Στόχοι της ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (UNIT METHOD)

Information about Στόχοι της ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (UNIT METHOD)

Published on July 22, 2014

Author: andreasgeorgiou1

Source: authorstream.com

Content

…’’χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα. χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα’’…: …’’χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα. χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα’’… Δεδομένα , διαπιστώσεις μαθήματος. Στόχοι και ειδικοί σκοποί της Ατομική Εργασίας ( Unit Method) στην Α’ Γυμνασίου Δεδομένα, διαπιστώσεις μαθήματος: Δεδομένα, διαπιστώσεις μαθήματος Από το 1993 όπου το μάθημα της Τεχνολογίας διδάσκεται στην Α’ και Β’ τάξη Γυμνασίων, εξακολουθεί ακόμη, δυστυχώς, να παραμένει στις παρυφές της εκπαίδευσης. Από το 2016 θα διδάσκεται και στην Γ’ τάξη?????? ● έλλειψη εργαστηρίου (είτε σαν χώρου, είτε σαν εξοπλισμού και υλικοτεχνικής υποδομής) κάνει την εκπαίδευση των μαθητών δύσκολη ● Ο χρόνος που διατίθεται για το μάθημα είναι εξαιρετικά μικρός σε σχέση με τις ενέργειες στις οποίες θα εμπλακούν οι μαθητές κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους ● Ο ρόλος του μαθητή είναι πολύ πιο περίπλοκος (άγνωστος) από αυτό σε μια κλασσική διδασκαλία -εμπειρία από το δημοτικό (;) ζητούμενο. Στόχος: Στόχος του μαθήματος της Τεχνολογίας είναι να γνωρίσουν οι μαθητές - ανεξάρτητα από τις μελλοντικές επαγγελματικές επιλογές τους - το τεχνολογικό περιβάλλον στο οποίο ζουν μέσα από τις καθημερινές εμπειρίες τους (μεταφορές, επικοινωνίες, συσκευασία, προώθηση, αγορά προϊόντων κ.ά.) και να εξοικειωθούν με την τεχνολογική έρευνα, η οποία αποτελεί βασικό εργαλείο εξέλιξης και οικονομικής ανάπτυξης στις σύγχρονες κοινωνίες (ΔΕΠΠΣ) ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ειδικοί σκοποί μαθήματος (ΑΠΣ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: Ειδικοί σκοποί μαθήματος (ΑΠΣ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο μαθητής να διαμορφώσει σαφή αντίληψη σχετικά με τη: √ σωστή χρήση διαχείριση τεχνολογίας √διασύνδεση της τεχνολογίας με τον πολιτισμό, τον τρόπο και την ποιότητα ζωής √ασφαλή και αποδοτική διαχείριση ανθρώπων, πόρων και δραστηριοτήτων √συλλογή , ανάλυση, αξιολόγηση δεδομένων (πληροφοριών) √αξιολόγηση περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων από τη χρήση τεχνολογίας √ ανάγκη επικοινωνίας και συνεργασίας √ σχεδίαση και κατασκευή τεχνολογικών προϊόντων Μεθοδολογία: Μεθοδολογία Η μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι αυτή του προγράμματος Maryland Plan του Donald Maley , το οποίο προβλέπει κατάλληλες μεθόδους προσέγγισης των γνώσεων της τεχνολογίας για κάθε αναπτυξιακό επίπεδο μαθητών (από νηπιαγωγείο έως λύκειο). Η μέθοδος αυτή σε γενικές γραμμές ακολουθεί τη μέθοδο Project . Α’ Γυμνασίου: Ατομική Εργασία ( unit method) B ’ Ομαδική Εργασία ( Group Project) Γ΄ ??????????????? √Εφαρμογή της μεθοδολογίας: προγράμματα όπως Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αγωγή Καταναλωτή, Αγωγή Υγείας, Project , καινοτόμες δράσεις. Βασικά γνωρίσματα μεθόδου: Βασικά γνωρίσματα μεθόδου Η μέθοδος Project , στην οποία στηρίζεται η Ατομική Εργασία έχει το χαρακτήρα της διαθεματικής προσέγγισης, διότι οι μαθητές αξιοποιούν γνώσεις από άλλα μαθήματα, άλλες πηγές πληροφόρησης Η μέθοδος στηρίζεται σε μια σειρά ενεργειών, δράσεων (διαδικασίες) με σαφείς στόχους: Μέθοδος Ατομικής Εργασίας ενέργειες – στόχοι (1): Μέθοδος Ατομικής Εργασίας ενέργειες – στόχοι (1) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟΧΟΙ Συλλογή πληροφοριών κατά θεματική ενότητα Οι μαθητές βγαίνουν από το σχολείο και έρχονται σε επαφή με πραγματικές καταστάσεις ( μουσεία, εκθέσεις, ειδικούς κ.ά.). Οι μαθητές μαθαίνουν να αναζητούν πληροφορίες – πηγές πληροφόρησης. Συζήτηση των τεχνολογικών ενοτήτων Οι μαθητές γνωρίζουν τις τεχνολογικές ενότητες. Συζητούν τις επιδράσεις της τεχνολογίας στους τομείς δραστηριότητας του ανθρώπου. Επιλογή τομέα μελέτης (κριτήρια) Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με διαδικασία καθορισμού κριτηρίων. Μέθοδος Ατομικής Εργασίας ενέργειες – στόχοι (2): Μέθοδος Ατομικής Εργασίας ενέργειες – στόχοι (2) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟΧΟΙ Επιλογή θέματος ατομικής εργασίας (κριτήρια) Ενεργοποιούνται τα ενδιαφέροντα κάθε μαθητή Προγραμματισμός εργασιών Οι μαθητές μαθαίνουν να εργάζονται με χρονοδιάγραμμα, οργάνωση, πρόγραμμα Έρευνα βιβλιογραφίας Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με πηγές γνώσης Συλλογή υλικών και εργαλείων Γνωριμία των μαθητών με υλικά και εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε κατασκευές. Λήψη απόφασης σχετικά με τα υλικά και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει ο κάθε μαθητής Μέθοδος Ατομικής Εργασίας ενέργειες – στόχοι (3): Μέθοδος Ατομικής Εργασίας ενέργειες – στόχοι (3) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟΧΟΙ Δημιουργία τεχνικών σχεδίων Οι μαθητές μαθαίνουν να δημιουργούν τεχνικά σχέδια Κατασκευή Οι μαθητές ασκούν τις πρακτικές τους δεξιότητες. Επίσης μαθαίνουν μέσα από τη πράξη. Παίρνουν αποφάσεις για ένα σύνολο προβλημάτων. Συνδέουν θεωρητικές γνώσεις με την πρακτική Δημιουργία γραπτής εργασίας Οι μαθητές παρουσιάζουν γραπτά με μεθοδικό τρόπο το θέμα που μελέτησαν Παρουσιάσεις …..(Σεμινάρια) Οι μαθητές μαθαίνουν να παρουσιάζουν προφορικά, να προγραμματίζουν, να οργανώνουν, να χρησιμοποιούν εποπτικά μέσα (Σεμινάριο) Χρονοδιάγραμμα (ΦΕΚ 304/13-03-03): Χρονοδιάγραμμα (ΦΕΚ 304/13-03-03) Δραστηριότητες Χρόνος Ανάλυση των γενικών τεχνολογικών ενοτήτων 2 ώρες Επιλογή ενότητας μελέτης Επιλογή έργων 1 ώρα Συλλογή πληροφοριών 2 ώρες Ταξινόμηση πληροφοριών Επιλογή εργαλείων και υλικών Χρονοδιάγραμμα 2ώρες Κατασκευή έργου 10ώρες Συγγραφή εργασίας Παρουσίαση 5 ώρες Σύνολο : 22 Μέθοδος Ατομικής Εργασίας συμπέρασμα: Μέθοδος Ατομικής Εργασίας συμπέρασμα βασικός σκοπός δεν είναι η δημιουργία ενός κατασκευαστικά άρτιου αντικειμένου - έργου. Αντίθετα, σκοπός είναι μέσα από τη δημιουργία αυτή, οι μαθητές να κατανοήσουν τη μέθοδο προσέγγισης ενός τεχνολογικού θέματος ή επίλυσης ενός τεχνολογικού προβλήματος. Μέθοδος επίλυσης τεχνολογικών προβλημάτων (problem solving): Μέθοδος επίλυσης τεχνολογικών προβλημάτων ( problem solving) Ορισμός προβλήματος Ανάλυση προβλήματος Προσδιορισμός πιθανών λύσεων Αξιολόγηση πιθανών λύσεων Επιλογή καλύτερης λύσης Τροποποίηση Προβλήματος feedback Με τη διδασκαλία του μαθήματος της Τεχνολογίας με τη μέθοδο της Ατομικής Εργασίας επιδιώκεται:: Με τη διδασκαλία του μαθήματος της Τεχνολογίας με τη μέθοδο της Ατομικής Εργασίας επιδιώκεται: Οι μαθητές να εξοικειωθούν με τη διαδικασία επίλυσης τεχνολογικών προβλημάτων, ώστε να μπορούν να την εφαρμόσουν για την επίλυση κάθε προβλήματος Οι μαθητές να σχηματίσουν μια εικόνα για το επίπεδο ανάπτυξης της τεχνολογίας σήμερα. Αναπτυξιακοί στόχοι της μεθόδου: Αναπτυξιακοί στόχοι της μεθόδου ανάπτυξη ικανότητας για λογική και κριτική σκέψη √ αποφασίζουν σχετικά με τον τεχνολογικό τομέα και το έργο που θα μελετήσουν √ αξιολογούν – επιλέγουν πληροφορίες √ αποφασίζουν – επιλέγουν υλικά, εργαλεία, κατασκευαστικές δραστηριότητες √ επινοούν λύσεις για προβλήματα √ αξιολογούν τις εργασίες τους - συμμαθητών PowerPoint Presentation: 2. ανάπτυξη ικανότητας για αποτελεσματικό έλεγχο και χρησιμοποίηση του σώματός τους √ χρησιμοποιούν διάφορα εργαλεία για να κόψουν, να ενώσουν, να χρωματίσουν √ μεταφέρουν βάρη, σπρώχνουν, έλκουν, τοποθετούν √ σχεδιάζουν, γράφουν, διακοσμούν, κατασκευάζουν επιφάνειες, κόβουν με ακρίβεια Βοήθεια από γονείς (;): Βοήθεια από γονείς (;) 3. ανάπτυξη ικανότητας για ανεξαρτησία από τους ενήλικες √ επιλέγουν μόνοι τεχνολογικό τομέα και έργο √ οργανώνουν και διευθύνουν μόνοι τους σεμινάρια και συζητήσεις που ακολουθούν √ ερευνούν πηγές πληροφόρησης ανεξάρτητα από τον καθηγητή √ επιλύουν μόνοι τους προβλήματα √ οργανώνουν, προγραμματίζουν μόνοι εργασίες τους ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΒΟΗΘΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΒΟΗΘΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ Μόνο 15% των μαθητών κάνουν τις κατασκευές τους τελείως μόνοι Στις περισσότερες περιπτώσεις οι γονείς προσφέρουν κάποια βοήθεια Οι γονείς κάνουν την περισσότερη εργασία περίπου στο 18% (?) των περιπτώσεων ? ? PowerPoint Presentation: 4. ανάπτυξη ενός κώδικα κοινωνικής συμπεριφοράς και συναναστροφής √ λαμβάνουν πρωτοβουλίες για οργάνωση σεμιναρίων √ βοηθούν ο ένας τον άλλον σε κατασκευαστικά θέματα ή συλλογή πληροφοριών √ συνεργάζονται για επίλυση τεχνολογικών προβλημάτων √ προσφέρουν ιδέες στους συμμαθητές σχετικά εκλογή ενότητας, θέματος για κατασκευή PowerPoint Presentation: 5. Ανάπτυξη κώδικα ομαδικής συμπεριφοράς √ Συζητούν, ψηφίζουν, αποφασίζουν από κοινού √ Διατυπώνουν από κοινού πιθανά θέματα μελέτης √ Συμμετέχουν στα σεμινάρια όπου συζητούν και κρίνουν από κοινού εργασίες τους √ Συζητούν τις δυσκολίες, προβλήματα που αντιμετωπίζουν από κοινού, αναζητούν πιθανές λύσεις PowerPoint Presentation: 6. Ανάπτυξη ικανότητας για επικοινωνία √ Συζητούν και αποφασίζουν για τους τεχνολογικούς τομείς √ Περιγράφουν και συζητούν πολύπλοκα θέματα σε σχέση με τεχνολογία – βιομηχανία √ χρησιμοποιούν σχέδιο (γραφική επικοινωνία √ Επικοινωνούν με ειδικούς για άντληση πληροφοριών √ οργανώνουν και διευθύνουν σεμινάρια, παρουσιάζουν εργασίες PowerPoint Presentation: 7. Ανάπτυξη ικανότητας εφαρμογής θεωρητικών γνώσεων στην πράξη καθώς και εξαγωγής συμπερασμάτων √ Εφαρμόζουν γνώσεις από άλλα μαθήματα για να εξηγήσουν λειτουργία συσκευών √ αξιοποιούν γνώσεις για εύρεση εναλλακτικών λύσεων για το ξεπέρασμα προβλημάτων που αντιμετωπίζουν √ Προσδιορίζουν και εξηγούν την επίδραση των διαφόρων δημιουργημάτων του ανθρώπου στο περιβάλλον √ Εξάγουν συμπεράσματα σε σχέση με τα προβλήματα και τα οφέλη που προκύπτουν από την κοινωνία, και από την ανάπτυξη της τεχνολογίας και της βιομηχανίας Κοινωνική τεκμηρίωση μεθόδου: Κοινωνική τεκμηρίωση μεθόδου Δημιουργεί ενεργούς πολίτες με γνώσεις και ικανότητες να πάρουν αποφάσεις σε κρίσιμα ζητήματα Δίνει στο μαθητή την ικανότητα να επιλύει ένα πρόβλημα τεχνολογικό και όχι μόνο Δίνει στο μαθητή την ικανότητα να ανανεώνει τις γνώσεις του ( μαθαίνει πώς να μαθαίνει ) Δίνει στο μαθητή τη δυνατότητα να συνδέει τη θεωρία με την πράξη ( learning by doing ) Μεταδίδει στον μαθητή την ικανότητα να θέτει κριτήρια και να αξιολογεί Δίνει στο μαθητή τη δυνατότητα να αξιολογεί τα αποτελέσματα της χρήσης της τεχνολογίας και να προσπαθεί να μειώσει τα αρνητικά . √ PowerPoint Presentation: Τέλος παρουσίασης ευχαριστώ

Related presentations