The Better Sister A Novel audio books download The Better Sister A Novel audiobook

Information about The Better Sister A Novel audio books download The Better Sister A...

Published on August 14, 2019

Author: Russols316

Source: slideshare.net

Content

1. 7KH%HWWHU6LVWHU$1RYHODXGLRERRNVGRZQORDG_7KH%HWWHU6LVWHU$1RYHODXG >[email protected]%HWWHU6LVWHU$1RYHODXGLRERRNVIRUIUHH_>[email protected]%HWWHU6LVWHU$1RYHODXGLRERRNVIUHHGRZQOR /,1.,13$*(72/,67(125’2:1/2$’%22.

2. 7KH%HWWHU6LVWHU$1RYHO )URP$ODIDLU%XUNH1HZ<RUN7LPHVEHVWVHOOLQJDXWKRURIWKHUXQDZDKLW7KH:LIHFRPHVDQRWKHUWZLVW GRPHVWLFQRLU:KHQDSURPLQHQW0DQKDWWDQODZHULVPXUGHUHGWZRHVWUDQJHGVLVWHUVRQHWKHGHDGP WKHRWKHUKLVH[PXVWVHWDVLGHPLVWUXVWDQGROGUHVHQWPHQWVEXWFDQWKHHVFDSHWKHLUSDVW" 7KRXJK&KORHZDVWKHRXQJHURIWKHWZR7DORUVLVWHUVVKHDOZDVVHHPHGWREHLQFKDUJH6KHZDVWKHKR VWXGHQWZLWKELJGUHDPVDQGDQHYHQELJJHUZRUNHWKLF1LFNZDVDOZDVUHVWOHVVDQGPRUHWKDQDOLWW UHFNOHVVWKHRSSRVLWHRIKHUDPELWLRXVOLWWOHVLVWHU6KHIORDWHGIURPMREWRMREDQGPDQWRPDQDQG KRPHLQ&OHYHODQG )RUDZKLOHLWVHHPHGOLNHERWKVLVWHUVKDGIRXQGKDSSLQHVV&KORHHDUQHGDVFKRODUVKLSWRDQ,Y/HDJ DQGPRYHGWR1HZ<RUN&LWZKHUHVKHODQGHGDFRYHWHGSXEOLVKLQJMRE1LFNPDUULHGSURPLVLQJRXQJ DWWRUQH$GDP0DFLQWRVKDQGJDYHELUWKWRDEDEERWKHQDPHG(WKDQ7KH7DORUVLVWHUVEHFDPHYLUWX VWUDQJHUV 1RZPRUHWKDQILIWHHQHDUVODWHUWKHLUOLYHVDUHGUDVWLFDOOGLIIHUHQWDQG&KORHLVPDUULHGWR$GD PXUGHUHGEDQLQWUXGHUDWWKHFRXSOHV(DVW+DPSWRQEHDFKKRXVH&KORHUHOXFWDQWODOORZVKHUWHH ELRORJLFDOPRWKHUKHUHVWUDQJHGVLVWHU1LFNEDFNLQWRKHUOLIH%XWZKHQWKHSROLFHEHJLQWRWUHDW LQKLVIDWKHUVGHDWKWKHWZRVLVWHUVDUHIRUFHGWRXQLWHDQGWRFRQIURQWWKHWUXWKEHKLQGIDPLOV WULHGWREXULQWKHSDVW

3. 7KH%HWWHU6LVWHU$1RYHO

4. 7KH%HWWHU6LVWHU$1RYHO

Related presentations


Other presentations created by Russols316