Tin12 - HKII: Bai 12 kieuxau tiet1

Information about Tin12 - HKII: Bai 12 kieuxau tiet1

Published on May 6, 2014

Author: dangbach2000

Source: authorstream.com

Content

PowerPoint Presentation: CHƯƠNG 4 KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC BÀI 13. KIỂU BẢN GHI BÀI 12. KIỂU XÂU BÀI 11. KIỂU MẢNG PowerPoint Presentation: (Tiết 1) CHƯƠNG IV TIN HỌC 11 KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC kiểu xâu PowerPoint Presentation: KIỂM TRA BÀI CŨ ĐẶT VẤN ĐỀ NỘI DUNG BÀI MỚI CỦNG CỐ 1. Một số khái niệm 2. Khai báo a) Khai báo biến b) Nhập/xuất 3. Các thao tác xử lý xâu a) Phép ghép xâu b) Phép so sánh xâu BÀI 12: KIỂU XÂU Cõu 1: Nờu cỳ phỏp khai bỏo biến mảng một chiều? Hóy nờu vớ dụ Var <Tên biến> : Array [<kiểu chỉ số>] of <kiểu dữ liệu>; Var A : Array [1 . . 30] of integer; PowerPoint Presentation: KIỂM TRA BÀI CŨ ĐẶT VẤN ĐỀ NỘI DUNG BÀI MỚI CỦNG CỐ 1. Một số khái niệm 2. Khai báo a) Khai báo biến b) Nhập/xuất 3. Các thao tác xử lý xâu a) Phép ghép xâu b) Phép so sánh xâu BÀI 12: KIỂU XÂU Cõu 2: Nờu cỏch tham chiếu đến phần tử của mảng một chiều? Hóy tham chiếu đến phần tử thứ 3 của mảng sau: 1 15 7 9 22 6 A Cú pháp: <tên biến mảng>[chỉ số]; Ví dụ: A[3]; PowerPoint Presentation: KIỂM TRA BÀI CŨ ĐẶT VẤN ĐỀ NỘI DUNG BÀI MỚI CỦNG CỐ 1. Một số khái niệm 2. Khai báo a) Khai báo biến b) Nhập/xuất 3. Các thao tác xử lý xâu a) Phép ghép xâu b) Phép so sánh xâu BÀI 12: KIỂU XÂU Biến S là biến mảng một chiều có tối đa 30 phần tử, mỗi phần tử của S là 1 kí tự. Hãy viết khai báo biến cho biến S S: array[1..30] of char; PowerPoint Presentation: KIỂM TRA BÀI CŨ ĐẶT VẤN ĐỀ NỘI DUNG BÀI MỚI CỦNG CỐ 1. Một số khái niệm 2. Khai báo a) Khai báo biến b) Nhập/xuất 3. Các thao tác xử lý xâu a) Phép ghép xâu b) Phép so sánh xâu BÀI 12: KIỂU XÂU 1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM: - Xâu: Ví dụ: S:=‘Ha Noi’; - Mỗi ký tự được gọi là một phần tử của xâu. Ví dụ: S:=‘Ha Noi’; Các phần tử của xâu S: H, a, , N, o, i - Độ dài của xâu: Ví dụ: S:=‘Ha Noi’; Độ dài của xâu S: 6 - Xâu rỗng: Kí hiệu: S:= ‘’; Là một dãy ký tự trong bảng mã ASCII. Là số lượng ký tự trong xâu Là xâu có độ dài bằng 0 S:= ‘’; Xâu S có độ dài là bao nhiêu? PowerPoint Presentation: KIỂM TRA BÀI CŨ ĐẶT VẤN ĐỀ NỘI DUNG BÀI MỚI CỦNG CỐ 1. Một số khái niệm 2. Khai báo a) Khai báo biến b) Nhập/xuất 3. Các thao tác xử lý xâu a) Phép ghép xâu b) Phép so sánh xâu BÀI 12: KIỂU XÂU 1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM: H a N Ô I 1 2 3 4 5 6 S Chú ý: Có thể xem xâu là mảng một chiều mà mỗi phần tử là một ký tự. - Tham chiếu đến từng phần tử xâu: Cú pháp: Tên biến xâu[Chỉ số] Ô ‘ô’ S[5] = S[3] = ‘ ’ PowerPoint Presentation: KIỂM TRA BÀI CŨ ĐẶT VẤN ĐỀ NỘI DUNG BÀI MỚI CỦNG CỐ 1. Một số khái niệm 2. Khai báo a) Khai báo biến b) Nhập/xuất 3. Các thao tác xử lý xâu a) Phép ghép xâu b) Phép so sánh xâu BÀI 12: KIỂU XÂU 2. KHAI BÁO a) Khai báo biến: VAR <Tên biến> : STRING [độ dài lớn nhất] ; Ví dụ 1: Khai báo biến để lưu họ và tên của một người. Hoten: String[50]; Ví dụ 2: Khai báo biến để lưu quê quán của một người. Quequan: String; Chú ý: Nếu không đưa độ dài lớn nhất vào thì độ dài mặc định là 255. Cho biết độ dài biến xâu Quequan? Tên của biến xâu Từ khóa khai báo biến xâu Độ dài lớn nhất có thể có của xâu PowerPoint Presentation: KIỂM TRA BÀI CŨ ĐẶT VẤN ĐỀ NỘI DUNG BÀI MỚI CỦNG CỐ 1. Một số khái niệm 2. Khai báo a) Khai báo biến b) Nhập/xuất 3. Các thao tác xử lý xâu a) Phép ghép xâu b) Phép so sánh xâu BÀI 12: KIỂU XÂU 2. KHAI BÁO: b) Nhập, xuất dữ liệu cho biến xâu: Nhập Read/Readln(Biến xâu); Xuất Write/Writeln(Biến xâu); Ví dụ: Readln(Hoten); Write(Hoten); PowerPoint Presentation: KIỂM TRA BÀI CŨ ĐẶT VẤN ĐỀ NỘI DUNG BÀI MỚI CỦNG CỐ 1. Một số khái niệm 2. Khai báo a) Khai báo biến b) Nhập/xuất 3. Các thao tác xử lý xâu a) Phép ghép xâu b) Phép so sánh xâu BÀI 12: KIỂU XÂU 3. CÁC THAO TÁC XỬ LÝ XÂU: a) Phép ghép xâu: Sử dụng kí hiệu “+” để ghép nhiều xâu thành một xâu Ví dụ 1: S:= ‘VIET’ + ‘NAM’; S:= ‘VIETNAM’; PowerPoint Presentation: KIỂM TRA BÀI CŨ ĐẶT VẤN ĐỀ NỘI DUNG BÀI MỚI CỦNG CỐ 1. Một số khái niệm 2. Khai báo a) Khai báo biến b) Nhập/xuất 3. Các thao tác xử lý xâu a) Phép ghép xâu b) Phép so sánh xâu BÀI 12: KIỂU XÂU 3. CÁC THAO TÁC XỬ LÝ XÂU: b) Phép so sánh xâu: * Các phép so sánh xâu: =, >, <, >=, <=, <> * Quy tắc: ‘Ha Noi’ > ‘Ha Nam’ - Xâu A = B nếu chúng giống hệt nhau. - Xâu A > B nếu: + Kí tự đầu tiên khác nhau giữa chúng ở xâu A có mã ASCII lớn hơn ở xâu B. ‘Tin hoc’ = ‘Tin hoc’ ‘lop hoc’ < ‘lop’ + Xâu B là đoạn đầu của xâu A. PowerPoint Presentation: BÀI 12: KIỂU XÂU A B C D Var A: string[50]; Var A= string[30]; Var A: string; Var A: string[1]; Cõu 1: Cỏch khai bỏo biến xõu nào dưới đõy là sai? PowerPoint Presentation: BÀI 12: KIỂU XÂU 1 2 3 1 2 3 ST1[1] ST1[2] ST1[3] ST2[1] ST2[2] ST2[3] = < Mã 64 Mã 97 ST2 < Cõu 2: So sỏnh 2 xõu sau: ST1:= ‘CBA’ ST2:= ‘CBa’ C B A C B a ST1 PowerPoint Presentation: Hãy nhớ!  Xâu là dãy các kí tự trong bộ mã ASCII.  Khai báo: tên xâu, độ dài lớn nhất của xâu.  Tham chiếu phần tử của xâu: Tên biến xâu[chỉ số]  Các thao tác xử lí thường dùng: + Phép ghép xâu, so sánh xâu; ‘Xin chao cac ban!’ Var S : string[30] S[1] = ‘ X ’

Related presentations


Other presentations created by dangbach2000

bai 11 tep va quan ly tep
04. 11. 2013
0 views

bai 11 tep va quan ly tep

Bai 10 khai niem ve he dieu hanh
04. 11. 2013
0 views

Bai 10 khai niem ve he dieu hanh

bai 3 Cau truc chuong trinh
01. 05. 2014
0 views

bai 3 Cau truc chuong trinh

Bai 3 Bai tap chuong I
01. 05. 2014
0 views

Bai 3 Bai tap chuong I

On tap hoc ki 2 tin 11
01. 05. 2014
0 views

On tap hoc ki 2 tin 11

Bai 12 Kieu xau - tin 11- HKII
01. 05. 2014
0 views

Bai 12 Kieu xau - tin 11- HKII

Bai tap  thuc hanh 4 tin 11 HKII
01. 05. 2014
0 views

Bai tap thuc hanh 4 tin 11 HKII

Tin 11: Bài 9 Cau truc re nhanh
01. 05. 2014
0 views

Tin 11: Bài 9 Cau truc re nhanh

Tin học 12: Bai 6, Bieu mau
06. 05. 2014
0 views

Tin học 12: Bai 6, Bieu mau

Bai 42 Nong do dung dich tiet 2
31. 03. 2015
0 views

Bai 42 Nong do dung dich tiet 2

Ngữ văn 6, bài 4
15. 05. 2015
0 views

Ngữ văn 6, bài 4

TIẾT 10 – NGHĨA CỦA TỪ
20. 05. 2015
0 views

TIẾT 10 – NGHĨA CỦA TỪ

HH8_Bai 1 Mo dau mon Hoa hoc
21. 05. 2015
0 views

HH8_Bai 1 Mo dau mon Hoa hoc

HH8 bai 3 tiet 4 bai thuc hanh 1
04. 06. 2015
0 views

HH8 bai 3 tiet 4 bai thuc hanh 1

lop 1 tap hat tim ban than
17. 08. 2015
0 views

lop 1 tap hat tim ban than

Moi ban vui mua ca
17. 08. 2015
0 views

Moi ban vui mua ca

tap bai hat hoa binh cho be
17. 08. 2015
0 views

tap bai hat hoa binh cho be

Âm nhạc 1 bài 9: Quả
17. 08. 2015
0 views

Âm nhạc 1 bài 9: Quả

Bài 8: Tập tầm vông
17. 08. 2015
0 views

Bài 8: Tập tầm vông

Bai 12 Duong va chan
17. 08. 2015
0 views

Bai 12 Duong va chan

on tap bai hat nang som
17. 08. 2015
0 views

on tap bai hat nang som

Lớp 2 tiet 2 bai That la hay
17. 08. 2015
0 views

Lớp 2 tiet 2 bai That la hay

Bài 2 lop 2   hoc hat Xoe hoa
17. 08. 2015
0 views

Bài 2 lop 2 hoc hat Xoe hoa

Bai 6 Chien si ti hon
23. 08. 2015
0 views

Bai 6 Chien si ti hon

BAU TROI XANH
17. 08. 2015
0 views

BAU TROI XANH

Bai 30 Hoc bai hat Bac kim thang
20. 10. 2015
0 views

Bai 30 Hoc bai hat Bac kim thang

Tiet 19 Hoc hat Em yeu truong em
20. 10. 2015
0 views

Tiet 19 Hoc hat Em yeu truong em

Hoc hat Bai Con chim non
20. 10. 2015
0 views

Hoc hat Bai Con chim non

Âm  nhạc lớp 3: Gà  gáy
20. 10. 2015
0 views

Âm nhạc lớp 3: Gà gáy

Bai 1 Quoc ca Viet Nam
20. 10. 2015
0 views

Bai 1 Quoc ca Viet Nam

Tiet 33 Bai tu chon Ai day som
20. 10. 2015
0 views

Tiet 33 Bai tu chon Ai day som

Cay da Bac Ho
28. 10. 2015
0 views

Cay da Bac Ho

Tiet 17 Meo di cau ca
28. 10. 2015
0 views

Tiet 17 Meo di cau ca

Tiet 27 On chu voi conTDN so 7
29. 10. 2015
0 views

Tiet 27 On chu voi conTDN so 7

Hoc hat Chim sao
29. 10. 2015
0 views

Hoc hat Chim sao

Tiet 13 OTBH Co la TDN TDN so 4
29. 10. 2015
0 views

Tiet 13 OTBH Co la TDN TDN so 4

bai 12 hoc hat bai Co la
29. 10. 2015
0 views

bai 12 hoc hat bai Co la

Cuoi HKII am nhac lop 4
29. 10. 2015
0 views

Cuoi HKII am nhac lop 4

am nhac 4 tuuan 31
29. 10. 2015
0 views

am nhac 4 tuuan 31

L6TIET 4AM NHAC 6 THAY SON
30. 10. 2015
0 views

L6TIET 4AM NHAC 6 THAY SON

lop 6 Tiet 3
30. 10. 2015
0 views

lop 6 Tiet 3

Tiet 12 Khuc hat chim son ca
01. 11. 2015
0 views

Tiet 12 Khuc hat chim son ca

Mẹ đi vắng
01. 11. 2015
0 views

Mẹ đi vắng

Chim chich bonglop2
01. 11. 2015
0 views

Chim chich bonglop2

nhac 8 on tap
01. 11. 2015
0 views

nhac 8 on tap

Tiet 5 On tap Li dia banh bo
01. 11. 2015
0 views

Tiet 5 On tap Li dia banh bo

Lý dĩa bánh bò
01. 11. 2015
0 views

Lý dĩa bánh bò

0 Am Nhac 5 TIET 1
01. 11. 2015
0 views

0 Am Nhac 5 TIET 1

Tiet 9 HBH Tuoi Hong
06. 11. 2015
0 views

Tiet 9 HBH Tuoi Hong

Tiet19 Khat vong mua xuan
06. 11. 2015
0 views

Tiet19 Khat vong mua xuan

TIET 15
06. 11. 2015
0 views

TIET 15

thutinhcuoimuathu
07. 11. 2015
0 views

thutinhcuoimuathu

Tiet 16 am nhac 9ppt
07. 11. 2015
0 views

Tiet 16 am nhac 9ppt

NHac 9
07. 11. 2015
0 views

NHac 9

Con chim hay hot
30. 10. 2015
0 views

Con chim hay hot

tren ngua ta phi nhanh
29. 10. 2015
0 views

tren ngua ta phi nhanh

GIAO AN HOC HAT  NOI VONG TAY LON
06. 11. 2015
0 views

GIAO AN HOC HAT NOI VONG TAY LON