NEO YOUNG CREATIVE AWARD 2007

Information about NEO YOUNG CREATIVE AWARD 2007

Published on February 4, 2008

Author: Simeone

Source: authorstream.com

Content

NEO YOUNG CREATIVE AWARD 2007 โครงการประกวด สุดยอดนักสร้างสรรค์ การวางแผนงานประจำปี พ.ศ. 2550 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ:  NEO YOUNG CREATIVE AWARD 2007 โครงการประกวด สุดยอดนักสร้างสรรค์ การวางแผนงานประจำปี พ.ศ. 2550 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ หัวข้อการประกวด 15th Wedding Fair Grand Anniversary 2008 ข้อมูลโครงการประกวด NEO YOUNG CREATIVE AWARD 2007:  ข้อมูลโครงการประกวด NEO YOUNG CREATIVE AWARD 2007 หลักการและเหตุผล บริษัท เอ็น.ซี.ซี เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด หรือ นีโอ ผู้บริหารงานแสดงสินค้าและนิทรรศการระดับนานาชาติ ในเครือบริษัท เอ็น.ซี.ซี แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้จัดทำกิจกรรมในส่วนของ Corporate Social Responsibility (CSR) ซึ่งทาง NEO มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาและตอบแทนสังคมในรูปแบบของการให้ความรู้ และสนับสนุนทางด้านการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษา ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ ข้อมูลโครงการประกวด NEO YOUNG CREATIVE AWARD 2007:  ข้อมูลโครงการประกวด NEO YOUNG CREATIVE AWARD 2007 โครงการประกวด นีโอ สุดยอดนักสร้างสรรค์ ประจำปี 2550 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้แสดงความรู้ ความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 2. เพื่อกระตุ้นให้นิสิต นักศึกษารุ่นใหม่ ตื่นตัวและมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์แนวคิดสำหรับธุรกิจงานแสดงสินค้าและกิจกรรมพิเศษ ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 3. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในธุรกิจ MICE ของประเทศไทย ให้แก่นิสิต นักศึกษา เพิ่มมากขึ้น ข้อมูลโครงการประกวด NEO YOUNG CREATIVE AWARD 2007:  ข้อมูลโครงการประกวด NEO YOUNG CREATIVE AWARD 2007 กลุ่มเป้าหมาย นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า โจทย์การแข่งขัน แผนสร้างสรรค์งานแสดงสินค้า Wedding Fair เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี Wedding Fair ประจำปี 2551 ในหัวข้อ 15th Wedding Fair Grand Anniversary 2008 เป้าหมาย โดยผลงานผู้ชนะเลิศ จะได้รับการพิจารณานำมาจัดจริง ในปี พ.ศ. 2551 15th Wedding Fair Grand Anniversary 2008:  15th Wedding Fair Grand Anniversary 2008 วัตถุประสงค์ของแผนงานสร้างสรรค์ 1. เพื่อสร้างการรับรู้และความแตกต่างจากการจัดงานของผู้ประกอบการรายอื่นในลักษณะเดียวกัน 2. เพื่อตอกย้ำความสำเร็จของการจัดงาน เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 15 ของการจัดงาน Wedding Fair 3. เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจและเข้าร่วมงานดังกล่าว ทั้งในฐานะผู้แสดงสินค้า (Exhibitor) และผู้เยี่ยมชม (Visitor) กลุ่มเป้าหมายของการจัดงาน กลุ่มผู้ประกอบการ หรือ ผู้แสดงสินค้า (Exhibitor) และประชาชนทั่วไป 15th Wedding Fair Grand Anniversary 2008:  15th Wedding Fair Grand Anniversary 2008 คุณสมบัติผู้สมัคร จะต้องเป็นนิสิต นักศึกษา กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า อายุไม่เกิน 25 ปี และจำนวนสมาชิก 2-4 คน ขั้นตอนการส่งผลงาน 1. ผู้สมัคร สามารถรับใบสมัครได้จากฝ่ายประชาสัมพันธ์ของคณะ ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nccexhibition.com 2. ผู้สนใจสมัครกรอกใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้ 2.1 สำเนาบัตรนักศึกษา และบัตรประชาชน 2.2 รูปถ่ายขนาดโปสการ์ดของผู้ส่งผลงาน 1 ใบต่อคน 15th Wedding Fair Grand Anniversary 2008:  15th Wedding Fair Grand Anniversary 2008 3. ส่งผลงาน แผนสร้างสรรค์งานแสดงสินค้า ประกอบด้วย 3.1 แนวคิดหลักการจัดงาน (Theme) ซึ่งสามารถสะท้อนจุดเด่นของงานที่ทำให้แตกต่างจากการจัดงานในกลุ่มเดียวกัน พร้อมรายละเอียดและภาพตัวอย่าง หรือ Key Visual 3.2 กิจกรรมเด่นภายในงานที่สามารถสร้างกระแสข่าว หรือเหตุการณ์ Talk of the Town พร้อมรายละเอียดและภาพตัวอย่าง กิจกรรมตั้งชื่อหัวข้อ การประกวดออกแบบชุดวิวาห์ กิจกรรม Talk of the Town 15th Wedding Fair Grand Anniversary 2008:  15th Wedding Fair Grand Anniversary 2008 4. ผู้สมัครสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ส่งใบสมัครและผลงานมาได้ที่ NEO YOUNG CREATIVE AWARD 2007 บริษัท มาร์เก็ต-คอมส์ จำกัด 47/459 หมู่ 6 ซอยชินเขต 2/10 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 02 954 8881-2 โทรสาร 02 954 7374 อีเมล์ [email protected] 15th Wedding Fair Grand Anniversary 2008:  15th Wedding Fair Grand Anniversary 2008 5. ปิดรับสมัครและผลงาน วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550 6. ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารอบ 5 ทีมสุดท้ายได้ที่ www.nccexhibition.com ระหว่างวันที่ 6-10 กันยายน พ.ศ. 2550 และนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการผู้ตัดสิน วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2550 7. ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2550 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 15th Wedding Fair Grand Anniversary 2008:  15th Wedding Fair Grand Anniversary 2008 คณะกรรมการตัดสิน 1. คุณพัชร์พงศ์ อภิชาตะพงศ์ อดีตรองผู้ว่าการฝ่ายตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หรือผู้แทน 2. คุณพิชชา ประกายเลิศลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.วาย แมริเอจ จำกัด หรือผู้แทน 3. คุณลัดดา มงคลชัยวิวัฒน์ กรรมการบริหารและผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด หรือผู้แทน 4. คุณกฤษณพงศ์ เกียรติศักดิ์ บรรณาธิการหนังสือ Wallpaper Thailand หรือผู้แทน 15th Wedding Fair Grand Anniversary 2008:  15th Wedding Fair Grand Anniversary 2008 หลักเกณฑ์การตัดสิน 1. ความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ ผลงานมีความแปลก (Attention) ผลงานมีความสดใหม่ (Original) ผลงานที่นำเสนอมีความยิ่งใหญ่และสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Grand and Relevant) ผลงานเป็นที่กล่าวถึงในเชิงบวกและมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จัก (Talk of the Town) และเนื้อหามีความถูกต้อง เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีดีงาม ร้อยละ 50 2. สามารถนำมาปฏิบัติใช้ได้จริง ร้อยละ 30 3. ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และแผนงานสร้างสรรค์ ร้อยละ 20 * การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด 15th Wedding Fair Grand Anniversary 2008:  15th Wedding Fair Grand Anniversary 2008 รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด ผู้ชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล จะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และของรางวัลจากผู้สนับสนุน รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล จะได้รับทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และของรางวัลจากผู้สนับสนุน รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล จะได้รับทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และของรางวัลจากผู้สนับสนุน ผู้สนับสนุนการประกวด 15th Wedding Fair Grand Anniversary 2008:  15th Wedding Fair Grand Anniversary 2008 ข้อตกลงและเงื่อนไข 1. ผู้ได้รับรางวัล จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 5 ของมูลค่าของรางวัล ตามที่กฎหมายได้ระบุ 2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นกรรมสิทธิ ลิขสิทธิ์ ของ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด โดยจะไม่มีการนำผลงานจัดส่งคืนให้แก่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ตีพิมพ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ โฆษณา หรือนำผลงานดังกล่าวมาดัดแปลงตามความเหมาะสม 4. ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัล บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณานำมาจัดงานจริงตามความเหมาะสม โดยอาจนำจัดงานโดยใช้รูปแบบทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนเท่านั้น ข้อมูลพื้นฐานงานแสดงสินค้า Wedding Fair:  ข้อมูลพื้นฐานงานแสดงสินค้า Wedding Fair งานแสดงสินค้าและบริการด้านธุรกิจมงคลสมรสครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดและยาวนานที่สุดในประเทศไทย ภายใต้คอนเซปต์ One Stop Shopping งาน Wedding Fair ที่ทุกคู่รักไม่ควรพลาด ซึ่ง N.C.C. เป็นผู้ริเริ่มการจัดงาน Wedding Fair เป็นรายแรกของประเทศ ช่วงคำถามและคำตอบ:  ช่วงคำถามและคำตอบ ขอบคุณครับ

Related presentations


Other presentations created by Simeone

Introduction to Design Pattern
14. 02. 2008
0 views

Introduction to Design Pattern

Erikson and Horney
15. 01. 2008
0 views

Erikson and Horney

Sudden Illnesses 9
14. 01. 2008
0 views

Sudden Illnesses 9

Customer loyalty presentaion
15. 03. 2008
0 views

Customer loyalty presentaion

topic5 ravi
10. 01. 2008
0 views

topic5 ravi

cloning
15. 01. 2008
0 views

cloning

aecma
16. 01. 2008
0 views

aecma

Tox Made Simple
18. 01. 2008
0 views

Tox Made Simple

GLJ Mobile Logistics121207
04. 02. 2008
0 views

GLJ Mobile Logistics121207

CohenLevesque
07. 02. 2008
0 views

CohenLevesque

pring
11. 02. 2008
0 views

pring

Ancient Cosmetic toxicology
10. 01. 2008
0 views

Ancient Cosmetic toxicology

1stReviewppt
25. 01. 2008
0 views

1stReviewppt

newsfile469 1
28. 01. 2008
0 views

newsfile469 1

15 Comets
16. 01. 2008
0 views

15 Comets

imci c slides
25. 02. 2008
0 views

imci c slides

Friday
28. 02. 2008
0 views

Friday

delta 2
09. 01. 2008
0 views

delta 2

Safetyprogram
05. 03. 2008
0 views

Safetyprogram

2 20071224184840
11. 03. 2008
0 views

2 20071224184840

websearch
19. 03. 2008
0 views

websearch

schreffler hopkins
21. 03. 2008
0 views

schreffler hopkins

CKtrain green
15. 01. 2008
0 views

CKtrain green

era2
03. 04. 2008
0 views

era2

mother100703
09. 01. 2008
0 views

mother100703

dahlbom
21. 01. 2008
0 views

dahlbom

Comics and Mangas
18. 02. 2008
0 views

Comics and Mangas

AMC Online Trip Listings
06. 02. 2008
0 views

AMC Online Trip Listings

CPZvezda Brus
22. 01. 2008
0 views

CPZvezda Brus