Nha khong co bo

Information about Nha khong co bo

Published on July 29, 2009

Author: hiendangvu

Source: authorstream.com

Content

Slide 1: Tho nhà không có b? Nguy?n Th? Mai Slide 2: Nguy?n Th? Mai Nhà không có b? bu?n sao Cái dinh cung g?, con dao cung cùn Tho Slide 3: Nguy?n Th? Mai Bom xe ch?ng bi?t cái “giun” Rát tay b?t l?a dá cùn xang khô Tho Slide 4: Nguy?n Th? Mai Không có b? không th?i gi? B?a com ch?ng d?i ch?ng ch? ch?ng mâm Tho Slide 5: Ngày dông gió rét mua d?m Ð?i can nhà d?t âm th?m m? con. Tho Slide 6: Ch?ng nghe ti?ng di?u rít giòn Bia không ai u?ng em còn bán chai Tho Slide 7: Nguy?n Th? Mai Nu?c dun sôi d? ngu?i hoài Nhà không có b? bi?t ai pha trà ? Tho Slide 8: Nguy?n Th? Mai Cho dù bãi m?t phù sa N?u không bên l?, ?t là dòng sông. Tho Slide 9: Nguy?n Th? Mai NHÀ KHÔNG CÓ B? Nhà không có b? bu?n sao Cái dinh cung g? con dao cung cùn Bom xe ch?ng bi?t cái giun Rát tay b?t l?a, dá cùn xang khô...Không có b?, không thì gi? B?a com ch?ng d?i, ch?ng ch? ch?ng mâm Ngày dông gió rét mua d?m Ð?i can nhà d?t âm th?m m? con.Ch?ng nghe ti?ng di?u rít giòn Bia không ai u?ng em còn bán chai Nu?c dun sôi d? ngu?i hoài Nhà không có b? bi?t ai pha trà ?Cho dù bãi m?t phù sa N?u không bên l?, ?t là dòng sông. Tho Nguy?n Th? Mai Slide 10: Nguy?n Th? Mai h?n g?p l?i Tho: Nguy?n Th? Mai (t? Internet) PPs: [email protected]

Related presentations


Other presentations created by hiendangvu

Ru con mua dong
19. 08. 2009
0 views

Ru con mua dong

Giac Mong Phu Du
18. 08. 2009
0 views

Giac Mong Phu Du

Danh ngon
13. 05. 2009
0 views

Danh ngon

Hanh Thien Xuab Truong nam Dinh
14. 06. 2009
0 views

Hanh Thien Xuab Truong nam Dinh

Tho tinh Xuan Quynh VN
01. 07. 2009
0 views

Tho tinh Xuan Quynh VN

Hai sac hoa ti gon
15. 07. 2009
0 views

Hai sac hoa ti gon

Quê nhà
07. 01. 2010
0 views

Quê nhà