PENGUBAH

Information about PENGUBAH

Published on July 20, 2014

Author: zunnurzamzam

Source: authorstream.com

Content

PENGUBAH ( TRANSFORMER ): 1 PENGUBAH ( TRANSFORMER ) Apa itu Pengubah?: 2 Apa itu Pengubah? Pengubah ialah alat pegun yang berfungsi untuk menaik atau menurunkan voltan bekalan pada frekuensi yang sama kepada litar yang lain tanpa bahagian yang bergerak. [Buku teks] PowerPoint Presentation: 3 Definisi lain tentang Pengubah: 4 Definisi lain tentang Pengubah A transformer is a device used to step up or step down (transform) voltages by magnetic means. [http://www.neon-lighting.com/articles/neon%20transformer%20FAQ.htm] Pengubah unggul merupakan peranti yang boleh melangkah naik ( stepped-up ) atau melangkah turun ( stepped-down ) voltan/arus A.U. dengan kadar yang tetap [http://www.eng.ukm.my/~mahamod/kf1063/kuliah7.pdf+PENGUBAH&hl=en&ie=UTF-8 Jenis-jenis Pengubah: 5 Jenis-jenis Pengubah Diantara jenis-jenis pengubah ialah seperti berikut: 1. Pengubah Langkah Naik ( step-up transformer ) 2. Pengubah Langkah Turun (step-down transformer) 3. Pengubah Pemencilan ( isolation transformer ) 4. Pengubah Auto. 5. Pengubah Arus. Bahagian Utama Pengubah: 6 1. Teras. 2. Belitan Pengubah – Belitan primer - Belitan sekunder (kedua) 3. Kontena / bekas. Bahagian Utama Pengubah Bahagian-bahagian utama Pengubah.: 7 Bahagian-bahagian utama Pengubah . 1. Teras . Binaan - diperbuat daripada kepingan keluli yang berlapis-lapis ( enamel ) bagi mengurangkan kehilangan kuasa akibat arus pusar. Berfungsi - sebagai pelengkap litar magnet bagi kedua-dua litar magnet yang dihasilkan oleh belitan gegelung (jalan bagi pengaliran fluks berguna daripada belitan primer ke belitan skunder ). Terdapat 4 bentuk teras yang utama iaitu bentuk teras tetingkap, bentuk kelompang, bentuk H dan jenis berry. Bahagian-bahagian utama Pengubah ( sambungan ): 8 Bahagian-bahagian utama Pengubah ( sambungan ) 2. Belitan . Berfungsi - sebagai pengeluar kearuhan diri dan kearuhan saling. Belitan ini dibelitkan / lilitkan di atas teras. Belitan utama ( primer ) disambungkan kepada voltan bekalan, Ia berfungsi menyalurkan tenaga elektrik. Belitan skunder disambungkan ke beban. Ia menyalur tenaga elektrik keluar dari pengubah. Diantara bentuk belitan ialah bentuk silinder, belitan berasingan, belitan sepusat dan belitan berlapis. Bahagian-bahagian utama Pengubah ( sambungan ): 9 Bahagian-bahagian utama Pengubah ( sambungan ) 3. Kontena / Bekas Pengubah . Berfungsi sebagai bekas penyimpan bahan penyejuk, sesendal sebagai penebat untuk mengeluarkan punca-punca belitan pengubah dari tangki. Prinsip Kendalian Pengubah: 10 Prinsip Kendalian Pengubah Prinsip aruhan – Hukum Faraday Fluks belitan primer memotong belitan sekunder (aruhan diri & aruhan saling) Sebarang perubahan fluks di belitan utama ( primer ) akan mempengaruhi belitan sekunder. Nisbah Pengubah: 11 Voltan yang teraruh (V) adalah berkadar terus dengan bilangan belitan (N) tetapi berkadar songsang dengan nilai arus (I) Nisbah Pengubah Kehilangan Pengubah: 12 Kehilangan Kuasa (kuprum)- I 2 R Kehilangan Besi/Magnet 1. Kehilangan disebabkan oleh arus pusar Kehilangan Pengubah Kehilangan Pengubah ( sambungan ): 13 Kehilangan Pengubah ( sambungan ) 2. Kehilangan disebabkan histerisis Kehilangan Pengubah ( sambungan ): 14 Kehilangan Pengubah ( sambungan ) 3. Kehilangan disebabkan fluks bocor Kehilangan Pengubah ( sambungan ): 15 Dua jenis ujian untuk mengetahui kehilangan yang berlaku pada pengubah, iaitu: 1. Ujian Litar Buka ( Tanpa Beban ). - Untuk menguji kehilangan besi/magnet 2. Ujian Litar Pintas ( Ujian galangan ). - Untuk menguji kehilangan kuprum Kehilangan Pengubah ( sambungan ) Kehilangan Pengubah ( sambungan ): 16 Kehilangan Pengubah ( sambungan ) Ujian litar terbuka (tanpa beban ). - Untuk mengesan kehilangan yang berlaku semasa pengubah ini belum disambungkan ke beban. - Ujian ini dapat menyukat kehilangan Besi/Histerisis Menyukat kehilangan Besi / magnet Kehilangan Pengubah ( sambungan ): 17 Kehilangan Pengubah ( sambungan ) Ujian litar pintas (ujian galangan) - Ujian dijalankan untuk mengetahui kehilangan kuprum semasa berbeban penuh. Menyukat kehilangan kuprum Kecekapan Pengubah: 18 Nisbah di antara kuasa masukan dengan kuasa keluaran Kecekapan Pengubah Peratus kecekapan Pengaturan Voltan Pengubah: 19 Pengaturan voltan ialah perubahan nilai voltan sekunder (Vs) semasa tidak berbeban kepada beban penuh dengan menganggapkan voltan utama adalah malar. Pengaturan Voltan Pengubah Sambungan Pengubah: 20 Sambungan Pengubah Pengubah boleh disambungkan dalam pelbagai litar bagi menjalankan tugasnya, diantaranya ialah: a). Sambungan selari b). Sambungan 3 fasa dari bekalan 1 fasa. c). Sambungan 3 fasa ( Bintang-Bintang) d). Sambungan 3 fasa ( Delta-Delta) e). Sambungan 3 fasa ( Bintang-Delta ) f). Sambungan Scott g). Sambungan T h). Sambungan Penggalak. (a). Sambungan Pengubah Selari: 21 Pengubah 1 Fasa Sambungan selari (a). Sambungan Pengubah Selari primer primer sekunder sekunder L N Bekalan utama N L Ke beban Pengubah diselarikan untuk : a) mendapatkan arus keluaran yang tinggi b) Bekalan kepada pengguna tidak akan terputus sekiranya terdapat pengubah yang rosak (b). Sambungan Pengubah 3 fasa dari pengubah 1 fasa.: 22 (b). Sambungan Pengubah 3 fasa dari pengubah 1 fasa. Bekalan 3 Fasa Dari 3 Pengubah 1 Fasa B K M N Bekalan Ke beban N L Bekalan utama sekunder primer sekunder primer sekunder primer Sambungan ini bertujuan untuk : a) Mendapatkan bekalan 3 fasa ©. Sambungan Pengubah 1ø & 3ø (Y-Y): 23 ©. Sambungan Pengubah 1ø & 3ø (Y-Y) Pemindahan Kuasa 3ø Menggunakan 3 Pengubah 1 Fasa B K M sekunder primer B K M Y Y (d). Sambungan Pengubah 1ø & 3ø (Y-Y): 24 (d). Sambungan Pengubah 1ø & 3ø (Y-Y) Pemindahan Kuasa 3ø Menggunakan 1 Pengubah 3 Fasa M K B M K B Y Y (e). Sambungan Pengubah 1ø & 3ø (-): 25 (e). Sambungan Pengubah 1ø & 3ø ( - ) Pemindahan Kuasa 3ø Menggunakan 3 Pengubah 1 Fasa B K M sekunder primer B K M P1 P2 P1 P2 P1 P2 S1 S2 S1 S2 S1 S2   (f). Sambungan Pengubah 1ø & 3ø (-): 26 (f). Sambungan Pengubah 1ø & 3ø ( - ) Pemindahan Kuasa 3ø Menggunakan 1 Pengubah 3ø M K B M K B   (g). Sambungan Pengubah 1ø & 3ø (-Y): 27 (g). Sambungan Pengubah 1ø & 3ø ( -Y ) Pemindahan Kuasa 3ø Menggunakan 3 Pengubah 1ø B K M sekunder primer B K M P1 P2 P1 P2 P1 P2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 N  Y (h). Sambungan Pengubah 1ø & 3ø (-Y): 28 (h). Sambungan Pengubah 1ø & 3ø ( -Y ) Pemindahan Kuasa 3ø Menggunakan 1 Pengubah 3ø M K B M K B (i). Sambungan Pengubah - Scott: 29 (i). Sambungan Pengubah - Scott Pemindahan Kuasa 3ø Kepada 2ø berasingan (j). Sambungan Pengubah - ‘T’: 30 (j). Sambungan Pengubah - ‘T’ Pemindahan Kuasa 3ø Menggunakan 2 Pengubah 1ø atau 1 Pengubah 3ø (k). Sambungan Penggalak: 31 (k). Sambungan Penggalak Sambungan menggunakan pengubah 1ø untuk menaikkan voltan yang susut di talian penghantaran Penyelarian Pengubah: 32 Penyelarian Pengubah i. Nilai voltan sekunder ii. Nisbah voltan primer dengan voltan sekunder iii. Peratus galangan pengubah iv. Jenis pengubah v. Kekutuban betul Syarat-syarat Penyelarian Pengubah: Untuk membuat penyelarian pengubah, kriteria berikut hendaklah sama bagi semua pengubah : Jenis-jenis Pengubah: 33 Jenis-jenis Pengubah Dua jenis pengubah yang biasa digunakan ialah: (a). Pengubah Auto. (b). Pengubah Alat i). Pengubah Upaya. ii). Pengubah Arus. (a). Pengubah Auto: 34 (a). Pengubah Auto Pengubah yang hanya mempunyai 1 belitan. Jika belitan utama lebih banyak ianya dipanggil autopengubah langkah turun. Jika belitan skunder melebihi belitan utama ia dipanggil autopengubah langkah naik Binaan Pengubah Auto: 35 Belitan utama belitan, teras dan kemagnetan dengan belitan sekunder (hanya kearuhan diri yang berlaku) Sebahagian belitan itu akan dijadikan belitan utama dan belitan keseluruhannya akan dijadikan belitan sekunder atau sebaliknya. Binaan Pengubah Auto Kegunaan Pengubah Auto : 36 Kegunaan Pengubah Auto i. Sebagai bekalan pelbagai voltan - makmal Kegunaan Pengubah Auto (sambungan): 37 Kegunaan Pengubah Auto (sambungan) ii. Penghantar voltan yang hampir mencapai uniti – (penggalak) Kegunaan Pengubah Auto (sambungan): 38 Kegunaan Pengubah Auto (sambungan) iii. Penghidup motor a.u 3 fasa – kurangkan voltan Kegunaan Pengubah Auto (sambungan) : 39 Kegunaan Pengubah Auto (sambungan) iv. Pembekal voltan tinggi ke palam pencucuh enjin kereta. Kebaikan & Keburukan Pengubah Auto: 40 Kebaikan & Keburukan Pengubah Auto Kebaikan : i. Belitan ringkas ii. Kehilangan kuprum rendah (hanya 1 belitan gegelung) iii. Pemindahan voltan hampir uniti (kearuhan rendah) iv. Harga murah (belitan kuprum kurang) Keburukan : i. Kerosakan di bahagian sekunder mempengaruhi bahagian utama ii. Bahagian voltan rendah akan menjadi voltan tinggi sekiranya belitan sekunder terputus ( b ). Pengubah Alat: 41 Pengubah alat digunakan sebagai : i. Peranti nisbah yang membolehkan alat² pengukuran arus/voltan rendah bekerja. ii. Peranti penebat bagi melindungi peralatan dan pengguna daripada bahaya voltan/arus yang tinggi. ( b ). Pengubah Alat Jenis pengubah alat: 42 Jenis pengubah alat i. Pengubah upaya. - menyukat voltan tinggi menggunakan meter volt rendah. ii. Pengubah arus - menyukat arus tinggi menggunakan meter ampere rendah. PowerPoint Presentation: 43 ALATUBAH ARUS PowerPoint Presentation: 44 ALATUBAH ARUS Cara-Cara Menyejukkan Pengubah: 45 Cara-Cara Menyejukkan Pengubah Pengubah perlu disejukkan bagi menjaga jangka hayat serta kecekapan kendalian pengubah Cara menyejukkan pengubah : a). Cara Sinaran. b). Udara c). Minyak d). Air e). Bagas udara. CONTOH SOALAN : 46 CONTOH SOALAN SPM Contoh Soalan SPM ( Bahagian A ): 47 Contoh Soalan SPM ( Bahagian A ) SPM 1992, soalan 7. Sebuah pengubah fasa tunggal mempunyai 600 lilitan pada belitan primer dan 80 lilitan pada belitan sekunder. Jika belitan primer disambungkan pada bekalan 50V, berapakah voltan pada belitan sekunder? SPM 1994, soalan 20. Sebuah pengubah belitan berganda mempunyai 2400 lilitan primer di sambung kepada bekalan 240V 50Hz AU. Hitungkan voltan perlilit belitan primer? Contoh Soalan SPM ( Bahagian A ): 48 Contoh Soalan SPM ( Bahagian A ) SPM 1995, soalan 8. Sebuah pengubah digunakan untuk merendahkan voltan dari 240V AU kepada 24V AU. Jika belitan primer mempunyai 1000 belitan. Hitungkan bilangan belitan sekunder? SPM 6 soalan 6. Nyatakan dua fungsi minyak redaman yang digunakan pada sesebuah pengubah? Contoh Jawapan: 49 Contoh Jawapan SPM 1992, soalan 7: Vs = Ns Vp Np Vs = Ns Np = 80 600 = 0.133 x 50 = 6.667 V SPM 1994, soalan 20: Voltan perlilit bagi belitan primer : = 240 2400 = 0.1Volt x Vp x 50 Contoh Jawapan: 50 Contoh Jawapan SPM 1995, soalan 8. Ns = Vs Np Vp Ns = Vs Vp = 24 240 = 0.1 x 1000 = 100 belitan SPM 1996, soalan 6. i). Memindahkan haba keluar dari pengubah. ii). Berfungsi sebagai bahan penebat . x Np x 1000 RENUNGAN: 51 TUN DR. MAHATHIR B. MOHAMAD MANTAN PERDANA MENTERI MALAYSIA RENUNGAN PowerPoint Presentation: 52 POWER TRANSFORMER JENIS MINYAK DENGAN CONSERVATOR TANK PowerPoint Presentation: 53 ALATUBAH JENIS MINYAK PowerPoint Presentation: 54 ALATUBAH JENIS MINYAK PowerPoint Presentation: 55 POWER TRANSFORMER JENIS MINYAK PowerPoint Presentation: 56 TRANSFORMER DAN RMU RMU TRANSFORMER PowerPoint Presentation: 57 DRY TYPE TRANS- FORMER PowerPoint Presentation: 58 OUTDOOR SUBSTATION PowerPoint Presentation: 59 COMPACT SUBSTATION PERALATAN DLM PENCAWANG: 60 PERALATAN DLM PENCAWANG Ring Main Unit (RMU) / Switchgear 11kV Alatubah (transformer) 11/0.415kV Papan suis utama (MSB) Feeder pillar Kabel voltan tinggi & rendah RING MAIN UNIT (RMU): 61 RING MAIN UNIT (RMU) Suisgear voltan tinggi (11kV) untuk menyambung dan memutuskan bekalan secara manual sahaja bagi kerja-kerja senggaraan dan operasi sistem bekalan PowerPoint Presentation: 62 RING MAIN UNIT PowerPoint Presentation: 63 OIL LINK UNIT

Related presentations


Other presentations created by zunnurzamzam

16. TRAINING PATHWAY2
20. 07. 2014
0 views

16. TRAINING PATHWAY2