Part 5 - Unit 1

Information about Part 5 - Unit 1

Published on March 20, 2014

Author: phuongletb

Source: authorstream.com

Content

PRESENTATION NAME: PRESENTATION NAME Company Name Unit 1: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ Nguyên tắc 1: Nguyên tắc 1 Động từ và chủ ngữ phải hòa hợp về số . Nếu chủ ngữ là danh từ số ít thì động từ chia số ít , nếu chủ ngữ là danh từ số nhiều thì động từ phải ở dạng số nhiều He wants a promotion He: chủ ngữ ở ngôi thứ ba số ít => Wants : động từ cũng chia số ít ( thêm s) Danh từ số nhiều có gắn thêm s/es: Danh từ số nhiều có gắn thêm s/ es Chủ ngữ ở dạng số nhiều => động từ ở dạng nguyên mẫu không chia Ví dụ : Managers want more vacation time. Managers: danh từ số nhiều ( tức là có s) => Want: động từ số nhiều ( tức là ở dạng nguyên mẫu ) The research institute _______ an increase in the number of foreign workers. (A) e xpect (B) to expect (C) expecting (D) expects Quick Quiz PowerPoint Presentation: Sự hòa hợp giữa Chủ ngữ và động từ không phụ thuộc vào cấu trúc bổ nghĩa Dù cấu trúc bổ nghĩa ( giới từ + danh từ ) nằm sau chủ ngữ tạo nên một khoảng cách giữa chủ ngữ và động từ . Việc đầu tiên bạn cần làm là xác định cấu trúc bổ nghĩa trước khi xác định sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ . => Cấu trúc bổ nghĩa không ảnh hưởng đến sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ Nguyên tắc 2 Ví dụ: Ví dụ Ví dụ : The reasons [for the delay] have not yet been announced. Cấu trúc bổ nghĩa (for the dalay ) nằm giữa chủ ngữ (reasons) và động từ (have) Dù delay đứng gần động từ nhưng không phải là chủ ngữ nên nó không quyết định động từ . => tách cấu trúc bổ nghĩa ra khỏi cấu trúc cơ bản của câu . The information about the upcoming seminars _______ available on the internet. (A) are ( B) were ( C) is ( D) be Quick Quiz Ghi nhớ: Ghi nhớ Nguyên tắc 3: Nguyên tắc 3 Mệnh đề quan hệ thường đứng sau chủ ngữ , trước động từ nhưng không ảnh hưởng đến sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ . => Chú ý khi xác định chủ ngữ chính và động từ chính . Ví dụ : The report which was submitted yesterday indicates a significant increase in sales. Mệnh đề quan hệ ( Which ) xen giữa chủ ngữ ( the report ) và động từ chính ( indicates ). Số của động từ đứng sau which phải hòa hợp với danh từ report . Danh từ report là số ít nên động từ cũng chia ở số ít ( was ). Nguyên tắc 4: Nguyên tắc 4 Xác định chủ ngữ dựa vào động từ . Tùy động từ số ít hay số nhiều mà xác định số của chủ ngữ cho phù hợp . Ví dụ : F ull-time [employee/ employees] in our company are eligible for paid sick leave . Thứ tự như sau : Xác định động từ : are ( là số nhiều ) Xác định chủ ngữ danh từ số nhiều : Lựa chọn employees . Luyện tập ngắn: Luyện tập ngắn 1. _______ in computer technology have made it easy to find legal cases through the internet. advance (B) advancement (D ) advance (D) advancing 2. Members who ________ their money to the museum will be eligible for free admission twice a year. (A) Donating (B) donates (C) to donate ( D) donate Quick Quiz PowerPoint Presentation: Nào hãy cùng làm bài tập để ghi nhớ kiến thức . Nếu có thắc mắc gì hãy liên hệ với các giảng viên nhé .

Related presentations


Other presentations created by phuongletb

S-v agreement2
20. 03. 2014
0 views

S-v agreement2

Unit 3 - 2
01. 04. 2014
0 views

Unit 3 - 2

Unit  6 - 2
01. 04. 2014
0 views

Unit 6 - 2

Unit  6 - 1
01. 04. 2014
0 views

Unit 6 - 1

Unit 4 (2)
01. 04. 2014
0 views

Unit 4 (2)