Prezentatsiya_KOM2003doroblena

Information about Prezentatsiya_KOM2003doroblena

Published on June 13, 2016

Author: Shamray

Source: authorstream.com

Content

Slide1: НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ Інноваційність в управлінні діяльністю документно-комунікаційних структур в управлінні персоналом Волик Олександра Геннадіївна Студентка Slide2: Мовою ділових паперів є офіційно-діловий стиль, а основною одиницею офіційно-ділового стилю є документ Документ – це результат відображення конкретної інформації на спеціальному матеріалі за визначеним стандартом чи формулою. Діловодство - діяльність, яка охоплює питання документування і організації роботи з документами в процесі здійснення управлінських дій. Slide3: СУЧАСНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ ФАЙЛ БАЗА ДАНИХ БАНК ДАНИХ БІЛІОТЕКА центр паперово-технічної інформації Slide4: Тлумачення терміна “комунікація” за словником «Сучасна західна соціологія» : засіб зв’язку будь-яких об’єктів матеріального й духовного світу; спілкування, передача інформації від людини до людини; спілкування й обмін інформацією у суспільстві. У “Сучасному словнику іноземних слів” це поняття визначається так: шлях повідомлення (повітряна, водна й інші комунікації); форма зв’язку (телеграф, радіо, телефон); акт повідомлення, зв’язку між двома й більше індивідами, підстава для порозуміння; процес повідомлення інформації за допомогою технічних засобів – ЗМІ (преси, радіо, кіно, телебачення). Slide5: Спілкування – це соціально обумовлений процес обміну думками й почуттями між людьми у різних сферах їхньої пізнавальної, трудової й творчої діяльності, який реалізується головним чином за допомогою вербальних засобів комунікації. Комунікація - це соціально обумовлений процес передавання й сприйняття інформації в умовах міжособистісного й масового спілкування за різними каналами за допомогою різних комунікаційних засобів. Комунікації прийнято поділяти на вербальні, невербальні, синтетичні Slide6: Документна комунікація – це комунікація, яка опосередкована документом, побудована на обміні документами між двома й більше людьми, нею передбачено передавання інформації за допомогою документа. Недокументна інформація – це комунікація, в якій інформація передається в незакріпленій на матеріальному носії формі – усною мовою, радіо або телебаченням . Залежно від каналу передачі повідомлення комунікацію поділяють на неформальну й формальну , а залежно від фіксованої форми на усну та письмову . Slide7: Кодування – це подання ідеї, що прагне донести до одержувача комунікант, у кодах або символах, тобто в знаках, що переводять ідею на мову, яка є зрозумілою реципієнту. Повідомлення – це зафіксована інформація, яку комунікант хотів довести до реципієнта. Повідомлення складається з двох компонентів: змісту повідомлення (думки, аргументи, доводи, факти); засобу передачі (каналу) документного повідомлення – книги, журналу, газети, афіші, диска й т.ін . Декодування повідомлення – це переклад його на мову одержувача, яке визначається особистим сприйняттям одержувача, його здатністю розпізнавати й інтерпретувати коди, використані під час передачі ідеї. Slide8: Система документно-інформаційних комунікацій – це сукупність усіх документів, відправників документної інформації, її споживачів, професійних посередників , виробничих процесів і відносин між ними, що обумовлені як внутрішніми властивостями системи, так і зовнішнім середовищем її суспільного функціонування. Slide9: Цільове призначення ДІКС зводиться до досягнення таких цілей: забезпечити творчо обдарованим членам суспільства можливість включати їхні досягнення в документовану соціальну пам’ять; зберігати документовану соціальну пам’ять як частину культурної спадщини суспільства; забезпечувати суспільне використання документованої частини культурної спадщини в інтересах суспільства. Slide10: Види комунікативної культури: Словесність – це такий рівень комунікаційної культури, коли всі культурні смисли передаються у соціальному просторі за допомогою усної комунікації. Книжність – такий рівень розвитку культури, коли культурні смисли передаються за допомогою документної комунікації. Мультимедійність – це такий рівень розвитку культури, коли культурні смисли передаються за допомогою електронної комунікації. Slide11: ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

Related presentations


Other presentations created by Shamray