Ru con mua dong

Information about Ru con mua dong

Published on August 19, 2009

Author: hiendangvu

Source: authorstream.com

Content

Slide 1: Nh?c: Ð?ng H?u Phúc Hát: Thái B?o PPS: [email protected] Ru con mùa dông Slide 2: Nào ng? di con mùa dông dang t?i ngoài hiênNào ng? di con mùa dông trên cánh b?y chim Slide 3: Bình yên bình yên gi?c n?ngD?u êm d?u êm dóa h?ng Slide 4: Ðòng dua dòng dua lá vu?nNgày mai ngày mai n?ng vàng Slide 5: T?a trong gi?c.. mo xinhNg? di.. nhé con ngoan, nghe m? ru.. l?i ru mùa dông Slide 6: Nào ng? di con.. v?ng trang lên sáng vành nôiNào ng? di con.. v?ng trang thom ngát làn môi Slide 7: Bình yên bình yên gi?c n?ng D?u êm d?u êm dóa h?ng Slide 8: Ðong dua dòng dua lá vu?nNgày mai ngày mai n?ng vàng Slide 9: M? trang sách thom huongNg? di nhé.. con ngoan, nghe m? ru.. v?ng trang tình thuong Slide 10: Thái B?o trình b?y nh?c ph?m Ru con mùa dông Nh?c si: Ð?ng H?u Phúc Slide 11: Nào ng? di con mùa dông dang t?i ngoài hiênNào ng? di con mùa dông trên cánh b?y chim Slide 12: Bình yên bình yên gi?c n?ngD?u êm d?u êm dóa h?ng Slide 13: Ðòng dua dòng dua lá vu?nNgày mai ngày mai n?ng vàng Slide 14: T?a trong gi?c.. mo xinhNg? di.. nhé con ngoan, nghe m? ru.. l?i ru mùa dông Slide 15: Bình yên bình yên gi?c n?ngD?u êm d?u êm dóa h?ng Slide 16: Ðòng dua dòng dua lá vu?nNgày mai ngày mai n?ng vàng Slide 17: T?a trong gi?c mo xinhNg? di nhé.. con ngoan, nghe m? ru.. l?i ru m?a dông Slide 18: nghe m? ru.. l?i ru m?a dông nghe m? ru.. l?i ru m?a dông Slide 19: Ngh? s? Thái B?o trình b?y PPS: [email protected] Ru con mùa dông Nh?c: Ð?ng H?u Phúc

Related presentations


Other presentations created by hiendangvu

Nha khong co bo
29. 07. 2009
0 views

Nha khong co bo

Giac Mong Phu Du
18. 08. 2009
0 views

Giac Mong Phu Du

Danh ngon
13. 05. 2009
0 views

Danh ngon

Hanh Thien Xuab Truong nam Dinh
14. 06. 2009
0 views

Hanh Thien Xuab Truong nam Dinh

Tho tinh Xuan Quynh VN
01. 07. 2009
0 views

Tho tinh Xuan Quynh VN

Hai sac hoa ti gon
15. 07. 2009
0 views

Hai sac hoa ti gon

Quê nhà
07. 01. 2010
0 views

Quê nhà