dni (4lata 8 m-cy) średnio u jednego pacjenta: 333 dni (11 m-cy) Średnia liczba dni hospitalizacji jednorazowych , kilku i wielokrotnych - w okresie 15 lat obserwacji :  Średnia liczba dni hospitalizacji jednorazowych , kilku i wielokrotnych - w okresie 15 lat obserwacji Leczenie w oddziale dziennym :  Leczenie w oddziale dziennym 36 osób (42% grupy ) korzystało z leczenia w o. dziennym Liczba pobytów u jednej pacjenta: od 1 do 13 pobytów średnio u jednego pacjenta: 2,6 pobytów Czas trwania pobytu dziennego : od 1 dnia do 365 dni (1 rok) średnio u jednego pacjenta: 69,7 dni (2,3 m-ca) Łącznie dni pobytu w okresie 15 lat : od 2 dni do 1115 dni (3 lata 20 dni) średnio u jednego pacjenta; 193,4 dni (6,3 m-ca) Leczenie ambulatoryjne w okresie 15 lat po I hospitalizacji psychiatrycznej :  Leczenie ambulatoryjne w okresie 15 lat po I hospitalizacji psychiatrycznej 9 osób: nie zgłaszało się wcale do żadnej PZP 18 osób: wizyty sporadyczne – (do 45) mniej niż 3 na rok średnio rzadziej niż 1 na 4 miesiące 53 osoby: wizyty regularne – (od 46 do 165) od 3 do 11 na rok średnio 1 wizyta na 1 do 4 miesięcy 5 osób: wizyty częste – (166 do 340) od 11 do 28 na rok średnio 1 wizyta na 1 do 5 tygodni Sytuacja osobista przed I hospitalizacją:  Sytuacja osobista przed I hospitalizacją *oddane do adopcji Praca i/lub alternatywne zajęcia oraz źródła utrzymania przed pierwszą hospitalizacją:  Praca i/lub alternatywne zajęcia oraz źródła utrzymania przed pierwszą hospitalizacją W okresie 15 lat po pierwszej w życiu hospitalizacji :  W okresie 15 lat po pierwszej w życiu hospitalizacji 12 osób (8 mężczyzn i 4 kobiety) uzupełniło wykształcenie, w tym : 4 osoby – zawodowe zasadnicze, 5 - średnie, 3 - wyższe lub pomaturalne 70 osób (82%)pracowało (3 od początku, a 16 z czasem - w pracy chronionej) w tym: 24 osoby - przez 15 lat 19 – przez 8 – 13 lat 27 – przez okres do 7 lat 15 - osób nie pracowało wcale przez całe 15 lat 12 osób zawarło małżeństwo – w tym w 2 przypadkach powtórne 14 osób utraciło małżonka (rozwód -8 , separacja -2, owdowienie -4) 1 osoba – nastąpiło ponowne złączenie separowanego małżeństwa U 13 osób – przyszły na świat dzieci Zdolność do samodzielnego życia i zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych po 15 latach od pierwszej hospitalizacji :  Zdolność do samodzielnego życia i zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych po 15 latach od pierwszej hospitalizacji 57 osób bez trudności radzi sobie samodzielnie 15 (18%) osób funkcjonuje w środowisku przy pomocy innych osób ( rodziny , lub innych osób ) 13 (15%) osób nieporadnych, zakłócone relacje z otoczeniem, dalszy pobyt w środowisku pod znakiem zapytania (8), lub przebywa w instytucji opieki całodobowej , DPS 1 , w szpitalu 4. Zbiorcza ocena korzystania z leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego w okresie 15 lat:  Zbiorcza ocena korzystania z leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego w okresie 15 lat Zbiorcza ocena funkcjonowania po 15 latach w powiązaniu z oceną korzystania z leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego w okresie katamnestycznym :  Zbiorcza ocena funkcjonowania po 15 latach w powiązaniu z oceną korzystania z leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego w okresie katamnestycznym Funkcjonowanie społeczne, po 15 latach choroby, w grupach osób korzystających i nie korzystających z leczenia w PZP i szpitalu :  Funkcjonowanie społeczne, po 15 latach choroby, w grupach osób korzystających i nie korzystających z leczenia w PZP i szpitalu Funkcjonowanie społeczne, po 15 latach choroby, w grupach osób korzystających i nie korzystających z leczenia w PZP i szpitalu :  Funkcjonowanie społeczne, po 15 latach choroby, w grupach osób korzystających i nie korzystających z leczenia w PZP i szpitalu N=21 n= 6 n = 22 n = 36 Slide31:  środowiskowa opieka psychiatryczna na osiedlu Bródno gmina Białołeka, osiedle Bródno część Pragi Północ mieszkańców 135 000 wskaźnik 4,0 łóżka na 10 000 Slide32:  Oddział Całodobowy Oddział Dzienny ŚDS - dzienny ŚDS – mieszkanie chronione Oparcie Społeczne Leczenie Leczenie w środowisku Zespół Leczenia Środowiskowego Poradnia Warsztat Terapii Zajęciowej Readaptacja do pracy Klub Promyk Kontakty społeczne Specjalistyczne usługi opiekuńcze w domu chorego, w mieszkaniu chronionym   Pomoc mieszkaniowa - Rehabilitacja Bródnowskie Stowarzyszenie POMOST Leczenie  Wojewódzki Szpital Bródnowski Centrum Pomocy Społecznej Warszawa Targówek                         . Leczenie i oparcie społeczne dla chorych psychicznie w Warszawie na Bródnie       Slide33:  W roku 1997 i 1998 otwarto na osiedlu Bródno: Warsztat Terapii Zajęciowej - 25 miejsc Środowiskowy Dom Samopomocy - 25 miejsc Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze dla około 40 osób w grupie 73 osób (Kobiet – 39, Mężczyzn - 34), porównano w okresach 2 letnich przed i po przyjęciu do WTZ, ŚDS, lub/ i SUO; rozmiary świadczeń i kosztów Charakterystyka 73 obserwowanych osób :  Charakterystyka 73 obserwowanych osób Czas trwania choroby średnio: 17,8 lat , Liczba hospitalizacji średnio: 8 Rozpoznania: psychozy - schizofreniczne i urojeniowe 64 afektywne 7 na tle organicznym 2 Niepełnosprawność Lekka 1 Umiarkowana 58 Znaczna 11 Bez orzeczenia 3 63% osób miało wykształcenie podstawowe i zawodowe Liczby osób przyjętych do poszczególnych placówek i ich wiek:  Liczby osób przyjętych do poszczególnych placówek i ich wiek Łączna długość wszystkich hospitalizacji (osobodni) całodobowych i dziennych w całej grupie, w badanych okresach 2 letnich (lata A. 1995/6-97/8) (lata B. 1997/8 – 1999/00):  Łączna długość wszystkich hospitalizacji (osobodni) całodobowych i dziennych w całej grupie, w badanych okresach 2 letnich (lata A. 1995/6-97/8) (lata B. 1997/8 – 1999/00) Liczby wizyt poradnianych łącznie w całej grupie, w okresach 2 letnich - przed i po przyjęciu do placówek (lata A. 1995/6 - 97/8) (lata B. 1997/8 – 1999/00):  Liczby wizyt poradnianych łącznie w całej grupie, w okresach 2 letnich - przed i po przyjęciu do placówek (lata A. 1995/6 - 97/8) (lata B. 1997/8 – 1999/00) Koszta służby zdrowia i pomocy społecznej w porównywanych okresach 2 letnich:  Koszta służby zdrowia i pomocy społecznej w porównywanych okresach 2 letnich % wzrost rozmiaru wszystkich świadczeń w porównaniu do ich kosztów w okresie 2 lat po otwarciu nowych placówek:  % wzrost rozmiaru wszystkich świadczeń w porównaniu do ich kosztów w okresie 2 lat po otwarciu nowych placówek Procentowy udział kosztów różnych form leczenia i opieki w porównywanych okresach:  Procentowy udział kosztów różnych form leczenia i opieki w porównywanych okresach Badanie systemu oparcia u 92 osób w placówkach środowiskowych WTZ, SDS, SUO w gminie Targówek ( Bronowski P. 2001r. ) :  Badanie systemu oparcia u 92 osób w placówkach środowiskowych WTZ, SDS, SUO w gminie Targówek ( Bronowski P. 2001r. ) Systemy oparcia badanych nie były liczne średnio 9 osób Najliczniejszą grupą udzielająca wsparcia byli terapeuci z nowo otwartych placówek (WTZ, ŚDS, SUO) 2, 66 osób System zabezpieczał w największym stopniu formalne aspekty wsparcia („protekcja”, „opieka”), w mniejszym emocjonalne(„powiernictwo, bezwarunkowe oparcie” Średnia liczba osób w systemie oparcia: a-terapeuci, b-rodzina, c-osoby wspólnie zamieszkałe, d-inni krewni, e- znajomi, f-sąsiedzi, g - inne osoby, h-koledzy z pracy Analiza indywidualna :  Analiza indywidualna 15 osób: nie było hospitalizowanych w obu okresach (poprawa jakości życia?) 49 osób: po przyjęciu do placówek liczba hospitalizacji mniejsza 9 osób: po przyjęciu do placówek liczba hospitalizacji większa (poprawa dostępu do świadczeń lecznictwa? nadmierna stymulacja skutkuje dekompensacją?) Slide43:  Przypadek XN AUTOANAMNEZA student II roku politechniki, kawaler, jedynak, wywiad genetyczny, okołoporodowy nie obciążający. Aktualnie rodzice w trakcie rozwodu, mieszkają osobno, obydwoje zaangażowani w sprawy syna, pozostają we wzajemnych poprawnych kontaktach.. Pacjent jako dziecko „wrażliwy”, płaczliwy, mało sprawny ruchowo, mało towarzyski, bardzo zdolny, dobrze się uczył , matka starała się go „uaktywnić” poprzez zajęcia sportowe, a zwłaszcza turystykę i chodzenie po górach. I HOSPITALIZACJA 1979 Hospitalizacja grudzień 1979 rok –ostry zespół katatoniczno paranoidalny w 7 dniu po appendectomii powikłanej zapaleniem otrzewnej, po 3 dniach przekazany do leczenia chirurgicznego z powodu niedrożności jelit, ropnia śródotrzewnowego i stanu septyczno – toksycznego. Po 28 dniach i wyrównaniu stanu somatycznego - przez kolejne 3 miesiące hospitalizowany psychiatrycznie , z powodu objawów katatoniczno paranoidalnych leczony taxilanem i haloperisolem ROZPOZNANO – psychoza somatogenna schizofrenopodobna, wypisany w pełnej remisji Slide44:  I REMISJA - 12 LAT (1980 – 1992) Ponad 2,5 roku (marzec 1980 do listopada 1982) nie zgłaszał się do PZP, leczył się internistycznie ( uszkodzenie wątroby) Następne 3 lata (1983-85) zgłaszał się sporadycznie, do psychiatry lub psychologa z powodu trudności w relacjach interpersonalnych, stanów podenerwowania, napięcia , trudności z zasypianiem. Otrzymywał pomoc psychologiczną , niekiedy anksjolityki. W badaniu psychologicznym podwyższony wynik overinclusion, i „triada psychotyczna” Został zwolniony z wojska Ukończył studia, podjął pracę, ożenił się. Kolejne 6, 5 lat ( 1986 – 1992) nie kontaktował się z PZP, dobrze sobie radził w pracy , urodził się syn . Slide45:  Od czerwca 1992 do marca 1995 - po zmianie pracy na bardzo obciążająca (przedstawicielstwo prywatnej, zagranicznej firmy handlowej) - 3 nawroty psychotyczne o obrazie ostrych zespołów paranoiodalnych, Mimo sugestii nie chce zmienić pracy na mniej stresujacą, odstawia leki, nie godzi się na neuroleptyk depot I – 1992 - 3 miesiące leczony pernazyną w domu , L4, II - 1993 - 1 miesiąc hospitalizacja psychiatryczna (pernazyna + haloperidol III – 1994/1995 – 5 miesięcy hospitalizacja ortopedyczna po skoku z okna (pernazyna). przechodzi na rentę z powodu stanu po złamaniu kręgosłupa i stawów skokowych. 1995 - W małżeństwie sytuacja kryzysowa, problem rozpoznania (Schizofrenia) , pojawiają się objawy negatywne, pacjent mniej angażuje się w życie rodzinne, prace domowe. Ukrywa fakt choroby psychicznej . Zatrudnia się w spokojniejszej pracy – administracyjno – biurowej wyraża zgodę na leczenie fluanxolem depot. 3 NAWROTY W OKRESIE 3 LAT (1992 – 1995) Slide46:  Kolejne 12 lat (1995 – 2007) remisja . Systematycznie przyjmuje fluanxol, pracuje . Zaznaczają się objawy negatywne, apatia, senność, mało inicjatywy. Umierają obydwoje rodzice. Żona nie jest zaangażowania w terapię, ani rehabilitacje pacjenta, czuje się zawiedziona faktem jego choroby. Następuje rozluźnienie więzi małżeńskiej. Po osiągnięciu pełnoletności syna żona przeprowadza rozwód.. W tym okresie pacjent w pracy ze stanowiska kierowniczego przechodzi na pomocnicze, potem ½ etatu, Zamieszkuje w mieszkaniu rodziców , jeden pokój wynajmuje kuzynowi , utrzymuje kontakty z żoną synem , teściami. W roku 2006 pojawia się problem radzenia sobie z codziennymi czynnościami życiowymi, higiena osobistą, praniem sprzątaniem, sporządzaniem posiłków. Z tego powodu dołączono rispolept, fluanxol – rzadziej , co 3 tygodnie. Pacjent stał się aktywniejszy , radzi sobie lepiej z organizacją codziennych czynności angażuje się w działalność w jednej z partii politycznych, gra na giełdzie, jest bardziej wydajny w pracy - zwiększono mu zatrudnienie do całego etatu.. II REMISJA - 12 LAT (1995 – 2007) Slide47:  Z powodu wyjazdu służbowego nie zgłasza się w porę na iniekcje depot, przez 5 dni nie bierze również rispoleptu. W ciągu 3 dni ostro występują objawy paranoidalne. Pacjent wcześnie wraca z wyjazdu, pod wpływem sugestii bliskich mu życzliwych osób zgłasza się do szpitala , gdzie jest natychmiast przyjęty. Stwierdzono ostry zespół paranoidalny . Niepokój i obawy bliskich pacjenta dotyczą jego pracy. Czy zachowanie i wypowiedzi poprzedzające hospitalizację nie zdyskredytowały go?, czy nie straci pracy ? ROK 2007 NAWRÓT Slide48:  Do 1994 roku wizyt w PZP: 11 + 15 = 26 2 hospitalizacje psychiatryczne 4 miesiące i 26 dni (148 dni)

Related presentations


Other presentations created by Samantha

Role of Technology
03. 01. 2008
0 views

Role of Technology

Anglo Saxon Poetry
02. 10. 2007
0 views

Anglo Saxon Poetry

wastewater
09. 11. 2007
0 views

wastewater

coins presentation
06. 12. 2007
0 views

coins presentation

Umbrella2007 Exploiting VLEs
10. 12. 2007
0 views

Umbrella2007 Exploiting VLEs

Duebel Turkey Covered Bonds 06
23. 11. 2007
0 views

Duebel Turkey Covered Bonds 06

class9b
23. 12. 2007
0 views

class9b

PWG Scale Up report deck
04. 01. 2008
0 views

PWG Scale Up report deck

dom casmurro
07. 01. 2008
0 views

dom casmurro

asthma
16. 11. 2007
0 views

asthma

Bank of America 09 17
04. 01. 2008
0 views

Bank of America 09 17

5 Organisational Appraisal
19. 02. 2008
0 views

5 Organisational Appraisal

Koch2003 06b
15. 11. 2007
0 views

Koch2003 06b

kotler02
24. 02. 2008
0 views

kotler02

JP Geant2004
04. 01. 2008
0 views

JP Geant2004

HealthAdvisoryforSch ools
11. 03. 2008
0 views

HealthAdvisoryforSch ools

CLOE VC Vancouver
12. 03. 2008
0 views

CLOE VC Vancouver

germany othereurope russell06
14. 03. 2008
0 views

germany othereurope russell06

carruthers training 2006b
18. 03. 2008
0 views

carruthers training 2006b

2010TourismOrganisin gPlan
21. 03. 2008
0 views

2010TourismOrganisin gPlan

faculty dor workshop
03. 10. 2007
0 views

faculty dor workshop

ees350 atmos consitutents
07. 04. 2008
0 views

ees350 atmos consitutents

nov14 tax rajeeva
30. 03. 2008
0 views

nov14 tax rajeeva

HO2e Macro ch09 2008
13. 04. 2008
0 views

HO2e Macro ch09 2008

cse331 week1
01. 10. 2007
0 views

cse331 week1

prepersianwar
07. 12. 2007
0 views

prepersianwar

18OctPlenary NEPAD PRESENTATION
07. 01. 2008
0 views

18OctPlenary NEPAD PRESENTATION

Vamos a Comer
15. 11. 2007
0 views

Vamos a Comer

Lahav Aarhus nu sep07
29. 12. 2007
0 views

Lahav Aarhus nu sep07

Chapter04 PartIII
19. 11. 2007
0 views

Chapter04 PartIII

portalpostmortems
03. 01. 2008
0 views

portalpostmortems

APMA
07. 11. 2007
0 views

APMA

CIDS II
29. 12. 2007
0 views

CIDS II

efmc2002 becht takeovers
16. 11. 2007
0 views

efmc2002 becht takeovers

Santos D
20. 11. 2007
0 views

Santos D

esri finished
07. 11. 2007
0 views

esri finished