Magnnificat

Information about Magnnificat

Published on December 9, 2009

Author: khongnhuan

Source: authorstream.com

Content

Slide 1: Magnificat BÀI CA C?A M? SÁNG TÁC BÀI CA DO CHÍNH M? TRÌNH BÀY M? D?Y TA C?U NGUY?N Kính m?ng L? M? H?N XÁC LÊN TR?I 2008 CLICK chu?t hay ENTER d? xem ti?p Nh?c n?n : MAGNIFICAT BÀI CA CHA THÍCH NGHE NH?T Vì ph?n ?nh tâm h?n khiêm h? c?a M? Vì gói tr?n tâm tu, tình c?m, cu?c s?ng M? Vì du?c d?t b?ng chính L?I THIÊN CHÚA Vì chính là l?i c?u nguy?n c?a hàng th? t?o bé m?n. Slide 2: Linh h?n tôi ng?i khen Thiên Chúa Và lòng tri tôi vui m?ng trong Thiên Chúa Ð?ng c?u d? tôi L?I C?U NGUY?N TRU?C TIÊN PH?I LÀ L?I NG?I KHEN THIÊN CHÚA MAGNIFICAT anima mea Dominum Et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo Khi c?u nguy?n hãy t?p thói quen t?t ng?i ca chúc t?ng Thiên Chúathay vì ch? luôn xin on n? on kia. Slide 3: Ph?n n? tì hèn m?n Ngu?i doái thuong nhìn tôi T? nay h?t m?i d?i s? khen tôi di?m phúc Ð?I S?NG C?U NGUY?N C?N C?M NGHI?M M?I ON HU? CHÚA BAN M?I QUY?N NANG C?A CHÚA Quia respexit humilitatem ancillae suae Ecce enimex hoc beatam me dicent omnes generationes Càng c?m nghi?m các on hu? và quy?n nang c?a t?ng ngôi v? Thiên Chúa ban nhung không cho ta, ta s? càng có cu?c s?ng thâm sâu v?i t?ng ngôi v?. Slide 4: L?I C?U NGUY?N PH?I LÀ L?I C?M T? CHÚC T?NG CHÚA Ð?ng Toàn Nang dã làm cho tôi bi?t bao di?u cao c? Danh Ngu?i th?t chí thánh chí tôn Quia fecit mihi magna qui potens est Et sanctum nomen ejus Cùng v?i s? c?m nghi?m vô vàn on hu?,hãy t? lòng bi?t on và nói l?i c?m t? Thiên Chúa. Slide 5: CU?C S?NG C?U NGUY?N C?N TÂM TÌNH TÍN THÁC VÀ KÍNH UÝ * C?A TH? T?O Ð? ÐÓN NH?N LÒNG THUONG XÓT CHÚA * KÍNH S? là m?t trong 7 on c?a Chúa Thánh Th?n Ð?i n? t?i d?i kia Chúa h?ng thuong xót nh?ng ai kính s? Ngu?i Et misericordia ejus A progenie in progenies timentibus eum Yêu m?n và kính tr?ng c?n ph?i song hànhkhi dã xác d?nh tuong quan gi?a T?o Hoá và t?o v?t. Hãy chiêm ngu?ng Ð?c M? t?i M? Dudã quì xu?ng giang tay d? c?u kh?n Con c?a M? Slide 6: L?I C?U NGUY?N PH?I ÐI ÐÔI V?I T?M LÒNG KHIÊM H? Chúa gio tay bi?u duong s?c m?nh D?p tan phu?ng lòng trí kiêu cang Chúa h? b? nh?ng ai quy?n th? Ngu?i nâng cao m?i k? khiêm nhu?ng Fecit potentiam in brachio suo Dispersit superbos mente cordis sui Deposuit potentes de sede, Et exaltavit humiles N?u không thì là ra l?nh ch? không ph?i c?u xin ! S? khiêm h? bi?u hi?n trong cu?c s?ng ngu?i c?u nguy?n, và trong s? bênh v?c giúp d? ngu?i y?u th?, nghèo hèn, ch? không ch? trong l?i nói. Slide 7: L?I C?U NGUY?N C?N KHAO KHÁT CÁC GIÁ TR? NU?C TR?I K? dói nghèo Chúa ban c?a d?y du Ngu?i giàu có l?i du?i v? tay tr?ng Esurientes emplevit bonis Et divites dimisit inanes “Hãy tìm ki?m Nu?c Tr?i,còn m?i s? khác s? ban thêm cho các con” Slide 8: L?Y M? MARIA CÁM ON M? ÐÃ D?Y CON CÁCH C?U NGUY?N C?A M? KHÔNG CH? QUA L?I KINH MAGNIFICAT MÀ NH?T LÀ QUA CÁCH S?NG L?I KINH ?Y C?A M?. T? NAY CON XIN TH?C HI?N CÁCH C?U NGUY?N M? D?Y, NH?T LÀ S?NG CHÍNH L?I C?U NGUY?N ?Y. AVE MARIA * AVE MARIA Slide 9: Slideshow : Giuse Maria Ð?nh GMD031-08 Các slideshow có th? t?i xu?ng t?i : http://www.scribd.com/people/documents/1063193-giusemariadinh M? CÁM ON CON YÊU M?i khi c?u nguy?n, con d?ng quên : NG?I KHEN CHÚA C?M NGHI?M H?NG ÂN CHÚA VÀ C?M T? NGÀI DÂNG NGÀI NI?M KHAO KHÁT CÁC ON HU? THIÊNG LIÊNG TÍN THÁC CU?C S?NG NOI NGÀI V?I LÒNG KHIÊM H? LUÔN S?NG YÊU THUONG, BÊNH V?C, GIÚP Ð? K? Y?U HÈN NGHÈO KH? M? CHÚC LÀNH T? M?U CHO CON

Related presentations


Other presentations created by khongnhuan