TEMPS I CLIMA

Information about TEMPS I CLIMA

Published on March 11, 2014

Author: gajenjo1

Source: authorstream.com

Content

TEMPS I CLIMA: TEMPS I CLIMA INTRODUCCIÓ : INTRODUCCI Ó Presentació Els fen òmens atmosfèrics que influeixen en el temps i en el clima es produeixen a la part baixa de l’atmosfera, anomenada troposfera . El temps es refereix a la situaci ó de l’atmosfera en un lloc i en un moment determinats . El clima es refereix a les condicions atmosf èriques que es donen en una regió en un període llarg de temps (un mínim de 30 o 40 anys) i que arriben a caracteritzar-la: clima mediterrani, clima tropical… L’ATMOSFERA: L’ATM OSFERA L’atm osfera • Estructura de l’atm osfera ( il·lustraci ó ) Un filtre de les radiacions solars L’ATMOSFERA: L’ATM OSFERA L’ atm osfera és una capa gasosa de més de 1000 km de gruix que envolta la Terra . L’atmosfera evita que els raigs solars arribin directament a la superfície de la Terra, i fa possible la vida al nostre planeta . L’atmosfera també actua com a escut protector contra la caiguda de meteorits . Edu365. Temps i clima . Mud ESTRUCTURA DE LA ATMOSFERA: ESTRUCTURA DE LA ATM OSFERA ESTRUCTURA DE LA ATMOSFERA: ESTRUCTURA DE LA ATM OSFERA UN FILTRE DE LES RADIACIONS SOLARS: UN FILTRE DE LES RADIACIONS SOLARS L’ ozó , un gas que es troba a les capes altes de l’atm osfera, impedeix que les radiacions ultraviolades, nocives per als éssers vius, arribin a la superfície terrestre . Quan la capa d’ozó entra en contacte amb certs gasos, com els que desprenen algunes indústries, es redueix fins al punt de produir-s’hi forats. PowerPoint Presentation: Per aquests forats entren els raigs ultraviolats que poden produir certes malalties, com el c àncer de pell o problemes oculars . Video. La capa d’ozó LA TEMPERATURA: LA TEMPERATURA La temperatura atmosf èrica • Incidència dels raigs solars ( il·lustraci ó ) Factors que modifiquen la temperatura • Influència del mar en las temperatures diurnes i nocturnes: les brises ( il·lustraci ó ) LA TEMPERATURA ATMOSFÈRICA: LA TEMPERATURA ATMOSF ÈRICA La temperatura atmosf èrica és el grau d’escalfament de l’aire a causa de la radiació solar L’atm osfera s’escalfa des de baix. Els raigs solars toquen l’escorça terrestre, que no reté la calor sinó que la transmet a l’aire que l’envolta . INCIDÈNCIA DELS RAIGS SOLARS: INCIDÈNCIA DELS RAIGS SOLARS FACTORS QUE MODIFIQUEN LA TEMPERATURA: FACTORS QUE MODIFIQUEN LA TEMPERATURA Els canvis de temperatura vénen determinats per la latitud , l’ altitud i la distància respecte del mar . El factor que influeix més en la temperatura és la insolació i la insolació depèn en gran mesura de la latitud . Amb l’ altitud les capes d’aire són menys denses i no són capaces de retenir la calor; per tant, com més altura menys temperatura. PowerPoint Presentation: El mar suavitza les temperatures de les terres situades prop de les costes. Edu365. Temps i clima . Mud ELEMENTS DEL CLIMA: ELEMENTS DEL CLIMA Elements del clima La temperatura La humitat de l’aire i les precipitacions La pressió atmosfèrica es mesuren amb es representa al mapa depèn de Corrents d’aire Temperatures de l’aire altitud isòbares baròmetre Higròmetre (humitat) Pluviòmetre (precipitacions) isohietes pluja flocs de neu calamarsa distància respecte del mar altitud latitud isotermes termòmetre APARELLS DE MESURA: APARELLS DE MESURA Temperatura Pressió atmosfèrica Nubolositat Insolació Precipitació Vent Humitat Termòmetre higròmetre baròmetre heliògrag pluviòmetre anemòmetre FACTORS DEL CLIMA: FACTORS DEL CLIMA Web de consulta: http://www.educaplus.org/climatic/03_fact_intro.html INFLUÈNCIA DEL MAR EN LAS TEMPERATURAS DIURNES I NOCTURNES: LES BRISES: INFLUÈNCIA DEL MAR EN LAS TEMPERATURAS DIURNES I NOCTURNES: LES BRISES LA HUMITAT DE L’AIRE I LES PRECIPITACIONS: LA HUMITAT DE L’AIRE I LES PRECIPITACIONS La humitat de l’aire Els núvols i les precipitacions LA HUMITAT DE L’AIRE: LA HUMITAT DE L’AIRE La humitat és la quantitat de vapor d’aigua que hi ha a l’aire . La quantitat de vapor d’aigua que pot absorbir l’aire depèn de la temperatura; com més temperatura més vapor d’aigua. El grau d’humitat de l’aire es mesura amb l’ higr òmetre . ELS NÚVOLS I LES PRECIPITACIONS: ELS NÚVOLS I LES PRECIPITACIONS Quan l’aire h umit s’escalfa puja; a mesura que puja, comença a refredar-se i això provoca que es condensi en gotes molt petites, que s’uneixen entre si i formen els núvols . Si l’aire continua pujant o refredant-se, les gotes es van unint i la grandària augmenta fins que el pes les precipita en forma de pluja . ELS NÚVOLS I LES PRECIPITACIONS: ELS NÚVOLS I LES PRECIPITACIONS Quan la temperatura de l’aire és molt baixa, els cristalls de glaç no es fonen quan cauen, sinó que s’uneixen entre ells i formen flocs de neu . La calamarsa es forma quan els cristalls de glaç dels núvols són arrossegats cap amunt per un corrent d’aire ascendent. Vídeo. Els núvols i la pluja . LA PRESSIÓ ATMOSFÈRICA I EL VENT: LA PRESSI Ó ATMOSFÈRICA I EL VENT La pressi ó atmosfèrica • Moviment de l’aire ( il·lustraci ó ) El vent • Distribuci ó de pressions i vents ( il·lustraci ó ) LA PRESSIÓ ATMOSFÈRICA: LA PRESSI Ó ATMOSFÈRICA El pes o la força que fa l’aire sobre la superfície terrestre s’anomena pressi ó atmosfèrica . La pressi ó atmosfèrica depèn de l’ altitud , de la temperatura de l’aire i dels corrents d’aire que circulen al voltant de la Terra ( corrents jet ). PowerPoint Presentation: L’ aire c àlid produeix zones de baixes pressions ( depressió o borrasca ). L’ aire fred origina zones d’ altes pressions ( anticiclons ). Consulta com funcionen les masses d’aire i els fronts a la web: Masses d’aire Fronts MOVIMENT DE L’AIRE: MOVIMENT DE L’AIRE MOVIMENT DE L’AIRE: MOVIMENT DE L’AIRE Consulta com funcionen els centres d’acció a la web: http://www.educaplus.org/climatic/03_fact_centrosaccion.html EL VENT: EL VENT El vent és una massa d’aire en moviment que s’origina quan entre dues zones es registren pressions atmosf èriques diferents. L’aire sempre bufa des de la zona d’altes pressions cap a la zona de baixes pressions. EL VENT: EL VENT La intensitat del vent és més gran com més gran és la diferència entre pressions atmosf èriques. Hi ha vents constants en algunes zones de la Terra (els alisis a l’equador), vents estacionals (monsons) i vents locals (cerç, llevant…). DISTRIBUCIÓ DE PRESSIONS I VENTS: DISTRIBUCI Ó DE PRESSIONS I VENTS Repassa els centres d’acció : http://www.educaplus.org/climatic/03_fact_centrosaccion.html DISTRIBUCIÓ DE PRESSIONS I VENTS: DISTRIBUCI Ó DE PRESSIONS I VENTS EL CLIMOGRAMA: EL CLIMOGRAMA En primer lloc es tracen dos eixos perpendiculars. En l'eix horitzontal es posen els mesos de l'any, i en el vertical una escala de temperatures. A continuació es col·loquen els punts corresponents a la temperatura mitjana de cada mes. Després s'uneixen aquests punts amb una línia vermella. En tercer lloc es traça l'eix de la dreta en el qual reflectim la graduació en mil·límetres de les precipitacions. Després es construeix una barra de color blau que correspongui a la dada de les precipitacions mitjanes de cada mes. Finalment s'interpreten les dades que hem reflectit en el gràfic. EL MAPA DEL TEMPS: EL MAPA DEL TEMPS Entra a la web: http://www.educaplus.org/climatic/09_mapat_actividad.html Podràs construir mapes del temps. I també, interpretar-los.

Related presentations


Other presentations created by gajenjo1

Naixement del mon modern
15. 03. 2014
0 views

Naixement del mon modern

La Madeleine
15. 02. 2014
0 views

La Madeleine

Torre Eiffel
16. 02. 2014
0 views

Torre Eiffel

Eros i Psique
16. 03. 2014
0 views

Eros i Psique

CLIMES I PAISATGES DEL MON
23. 03. 2014
0 views

CLIMES I PAISATGES DEL MON

Enterrament a Ornans
06. 04. 2014
0 views

Enterrament a Ornans

Una i tres cadires
13. 04. 2014
0 views

Una i tres cadires

La habitació vermella
13. 04. 2014
0 views

La habitació vermella

La monarquia autoritària
16. 04. 2014
0 views

La monarquia autoritària

SOCIETAT I MEDI AMBIENT
16. 04. 2014
0 views

SOCIETAT I MEDI AMBIENT

PRIMERES CIVILITZACIONS
13. 08. 2014
0 views

PRIMERES CIVILITZACIONS

La crisi de l'Antic Regim
07. 09. 2014
0 views

La crisi de l'Antic Regim

Frases sobre dones
21. 09. 2014
0 views

Frases sobre dones

LES DONES AL MÓN CONTEMPORANI
18. 04. 2015
0 views

LES DONES AL MÓN CONTEMPORANI

RIUS I MARS
02. 05. 2015
0 views

RIUS I MARS

LES FORMES DE LA TERRA
02. 05. 2015
0 views

LES FORMES DE LA TERRA

L'imperi dels austries
08. 05. 2016
0 views

L'imperi dels austries

La nova era industrial
30. 09. 2016
0 views

La nova era industrial

Moviments liberals i nacionals
22. 10. 2016
0 views

Moviments liberals i nacionals

El sexenni democràtic
06. 11. 2016
0 views

El sexenni democràtic

La dominació europea del món
18. 11. 2016
0 views

La dominació europea del món

Els origens del moviment obrer
06. 11. 2016
0 views

Els origens del moviment obrer

L'Europa de l'Antic Règim
18. 09. 2016
0 views

L'Europa de l'Antic Règim

EL SEGLEXVIII
11. 09. 2016
0 views

EL SEGLEXVIII

Les grans potències (1870-1914)
17. 12. 2016
0 views

Les grans potències (1870-1914)

REGIMS TOTALITARIS
24. 02. 2017
0 views

REGIMS TOTALITARIS

La segona guerra mundial
25. 03. 2017
0 views

La segona guerra mundial