Taklimat PBPPP 2016

Information about Taklimat PBPPP 2016

Published on May 9, 2016

Author: samsudinahmad

Source: authorstream.com

Content

Slide2: 01 PENGENALAN 02 JAWATANKUASA PBPPP 03 PEGAWAI PENILAI & PEGAWAI YANG DINILAI 04 INSTRUMEN & SKOR 1 Slide3: SURAT PELAKSANAAN PBPPP MENGGANTIKAN PENILAIAN PRESTASI SEDIA ADA DI KPM Y.BHG. TAN SRI DR. KSU 2 Slide4: SURAT PELAKSANAAN PBPPP PADA TAHUN 2016 3 Slide5: 1 2 3 Penilaian menyeluruh yang menggabungjalinkan kompetensi dan potensi serta keberhasilan PPP Meningkatkan kecekapan dan komitmen bagi melahirkan PPP yang berprestasi tinggi . Bagi mendokong aspirasi ke arah pendidikan yang berkualiti tinggi MATLAMAT 4 Slide6: OBJEKTIF Menilai kompetensi dan potensi PPP Menilai keberhasilan (aspek peningkatan dan pencapaian) yang merupakan hasil kerja PPP Mengenal pasti kompetensi dan potensi PPP untuk membolehkan Program Pembangunan Profesional Berterusan (CPD) dilaksanakan Mengenal pasti keperluan latihan untuk pembangunan laluan kerjaya PPP 1 2 3 4 5 Slide7: FASILITATOR Guru Bimbingan Kaunseling Kaunselor Bahagian, JPN, PPD, & IPG   SISC+, SIPartners+ dan FasiLINUS Pegawai Pusat Perkhidmatan Pendidikan (3PK) PT(B) Pegawai di Bahagian, Institusi Pendidikan, JPN dan PPD  *Pengurusan dan Pentadbiran (B) – PPP di peringkat pengurusan di organisasi kelolaan KPM yang terlibat dalam hanya berkaitan pengurusan TANPA pengajaran PT(A) Kepimpinan Sekolah dan Institusi Pendidikan  *Pengajaran dan Pentadbiran (A) – PPP di peringkat pengurusan di sekolah dan institusi pengajian di bawah kelolaan KPM yang terlibat dalam pengurusan SERTA pengajaran dan pembelajaran Guru Pensyarah   PdP Kategori Kumpulan *Pengajaran dan Pembelajaran – PPP yang mengajar di sekolah dan institusi pengajian di bawah kelolaan KPM JURULATIH Jurulatih Sukan dan Seni  6 Slide8: G F K KOMPONEN INSTRUMEN G ENERIK Semua PPP dinilai berdasarkan Dimensi, Elemen dan Aspek yang sama F UNGSIONAL Dinilai berdasarkan pengetahuan dan kemahiran berdasarkan bidang tugas PPP K EBERHASILAN Dinilai berdasarkan peningkatan dan pencapaian hasil kerja berasaskan bidang tugas PPP 7 Slide9: G F K Prestasi Rendah 0-59.99% Prestasi Sederhana 60-79.99% Prestasi Tinggi 80-89.99% Prestasi Cemerlang 90-100% + Instrumen 1 Instrumen 2 KERANGKA KONSEP PBPPP 8 Slide10: Pegawai Penilai mestilah melengkapkan penilaian dan menghantar skor akhir penilaian TEMPOH PENILAIAN Dilaksanakan secara berterusan dalam tempoh 1 tahun pada tahun semasa Penilaian sekurang-kurangnya 2 kali setahun 9 Slide11: MODUL e-PRESTASI https://eprestasi.moe.gov.my PELAKSANAAN PENILAIAN SECARA ATAS TALIAN (ONLINE) 10 Slide12: 01 PENGENALAN 02 JAWATANKUASA PBPPP 03 PEGAWAI PENILAI & PEGAWAI YANG DINILAI 04 INSTRUMEN & SKOR 11 Slide13: Merancang, menyelaras dan memantau Mengemukakan cadangan senarai PP Memberi latihan dalaman Penyediaan Laporan Penyelarasan Skor Tindakan pelaksanaan mengikut jadual Pengurusan dokumen terperingkat Penilaian serta-merta oleh PP bagi kes tertentu Memastikan kerahsiaan skor PYD Kes tertentu PYD PYD Baharu TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA PBPPP 1 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 12 Slide14: PENGERUSI AHLI JAWATANKUASA 3 AHLI JAWATANKUASA 1 URUS SETIA SETIAUSAHA AHLI JAWATANKUASA 2 JK PBPPP 13 Slide15: PENGERUSI Menubuhkan dan melantik JK Mempengerusikan mesyuarat JK dan mesyuarat penyelarasan markah Menyampaikan taklimat di peringkat organisasi Menjaga kerahsiaan PERANAN 14 Slide16: SETIAUSAHA Menyelaras JK Menghadiri mesyuarat Menyediakan jadual pelaksanaan Memberi latihan dalaman kepada PP Menyediakan cadangan PP Mengurus taklimat kepada PP dan PYD Pemantauan pengisian skor Menyediakan minit mesyuarat Perantara organisasi dengan agensi yang berkaitan /KPM Menjaga kerahsiaan Memastikan fail am 435 (Fail Pengurusan PBPPP) disediakan oleh urus setia PERANAN 15 Slide17: AHLI JAWATANKUASA 2 AHLI JAWATANKUASA 3 AHLI JAWATANKUASA 1 Menghadiri mesyuarat Mencadangkan PP Menjaga kerahsiaan Memantau pelaksanaan PBPPP PERANAN 16 Slide18: URUS SETIA Mengurusetiakan mesyuarat Menyedia dan menguruskan fail am 435 (Fail Pengurusan PBPPP) Menjaga kerahsiaan PERANAN 17 Slide19: Pegawai Rekod Bahagian wujud fail di bawah induk KPMSP.500-5/4/ Sumber Manusia – Kompetensi – Penilaian Prestasi / Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (TERPERINGKAT) No rujukan fail adalah KPMSP.’NamaBahagian’.T.500-5/4 ( ) Fail dicap TERHAD dan disimpan di bahagian FAIL PENGURUSAN PBPPP MELALUI 18 DDMS Untuk Bahagian yang terlibat sahaja Slide20: 01 PENGENALAN 02 JAWATANKUASA PBPPP 03 PEGAWAI PENILAI & PEGAWAI YANG DINILAI 04 INSTRUMEN & SKOR 19 Slide21: Kesesuaian Masa Kesesuaian Tempat Kepelbagaian Kaedah Pengupayaan ( empowerment ) kepada organisasi untuk merealisasikan Penilaian Berasaskan Tugas dan Tempat Bertugas Fleksibiliti KRITERIA UTAMA PEGAWAI PENILAI (PP) 20 Slide22: KRITERIA UTAMA PEGAWAI PENILAI (PP) Penilaian mesti dijalankan oleh PP yang mempunyai hubungan kerja dengan PYD Tiada hubungan kekeluargaan terdekat melalui pertalian darah atau perkahwinan (suami, isteri, anak, adik beradik, anak saudara, mertua, menantu, ipar, sepupu atau biras) antara PP dan PYD. Sekurang-kurangnya satu gred lebih tinggi daripada PYD ATAU Ketua Organisasi / Penyelia kepada PYD Sekiranya kriteria PP di atas tidak dapat dipenuhi maka PP boleh dilantik mengikut kekananan / lama tempoh berkhidmat dalam gred semasa / ditentukan oleh jawatankuasa PBPPP organisasi 1 2 3 21 Slide23: MAKLUMAT PENTING PP dan PYD PP menyelia sekurang-kurangnya 6 bulan (180 hari ) pada tahun semasa . Sekiranya tiada PP yang layak menilai kerana tempoh penyeliaannya kurang dari 6 bulan dalam tahun yang dinilai, maka penilaian hendaklah dilakukan oleh penyelia yang terdekat dan mempunyai hubungan kerja dengan PYD. Bagi kes-kes tertentu tempoh minimum ialah 3 bulan TEMPOH Berkhidmat di tempat bertugas melebihi 6 bulan (180 hari) PPP yang baharudilantik pada tahun penilaian semasa perlu berkhidmat sekurang-kurangnya 6 bulan (180 hari) sebelum dinilai Jika tempoh berkhidmat pada tahun penilaian semasa tidak mencukupi, PYD akan menjalani Penilaian Guru Baru pada tahun berikutnya setelah genap 6 bulan (180 hari) berkhidmat PP PYD 22 Slide24: Sekiranya PP berkhidmat di dua jabatan yang berlainan dalam tempoh yang sama panjang, maka PP masih boleh menjadi penilai di jabatan sebelum jika perlu . PP boleh dilantik dalam kalangan pegawai yang berlainan skim perkhidmatan . SYARAT PENILAIAN Sekiranya PYD berkhidmat di dua jabatan yang berlainan dalam tempoh yang sama panjang, maka penilaian hendaklah dilaksanakan di jabatan PYD berkhidmat semasa. PYD merupakan PPP yang telah dilantik oleh SPP secara tetap atau kontrak yang berkhidmat di KPM dan agensi bawah seliaan. PYD merupakan PPP Gred 54 ke bawah Gred Khas C dan B (VK) . PPP kumpulan JUSA (VU), GURU PINJAMAN DAN KADER TIDAK DINILAI menggunakan PBPPP. PP PYD MAKLUMAT PENTING PP dan PYD 23 Slide25: Sekiranya penilaian tidak diselesaikan oleh PP yang telah bersara, meninggal dunia, meletak jawatan atau tidak dapat dikesan, maka Jawatankuasa PBPPP Organisasi perlu melantik PP baharu bagi PYD tersebut PP perlu dilantik dalam organisasi sahaja ( Job-Based & Work Place ) kecuali bagi kumpulan kepimpinan organisasi, PP dilantik dalam kalangan pegawai dari organisasi yang menyelia. Contohnya, Pengetua/ Guru Besar dan Guru Penolong Kanan dinilai oleh Pegawai di PPD KES KHAS PYD yang akan bersara pada tahun penilaian semasa tetapi berkhidmat melebihi 6 bulan (180 hari) perlu dinilai Bagi jawatan tertentu, PYD boleh dinilai oleh seorang PP sahaja seperti jawatan Pegawai Khas dan Ketua Sektor di JPN (WP Labuan dan WP Kuala Lumpur) Pegawai interim/ lantikan secara pentadbiran perlu dinilai di tempat bertugas semasa PP PYD MAKLUMAT PENTING PP dan PYD 24 PPP status POOL perlu DINILAI berdasarkan syarat tempoh penilaian Slide26: INTEGRITI PEGAWAI PENILAI (PP) Penilaian dilaksanakan tanpa dipengaruhi oleh prestasi tahun-tahun sebelumnya atau faktor yang boleh dianggap sebagai unsur-unsur pilih kasih yang boleh mencemarkan nilai integriti. KPM tidak menyediakan sebarang sistem yang memaparkan markah penilaian . Pemberian skor antara kedua-dua PP kepada PYD adalah SULIT . PP1 dan PP2 BOLEH MENGADAKAN PERBINCANGAN BERKAITAN PRESTASI PYD namun TIDAK BOLEH BERBINCANG dalam penetapan pemberian skor PYD . 25 Slide27: INTEGRITI PEGAWAI PENILAI (PP) Penilaian tidak dilaksanakan secara tergesa-gesa atau dilakukan pada saat akhir Penilaian dibuat dengan keyakinan bahawa PYD merupakan aset terpenting yang perlu dan boleh dimajukan dari semasa ke semasa PP perlu menjaga kerahsiaan skor PYD 26 Slide28: INTEGRITI PEGAWAI PENILAI (PP) Tidak memberikan perhatian yang lebih kepada perkara yang baru berlaku, sama ada bersifat positif atau negatif yang boleh mempengaruhi penilaian keseluruhan seseorang pegawai. PP tidak mengambil jalan mudah dengan memberikan skor dalam lingkungan pertengahan sahaja. 27 Slide29: PP1 dan PP2 membuat perancangan penilaian dan berbincang dengan setiap PYD mengenai penetapan sasaran keberhasilan dan kemajuan kerja PROSES PBPPP BAGI PP DAN PYD Prapenilaian *Penilaian boleh dijalankan pada bila-bila masa. Memastikan PYD dinilai menggunakan instrumen yang betul mengikut bidang tugas. PP hendaklah menyelia kerja yang dijalankan oleh PYD melalui pengawasan dan bimbingan yang berterusan berdasarkan kompetensi dan prestasi kerja PYD sepanjang tahun yang dinilai. PP PYD 28 Slide30: Memaklumkan skor yang diperoleh PYD mengikut aspek yang dinilai. Menerima skor penilaian dan keberhasilan. PROSES PBPPP BAGI PP DAN PYD Mengadakan sesi perbincangan bersama PP1, PP2 dan PYD bagi tujuan semakan semula sasaran keberhasilan (jika perlu). Penilaian Pertama Menyerahkan salinan Borang Markah penilaian kepada PYD dan satu salinan perlu disimpan oleh PP. Menyimpan borang markah bagi penilaian pertama. PP PYD PP PYD PP hendaklah berbincang dengan PYD mengenai kemajuan kerja sekurang-kurangnya dua kali setahun dan dari semasa ke semasa bagi membuat pengubahsuaian strategi kerja untuk meningkatkan prestasi kerja. 29 Slide31: PROSES PBPPP BAGI PP DAN PYD Penilaian Akhir PP PYD Perbincangan PP1 & PP2 untuk pencapaian skor keberhasilan. Memasukkan skor dalam sistem e-Prestasi oleh PP1 dan PP2. Walau bagaimanapun, skor keberhasilan hanya diisi oleh PP1 sahaja. 30 Slide32: PROSES PBPPP BAGI PP DAN PYD Pascapenilaian PP PYD Memaklumkan kepada PYD skor yang diperoleh mengikut aspek yang dinilai Menyerahkan salinan Borang Markah penilaian kepada PYD dan satu salinan perlu disimpan oleh PP. Menerima dan menyimpan borang markah bagi penilaian akhir yang telah lengkap diisi (Skor Akhir) 31 Slide33: PYD PP1 PP2 SEK AGAMA PENGETUA/ GURU BESAR GURU PENOLONG KANAN PENETAPAN PP BAGI SEKOLAH KAWALAN BPI PEGAWAI DI SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM (JPN) PEGAWAI DI BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM (BPI) PENGETUA/GURU BESAR PEGAWAI DI SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM (JPN) 32 Slide34: PYD PP1 PP2 GURU PENOLONG KANAN (LANTIKAN PENTADBIRAN) KETUA SEKTOR DI JPN (WPKL DAN WP LABUAN) TIMB.PENGARAH DI PPW PENOLONG PPD (bagi yang tiada timbalan PPD – PPD kecil) PEGAWAI KHAS KPP CPH (BPKhas) PENETAPAN PP BAGI KES-KES TERTENTU GURU BESAR PEGAWAI DI PPD KETUA JABATAN TIADA PP2 SKM HANYA 1 PENILAI SAHAJA 33 Slide35: PYD PP1 PP2 KAUNSELOR PENETAPAN PP BAGI KAUNSELOR KETUA SEKTOR PSIKOLOGI TIMBALAN PENGARAH TIMB. PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH/ PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH jpn ppd 34 KAUNSELOR KETUA SEKTOR PSIKOLOGI DI JPN Slide36: 01 PENGENALAN 02 JAWATANKUASA PBPPP 03 PEGAWAI PENILAI & PEGAWAI YANG DINILAI 04 INSTRUMEN & SKOR 35 Slide37: KONSEP INSTRUMEN Perincian tentang perkara yang dinilai dalam sesuatu elemen D IMENSI Pembolehubah bagi sesuatu dimensi ( konstruk ) E LEMEN Menggambarkan konstruk yang hendak dinilai A SPEK = Hasil / prestasi 36 Slide38: 60% D1 PROFESIONALISME D2 D3 PENGLIBATAN KEMAHIRAN 30% 10% KEBERHASILAN 100% 90% 10% WAJARAN MARKAH MENGIKUT DIMENSI 37 Slide39: ARAS PENILAIAN 4 3 2 1 CEMERLANG BAIK SEDERHANA LEMAH Konsisten Kepelbagaian Berkesan, Aktif Menyeluruh Tindakan susulan Kritis dan Kreatif Kurang Sebilangan kecil Memuaskan Masih memerlukan bimbingan Tiada Tidak menguasai, tidak lengkap, tidak merancang dan sebagainya Sentiasa memerlukan bimbingan Menguasai Merancang Menyediakan Menganalisis Lengkap 38 Slide40: DIMENSI ELEMEN ASPEK Deskripsi bagi aspek yang dinilai Aras Penilaian ( rubrik untuk pemberian markah atau aras penilaian bagi aspek yang dinilai ). Kaedah-kaedah Penilaian dan contoh-contoh ‘evidens’ CONTOH INSTRUMEN PBPPP 39 Slide41: INSTRUMEN PBPPP PdP (Guru) PdP (Pensyarah) PT(A) PT(B) 3 PK KAUNSELOR FASILITATOR (SISC+,SIPARTNERS+ dan FasiLINUS GBK JURULATIH GENERIK FUNGSIONAL 40 Slide42: A1.1 Amalan Profesional A1.2 Hubungan dengan Pelanggan A2.1 Mengutamakan Pencapaian A2.2 Kepantasan Bertindak A2.3 Kematangan Emosi dan Keyakinan Diri A2.4 Budaya Kerja Sepasukan A2.5 Berfokuskan Pelanggan A3.1 Kepimpinan Berwawasan dan Membuat Keputusan A3.2 Penyesuaian Perubahan A3.3 Keinginan Menimba Pengetahuan A3.4 Pemikiran Kreatif dan Inovatif A4.1 Dasar-dasar Kerajaan A4.2 Peraturan dan Pekeliling A4.3 Penguasaan Bidang Tugas A4.4 Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) A5.1 Kesediaan menjalankan Arahan / Tugas - tugas Lain A5.2 Keupayaan melaksanakan Bimbingan Pementoran INSTRUMEN GENERIK Nilai Profesional Sahsiah Potensi Keilmuan dan Pengetahuan Kesediaan dan Kewibawaan E1 E2 E3 E4 E5 6% DIMENSI 1 – PROFESIONALISME 30% 4% 4% 6% 10% *PPP yang berkhidmat kurang dari 5 tahun pada tahun penilaian semasa TIDAK AKAN DINILAI 41 Slide43: INSTRUMEN GENERIK Hubungan Luar E1 5% DIMENSI 2 – PENGLIBATAN 10% Sumbangan E2 5% A1.1 Jalinan dan Jaringan (Networking and Linkages) A2.1 Sumbangan Profesional dan / atau Sosial 42 Slide44: Perancangan (20%) Pelaksanaan (30%) Pentaksiran (10%) A1.1 Pengetahuan A1.2 Perancangan A1.3 Pengetahuan Pentaksiran A2.1 Penyampaian A2.2 Penggunaan Sumber Pendidikan A2.3 Kemahiran Komunikasi A2.4 Teknik Penyoalan A2.5 Penglibatan dan Penguasaan Pembelajaran Murid A3.1 Penilaian Prestasi Murid E1 E2 E3 Pdp Guru INSTRUMEN FUNGSIONAL DIMENSI 3 60% 43 Slide45: Perancangan (20%) Pelaksanaan (30%) Pentaksiran (10%) A1.1 Pengetahuan A1.2 Perancangan A1.3 Pengetahuan Pentaksiran A2.1 Penyampaian A2.2 Penggunaan Sumber Pendidikan A2.3 Kemahiran Komunikasi A3.1 Penilaian Prestasi Pelajar / Peserta E1 E2 E3 Pensyarah INSTRUMEN FUNGSIONAL Pdp 44 Slide46: Kepimpinan Instruksional (25%) Pengurusan (25%) Kepimpinan Organisasi (10%) A1.1 Pencapaian Matlamat A1.2 Perancangan dan Pembangunan Pengajaran A1.3 Perkongsian Pengetahuan dan Pengalaman A1.4 Penyeliaan Dan Pemantauan A1.5 Pembelajaran dan pengajaran A2.1 Berfokuskan Bidang Tugas A2.2 Kewangan A2.3 Pembangunan Fizikal A2.4 Sumber manusia A2.5 Maklumat A3.1 Hala Tuju Organisasi A3.2 Proaktif Dalam Tindakan E1 E2 E3 PT(A) INSTRUMEN FUNGSIONAL 45 Slide47: Kepimpinan (20%) Pengurusan (25%) Kepimpinan Organisasi (15%) A1.1 Berwawasan dan Mempunyai Visi dan Misi A1.2 Kepimpinan Organisasi A2.1 Pengurusan Strategik A2.2 Pengurusan Sumber A2.3 Pengurusan Program A3.1 Komunikasi Berkesan A3.2 Perkongsian Pintar E1 E2 E3 INSTRUMEN FUNGSIONAL PT(B) 46 Slide48: Perancangan (10%) Pelaksanaan (30%) Pentaksiran (20%) A1.1 Perancangan dan Hala Tuju A1.2 Perancangan Program ( Outreach ) Perkhidmatan B&K A2.1 Pengurusan Fail dan dan Buku Rekod A2.2 Pengurusan Bilik Bimbingan dan Kaunseling A2.3 Melaksanakan Program dan Aktiviti A2.4 Pengendalian dan Pelaporan Sesi A2.5 Pelaporan / Dokumentasi Program A2.6 Pengendalian Program Kaunseling Berfokus A2.7 Pengendalian Kelab Kaunseling dan Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) A3.1 Penilaian Khidmat Pelanggan A3.2 Pengendalian Ujian Psikometrik A3.3 Membantu Menyelesaikan Masalah dan Membuat Keputusan A3.4 Penganalisisan dan Penilaian Program E1 E2 E3 GBK INSTRUMEN FUNGSIONAL 47 Slide49: Perancangan (20%) Pelaksanaan Aplikasi Psikologi dan Kaunseling (30%) Pentaksiran Psikologi dan Kaunseling (10%) A1.1 Perancangan Perkhidmatan A1.2 Perancangan Pemantauan A2.1 Pelaksanaan Perkhidmatan Kaunseling ( Sesi Kaunseling , Bimbingan / Konsultasi / Advokasi ) A2.2 Aplikasi Instrumen Psikometrik / Ujian Psikologi A2.3 Pelaksanaan Perkhidmatan A3.1 Penilaian Perkhidmatan Kaunseling dan Pemantauan E1 E2 E3 Kaunselor INSTRUMEN FUNGSIONAL 48 Slide50: Perancangan (20%) Pelaksanaan (30%) Pentaksiran (10%) A1.1 Pengetahuan Bidang Tugas A1.2 Perancangan dan Persediaan A1.3 Pengurusan Maklumat A2.1 Bimbingan /Coaching & Mentoring kepada klien A2.2 Komunikasi A2.3 Intervensi A3.1 Pelaporan E1 E2 E3 FASILITATOR INSTRUMEN FUNGSIONAL (SIP+, SISC+ dan FasiLINUS) 49 Slide51: Perancangan Intervensi / (Re) habilitasi (15%) Pelaksanaan (30%) Penilaian (15%) A1.1 Pengetahuan Bidang Khusus A1.2 Perancangan A2.1 Pengendalian Sesi Intervensi / (Re) habilitasi A2.2 Penggunaan Bahan / Alat Intervensi / (Re) habilitasi A2.3 Kemahiran Komunikasi A2.4 Konsultasi A3.1 Penilaian Sesi Intervensi / (Re) habilitasi E1 E2 E3 INSTRUMEN FUNGSIONAL 3PK 50 Slide52: Perancangan (20%) Pelaksanaan (30%) Pentaksiran (10%) A1.1 Perancangan Program Pembangunan dan Latihan A1.2 Pengetahuan Pentaksiran A2.1 Pengurusan Latihan / Aktiviti A2.2 Penggunaan Sumber dan Peralatan A2.3 Pengendalian Sesi Latihan / Aktiviti A2.4 Komunikasi Berkesan Sesi Latihan / Aktiviti A2.5 Laporan Program/ Aktiviti A3.1 Penganalisisan Program Pembangunan Atlet / Murid A3.2 Penilaian Program Pembangunan dan Latihan / Aktiviti Atlet / Murid E1 E2 E3 Jurulatih Sukan Jurulatih Seni JURULATIH INSTRUMEN FUNGSIONAL 51 Slide53: Semakan Bahan Temu Bual KAEDAH Pencerapan Pemerhatian Pegawai penilai boleh menggunakan satu ATAU lebih daripada satu kaedah penilaian berdasarkan kesesuaian untuk meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan penilaian KAEDAH PENILAIAN 52 Slide54: GARIS PANDUAN INSTRUMEN 53 Slide55: D1 : PROFESIONALISME E1 : NILAI PROFESIONAL A1.1 : AMALAN PROFESIONAL HURAIAN Amalan profesional ialah keupayaan pegawai untuk mengetahui , memahami , mematuhi dan mempamerkan tingkah laku beretika sebagai seorang Pegawai Perkhidmatan Pendidikan. Mengetahui dan memahami ialah keupayaan pegawai untuk menjelaskan tingkah laku beretika . Mempamerkan ialah keupayaan pegawai untuk memperlihatkan tingkah laku beretika . Mematuhi ialah keupayaan pegawai untuk patuh kepada tingkah laku beretika . PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk: mengetahui, memahami, mematuhi dan mempamerkan: Etika Kerja Penjawat Awam, Contoh: amanah, berketrampilan, integriti dan sebagainya. Semangat patriotisme, non-partisan, neutrality dan mematuhi tata kelakuan sebagai penjawat awam Contoh : cinta dan taat kepada Yang di-Pertuan Agong, negara serta kerajaan ( Goverment of the day ) menjalankan tugas tanpa memihak kepada mana-mana parti politik tidak mengutamakan kepentingan peribadi sehingga membelakangkan tugas awam Etika Keguruan Contoh : kecintaan terhadap profesion Etika Kaunseling – berdasarkan Akta 580 (GBKSM dan Kaunselor) Contoh: boleh diteladani CONTOH :GENERIK 54 Slide56: D1 : PROFESIONALISME E2 : SAHSIAH A2.2 : KEPANTASAN BERTINDAK HURAIAN Kepantasan bertindak ialah keupayaan pegawai untuk menyelesaikan tugasan dalam tempoh yang diberikan dan mencapai hasil/ objektif. PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk: melaksanakan sesuatu arahan/ tugasan berdasarkan tempoh dan sasaran kerja yang ditetapkan bertindak dengan berkesan dalam menyelesaikan tugasan mengikut sasaran kerja dan tempoh masa yang ditetapkan CONTOH :GENERIK 55 Slide57: D1 : PROFESIONALISME E3 : POTENSI A3.3 : KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUAN HURAIAN Keinginan menimba pengetahuan ialah keupayaan pegawai untuk mempelajari ilmu, kemahiran dan nilai baharu bagi menyelesaikan masalah semasa menjalankan tugas. PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk: mempelajari perkara baharu bagi mendapatkan maklumat menggunakan pengetahuan bagi menyelesaikan sesuatu tugasan meningkatkan ilmu , kemahiran dan nilai baharu bagi menyelesaikan masalah CONTOH :GENERIK 56 Slide58: D2 : PENGLIBATAN E1 : HUBUNGAN LUAR A1.1 : JALINAN DAN JARINGAN ( NETWORKING AND LINKAGES ) HURAIAN Jalinan dan jaringan ( networking and linkages ) ialah keupayaan pegawai untuk mewujudkan hubungan dengan pihak luar bagi meningkatkan keupayaan melaksanakan tugasan . Jalinan ialah kerjasama / kolaborasi / perkongsian pintar antara organisasi pegawai dengan pihak luar yang bukan dalam bidang yang sama . Contoh : Pihak institusi pendidikan dengan bukan institusi pendidikan sama ada pihak kerajaan / swasta / NGO / komuniti lain sama ada di dalam atau di luar negara Jaringan ialah kerjasama / kolaborasi / perkongsian pintar antara organisasi pegawai dengan pihak luar dalam bidang yang sama . Contoh : Pihak institusi pendidikan dengan institusi pendidikan lain sama ada pihak kerajaan / swasta sama ada di dalam atau di luar negara PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk: mewujudkan dan membina hubungan secara kolaboratif, perkongsian pintar dan seumpamanya dengan pihak luar berkaitan dengan bidang tugas. Mewujudkan kerjasama bagi membantu pegawai untuk meningkatkan prestasi dalam bidang tugas dengan pelbagai cara . CONTOH :GENERIK 57 Slide59: D2 : PENGLIBATAN E2 : SUMBANGAN A1.2 : SUMBANGAN PROFESIONAL DAN / ATAU SOSIAL HURAIAN Sumbangan profesional dan / atau sosial ialah keupayaan pegawai untuk menyumbangkan tenaga dan kepakaran di luar tugas rasmi . PENJELASAN DESKRIPSI Keupayaan pegawai untuk: m elibatkan diri dalam memberikan sumbangan profesional dan / atau sosial selain tugasan hakiki dan tugasan sampingan Sumbangan profesional merujuk kepada semua yang berikut : mempunyai kaitan bidang kepakaran penglibatan dalam atau luar organisasi mempunyai pilihan menerima atau menolak mendapat kebenaran ketua jabatan semasa waktu bekerja memaklumkan kepada ketua jabatan jika di luar waktu bekerja Contoh Sumbangan Profesional : Kegiatan dan sumbangan berdasarkan bidang kepakaran di luar tugas rasmi yang berfaedah kepada organisasi / komuniti / negara pada tahun yang dinilai tidak termasuk pertubuhan politik ( merujuk Pekeliling Perkhidmatan Bil.13 /2012) Penceramah dalam atau luar organisasi berkaitan bidang kepakaran Jurulatih hoki peringkat PPD/ JPN/ KPM atau di luar organisasi Guru agama - menjadi hakim tilawah peringkat PPD/ JPN/ KPM atau di luar organisasi seperti daerah / negeri / kebangsaan / antarabangsa GENERIK 58 Slide60: D2 : PENGLIBATAN E2 : SUMBANGAN A1.2 : SUMBANGAN PROFESIONAL DAN / ATAU SOSIAL PENJELASAN DESKRIPSI Sumbangan sosial merujuk kepada semua yang berikut : ada / tiada kaitan bidang kepakaran . penglibatan di luar organisasi . mempunyai pilihan menerima atau menolak . mendapat kebenaran ketua jabatan semasa waktu bekerja memaklumkan kepada ketua jabatan jika di luar waktu bekerja Contoh sumbangan sosial : Kegiatan dan sumbangan yang ada / tiada kaitan bidang kepakaran di luar tugas rasmi yang berfaedah kepada organisasi / komuniti / negara pada tahun yang dinilai tidak termasuk pertubuhan politik . ( merujuk Pekeliling Perkhidmatan Bil.13 /2012) Penceramah untuk komuniti / persatuan yang ada kaitan / tiada kaitan dengan kepakaran Guru agama – menjadi hakim / menyampaikan kuliah agama / imam / bilal / pegawai masjid dll . JK surau / masjid, PIBG, Majlis Permuafakatan Penduduk dll Ahli /JK persatuan atau NGO dll Melibatkan diri dalam program / aktiviti kemasyarakatan anjuran pelbagai pihak Sumbangan merujuk kepada keaktifan ( bilangan sumbangan / penglibatan / aktiviti ) yang disertai kepada sesuatu organisasi di luar jabatan dan berkualiti . CONTOH :GENERIK 59

Related presentations


Other presentations created by samsudinahmad

MESYUARAT KOKURIKULUM BIL3 2014
06. 08. 2014
0 views

MESYUARAT KOKURIKULUM BIL3 2014

DOKUMENTASI 2015 awn
01. 12. 2015
0 views

DOKUMENTASI 2015 awn

Konsep syura menurut Islam
19. 02. 2016
0 views

Konsep syura menurut Islam