rapport medarbetarenkat 06

Information about rapport medarbetarenkat 06

Published on February 7, 2008

Author: Sigfrid

Source: authorstream.com

Content

Slide1:  1 Nacka Kommun Medarbetarenkät 2006 Totalrapport T-112638 Nacka kommun: Annelie Hedman, Elisabeth Carle Synovate Temo: Anna Fritz, Ann-Charlotte Mann Datum: November 2006 Svarsfrekvens i procent:  Svarsfrekvens i procent % *Observera att personlig assistans (109 personer) är exkluderade ur svarsfrekvensen för sociala stöd- resurser och totalt, medan de som svarat finns med i redovisningen. Högst index för Stadsledningskontoret och Räddningstjänsten :  Högst index för Stadsledningskontoret och Räddningstjänsten Medarbetar- index Slide4:  Medarbetarindex 53586063! Undersökta dimensioner för Nacka kommun Kunskapsdelning Personlig arbetssituation Handlingskraft Förutsättningar i organisationen 53565760 515762 63 58585662 47535656 Kundrelation 728080 Ledarskap 61636565 Slide5:  Diagram Sammanfattande mått Slide6:  Diagram Föregående medarbetarenkät Slide7:  Diagram Nacka kommuns målfrågor Medarbetarskapet:  Medarbetarskapet Medarbetarindex Synovate Temo har tagit fram ett sammanfattande mått, ett så kallat Medarbetarindex, som är ett genomsnitt av andelen nöjda inom de centrala frågeområdena; Förutsättningar i organisationen, Handlingskraft, Samverkan och kunskapsdelning, Ledarskap och Personlig arbetssituation. Delindex har tagits fram inom vart och ett av frågeområdena. Vissa justeringar av formuläret har gjorts även i år. När årets index redovisas, beräknas även föregående års index utifrån samma frågor. Detta gör att värdet kan skilja på någon procentenhet jämfört med samma index i förra årets diagram. Medarbetarindex för Nacka kommun ligger i årets mätning på 63 vilket är bättre än 2004 då index låg på 60. Sammanfattande omdöme Medarbetarskapet mäts också med en sammanfattande fråga. I en fråga av detta slag väger varje medarbetare främst det som för henne eller honom är viktigt i medarbetarskapet. Av detta skäl kan resultatet på frågan skilja sig från Medarbetarindex, där alla frågor som ställts i formuläret får väga lika tungt. När medarbetarna i Nacka kommun själva gör en sammanfattande bedömning av sitt medarbetarskap anger 66 procent att de är nöjda. Detta är något högre än medarbetarindex och även en ökning sedan föregående mätning då 60 procent angav att de var nöjda. Styrkor och Utvecklingsområden:  Styrkor och Utvecklingsområden Styrkor Den egna informationen Arbetsorganisation Befogenheter Mål och målarbete inom egna enheten Personlig arbetssituation Möjlighet att planera och prioritera Delaktig Engagemang Utvecklingsområden Personal och ledningsgruppsmöten Lärande och samarbete med andra enheter Ansvarstagandet Kännedom om kommunledningen Kännedom om kommunens grundvärdering och övergripande mål Stadsledningskontoret, Räddningstjänsten, Myndighet & Huvudmannaskap är totalt sett mest nöjda med att arbeta i kommunen.:  Stadsledningskontoret, Räddningstjänsten, Myndighet & Huvudmannaskap är totalt sett mest nöjda med att arbeta i kommunen. % Slide11:  Medarbetarindex Jämförelse med avseende på KÖN, ÅLDER och ANSTÄLLNINGSTID Yngre (<39): Kan i mindre utsträckning återge vision Är mindre insatta i hur det går ekonomiskt eller i målen Känner sig mindre informerade Är mer stressade pga dåligt samarbete De yngsta (<29): Tycker inte att det är lika roligt att går till jobbet Känner sig inte delaktiga i utvecklingsarbetet De nyanställda: Tycker mindre än övriga att man har effektiva rutiner Kan i mindre utsträckning återge kommunens grundläggande värdering Känner mindre till kriterier för lönesättning Slide12:  Skillnader mellan MÄN och KVINNOR inom Nacka kommun Jämförelse med avseende på medarbetarindex och delindex Kvinnor: Känner bättre till kriterierna för lönesättning Kan i större utsträckning återge kommunens grundläggande värderingar och delar visionen Män: Är mer positiva vg samarbete med andra enheter Är mindre stressade Slide13:  Skillnader mellan CHEFER och MEDARBETARE inom Nacka kommun Jämförelse med avseende på medarbetarindex och delindex Slide14:  Spegelfrågor Chefer och Medarbetare Förutsättningar i organisationen (% andel positiva) Slide15:  Spegelfrågor Chefer och Medarbetare Samverkan och kunskapsdelning /Personlig arbetssituation (% andel positiva) Slide16:  Små skillnader mellan olika chefsnivåer inom Nacka kommun Jämförelse med avseende på medarbetarindex och delindex Slide17:  Trender i resultaten Slide18:  Fortsatt framåt för utvecklingsmöjligheterna i kommunen! Slide19:  Lärandet och kunskapsdelning på samma nivå som 2004 Slide20:  Inga stora skillnader när det gäller Nackas övergripande mål men visionen har blivit mer känd Slide21:  Förutsättningar i organisationen Förutsättningar i organisationen:  Förutsättningar i organisationen Delindex för området är 60 vilket är bättre än Temo Bench som ligger på 52. Delindex för detta område har klart förbättrats sedan föregående mätning då index låg på 57. Information Medarbetarna är fortsatt nöjda med den information de behöver för att kunna utföra sitt arbete. Resultatet ligger i nivå med föregående mätning. Resultatet ligger även bättre än Synovate Bench. Det är även positivt att notera att det är en högre andel i årets mätning som ser IT som ett viktigt verktyg en ökning med 10 procentenheter. Fortfarande är det få som anser att de har nytta av Kanal N eller att www.nacka.se stöder dem i det dagliga arbetet. Det bör dock noteras att resultaten för dessa frågor går åt rätt håll. Arbetsorganisation Sättet att organisera arbetet får bibehållet goda resultat även i årets mätning. Det gäller såväl att ha en bra arbetsfördelning som effektiva arbetsrutiner. Medarbetarna har även de befogenheter som krävs för att göra ett bra arbete. Mål och måluppföljning När det gäller frågor om mål och måluppföljning kan konstateras att det inte är några större skillnader sedan mätningen 2004. Fortfarande anser en majoritet att de på sin enhet arbetar mot gemensamma mål. En lägre andel instämmer i att målen regelbundet följs upp. Drygt varannan instämmer i att de känner till hur det går ekonomiskt för deras enhet. Slide23:  Diagram Förutsättningar i organisationen 1 Slide24:  Diagram Förutsättningar i organisationen 2 Förutsättningar i organisationen Jämförelse mellan verksamhetsområden och föregående mätning:  Förutsättningar i organisationen Jämförelse mellan verksamhetsområden och föregående mätning Slide26:  Utvecklingssamtal Lönesamtal Utvecklingssamtal och lönesamtal:  Utvecklingssamtal och lönesamtal Utvecklingssamtal Tre av fyra har haft utvecklingssamtal de senaste 12 månaderna. Vilket är ungefär i nivå med föregående mätning. Värt att påpekas är att 9 procent inte har arbetat på enheten i 12 månader. Två av tre medarbetare är nöjda med utvecklingssamtalen. Resultatet ligger i nivå med Synovate Bench. Även i årets mätning är cheferna mer positiva än sina medarbetare när det gäller deras egen bedömning av hur nöjda deras medarbetare är med utvecklingssamtalen. Lönesamtal Nästan sex av tio känner till kriterierna för den individuella lönesättningen. Varannan instämmer i att man hade en bra dialog under lönesamtalet/lönemotiveringssamtalet. Personalmöten Knappt hälften av medarbetarna är nöjda med personalmötena vilket är en minskning sedan föregående mätning med 8 procentenheter. Cheferna är något mer nöjda med sina ledningsgruppsmöten. Resultatet har inte förändrats sedan föregående mätning. Slide28:  Diagram Har haft utvecklingssamtal 85% har haft utvecklingssamtal om de 9% som Ej arbetat på enheten I 12 månader räknas bort Andel som har haft utvecklingssamtal Jämförelse mellan verksamhetsområden:  Andel som har haft utvecklingssamtal Jämförelse mellan verksamhetsområden % Slide30:  Diagram Utvecklingssamtal Som helhet nöjd med utvecklingssamtalet Jämförelse mellan verksamhetsområden (medarbetarnas bedömning):  Som helhet nöjd med utvecklingssamtalet Jämförelse mellan verksamhetsområden (medarbetarnas bedömning) % Slide32:  Diagram Lönesamtal Slide33:  Diagram Personalmöten 1 Slide34:  Diagram Personalmöten 2 Slide35:  Samverkan och kunskapsdelning Samverkan och kunskapsdelning Klimat, samarbete, lärande:  Samverkan och kunskapsdelning Klimat, samarbete, lärande Index för området Samverkan och kunskapsdelning ligger på 56, vilket är i nivå med föregående mätning. Två av tre instämmer i att de på sin enhet har ett öppet klimat där det finns möjlighet att ifrågasätta och diskutera. Drygt hälften anser även att man prövar många olika idéer och det är tillåtet att misslyckas. Den sistnämnda ligger högre än Temo Bench. Sex av tio anser att man inom enheten delar med sig av kunskap och erfarenheter till varandra. Positivt är att majoriteten vågar säga vad de tycker till sina kollegor och arbetskamrater samt chef. Cheferna anser även att deras medarbetare vågar säga vad de tycker till dem. Mindre positiv för klimatet är att var fjärde anser att deras arbete försvåras på grund av revirgränser samt att få instämmer i att de har ett smidigt samarbete med andra enheter. Inte heller lärandet av andra enheter är utvecklat. Slide37:  Diagramv1 Samverkan och kunskapsdelning Slide38:  Diagram 2 Samverkan och kunskapsdelning Slide39:  + - Organisationskultur Öppet klimat möjlighet att ifrågasätta och diskutera Prövar många idéer, tillåtet att misslyckas Nytänkande 50 % (52 % 2004) (47 % 2002) (37 % 2000) AdHoc 6 % (5 % 2002) (6 % 2002) (9 % 2000) Stagnation 32 % (31 % 2004) (34 % 2002) (38 % 2000) Spel för gallerierna 12% (12 % 2004) (13 % 2002) (17 % 2000) + - Stadsledningskontoret (71 %) Sociala stödresurser (61 %) Kultur Nacka (44%) Äldre & Omsorgerna (38%) Slide40:  + - Kunskapsdelning Tar intryck av andra Lära internt Lärande 28 % (24 % 2004) (22 % 2002) (16 % 2000) Introvert 34 % (39 %2004) (46 %2002) (54 % 2000) Stagnerad 36 % (35 % 2004) (31 % 2002) (29 % 2000) Extrovert 2 % (3% 2004) (1% 2002) (1% 2000) + - Stadsledningskontoret (44%) Förskola Fritid Skola (31%) Myndighet & Huvudmannaskap (42%) Diskutera klagomål från kunder/brukare. Lär av enheter som är framgångsrika. Dela med sig av kunskap och erfarenheter. Samverkan och kunskapsdelning Jämförelse mellan verksamhetsområden och föregående mätning:  Samverkan och kunskapsdelning Jämförelse mellan verksamhetsområden och föregående mätning Slide42:  Personlig arbetssituation Slide43:  Diagram Personliga arbetssituation Personlig arbetssituation:  Personlig arbetssituation Delindex för den personliga arbetssituationen ligger på 63 vilket är i nivå med föregående mätning. Den personliga arbetssituationen får i stort goda betyg även i årets mätning. Majoriteten känner sig respekterade för det arbete de gör och känner även uppskattning från sina medarbetare och de upplever även att deras kunskaper och erfarenheter tas tillvara. Positivt att notera är att utvecklingsmöjligheterna i årets mätning ligger högre än Synovate Bench. Majoriteten tycker även att de krav som ställs på dem är tydliga. Personlig arbetssituation Jämförelse mellan verksamhetsområden och föregående mätning:  Personlig arbetssituation Jämförelse mellan verksamhetsområden och föregående mätning Slide46:  Diagram Jämställdhet och Mångfald Yngre medarbetare upplever mindre än övriga att det råder en öppen inställning. En fjärdedel av de yngre upplever inte alls att man behandlas lika oavsett ålder. Slide47:  Stress Stress och Hälsa :  Stress och Hälsa Stress Nacka kommun som helhet har ett stressindex på 22 vilket är något högre än Temo Bench som ligger på 19. Skillnaden ligger i att Nackas medarbetare oroar sig för arbetet även när de är lediga i större utsträckning än Synovates jämförelsevärden. Främsta orsakerna till stress enligt medarbetarna är tidsbrist, att de har för många olika uppgifter samtidigt, att det är så mycket man vill göra som man inte hinner med samt brist på tid för reflektion. Fyra av tio har en bra balans mellan arbete, familjeliv och fritid. Tre av tio anger att de alltid har för mycket att göra och att det har aldrig är några lugnare perioder. När en bedömning görs av hur stor andel av medarbetarna som befinner sig i en risksituation vad beträffar stress blir resultatet positivare för Nacka kommun jämfört med våra jämförelsevärden. Sex procent av medarbetarna befinner sig i en risksituation vad stress beträffar. Detta är lägre än Temos jämförelsevärden som ligger på 10 procent. De som befinner sig i en risksituation oroar sig för att inte klara jobbet, känner sig slut när de kommer hem och menar att deras situation på jobbet alltid ser ut på detta sätt. Denna grupp ligger vanligtvis högt vad gäller symptom som betraktas som typiskt stressrelaterade. Hälsa Positivt att notera är att sju av tio upplever sin hälsa som god, en lika hög andel anger att de försöker äta en sund kost och två av tre att de motionerar regelbundet. Däremot är det inte en lika hög andel som instämmer i att de får den sömn de behöver. Två av tre anger att de motionerar regelbundet. Var femte medarbetare har misstankar om att någon på deras enhet har alkohol- eller drogproblem. Däremot är det ytterst få (2 procent) som känner oro för att de själva dricker för mycket alkohol. Slide49:  Diagram Stress 1 (Fråga 9d) Stress Jämförelse mellan verksamhetsområden och föregående mätning:  Stress Jämförelse mellan verksamhetsområden och föregående mätning Slide51:  Diagram Återhämtningsperioder Slide52:  Diagram Orsaker till stress Kvinnor upplever mer än män: Tidsbrist Mycket man vill som man ej hinner Brist på tid för reflektion Män upplever mer än kvinnor: Svårt att planera arbetet 6 % av medarbetarna befinner sig i riskzonen vad gäller stress. I svenskt arbetsliv befinner sig 10 % i en risksituation. :  6 % av medarbetarna befinner sig i riskzonen vad gäller stress. I svenskt arbetsliv befinner sig 10 % i en risksituation. Hanterbar situation 6% Myndighet & huvudmannaskap 7% Förskola, Fritid, Skola 7% 17% 77% (7% 2004) Slide54:  Diagram Hälsa 60% Känner till att de kan vända sig till Visavi Kvinnor mer än män Äldre mer än yngre Chefer mer än övriga Kvinnor äter sundare än män Äldre (>39) äter sundare än yngre Yngre upplever i mindre utsträckning att det satsas på friskvård Män oroar sig mer än kvinnor för sin alkoholkonsumtion Mobbning och sexuella trakasserier:  Mobbning och sexuella trakasserier Resultaten kring mobbning ligger i nivå med svenskt arbetsliv i stort. Att 7 procent upplevt sig mobbade under de senaste två åren innebär förmodligen att ca 150 personer har upplevt eller upplever en mycket svår situation. Av dem som upplever sig mobbade anger 3 procent att de känner sig mobbade av chef eller överordnad. När det gäller sexuella trakasserier anger även i årets mätning två procent att de varit utsatt för sexuella trakasserier. Av dem anger 1 procent att de känner sig sexuellt trakasserade av chef eller överordnad. Slide56:  Diagram Mobbning och sexuella trakasserier Yngre än 29 år har I något större utsträckning upplevt sexuella trakasserier någon gång (5%) Sammanställning över medarbetarindex och sjukfrånvaro:  Sammanställning över medarbetarindex och sjukfrånvaro Medarbetar Sjuk- index frånvaro Stadsledningskontoret 78 0,77 Räddningstjänst 68 4,16 Myndighet & Huvudmannaskap 65 4,64 Teknisk produktion 63 6,28 Sociala stödresurser 63 11,6 Förskola, Fritid, Skola 63 9,1 Nacka Partner 61 8,98 Äldreomsorgen 58 13,21 Kultur Nacka 50 4,5 Sammanställning över riskindex och sjukfrånvaro:  Sammanställning över riskindex och sjukfrånvaro Risk- Sjuk- index frånvaro Myndighet & Huvudmannaskap 7 4,64 Förskola, Fritid, Skola 7 9,1 Kultur Nacka 6 4,5 Stadsledningskontoret 5 0,77 Nacka Partner 5 8,98 Teknisk produktion 4 6,28 Sociala stödresurser 2 11,6 Äldreomsorgen 2 13,21 Räddningstjänst 4,16 Sammanställning över förutsättningar i organisationen och sjukfrånvaro:  Sammanställning över förutsättningar i organisationen och sjukfrånvaro Föruts. i Sjuk- org frånvaro Stadsledningskontoret 76 0,77 Myndighet & Huvudmannaskap 61 4,64 Förskola, Fritid, Skola 61 9,1 Nacka Partner 61 8,98 Teknisk produktion 58 6,28 Sociala stödresurser 58 11,6 Äldreomsorgen 56 13,21 Räddningstjänst 53 4,16 Kultur Nacka 47 4,5 Sammanställning över handlingskraft och sjukfrånvaro:  Sammanställning över handlingskraft och sjukfrånvaro Handlings- Sjuk- kraft frånvaro Stadsledningskontoret 85 0,77 Myndighet & Huvudmannaskap 63 4,64 Förskola, Fritid, Skola 62 9,1 Teknisk produktion 62 6,28 Räddningstjänst 60 4,16 Nacka Partner 59 8,98 Äldreomsorgen 59 13,21 Sociala stödresurser 57 11,6 Kultur Nacka 53 4,5 Slide61:  Kundorientering Kund/Medborgare:  Kund/Medborgare Kund/Medborgare har högt delindex vilket även är fallet i Temo Bench. Det bör påpekas att detta område i mångt och mycket handlar om att medarbetarna själva skall skatta sin servicegrad och förhållningssätt gentemot kunderna/brukarna. Intressant är att kunna jämföra detta resultat med hur brukarna ser på kommunens service. Av resultaten kan konstateras att medarbetarna bedömning är att brukarna är nöjda med den serviceanda, tillgänglighet samt möjlighet att framföra åsikter och kunna påverka. Sammantaget anser åtta av tio medarbetare att kunderna/medborgarna är nöjda med de kontakter de har med kommunen. Slide63:  Diagram Kundorientering Kund/Medborgare Jämförelse mellan verksamhetsområde och föregående mätning:  Kund/Medborgare Jämförelse mellan verksamhetsområde och föregående mätning Slide65:  Handlingskraft Handlingskraft :  Handlingskraft Handlingskraften visar sig bland annat i att medarbetarna känner starkt engagemang och delaktighet. Detta stärks av att 72 procent tycker att det är roligt att gå till jobbet. Ansvarstagande för helheten ligger i nivå med Synovate Bench och bör ytterligare kunna förbättras. Positivt att notera är att en högre andel i årets mätning instämmer i att de ständigt utvecklar sin kompetens. Det är även en högre andel som är stolta över att arbeta i Nacka kommun och därav följer att fler kan rekommendera kommunen som arbetsgivare. Slide67:  Diagram Handlingskraft Slide68:  + - Attraktionsindex Starkt engagerad och motiverad i arbetet Rekommendera Nacka som arbetsgivare Ambassadör 53 % (48 % 2004) (46 % 2002) Trivselklubb 4% (5 % 2004) (5 % 2002) Fri- passagerare 12 % (17 % 2004) (16 % 2002) Frustrerad 31 % (30 % 2002) (33 % 2002) + - Sociala Stödresurser (35%) Stadsledningskontor (85%) Kultur Nacka (20 %) Nacka Partner (10 %) Handlingskraft Jämförelse mellan verksamhetsområde och föregående mätning:  Handlingskraft Jämförelse mellan verksamhetsområde och föregående mätning Slide70:  Analysen syftar till att ringa in den grupp i organisationen som kan anses vara ”Empowered”/Aktiva, d v s högt motiverade och kompetenta medarbetare som tar initiativ och ansvar. Forskning visar att dessa medarbetare snabbt anpassar sig till förändringar på ett effektivt sätt. En annan grupp i analysen är de Passiva. Forskning visar att dessa människor är emot förändringar i organisationen. Analysen är uppbyggd på 4 frågor: Tillräcklig kompetensen för att kunna erbjuda kunderna den service som efterfrågas,ansvarstagande för helhet, Pröva nya idéer samt befogenheter. Respondenter som har svarat 4 eller 5 på alla fyra frågor kallas ”aktiva”, de som har svarat 1, 2 eller 3 på 1, 2 eller 3 av de ingående frågorna kallas ”avvaktande”, och de som har svarat 1, 2 eller 3 på alla fyra frågor kallas ”passiva”. Notera att det vi mäter är klimatet dessa individer befinner sig i, inte varje individs grad av aktivitet. Förändringsklimat – beskrivning av analys Förändringsklimat Nacka kommun:  Förändringsklimat Nacka kommun Slide72:  Ledarskap Ledarskap:  Ledarskap Ledarskapsindex för Nacka kommun ligger på 65. Det är ett index som är något högre än Synovate Bench. Kommunen har många styrkor i sin ledarskapsprofil och detta stärks av att sju av tio har förtroende för sin närmaste chef. Den relationsorienterade dimensionen utmärks av att tre av fyra anser att han eller hon visar respekt för dem. Medarbetarna anser även att deras närmaste chef visar uppskattning, kommunicerar rakt och ärligt i svåra situationer samt är lyhörd och skapar utrymme för dialog. Något lägre omdöme får cheferna när det gäller att ta tag i problem som rör konflikter och relationer samt att känna till enskild medarbetares arbetsinsats. Den utvecklings- och delaktighetsfrämjande dimensionen är tydlig. Det gäller framförallt att närmaste chef har förmåga stödja och stimulera medarbetare som vill utveckla och förbättra verksamheten, delegerar och ger frihet under ansvar, samt är nytänkande och vågar gå före. Något mindre nöjda är medarbetarna när det gäller närmaste chefs förmåga att skapa delaktighet innan beslut fattas. Den organisatoriska och resultatorienterade dimensionen kännetecknas av att chefen är mål- och resultatinriktad samt är en god representant för verksamheten. Medarbetarna anser även att deras närmaste chef är tillgänglig när det behövs, tar tag i problem som rör verksamheten samt är bra på att tydliggöra vad som förväntas av dem. Däremot är cheferna inte lika tydliga när det gäller stödja medarbetarna i att prioritera, samt att ge stöd i prioriteringar mellan olika arbetsuppgifter. Slide74:  Diagram Ledarskap Relation Slide75:  Diagram Ledarskap Utveckling- Slide76:  Diagram Organisatoriskt Förtroende för kommunledningen:  Förtroende för kommunledningen Resultatenhetscheferna utmärks av att vara mål- och resultatinriktade och majoriteten anser att de är en god representant för verksamheten och två av tre instämmer i att deras resultatenhetschef är nytänkande och vågar gå före. Därav följer att förtroendet för resultatenhetschefen är högt. Däremot sjunker resultaten när det gäller förtroendet för verksamhetschef/direktör. Cirka fyra av tio uppger att de har förtroende för denne. En förklaring till det ljumma förtroendet för verksamhetschefen är att få medarbetar känner till vad deras verksamhetschef/direktör gör. Ytterst få känner till vilka som ingår i kommunledningen. Då kännedom och förtroende hör starkt ihop. följer att förtroendet för kommunledningen skattas ännu lägre än förtroendet för verksamhetschefen. Var fjärde anger att man har förtroende. Dock bör det påpekas att för denna fråga har många valt att lägga sig på en trea. Positivt att notera är att det finns ett starkt förtroende för stadsdirektören Lennart Jonasson få anger att de inte har förtroende. Slide78:  Diagram Förtroende för ledningen Förtroende för Kommunledningen per verksamhetsområde:  Förtroende för Kommunledningen per verksamhetsområde % Sambandsanalys Nacka kommuns medarbetare:  Sambandsanalys Nacka kommuns medarbetare En viktig framgångsfaktor för kommunens utveckling och för relationen med brukarna är lyhördheten för dessa och öppenhet för förändringar. En analys av vilka faktorer som hänger ihop med i vilken utsträckning medarbetarna hanterar synpunkter, förslag och klagomål från brukarna visar att följande faktorer har störst inverkan. På min arbetsplats arbetar vi mot gemensamma mål. Vi provar många olika idéer och det är tillåtet att misslyckas Ansvarstagandet för helheten På min arbetsplats följer vi regelbundet upp våra mål Jag känner mig delaktig i utvecklingsarbetet på min arbetsplats Effektiva arbetsrutiner Detta visar på en kombination av struktur och öppenhet kombinerat med ansvarstagande. Resultatet på dessa områden visar att Nacka kommun ligger bra till när det gäller strukturen i form av mål- och måluppföljning samt effektiva arbetsrutiner. Dock bör ansvarstagandet för helheten ytterligare förbättras. Det finns dessutom ett klimat som uppmuntrar nytänkande och skapar delaktighet för utvecklingsarbetet. Men att ta ansvar för helheten blir ett förbättringsområde då resultatet för detta ligger lågt i denna mätning. Utfall på drivande faktorer för kundorientering:  Utfall på drivande faktorer för kundorientering Synovate bench 53 58 53 41 55 45 55 Den utvecklingsbara organisationen:  Den utvecklingsbara organisationen Uppfylld Upplyfta Utföra Utmana/ Utveckla Synovate bench 79 67 28 66 84 Negativ:24 66 55 45 60 36 Slide83:  Nacka kommuns mål Nacka kommun Totalt Medarbetarindex skall öka till 63% 2006:  Nacka kommun Totalt Medarbetarindex skall öka till 63% 2006 % Nacka kommun Totalt ” Medarbetarna skall känna glädje och vara stolta över att arbeta i Nacka kommun.”:  Nacka kommun Totalt ” Medarbetarna skall känna glädje och vara stolta över att arbeta i Nacka kommun.” Det känns roligt att gå till jobbet. Jag är stolt över att arbeta i Nacka kommun. Jag skulle kunna rekommendera en vän eller bekant att börja arbeta i Nacka kommun. % Nacka kommun Totalt ”Personalens kompetens ska ständigt utvecklas för att högsta effektivitet ska uppnås.”:  Nacka kommun Totalt ”Personalens kompetens ska ständigt utvecklas för att högsta effektivitet ska uppnås.” Jag har goda utvecklingsmöjligheter. Jag utvecklar ständigt min kompetens % Nacka kommun Totalt ” Minst 80% av medarbetarna skall känna glädje och vara stolta över att arbeta i Nacka kommun.”:  Nacka kommun Totalt ” Minst 80% av medarbetarna skall känna glädje och vara stolta över att arbeta i Nacka kommun.” Jag känner mig starkt engagerad i mitt arbete Jag känner mig som en viktig del i en verksamhet som jag tror på Det känns roligt att gå till jobbet % OBS. Jämförelse på fråga 1 resp 2 görs mot en gammal fråga som ändrats. “Jag känner mig starkt engagerad I mitt arbete och känner mig som en viktig del I en verksamhet som jag tror på”. Ej helt jämförbart. Nacka kommun Totalt Informationsmål:  Nacka kommun Totalt Informationsmål 1. 80% av medarbetarna skall anse att de har tillgång till den information de behöver för att utföra sitt arbete. 2. 75% av skall anse att vi har ett öppet klimat där det finns möjlighet att ifrågasätta och diskutera. 3. 85% av medarbetarna skall anse att de vågar säga vad de tycker till sina arbetskamrater. % Nacka kommun Totalt Informationsmål:  Nacka kommun Totalt Informationsmål 1. 50% skall anse att www.nacka.se stödjer deras arbetet i kontakten med medborgarna 2. 75% av medarbetarna skall anse att de Har nytta/användbarhet av KanalN 3. 70% av medarbetarna skall anse att de I deras arbetsgrupp ser IT som ett viktigt verktyg för att kunna arbeta effektivt % Avslutande reflektioner:  Avslutande reflektioner Fortsatt positiv utveckling i kommunen som helhet. Det finns en ökad stolthet och fler kan rekommendera kommunen som arbetsgivare. Detta gör att andelen ambassadörer har ökat från 48 till 53 procent. Fortsättningsvis bör fokus vara att utveckla former för lärande och samarbeta utanför den egna gruppen som fortsatt får ljumma resultat. Även i årets mätning kan ett frågetecken sättas kring ansvarstagande och varför detta är kvar på samma nivå som 2004. Vad som också framgår av resultaten är att få känner till vilka som ingår i kommunledningen. Vill man att detta skall vara känt bland medarbetarna ute i organisationen bör man ta fram strategier för att profilera kommunledningen internt. Slide91:  Diagram Söker annat arbete Slide92:  Diagram Positivt andel Jag delar Nackas vision – Öppenhet och Mångfald Slide93:  Diagram Positivt andel Jag känner förtroende för min närmaste chef Slide94:  Diagram Positivt andel Sammanfattningsvis nöjd med att vara arbetare

Related presentations


Other presentations created by Sigfrid

Diabetes Mellitus
29. 02. 2008
0 views

Diabetes Mellitus

bus108 pp 08spr
08. 05. 2008
0 views

bus108 pp 08spr

Ch01
07. 05. 2008
0 views

Ch01

Steenburgh
02. 05. 2008
0 views

Steenburgh

107249 firstfileFILE
02. 05. 2008
0 views

107249 firstfileFILE

Regional Roadshows generic
30. 04. 2008
0 views

Regional Roadshows generic

PE3 U2 R
24. 04. 2008
0 views

PE3 U2 R

Hydrogen Workshop
22. 04. 2008
0 views

Hydrogen Workshop

GW052307MS3Rv3Final
21. 04. 2008
0 views

GW052307MS3Rv3Final

0329
18. 04. 2008
0 views

0329

3 Johnson BMGs
10. 01. 2008
0 views

3 Johnson BMGs

Packaging
10. 01. 2008
0 views

Packaging

HIV AIDS PM
12. 01. 2008
0 views

HIV AIDS PM

PM Insv01
12. 01. 2008
0 views

PM Insv01

ISECON 2006 Sharp
13. 01. 2008
0 views

ISECON 2006 Sharp

Asthma 10 02
14. 01. 2008
0 views

Asthma 10 02

Panda life
15. 01. 2008
0 views

Panda life

Extinction
15. 01. 2008
0 views

Extinction

Empirical Formula
16. 01. 2008
0 views

Empirical Formula

Earth Resources
16. 01. 2008
0 views

Earth Resources

religion 1
17. 01. 2008
0 views

religion 1

020607 AmbassadorBriefing
21. 01. 2008
0 views

020607 AmbassadorBriefing

Christmas Sing along
15. 01. 2008
0 views

Christmas Sing along

Courseintro
04. 02. 2008
0 views

Courseintro

FAQ Presentation
24. 01. 2008
0 views

FAQ Presentation

CMS update
12. 02. 2008
0 views

CMS update

Brian Steele
28. 01. 2008
0 views

Brian Steele

crypto f05 s2
29. 01. 2008
0 views

crypto f05 s2

writing varner
06. 02. 2008
0 views

writing varner

The Maya
07. 02. 2008
0 views

The Maya

Fichner Rathus CH12
12. 02. 2008
0 views

Fichner Rathus CH12

bristol
14. 02. 2008
0 views

bristol

pps 310
14. 02. 2008
0 views

pps 310

LCR02
15. 02. 2008
0 views

LCR02

burton RESTEasy
21. 02. 2008
0 views

burton RESTEasy

Glaucoma
25. 02. 2008
0 views

Glaucoma

festival on a budget
27. 02. 2008
0 views

festival on a budget

Projection Systems Ortho and Iso
09. 01. 2008
0 views

Projection Systems Ortho and Iso

Slide Presentation
28. 02. 2008
0 views

Slide Presentation

Age Of Enlightenment
03. 03. 2008
0 views

Age Of Enlightenment

JobPostings
11. 03. 2008
0 views

JobPostings

ESCI101 26 Groundwater1
12. 03. 2008
0 views

ESCI101 26 Groundwater1

79 3843 6 1950s Powerpoint
19. 03. 2008
0 views

79 3843 6 1950s Powerpoint

Operating Systems ofthe Home
10. 01. 2008
0 views

Operating Systems ofthe Home

climate transport brazil
25. 03. 2008
0 views

climate transport brazil

garetiree
07. 02. 2008
0 views

garetiree

LUENTO3Embryo development
10. 03. 2008
0 views

LUENTO3Embryo development

Woolly Monkey Research
31. 03. 2008
0 views

Woolly Monkey Research

nixonforeignpolicy JoshR BenK
03. 04. 2008
0 views

nixonforeignpolicy JoshR BenK

bahai
07. 04. 2008
0 views

bahai

Chapter 13 Global Clim
27. 03. 2008
0 views

Chapter 13 Global Clim

nach31d fuzeon vortr
28. 03. 2008
0 views

nach31d fuzeon vortr

d04 vp matousek
15. 04. 2008
0 views

d04 vp matousek

red binder pages
14. 04. 2008
0 views

red binder pages

KULDA Training 0405
23. 01. 2008
0 views

KULDA Training 0405

3 eReturn to work
29. 01. 2008
0 views

3 eReturn to work

slides trouble with tanning beds
04. 02. 2008
0 views

slides trouble with tanning beds

faith based focus group
13. 01. 2008
0 views

faith based focus group

pogorelova
14. 02. 2008
0 views

pogorelova

2 Trevor
16. 01. 2008
0 views

2 Trevor

goldstein 6th c7 editedW06
14. 01. 2008
0 views

goldstein 6th c7 editedW06

scenarios candice
28. 01. 2008
0 views

scenarios candice

histrespr2007
28. 01. 2008
0 views

histrespr2007

MontrealEngineering5 5 03
25. 01. 2008
0 views

MontrealEngineering5 5 03

ithaca presentation
17. 01. 2008
0 views

ithaca presentation

2hmr theme1
15. 01. 2008
0 views

2hmr theme1

almy ieee
11. 01. 2008
0 views

almy ieee

DAMM Presentation Businet
13. 01. 2008
0 views

DAMM Presentation Businet

odrecva
05. 02. 2008
0 views

odrecva

Lecture4metabolism
23. 01. 2008
0 views

Lecture4metabolism

20060608 NAT2006
20. 02. 2008
0 views

20060608 NAT2006

Amarger Hitachi
08. 04. 2008
0 views

Amarger Hitachi

ERMSAR COMET S2 5
16. 01. 2008
0 views

ERMSAR COMET S2 5

Tim Riedel
24. 01. 2008
0 views

Tim Riedel

jmajor022206
11. 02. 2008
0 views

jmajor022206