On tap hoc ki 2 tin 11

Information about On tap hoc ki 2 tin 11

Published on May 1, 2014

Author: dangbach2000

Source: authorstream.com

Content

ÔN TẬP: Kiên Nhiên ÔN TẬP TIN HỌC 11 – HỌC KỲ 2 THPT Qu ế Võ 1 PowerPoint Presentation: Kiên Nhiên Chọn khai báo biến xâu ST có độ dài cực đại là 100 VAR ST: STRING[100]; C TYPE ST= STRING[100]; B VAR ST : STRING [1..100]; A 1 VAR ST: STRING[100]; C VAR ST: STRING; D ÔN TẬP HỌC KỲ II Câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint Presentation: Kiên Nhiên Thủ tục DELETE(S, i, n) có chức năng gì? Sao chép n kí tự của S bắt đầu từ kí tự thứ i C Chèn n kí tự vào S bắt đầu từ kí tự thứ i B Xóa i kí tự của S bắt đầu từ kí tự thứ n A 2 Xóa n kí tự của S bắt đầu từ kí tự thứ i D Xóa n kí tự của S bắt đầu từ kí tự thứ i D ÔN TẬP HỌC KỲ II Câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint Presentation: Kiên Nhiên Hàm LENGTH(S) cho kết quả gì? Số kí tự có trong xâu S C Số khoảng trắng có trong xâu S B Số chữ số có trong xâu S A 3 Số kí tự có trong xâu S C Cho mã số ASCII của kí tự đầu tiên của S D ÔN TẬP HỌC KỲ II Câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint Presentation: Kiên Nhiên Thủ tục INSERT(S1, S2, i) có chức năng gì? Sao chép S2 vào S1 bắt đầu từ kí tự thứ i C Chèn n kí tự vào S1 bắt đầu từ kí tự thứ i B Chèn xâu S1 vào xâu S2 bắt đầu ở kí tự thứ i A 4 Chèn xâu S2 vào xâu S1 bắt đầu ở kí tự thứ i D Chèn xâu S1 vào xâu S2 bắt đầu ở kí tự thứ i A ÔN TẬP HỌC KỲ II Câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint Presentation: Kiên Nhiên Hàm COPY(S, i, n) cho kết quả gì? Sao chép S2 vào S1 bắt đầu từ kí tự thứ i C Lấy n kí tự xâu S bắt đầu từ kí tự thứ i B Chèn n kí tự vào xâu S bắt đầu ở kí tự thứ i A 5 Xóa n kí tự xâu S bắt đầu từ kí tự thứ i D Lấy n kí tự xâu S bắt đầu từ kí tự thứ i B ÔN TẬP HỌC KỲ II Câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint Presentation: Kiên Nhiên Hàm POS(S1, S2) cho kết quả gì? Cho vị trí đầu tiên xâu S1 trong xâu S2 C Sao chép S2 vào S1 bắt đầu từ kí tự thứ i B Chèn S1 vào xâu S2 bắt đầu ở kí tự thứ i A 6 Xóa S1 có trong xâu S2 D Cho vị trí đầu tiên xâu S1 trong xâu S2 C ÔN TẬP HỌC KỲ II Câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint Presentation: Kiên Nhiên Hàm UPCASE(Ch) cho kết quả gì? Cho vị trí của Ch trong xâu S2 C Đổi chữ cái Ch thành chữ in hoa B Đổi chữ cái Ch thành chữ thường A 7 Loại bỏ chữ cái Ch khỏi xâu S D Đổi chữ cái Ch thành chữ in hoa B ÔN TẬP HỌC KỲ II Câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint Presentation: Kiên Nhiên Đoạn chương trình sau cho kết quả là gì? ST := ‘Hoa co Mua Xuan’; FOR I:=LENGTH(ST) DOWNTO 1 DO WRITE(UPCASE(A[I])); NAUX AUM OC AOH C HOA CO MUA XUAN B hoa co mua xuan A 8 Naux Aum Oc Aoh D NAUX AUM OC AOH C Chọn kết quả của đoạn lệnh sau: S1: = ‘care’; S2: = ‘Whisper’; INSERT(S1,S2,LENGTH(S2) DIV 2); WRITE(S2);: Kiên Nhiên A. careWhisper B. Whcareisper C. caWhisperre D. Whiscareper Cõu 9 Chọn kết quả của đoạn lệnh sau: S1: = ‘care’; S2: = ‘Whisper’; INSERT(S1,S2,LENGTH(S2) DIV 2); WRITE(S2); B. Whcareisper Cho xâu a = ‘ VUI DE HOC ‘ . Hàm Length(a) cho kết quả bao nhiêu? : Kiên Nhiên A. 11 B. 5 C. 10 D. 8 Câu 10 Cho xâu a = ‘ VUI DE HOC ‘ . Hàm Length(a) cho kết quả bao nhiêu? So sánh 2 xâu sau : a = ‘THANH PHO‘ b = ‘ THANH PHO HO CHI MINH‘ : Kiên Nhiên A. Xâu a < xâu b B. Xâu b < xâu a C. Xâu a = xâu b D. Kết quả khác Câu 11 So sánh 2 xâu sau : a = ‘THANH PHO‘ b = ‘ THANH PHO HO CHI MINH‘ A. Xâu a < xâu b Đoạn chương trình sau cho kết quả là gì? B : = ‘ ‘ ; FOR I:=1 TO LENGTH(A) DO IF A[I] <> ‘ ‘ THEN B : = B + A[I];: Kiên Nhiên Câu 12 Đoạn chương trình sau cho kết quả là gì? B : = ‘ ‘ ; FOR I:=1 TO LENGTH(A) DO IF A[I] <> ‘ ‘ THEN B : = B + A[I]; A. Xuất ra xâu b ngược với xâu a B. Tạo xâu b từ xâu a loại bỏ dấu trống C. Kiểm tra 2 xâu có trùng nhau không D. Kết quả khác Cho xâu S1 = ‘U‘ và S2 = ‘QUE HUONG‘ Hàm POS(S1, S2) cho kết quả là gì? : Kiên Nhiên A. 2 B. 5 C. 1 D. 6 Câu 14 Cho xâu S1 = ‘U‘ và S2 = ‘QUE HUONG‘ Hàm POS(S1, S2) cho kết quả là gì? Chọn cú pháp khai báo biến tệp:: Kiên Nhiên A. VAR <Biến tệp> : TEXT; B. VAR <Biến tệp> : INTEGER; C. VAR <Biến tệp> : STRING; D. TYPE <Biến tệp> = TEXT; Câu 15 Chọn cú pháp khai báo biến tệp: PowerPoint Presentation: Kiên Nhiên A. ASSIGN(<tên tệp>,<biến tệp>); B. REWRITE(<biến tệp>); C. ASSIGN(<biến tệp>,<tên tệp>); Câu 16 Chọn cú pháp gắn tên tệp cho biến tệp D. CLOSE(<biến tệp>); Thủ tục RESET(<biến tệp>) có công dụng để làm gì?: Kiên Nhiên A. Mở tệp để đọc dữ liệu B. Gắn tên tệp C. Mở tệp để ghi dữ liệu D. Ghi tệp văn bản Câu 17 Thủ tục RESET(<biến tệp>) có công dụng để làm gì? PowerPoint Presentation: Kiên Nhiên A. Gắn tên tệp B. Mở tệp để ghi dữ liệu C. Mở tệp để đọc dữ liệu Câu 18 Thủ tục Rewrite(<biến tệp>); có công dụng để làm gì? D. Ghi tệp văn bản PowerPoint Presentation: Kiên Nhiên A. (1) (3) (2) (4) B . (1) (4) (3) (2) C . (1) (2) (3) (4) Câu 19 Cho các thủ tục sau: ASSIGN(F, ’ DATA.INP’); CLOSE(F); READ(F,A,B,C); RESET(F); Chọn thứ tự đọc tệp đúng D . (4) (1) (3) (2) PowerPoint Presentation: Kiên Nhiên A. (1) (3) (2) (4) B . (1) (3) (4) (2) C . (1) (2) (3) (4) Câu 20 Cho các thủ tục sau: ASSIGN(F, ’ DATA.INP’); CLOSE(F); REWRITE(F); WRITE(F,A,B,C); Chọn thứ tự GHI tệp đúng D . (4) (1) (3) (2) PowerPoint Presentation: Kiên Nhiên A. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B . 2 4 6 8 10 C . 1 3 5 7 9 Câu 21 Cho đoạn chương trình sau: ASSIGN(F, ’ DATA.INP’); REWRITE(F); FOR I:=1 TO 10 DO IF I MOD 2 = 0 THEN WRITE(F,I:2); CLOSE(F); Nội dung GHI tệp đúng D . 246810 PowerPoint Presentation: Kiên Nhiên A. Phần khai báo, phần thân B. Phần đầu, phần khai báo, phần thân C. Phần đầu, phần khai báo CÂU 22 Cấu trúc chương trình con gồm những phần nào? D. Phần đầu , phần thân PowerPoint Presentation: Kiên Nhiên A. Sau thân chương trình chính B. Sau VAR của chương trình chính C. Sau BEGIN của chương trình chính Câu 23 Chương trình con nằm ở vị trí nào trong 1 chương trình có chương trình con? D. Sau PROGRAM trước VAR PowerPoint Presentation: Kiên Nhiên B. Kiểu bản ghi được dùng để mô tả các đối tượng khác thuộc tính A. Kiểu bản ghi được dùng để mô tả các đối tượng có cùng một số thuộc tính mà các thuộc tính đó có thể có các kiểu dữ liệu khác nhau C. Kiểu bản ghi được dùng để mô tả các đối tượng có cùng một số thuộc tính mà các thuộc tính đó có thể có các kiểu dữ liệu giống nhau Cõu 24 Chọn định nghĩa đúng về kiểu bản ghi D. Kiểu bản ghi được dùng để mô tả các đối tượng cùng thuộc tính Khai báo biến bản ghi HS gồm các trường: Họ tên, Năm sinh, ĐTB : Kiên Nhiên Câu 25 Khai báo biến bản ghi HS gồm các trường: Họ tên, Năm sinh, ĐTB A. TYPE HS = RECORD Hoten: STRING; NS: INTEGER; DTB: REAL; END; B. VAR HS : RECORD Hoten: STRING; NS: INTEGER; DTB: REAL; C. VAR HS : RECORD Hoten: STRING; NS: INTEGER; DTB: REAL; END; D. VAR HS : RECORD Hoten= STRING; NS= INTEGER; DTB= REAL; END; Truy cập đến 1 trường của biến bản ghi (RECORD) dùng cú pháp?: Kiên Nhiên A. <TênBảnghi>.<TênTrường> B. <TênBảnghi>..<TênTrường> C. <TênTrường> OF <TênBảnGhi> D. <TênTrường>.<TênBảnGhi> Câu 26 Truy cập đến 1 trường của biến bản ghi (RECORD) dùng cú pháp? PowerPoint Presentation: Kiên Nhiên A. Kiểu dữ liệu tệp lưu ở bộ nhớ trong (ROM, RAM) D. Kiểu dữ liệu tệp lưu ở bộ nhớ ngoài (CD, USB, Hard Disk,...) B. Lượng dữ liệu lưu trữ trên tệp rất nhỏ Câu 27 Chọn đặc điểm đúng của kiểu dữ liệu kiểu tệp C. Kiểu dữ liệu tệp không có khả năng lưu dữ liệu CHÚC MAY MẮN: Kiên Nhiên CHÚC MAY MẮN

Related presentations


Other presentations created by dangbach2000

bai 11 tep va quan ly tep
04. 11. 2013
0 views

bai 11 tep va quan ly tep

Bai 10 khai niem ve he dieu hanh
04. 11. 2013
0 views

Bai 10 khai niem ve he dieu hanh

bai 3 Cau truc chuong trinh
01. 05. 2014
0 views

bai 3 Cau truc chuong trinh

Bai 3 Bai tap chuong I
01. 05. 2014
0 views

Bai 3 Bai tap chuong I

Bai 12 Kieu xau - tin 11- HKII
01. 05. 2014
0 views

Bai 12 Kieu xau - tin 11- HKII

Bai tap  thuc hanh 4 tin 11 HKII
01. 05. 2014
0 views

Bai tap thuc hanh 4 tin 11 HKII

Tin 11: Bài 9 Cau truc re nhanh
01. 05. 2014
0 views

Tin 11: Bài 9 Cau truc re nhanh

Tin học 12: Bai 6, Bieu mau
06. 05. 2014
0 views

Tin học 12: Bai 6, Bieu mau

Bai 42 Nong do dung dich tiet 2
31. 03. 2015
0 views

Bai 42 Nong do dung dich tiet 2

Ngữ văn 6, bài 4
15. 05. 2015
0 views

Ngữ văn 6, bài 4

TIẾT 10 – NGHĨA CỦA TỪ
20. 05. 2015
0 views

TIẾT 10 – NGHĨA CỦA TỪ

HH8_Bai 1 Mo dau mon Hoa hoc
21. 05. 2015
0 views

HH8_Bai 1 Mo dau mon Hoa hoc

HH8 bai 3 tiet 4 bai thuc hanh 1
04. 06. 2015
0 views

HH8 bai 3 tiet 4 bai thuc hanh 1

lop 1 tap hat tim ban than
17. 08. 2015
0 views

lop 1 tap hat tim ban than

Moi ban vui mua ca
17. 08. 2015
0 views

Moi ban vui mua ca

tap bai hat hoa binh cho be
17. 08. 2015
0 views

tap bai hat hoa binh cho be

Âm nhạc 1 bài 9: Quả
17. 08. 2015
0 views

Âm nhạc 1 bài 9: Quả

Bài 8: Tập tầm vông
17. 08. 2015
0 views

Bài 8: Tập tầm vông

Bai 12 Duong va chan
17. 08. 2015
0 views

Bai 12 Duong va chan

on tap bai hat nang som
17. 08. 2015
0 views

on tap bai hat nang som

Lớp 2 tiet 2 bai That la hay
17. 08. 2015
0 views

Lớp 2 tiet 2 bai That la hay

Bài 2 lop 2   hoc hat Xoe hoa
17. 08. 2015
0 views

Bài 2 lop 2 hoc hat Xoe hoa

Bai 6 Chien si ti hon
23. 08. 2015
0 views

Bai 6 Chien si ti hon

BAU TROI XANH
17. 08. 2015
0 views

BAU TROI XANH

Bai 30 Hoc bai hat Bac kim thang
20. 10. 2015
0 views

Bai 30 Hoc bai hat Bac kim thang

Tiet 19 Hoc hat Em yeu truong em
20. 10. 2015
0 views

Tiet 19 Hoc hat Em yeu truong em

Hoc hat Bai Con chim non
20. 10. 2015
0 views

Hoc hat Bai Con chim non

Âm  nhạc lớp 3: Gà  gáy
20. 10. 2015
0 views

Âm nhạc lớp 3: Gà gáy

Bai 1 Quoc ca Viet Nam
20. 10. 2015
0 views

Bai 1 Quoc ca Viet Nam

Tiet 33 Bai tu chon Ai day som
20. 10. 2015
0 views

Tiet 33 Bai tu chon Ai day som

Cay da Bac Ho
28. 10. 2015
0 views

Cay da Bac Ho

Tiet 17 Meo di cau ca
28. 10. 2015
0 views

Tiet 17 Meo di cau ca

Tiet 27 On chu voi conTDN so 7
29. 10. 2015
0 views

Tiet 27 On chu voi conTDN so 7

Hoc hat Chim sao
29. 10. 2015
0 views

Hoc hat Chim sao

Tiet 13 OTBH Co la TDN TDN so 4
29. 10. 2015
0 views

Tiet 13 OTBH Co la TDN TDN so 4

bai 12 hoc hat bai Co la
29. 10. 2015
0 views

bai 12 hoc hat bai Co la

Cuoi HKII am nhac lop 4
29. 10. 2015
0 views

Cuoi HKII am nhac lop 4

am nhac 4 tuuan 31
29. 10. 2015
0 views

am nhac 4 tuuan 31

L6TIET 4AM NHAC 6 THAY SON
30. 10. 2015
0 views

L6TIET 4AM NHAC 6 THAY SON

lop 6 Tiet 3
30. 10. 2015
0 views

lop 6 Tiet 3

Tiet 12 Khuc hat chim son ca
01. 11. 2015
0 views

Tiet 12 Khuc hat chim son ca

Mẹ đi vắng
01. 11. 2015
0 views

Mẹ đi vắng

Chim chich bonglop2
01. 11. 2015
0 views

Chim chich bonglop2

nhac 8 on tap
01. 11. 2015
0 views

nhac 8 on tap

Tiet 5 On tap Li dia banh bo
01. 11. 2015
0 views

Tiet 5 On tap Li dia banh bo

Lý dĩa bánh bò
01. 11. 2015
0 views

Lý dĩa bánh bò

0 Am Nhac 5 TIET 1
01. 11. 2015
0 views

0 Am Nhac 5 TIET 1

Tiet 9 HBH Tuoi Hong
06. 11. 2015
0 views

Tiet 9 HBH Tuoi Hong

Tiet19 Khat vong mua xuan
06. 11. 2015
0 views

Tiet19 Khat vong mua xuan

TIET 15
06. 11. 2015
0 views

TIET 15

thutinhcuoimuathu
07. 11. 2015
0 views

thutinhcuoimuathu

Tiet 16 am nhac 9ppt
07. 11. 2015
0 views

Tiet 16 am nhac 9ppt

NHac 9
07. 11. 2015
0 views

NHac 9

Con chim hay hot
30. 10. 2015
0 views

Con chim hay hot

tren ngua ta phi nhanh
29. 10. 2015
0 views

tren ngua ta phi nhanh

GIAO AN HOC HAT  NOI VONG TAY LON
06. 11. 2015
0 views

GIAO AN HOC HAT NOI VONG TAY LON