Tin 12 HK II: Bài 12 kieu xau tiet 2

Information about Tin 12 HK II: Bài 12 kieu xau tiet 2

Published on May 6, 2014

Author: dangbach2000

Source: authorstream.com

Content

PowerPoint Presentation: (Tiết 2) CHƯƠNG IV TIN HỌC 11 KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC Kiểu xâu PowerPoint Presentation: KIỂM TRA BÀI CŨ ĐẶT VẤN ĐỀ NỘI DUNG BÀI MỚI CỦNG CỐ BÀI 12: KIỂU XÂU Thủ tục: Delete Thủ tục: Insert Hàm Copy Hàm Length Hàm Pos Hàm UpCase A B C D Var A: string[50]; Var A= string[30]; Var A: string; Var A: string[1]; Cõu 1: Cỏch khai bỏo biến xõu nào dưới đõy là sai? PowerPoint Presentation: KIỂM TRA BÀI CŨ ĐẶT VẤN ĐỀ NỘI DUNG BÀI MỚI CỦNG CỐ BÀI 12: KIỂU XÂU Thủ tục: Delete Thủ tục: Insert Hàm Copy Hàm Length Hàm Pos Hàm UpCase 1 2 3 1 2 3 ST1[1] ST1[2] ST1[3] ST2[1] ST2[2] ST2[3] = < Mã 64 Mã 97 ST2 < Cõu 2: So sỏnh 2 xõu sau: ST1:= ‘CBA’ ST2:= ‘CBa’ C B A C B a ST1 PowerPoint Presentation: KIỂM TRA BÀI CŨ ĐẶT VẤN ĐỀ NỘI DUNG BÀI MỚI CỦNG CỐ BÀI 12: KIỂU XÂU Thủ tục: Delete Thủ tục: Insert Hàm Copy Hàm Length Hàm Pos Hàm UpCase Cần có thao tác gì để chỉnh sửa xâu A thành xâu B ? A n e y u g n A B A n n e y u g N n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PowerPoint Presentation: KIỂM TRA BÀI CŨ ĐẶT VẤN ĐỀ NỘI DUNG BÀI MỚI CỦNG CỐ BÀI 12: KIỂU XÂU Thủ tục: Delete Thủ tục: Insert Hàm Copy Hàm Length Hàm Pos Hàm UpCase 1. Thủ tục DELETE(St, vt, n) Xoá n kí tự của xâu St bắt đầu từ vị trí vt Ví dụ 1: St:= ‘Song Hong’; Delete(St,1,5); g n o H g n o S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ST[1] g n o H Kết quả: St = ‘Hong’ C. CÁC HÀM VÀ THỦ TỤC XỬ LÝ XÂU: PowerPoint Presentation: KIỂM TRA BÀI CŨ ĐẶT VẤN ĐỀ NỘI DUNG BÀI MỚI CỦNG CỐ BÀI 12: KIỂU XÂU Thủ tục: Delete Thủ tục: Insert Hàm Copy Hàm Length Hàm Pos Hàm UpCase Ví dụ 2: St:= ‘abc’ Delete(St,1,5) St = ‘ abc ’ Ví dụ 3: St:= ‘abc’ Delete(St,5,2) St = ‘abc’ Ví dụ 4: St:= ‘abc’ Delete(St,1,0) St = ‘abc’ PowerPoint Presentation: KIỂM TRA BÀI CŨ ĐẶT VẤN ĐỀ NỘI DUNG BÀI MỚI CỦNG CỐ BÀI 12: KIỂU XÂU Thủ tục: Delete Thủ tục: Insert Hàm Copy Hàm Length Hàm Pos Hàm UpCase 2. Thủ tục INSERT(St1, St2, vt) Ví dụ 1: St1:= ‘vi-’; St2:= ‘May-tinh’; v i - 1 2 3 M a y - t i n h 1 2 3 4 5 6 7 8 M a y - t i n h v - i Kết quả: St2 = ‘May-vi-tinh’ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Chèn xâu St1 vào xâu St2 bắt đầu từ vị trí vt Insert(St1,St2,5); PowerPoint Presentation: KIỂM TRA BÀI CŨ ĐẶT VẤN ĐỀ NỘI DUNG BÀI MỚI CỦNG CỐ BÀI 12: KIỂU XÂU Thủ tục: Delete Thủ tục: Insert Hàm Copy Hàm Length Hàm Pos Hàm UpCase Ví dụ 2: St1:= ’abc’ Insert(St1,St2,5) St2 = ’ef’ abc ef St2 =‘ ’ St1:= ’abc’ Insert(St1,St2,1) St2 = ’ef’ St2 =‘ ’ abc ef PowerPoint Presentation: KIỂM TRA BÀI CŨ ĐẶT VẤN ĐỀ NỘI DUNG BÀI MỚI CỦNG CỐ BÀI 12: KIỂU XÂU Thủ tục: Delete Thủ tục: Insert Hàm Copy Hàm Length Hàm Pos Hàm UpCase 3. Hàm COPY(S, vt, n) Tạo một xâu gồm n ký tự liên tiếp bắt đầu từ vị trí vt của xâu S Ví dụ 1: St1:= ‘Xau-ky-tu’; St2:= Copy(St1,5,5); 1 2 3 4 5 6 7 8 9 X a u - k y - t u Copy k y - u t Kết quả St 2 = ‘ky-tu’ PowerPoint Presentation: KIỂM TRA BÀI CŨ ĐẶT VẤN ĐỀ NỘI DUNG BÀI MỚI CỦNG CỐ BÀI 12: KIỂU XÂU Thủ tục: Delete Thủ tục: Insert Hàm Copy Hàm Length Hàm Pos Hàm UpCase S:= ‘abc’ Ví dụ 2: S1:= copy(S,1,5); S1 = ‘abc’ S:= ‘abc’ S1:= copy(S,5,2); S1 = ‘’ PowerPoint Presentation: KIỂM TRA BÀI CŨ ĐẶT VẤN ĐỀ NỘI DUNG BÀI MỚI CỦNG CỐ BÀI 12: KIỂU XÂU Thủ tục: Delete Thủ tục: Insert Hàm Copy Hàm Length Hàm Pos Hàm UpCase 4. Hàm LENGTH(S) Ví dụ : S:= ‘Tin hoc’; D:= Length(S); T i n h o c 1 2 7 3 6 5 4 Kết quả : D = 7 Cho giá trị là độ dài của xâu S PowerPoint Presentation: KIỂM TRA BÀI CŨ ĐẶT VẤN ĐỀ NỘI DUNG BÀI MỚI CỦNG CỐ BÀI 12: KIỂU XÂU Thủ tục: Delete Thủ tục: Insert Hàm Copy Hàm Length Hàm Pos Hàm UpCase 5. Hàm POS(St1, St2) H O A N A N G 1 2 7 3 6 5 4 8 - Cho vị trí xuất hiện đầu tiên của xâu St1 trong xâu St2 Ví dụ 1: St2:= ‘HOA NANG’; St1:= ‘NANG’; Kết quả: D = 5 D:= Pos(St1,St2); PowerPoint Presentation: KIỂM TRA BÀI CŨ ĐẶT VẤN ĐỀ NỘI DUNG BÀI MỚI CỦNG CỐ BÀI 12: KIỂU XÂU Thủ tục: Delete Thủ tục: Insert Hàm Copy Hàm Length Hàm Pos Hàm UpCase Ví dụ 2: S2:= ‘abcde’ D:= pos(‘Cd’,S2); D = 0 Cd Cd Cd Cd Cd PowerPoint Presentation: KIỂM TRA BÀI CŨ ĐẶT VẤN ĐỀ NỘI DUNG BÀI MỚI CỦNG CỐ BÀI 12: KIỂU XÂU Thủ tục: Delete Thủ tục: Insert Hàm Copy Hàm Length Hàm Pos Hàm UpCase Cho chữ cái in hoa ứng với chữ cái trong ch 6. Hàm UPCASE(Ch) Ch2:= Upcase(Ch1); U p C a s e 1 2 3 4 5 6 Upcase(st[1]) Upcase(st[2]) Upcase(st[3]) Upcase(st[4]) Upcase(st[5]) Upcase(st[6]) 1 2 3 4 5 6 U p C a s e P A S E Kết quả: Ch2 = ‘A’ Ch1:= ‘a’; St PowerPoint Presentation: KIỂM TRA BÀI CŨ ĐẶT VẤN ĐỀ NỘI DUNG BÀI MỚI CỦNG CỐ BÀI 12: KIỂU XÂU Thủ tục: Delete Thủ tục: Insert Hàm Copy Hàm Length Hàm Pos Hàm UpCase Copy(S, vt, n) Insert(S1, S2, vt) Delete(St, vt, n) Pos(S1, S2) Length(S) Upcase(ch) Các hàm và thủ tục xử lý xâu: PowerPoint Presentation: KIỂM TRA BÀI CŨ ĐẶT VẤN ĐỀ NỘI DUNG BÀI MỚI CỦNG CỐ BÀI 12: KIỂU XÂU Thủ tục: Delete Thủ tục: Insert Hàm Copy Hàm Length Hàm Pos Hàm UpCase Viết chương trình nhập vào một xâu S, in ra màn hình xâu đó ở dạng in hoa. Bài tập PowerPoint Presentation: KIỂM TRA BÀI CŨ ĐẶT VẤN ĐỀ NỘI DUNG BÀI MỚI CỦNG CỐ BÀI 12: KIỂU XÂU Thủ tục: Delete Thủ tục: Insert Hàm Copy Hàm Length Hàm Pos Hàm UpCase CHƯƠNG TRÌNH: Program inhoa; Uses CRT; Var S: string; i: integer; Begin Clrscr; Write(‘Nhap vao xau S: ’); readln(S); For i:= 1 To length(S) Do upcase(S[i]); Write(‘Xau da chuyen:’,S); Readln; End. PowerPoint Presentation: Chúc các em học tập tốt và thành công trong tương lai

Related presentations


Other presentations created by dangbach2000

bai 11 tep va quan ly tep
04. 11. 2013
0 views

bai 11 tep va quan ly tep

Bai 10 khai niem ve he dieu hanh
04. 11. 2013
0 views

Bai 10 khai niem ve he dieu hanh

bai 3 Cau truc chuong trinh
01. 05. 2014
0 views

bai 3 Cau truc chuong trinh

Bai 3 Bai tap chuong I
01. 05. 2014
0 views

Bai 3 Bai tap chuong I

On tap hoc ki 2 tin 11
01. 05. 2014
0 views

On tap hoc ki 2 tin 11

Bai 12 Kieu xau - tin 11- HKII
01. 05. 2014
0 views

Bai 12 Kieu xau - tin 11- HKII

Bai tap  thuc hanh 4 tin 11 HKII
01. 05. 2014
0 views

Bai tap thuc hanh 4 tin 11 HKII

Tin 11: Bài 9 Cau truc re nhanh
01. 05. 2014
0 views

Tin 11: Bài 9 Cau truc re nhanh

Tin học 12: Bai 6, Bieu mau
06. 05. 2014
0 views

Tin học 12: Bai 6, Bieu mau

Bai 42 Nong do dung dich tiet 2
31. 03. 2015
0 views

Bai 42 Nong do dung dich tiet 2

Ngữ văn 6, bài 4
15. 05. 2015
0 views

Ngữ văn 6, bài 4

TIẾT 10 – NGHĨA CỦA TỪ
20. 05. 2015
0 views

TIẾT 10 – NGHĨA CỦA TỪ

HH8_Bai 1 Mo dau mon Hoa hoc
21. 05. 2015
0 views

HH8_Bai 1 Mo dau mon Hoa hoc

HH8 bai 3 tiet 4 bai thuc hanh 1
04. 06. 2015
0 views

HH8 bai 3 tiet 4 bai thuc hanh 1

lop 1 tap hat tim ban than
17. 08. 2015
0 views

lop 1 tap hat tim ban than

Moi ban vui mua ca
17. 08. 2015
0 views

Moi ban vui mua ca

tap bai hat hoa binh cho be
17. 08. 2015
0 views

tap bai hat hoa binh cho be

Âm nhạc 1 bài 9: Quả
17. 08. 2015
0 views

Âm nhạc 1 bài 9: Quả

Bài 8: Tập tầm vông
17. 08. 2015
0 views

Bài 8: Tập tầm vông

Bai 12 Duong va chan
17. 08. 2015
0 views

Bai 12 Duong va chan

on tap bai hat nang som
17. 08. 2015
0 views

on tap bai hat nang som

Lớp 2 tiet 2 bai That la hay
17. 08. 2015
0 views

Lớp 2 tiet 2 bai That la hay

Bài 2 lop 2   hoc hat Xoe hoa
17. 08. 2015
0 views

Bài 2 lop 2 hoc hat Xoe hoa

Bai 6 Chien si ti hon
23. 08. 2015
0 views

Bai 6 Chien si ti hon

BAU TROI XANH
17. 08. 2015
0 views

BAU TROI XANH

Bai 30 Hoc bai hat Bac kim thang
20. 10. 2015
0 views

Bai 30 Hoc bai hat Bac kim thang

Tiet 19 Hoc hat Em yeu truong em
20. 10. 2015
0 views

Tiet 19 Hoc hat Em yeu truong em

Hoc hat Bai Con chim non
20. 10. 2015
0 views

Hoc hat Bai Con chim non

Âm  nhạc lớp 3: Gà  gáy
20. 10. 2015
0 views

Âm nhạc lớp 3: Gà gáy

Bai 1 Quoc ca Viet Nam
20. 10. 2015
0 views

Bai 1 Quoc ca Viet Nam

Tiet 33 Bai tu chon Ai day som
20. 10. 2015
0 views

Tiet 33 Bai tu chon Ai day som

Cay da Bac Ho
28. 10. 2015
0 views

Cay da Bac Ho

Tiet 17 Meo di cau ca
28. 10. 2015
0 views

Tiet 17 Meo di cau ca

Tiet 27 On chu voi conTDN so 7
29. 10. 2015
0 views

Tiet 27 On chu voi conTDN so 7

Hoc hat Chim sao
29. 10. 2015
0 views

Hoc hat Chim sao

Tiet 13 OTBH Co la TDN TDN so 4
29. 10. 2015
0 views

Tiet 13 OTBH Co la TDN TDN so 4

bai 12 hoc hat bai Co la
29. 10. 2015
0 views

bai 12 hoc hat bai Co la

Cuoi HKII am nhac lop 4
29. 10. 2015
0 views

Cuoi HKII am nhac lop 4

am nhac 4 tuuan 31
29. 10. 2015
0 views

am nhac 4 tuuan 31

L6TIET 4AM NHAC 6 THAY SON
30. 10. 2015
0 views

L6TIET 4AM NHAC 6 THAY SON

lop 6 Tiet 3
30. 10. 2015
0 views

lop 6 Tiet 3

Tiet 12 Khuc hat chim son ca
01. 11. 2015
0 views

Tiet 12 Khuc hat chim son ca

Mẹ đi vắng
01. 11. 2015
0 views

Mẹ đi vắng

Chim chich bonglop2
01. 11. 2015
0 views

Chim chich bonglop2

nhac 8 on tap
01. 11. 2015
0 views

nhac 8 on tap

Tiet 5 On tap Li dia banh bo
01. 11. 2015
0 views

Tiet 5 On tap Li dia banh bo

Lý dĩa bánh bò
01. 11. 2015
0 views

Lý dĩa bánh bò

0 Am Nhac 5 TIET 1
01. 11. 2015
0 views

0 Am Nhac 5 TIET 1

Tiet 9 HBH Tuoi Hong
06. 11. 2015
0 views

Tiet 9 HBH Tuoi Hong

Tiet19 Khat vong mua xuan
06. 11. 2015
0 views

Tiet19 Khat vong mua xuan

TIET 15
06. 11. 2015
0 views

TIET 15

thutinhcuoimuathu
07. 11. 2015
0 views

thutinhcuoimuathu

Tiet 16 am nhac 9ppt
07. 11. 2015
0 views

Tiet 16 am nhac 9ppt

NHac 9
07. 11. 2015
0 views

NHac 9

Con chim hay hot
30. 10. 2015
0 views

Con chim hay hot

tren ngua ta phi nhanh
29. 10. 2015
0 views

tren ngua ta phi nhanh

GIAO AN HOC HAT  NOI VONG TAY LON
06. 11. 2015
0 views

GIAO AN HOC HAT NOI VONG TAY LON