Man & So_01

Information about Man & So_01

Published on July 31, 2014

Author: philosophia114967

Source: authorstream.com

Content

มนุษย์กับสังคม (Man and Society): มนุษย์กับสังคม (Man and Society) เนื้อหา 1. ความหมายของสังคม 2. สังคมมนุษย์ 2.1 ความหมาย 2.2 โครงสร้าง 2.3 หน้าที่ 3. วิวัฒนาการของสังคม บทที่ 1 วิวัฒนาการของสังคมมนุษย์ 1. ความหมายของสังคม: 1. ความหมายของสังคม สังคม : เป็นกลุ่มคนที่มักรวมอยู่อย่างถาวร มักมีความสนใจร่วมกันหรือคล้ายกันภายในพื้นที่เดียวกัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและมีความรู้สึกเป็นกลุ่มเดียวกัน (บรรพต วีระศักดิ์ 2520) PowerPoint Presentation: สังคม คือ กลุ่มของมนุษย์กลุ่มหนึ่งซึ่งมีส่วนร่วมในระบบการกระทำที่สามารถเลี้ยงตนเองได้ (A self sufficient system of action) ซึ่งสามารถดำรงอยู่ได้นานกว่าอายุของมนุษย์คนหนึ่ง ที่อย่างน้อยจะต้องแสวงหาสมาชิกใหม่ด้วยวิธีการผสมพันธุ์ ตามธรรมชาติ ( Cohen ) ลักษณะความสำคัญของสังคม: ลักษณะความสำคัญของสังคม 1. องค์การที่มีเขตแดน ทางภูมิศาสตร์ 2. สัตว์สปีชีส์เดียวกัน 3. มีการตอบโต้ระหว่างสมาชิก 4. มีการพึ่งพาอาศัยกัน 5. องค์กรอิสระ สาระสำคัญของสังคม: สาระสำคัญของสังคม 4. มีสมาชิกใหม่ ( MakerShip ) 2. มีระบบความคิด ความเชื่อ ค่านิยม และบรรทัดฐาน ( Idea,Belief,Value anf Norm ) 3. มีการแบ่งหน้าที่และมีความร่วมมือ Function and Coorperation ) 1. การอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม ( Group Living ) ลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต ในการอยู่รวมกันเป็นสังคม: ลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต ในการอยู่รวมกันเป็นสังคม 1. ลักษณะสากลของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย 2. ลักษณะกึ่งพิเศษของมนุษย์ การเรียนรู้ สัญชาตญาณ 3. ลักษณะพิเศษ วัฒนธรรม การเรียนรู้ (Learning) และสัญชาตญาณ (Instinct) : การเรียนรู้ ( Learning ) และสัญชาตญาณ ( Instinct ) สัญชาตญาณ : แบบแผนการโต้ตอบที่กำหนดไว้โดยลักษณะทางชีววิทยาทำให้มนุษย์สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว การเรียนรู้ : การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและมีลักษณะเป็นการปรับตัวเพื่อให้อยู่รอด PowerPoint Presentation: สังคมสัตว์ เป็นระบบชีวะสังคม ( Bio-social system ) แต่สังคมมนุษย์ เป็นระบบสังคมวัฒนธรรม ( Socio-cultural system ) ชีวิตสังคมของมนุษย์เป็นเรื่องของวัฒนธรรมทั้งสิ้น สังคมที่เรียกว่า สังคมล้าหลัง ว่า primitive society เพราะสังคมนี้มีแต่ภาษาพูดแต่ไม่มีภาษาเขียน วัฒนธรรม เป็นวิธีที่มนุษย์ใช้ตอบสนอง ความต้องการจำเป็น ของชีวิต 3 ประการได้แก่ 1.ความต้องการปัจจัยสี่ 2.ความต้องการทางจิตใจ ความต้องการทางสังคม 2. สังคมมนุษย์: 2. สังคมมนุษย์ Aristotle : มนุษย์เป็นสัตว์สังคม (Social Animal) PowerPoint Presentation: ความหมาย : คนจำนวนหนึ่งที่เป็นอิสระจากกลุ่มอื่น ( relatively independent ) และสามารถดำรงอยู่สืบเนื่องยาวนานได้ด้วยตนเอง ( self - perpetuating ) โดยที่มีเขตถิ่นฐานของตน มีสมาชิกประกอบด้วยทุกเพศ ทุกวัย และมีแบบแผนการดำรงชีวิตของตนเองไม่มากก็น้อย ( Dictionary of Modem Society ) PowerPoint Presentation: โครงสร้าง( Structure ) 1. ประชากร( Population ) คน และความหนาแน่น 2. ภาษา( Language ) ระบบสัญลักษณ์ 3. เทคโนโลยี่ ( Technology ) ความรู้ วิธีการ เครื่องมือ 4. โครงสร้างสังคม( Social structure ) รูปแบบหรือโครงข่ายพฤติกรรม 5. กลุ่ม( Group ) ขนาดและความสัมพันธ์ PowerPoint Presentation: หน้าที่ ธำรงและพัฒนาลักษะชีวภาพของสังคมและปัจเจกบุคคลให้คงอยู่และเจริญรุ่งเรือง จัดระเบียบและรักษาความเรียบร้อยในสังคม ตลอดจนบำรุงขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจของสมาชิกในสังคม ทฤษฎีสัญญาสังคม (Social Contract Theories of Society): ทฤษฎีสัญญาสังคม ( Social Contract Theories of Society ) แนวคิดหลัก : เน้นสภาพธรรมชาติ ( State of Nature ) Thomas Hobbes โทมัส ฮอบส์ John Lock จอห์น ล้อค นักคิด Jean Jaques Rousseau จัง,จาค รุสโซ แนวคิดสำคัญของนักคิดต่าง ๆ : แนวคิดสำคัญของนักคิดต่าง ๆ Hobbes ความต้องการมากกว่าเหตุผล ธรรมชาติโหดร้าย / ไม่มีเหตุผล ใช้กำลังตัดสินปัญหา PowerPoint Presentation: ใช้การทำสัญญาอยู่ร่วมกัน Law of nature + Natural Locke ธรรมชาติมีสันติภาพ PowerPoint Presentation: Jean Jaques Rousseau ธรรมชาติมีความสุขสูงสุด ปัจจัย,จำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น,อารยธรรม ใช้การทำสัญญาเพื่อให้เกิดความยุติธรรม ระบบสังคมวัฒนธรรม (Socio-Cultural System): ระบบสังคมวัฒนธรรม ( Socio-Cultural System) แนวคิดของ : Edward B.Tylor วัฒนธรรม คือ ผลรวมของระบบความรู้ ความเชื่อ ศิลปะ จริยธรรม กฎหมาย ประเพณี ตลอดจนความสามารถและอุปนิสัยต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการเป็นสมาชิกของสังคม PowerPoint Presentation: แนวคิดหลัก : ความต้องการส่วนใหญ่ในระดับที่ต่ำกว่าจะต้องได้รับการตอบสนองก่อนที่ความต้องการในระดับที่สูงขึ้นไปจะเกิดขึ้น แนวคิดของ : Maslow-Maslow’s hierarchy of Needs (ทฤษฎีลำดับความต้องการ 5 ขั้น) แนวคิดของ Maslow: แนวคิดของ Maslow 1. ความต้องการทางสรีระ ( Physiological Need ) 2. ความต้องการความปลอดภัยและมั่นคง ( Safety and Security Need ) 3. ความต้องการทางสังคม ( Belongingness or Social Need ) แนวคิดของ Maslow (ต่อ): 4. ความต้องการเกียรติยศ ( Esteem Need ) 5. ความต้องการเข้าถึงตนเองอย่างถ่องแท้ ( Self Actualization Need ) แนวคิดของ Maslow (ต่อ) เรื่องการเรียน : เรื่องการเรียน 1. เด็กทุกคนอยากเข้าโรงเรียน เพื่อให้ได้ความรู้ 2. ต้องการความมั่นใจว่า จะได้เรียนจบครบหลักสูตร 3. ระหว่างเรียนเกิดสังคมการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน กับครู 4. เกิดการแข่งขัน และแย่งชิง กันทุกวิถีทางที่จะเข้าเรียนต่อในโรงเรียนดี ๆ 5. แต่พอจบออกมา ทุกคนก็ต้องยอมรับว่า เส้นสายไม่ดี ต่อให้เรียนดีแค่ไหน ก็เสมอกัน อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขา ทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี 2554: อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขา ทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี 2554 3. วิวัฒนาการของสังคมมนุษย์ Ferdinand Toenn : 3. วิวัฒนาการของสังคมมนุษย์ Ferdinand Toenn Gemeinschaft เป็นสังคมที่ สมาชิกมีความเป็นอยู่อย่างง่าย ๆทำการเกษตรล่าสัตว์ จับปลา มักอยู่รวมกันเป็นหมู่บ้านสมาชิกรู้จักกันอย่างทั่วถึงและมีความสัมพันธ์กันแบบพี่น้องสมาชิกในสังคมจะมีฐานะความเป็นอยู่ที่คล้ายคลึงกัน ยึดถือจารีตประเพณีเป็นแนวทางในการติดต่อสัมพันธ์ และประกอบกิจกรรมต่างๆ กล่าวได้ว่าเป็นลักษณะของสังคมชนบทหรือสังคมประเพณี ควาย หญ้า ธรรมชาติ : * Gesellschaft เป็นสังคม แบบชาวเมืองคือสมาชิกมีการประกอบอาชีพที่แตกต่างกันตามความสามารถหรือตามความถนัดของแต่ละคน มีการแบ่งงานกันทำสมาชิกในสังคมจะติดต่อสัมพันธ์กันแบบผิวเผินตามตำแหน่งหน้าที่การงาน โดยมีผลประโยชน์เป็นแรงจูงใจมีการสร้างกฎเกณฑ์ข้อบังคับข้อตกลงหรือกฎหมายขึ้นมาควบคุมพฤติกรรมของสมาชิก อย่างเป็นทางการ มุมหนึ่งในกรุงเทพฯ PowerPoint Presentation: 2. Pastoral society Ian Roberton : ลักษณะการดำรงชีวิต 3 . Horticultural society 4. Agrarian society 5. Industrial society 1. Hunting and gathering society ลักษณะการดำรงชีวิตของสังคมมนุษย์: ลักษณะการดำรงชีวิตของสังคมมนุษย์ 1. สังคมล่าสัตว์และเก็บหาอาหาร ขนาดเล็ก ชาย (ล่าสัตว์) หญิง (เลี้ยงดูเด็ก / ปรุงอาหาร) มีความสัมพันธ์แบบปฐมภูมิ PowerPoint Presentation: 2. สังคมเลี้ยงสัตว์เพื่อยังชีพ ชำนาญการรบ , เร่ร่อน การตัดแล้วเผา Slash and Burn เรียกว่า Shifting cultivation 3. สังคมพืชสวน PowerPoint Presentation: 4. สังคมกสิกรรม Intensive agriculture ไถ การใช้พลังงานจากสัตว์เลี้ยง PowerPoint Presentation: 5. สังคมอุตสาหกรรม Industrial Revolution ใน C.18 เครื่องจักร การใช้พลังงานชนิดใหม่ (น้ำ,ลม) วิวัฒนาการของสังคม 3 ระดับ: วิวัฒนาการของสังคม 3 ระดับ Primitive Society 2. Peasant Society 3. Modern Society สังคมดั้งเดิม (Primitive Society): สังคมดั้งเดิม ( Primitive Society ) Raw nature / Tribe of ethnic group Face to face relationship Hunting and gathering Super natural power PowerPoint Presentation: สังคมไร่นา สังคมชาวนา The First Agriculture Revolution Industrial Revolution The second Agricultural Revolution สังคมสมัยใหม่ การปฏิวัติเกษตรกรรม: การปฏิวัติเกษตรกรรม ครั้งที่ 1 : คนได้เริ่มเปลี่ยนวิธีทำมาหากินจากการล่าสัตว์และหาของป่ามาเป็นการเอาพืชมาปลูกและเอาสัตว์มาเลี้ยง ครั้งที่ 2 : มีการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับการเกษตรมากขึ้น จนทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย รวมทั้งคุณภาพก็ดีกว่าเดิมด้วย PowerPoint Presentation: การปฏิวัติอุตสาหกรรม แบ่งออกเป็น 3 ช่วง 1. เริ่มประมาณกลาง ค.ศ.ที่ 18 2. ปลายศตวรรษที่ 19 3. อยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ลักษณะของสังคมอุตสาหกรรม: ลักษณะของสังคมอุตสาหกรรม 1. การวางมาตรฐาน ( Standardization ) 3. การสร้างความพร้อมเพรียง (Synchronization) 2. ความชำนาญเฉพาะด้าน ( Specialization ) PowerPoint Presentation: ลักษณะของสังคมอุตสาหกรรม (ต่อ) 5. การสร้างคุณค่าสูง ( Maximization) 6. การรวมเข้าที่ศูนย์กลาง ( Centralization) 4. การรวมหน่วย ( Concentration ) 6. สังคมหลังยุคอุตสาหกรรม (Postindustrial Society): 6. สังคมหลังยุคอุตสาหกรรม (Postindustrial Society) เริ่มต้นในการทศวรรษ 1970 Bell (1973) Postindustrial Societies มีพื้นฐานมาจากการสร้างสรรค์ ( creation ) และการถ่ายทอด ( transmittal ) ทักษะ/ความรู้เฉพาะ เป็นทั้งงานที่ใช้ทักษะและเป็นงานบริการในขณะเดียวกัน 7. สังคมการเปลี่ยนผ่าน (Transitional Society): 7. สังคมการเปลี่ยนผ่าน (Transitional Society) มีส่วนประกอบของสังคมทั้งสองแบบ เช่น อยู่ระหว่างสังคมกสิกรรมและสังคมอุตสาหกรรม จีน ประเทศกสิกรรมขนาดใหญ่ และประเทศที่ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรม อินเดีย/อเมริกาใต้-อัฟริกา และเอเซีย PowerPoint Presentation: คำถาม :1. จงอธิบายถึง สาเหตุ ที่ทำให้มนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็น สังคม 2. เราจะเรียก สังคมปัจจุบัน ว่าอย่างไร เพราะเหตุผลใด จบบทที่ 1

Related presentations