verb som laanord

Information about verb som laanord

Published on September 27, 2007

Author: Me_I

Source: authorstream.com

Content

“Verb som lånord i russisk – hvorfor er noen av dem biaspektuelle, mens andre er imperfektive?” :  “Verb som lånord i russisk – hvorfor er noen av dem biaspektuelle, mens andre er imperfektive?” Laura A. Janda University of Tromsø ([email protected]; http://hum.uit.no/lajanda) University of North Carolina ([email protected]; http://www.unc.edu/~lajanda) Problem:  Problem Nesten alle russiske verb er markert som enten perfektiv (написатьp ‘skrivep’) eller imperfektiv (писатьi ‘skrivei’) aspekt Unntak er noen hundre biaspektuelle verb (ликвидироватьp/i ‘likviderep/i’) Nesten alle biaspektuelle verb er lånord Slavister tar for gitt at biaspektuelle verb = fremmede verb Men Nesten 40% av innlånte verb er ikke biaspektuelle Innlånte biaspektuelle verb og imperfektiver oppfører seg ulikt Løsning:  Løsning En empirisk undersøkelse (A) bekrefter prediksjoner fra “klyngemodellen” av aspekt i russisk “Klyngemodellen” (Janda forthcoming) er et alternativ til den tradisjonelle “parmodellen” Undersøkelsen (A) viser at det er en sammenheng mellom betydningen av verb og aspektoppførselen Biaspektuelle verb kan ikke uttrykke ikke-Fullførbare (ateliske) handlinger Undersøkelsen (B) viser at biaspektuelle verb er bare noen av flere verb som ikke har 1-til-1 forhold mellom form og aspekt Oversikt:  Oversikt Tradisjonelle antakelser om aspekt i russisk Tradisjonelle antakelser om innlånte og biaspektuelle verb Jandas “klyngemodell” og innlånte biaspektuelle verb Empiriske undersøkelser (A og B) Konklusjoner 1. Tradisjonelle antakelser om aspekt i russisk:  1. Tradisjonelle antakelser om aspekt i russisk (Prototypiske verb, uten hensyn til biaspektuelle verb) Et verb er enten perfektivt eller imperfektivt i alle sine verbformer Enkelte verbstammer (vanligvis imperfektive) kombineres med prefikser og suffikser for å danne nye perfektive og imperfektive verb Det finnes et 1-til-1 forhold mellom form og aspekt Et typisk verb og noen av dets aspektuelle slektninger (en del av en “klynge”):  Et typisk verb og noen av dets aspektuelle slektninger (en del av en “klynge”) писатьi ‘skrive’i написатьp ‘skrivep’ пописатьp ‘skrive en stundp’ подписатьp ‘underskrivep’ подписыватьi ‘underskrivei’ переписатьp ‘skrive om igjenp’ переписыватьi ‘skrive om igjen’i Et typisk verb og noen av dets aspektuelle slektninger (en del av en “klynge”):  Et typisk verb og noen av dets aspektuelle slektninger (en del av en “klynge”) писатьi ‘skrive’i написатьp ‘skrivep’ пописатьp ‘skrive en stundp’ подписатьp ‘underskrivep’ подписыватьi ‘underskrivei’ переписатьp ‘skrive om igjenp’ переписыватьi ‘skrive om igjen’i Rot: пис Et typisk verb og noen av dets aspektuelle slektninger (en del av en “klynge”):  Et typisk verb og noen av dets aspektuelle slektninger (en del av en “klynge”) писатьi ‘skrive’i написатьp ‘skrivep’ пописатьp ‘skrive en stundp’ подписатьp ‘underskrivep’ подписыватьi ‘underskrivei’ переписатьp ‘skrive om igjenp’ переписыватьi ‘skrive om igjen’i Perfektiver avledet ved hjelp av prefikser Et typisk verb og noen av dets aspektuelle slektninger (en del av en “klynge”):  Et typisk verb og noen av dets aspektuelle slektninger (en del av en “klynge”) писатьi ‘skrive’i написатьp ‘skrivep’ пописатьp ‘skrive en stundp’ подписатьp ‘underskrivep’ подписыватьi ‘underskrivei’ переписатьp ‘skrive om igjenp’ переписыватьi ‘skrive om igjen’i Sekundære imperfektiver avledet ved hjelp av suffikser Et typisk verb og noen av dets aspektuelle slektninger (en del av en “klynge”):  Et typisk verb og noen av dets aspektuelle slektninger (en del av en “klynge”) писатьi ‘skrive’i написатьp ‘skrivep’ пописатьp ‘skrive en stundp’ подписатьp ‘underskrivep’ подписыватьi ‘underskrivei’ переписатьp ‘skrive om igjenp’ переписыватьi ‘skrive om igjen’i Et biaspektuelt verb, ликвидироватьp/i ‘likviderep/i’, spiller begge roller 2. Tradisjonelle antakelser om innlånte og biaspektuelle verb:  2. Tradisjonelle antakelser om innlånte og biaspektuelle verb Kontroversielle temaer: Alle innlånte verb i russisk er biaspektuelle (Avilova 1968) De fleste innlånte biaspektuelle verb er vitenskapelige eller tekniske termer (men cf. Mučnik 1966) Biaspektuelle verb motstår aspektuelle prefikser og suffikser fordi de er fremmede (Mučnik 1966, Avilova 1968, Gladney 1982) Forskere og ordbøker er ikke enige om hvilke verb som er biaspektuelle (Mučnik 1966, Gladney 1982, Čertkova & Čang 1998, Jászay 1999) 2. Tradisjonelle antakelser om innlånte og biaspektuelle verb:  2. Tradisjonelle antakelser om innlånte og biaspektuelle verb Det som er klart Innlånte verb i russisk Har suffisket –ova-, som gjør det mulig å bøye verbet, men som ikke bestemmer aspekt Biaspektuelle verb Mer enn 90% er innlånte Kan uttrykke både perfektiv og imperfektiv aspekt (men er aldri tvetydige) (Isačenko 1960, Mučnik 1966, Avilova 1968, Galton 1976, Gladney 1982, Čertkova 1996, Jászay 1999, Zaliznjak & Šmelev 2000, men cf. Timberlake 2004) 2. Tradisjonelle antakelser om innlånte og biaspektuelle verb:  2. Tradisjonelle antakelser om innlånte og biaspektuelle verb Det som er uklart Finnes ikke-biaspektuelle (imperfektive) innlånte verb? Oppfører imperfektive og biaspektuelle innlånte verb seg ulikt? Påvirker semantiske faktorer aspektoppførselen til innlånte verb? Finnes det andre verb som ikke oppviser 1-til-1 forhold mellom form og aspekt? JA! JA! JA! JA! 3. Jandas “klyngemodell” og innlånte og biaspektuelle verb:  3. Jandas “klyngemodell” og innlånte og biaspektuelle verb Et alternativ til “parmodellen”: Klynger av verb med aspektuelle relasjoner til hverandre Metaforiske motivasjoner til aspekt i russisk Mer enn én type perfektiv Fullførbarhet (telicity) skiller mellom perfektiver: EN FULLFØRBAR HANDLING ER EN REISE TIL ET STED Som regel kan biaspektuelle verb ikke uttrykke ikke-fullførbare (ateliske) handlinger “Par” vs. “Klynge”:  “Par” vs. “Klynge” писатьi ‘skrive’i написатьp ‘skrivep’ пописатьp ‘skrive en stundp’ подписатьp ‘underskrivep’ подписыватьi ‘underskrivei’ переписатьp ‘skrive om igjenp’ переписыватьi ‘skrive om igjen’i Et typisk aspektpar Sekundært aspektpar “Par” vs. “Klynge”:  “Par” vs. “Klynge” писатьi ‘skrive’i написатьp ‘skrivep’ пописатьp ‘skrive en stundp’ подписатьp ‘underskrivep’ подписыватьi ‘underskrivei’ переписатьp ‘skrive om igjenp’ переписыватьi ‘skrive om igjen’i Ved klynger skiller vi mellom forskjellige typer perfektiver NATURLIG (NP) SAMMENSATT (SH) SPESIALISERT (SP) SPESIALISERT (SP) Ikke-Fullførbar! Fullførbar vs. Ikke-Fullførbar:  Fullførbar vs. Ikke-Fullførbar Entydig Fullførbar Сестра идетi в кино. ‘Søsteren min gåri på kino.’ Tvetydig Сестра пишетi диссертацию. ‘Søsteren min skriveri en avhandling.’ Сестра пишетi научную фантастику. ‘Søsteren min skriveri science fiction.’ Entydig Ikke-Fullførbar Сестра работаетi в кабинете. ‘Søsteren min jobberi på kontoret.’ NP, SP NP, SP SH SH De fleste biaspektuelle verb hører til denne gruppen De fleste ikke- biaspektuelle verb hører til disse gruppene 4. Empirisk undersøkelse (A):  4. Empirisk undersøkelse (A) Hypotese: Biaspektuelle innlånte verb er sterkt Fullførbare, og dermed er det usannsynlig at det skal avledes Sammensatte Handlinger med prefisket по- Ved imperfektive innlånte verb er det mer sannsynlig at det skal avledes Sammensatte Handlinger med prefisket по- 4. Empirisk undersøkelse (A):  4. Empirisk undersøkelse (A) Metodologi: Samle alle innlånte verb fra én kilde Sortere verb som biaspektuelle vs. imperfektive Samle data om frekvens av verb uten prefiks og med prefikset по- (Sammensatte Handlinger) 4. Empirisk undersøkelse (A):  4. Empirisk undersøkelse (A) 555 innlånte verb i Wheeler 1972/1992 349 (63%) Biaspektuelle 206 (37%) Imperfektive Er det signifikant? Ja! Logistic regression modell med Pearsons statistikk gir 107.37 og p-value er <.0001 Hyppige biaspektuelle verb som mangler “treff” med prefikset по- :  Hyppige biaspektuelle verb som mangler “treff” med prefikset по- Dekke med noe гуммировать, меблировать, металлизировать, орнаментировать, плакировать, сатинировать Fjerne noe демаскировать, деблокировать, демилитаризировать, демобилизовать, денационализировать, дезертировать Fysisk forandring денатурировать, гофрировать, гранулировать, кристаллизоваться, темперировать, вулканиз(ир)овать Kulturell eller lingvistisk forandring англизировать, европеизировать, германизировать, интернационализировать, латинизировать, дешифровать Hyppige biaspektuelle verb som mangler “treff” med prefikset по- :  Ordning децентрализовать, дезорганизовать, эшелонировать, фланкировать, фракционировать, коллективизировать Finansiell ordning ассигновать, дебетовать, капитализировать, монополизировать Utsagn декретировать, денонсировать, дезавуировать, индоссировать, инкриминировать, канон(из)ировать, ратифицировать Hyppige biaspektuelle verb som mangler “treff” med prefikset по- 4. Empirisk undersøkelse (B):  4. Empirisk undersøkelse (B) I en database med 266 klynger (omtrent 2000 verb) finnes det flere form-til-aspekt forhold, ikke bare 1-til-1 Nesten 30% av klyngene viser sånne forhold Ikke 1-til-1 forhold i klynger: Én form for to komponenter Flere former for én komponent Suppletivistisk forhold mellom komponenter Former/komponenter mangler 4. Empirisk undersøkelse (B):  4. Empirisk undersøkelse (B) Én form for to komponenter I=NP ликвидировать NP=SP очистить (очищать) NP=SH погладить SP=SH проработать (прорабатывать) 2.I=SH заходить 2.I=EH сходить Flere former for én komponent идти, ходить вы-/о-/по-чистить; за-блокировать Suppletivistisk forhold mellom komponenter взять, брать Former/komponenter mangler вычихать har ingen sekundær perfektiv 5. Konklusjoner:  5. Konklusjoner Det finnes både biaspektuelle og imperfektive innlånte verb Klyngemodellen forutsier at det er usannsynlig at det skal avledes Sammensatte Handlinger med prefisket по- fra biaspektuelle verb – denne hypotesen er bekreftet Innlånte verb som uttrykker Fullførbarhet, er biaspektuelle, andre verb er imperfektive Betydningen av verb påvirker aspektoppførselen Biaspektuelle verb er ikke så rare – det finnes flere form-til-aspekt forhold, ikke bare 1-til-1 TAKK:  TAKK Jeg takker John Korba for samling av dataene og Chris Wiesen for hjelp med statistisk analyse. Jeg takker også Tore Nesset og reviewers til: Dagmar Divjak and Agata Kochanska, eds. Cognitive Paths into the Slavic Domain. Cognitive Linguistics Research. Berlin/New York: Mouton de Gruyter. Bibliografi, s. 1:  Bibliografi, s. 1 Anderson, Cori. 2002. Biaspectual Verbs in Russian and their Implications on the Category of Aspect. Honors Thesis, University of North Carolina-Chapel Hill. Avilova, N. S. 1968. “Dvuvidovye glagoly s zaimstvovannoj osnovoj v russkom literaturnom jazyke novogo vremeni”. Voprosy jazykoznanija: 66-78. Avilova, Natal’ja S. 1976. Vid glagola i semantika glagol’nogo slova. Moscow: Akademija nauk SSSR. Bertinetto, Pier Marco and Denis Delfitto. 2000. “Aspect vs. actionality: Why they should be kept apart”. Tense and Aspect in the Languages of Europe. Dahl, Östen (ed.), 189-225, Berlin: Mouton de Gruyter. Bondarko, Aleksandr V. 1971. Vid i vremja russkogo glagola. Moscow: Prosveščenie. Bondarko, Aleksandr V. 1983. Principy funkcional’noj grammatiki i voprosy aspektologii. Leningrad: Nauka. Comrie, Bernard. 1976. Aspect. Cambridge: Cambridge U. Press. Čertkova, Marina Ju. 1996. Grammatičeskaja kategorija vida v sovremennom russkom jazyke. Moscow: Moscow State University. Čertkova, Marina Jurevna and Pej-či Čang. 1998. “Evoljucija dvuvidovyx glagolov v sovremennom russkom jazyke”. Russian linguistics 22: 13-34. Dahl, Östen. 1985. Tense and aspect systems. Oxford: Basil Blackwell. Dickey, Stephen M. 2000. Parameters of Slavic Aspect. A Cognitive Approach. Stanford: CSLI Publications. Bibliografi, s. 2:  Bibliografi, s. 2 Dickey, Stephen M. 2006. “Aspectual pairs, goal orientation and po- delimitatives in Russian.” Glossos 7: http://seelrc.org/glossos. Durst-Andersen, Per. 1992. Mental Grammar: Russian Aspect and Related Issues. Columbus, OH: Slavica. Forsyth, J. 1970. A grammar of aspect: Usage and meaning in the Russian verb. Cambridge: Cambridge U Press. Galton, Herbert. 1976. The main functions of the Slavic verbal aspect. Skopje: Macedonian Academy of Sciences and Arts. Gladney, Frank Y. 1982. “Biaspectual verbs and the syntax of aspect in Russian”. Slavic and East European Journal 26: 202-215. Glovinskaja, Marina Ja. 2001. Mnogoznačnost’ i sinonimija v vido-vremennoj sisteme russkogo glagola. Moscow: Russkie slovari. Isačenko, Aleksandr V. 1960. Grammatičeskij stroj russkogo jazyka v sopostavlenii s slovackim. Morfologija, čast vtoraja. Bratislava: Vydavatel’stvo Slovenskej akadémie vied. Jakobson, Roman O. 1957/1971. “Shifters, verbal categories, and the Russian verb”. In Selected Writings II. The Hague: Mouton, 130-147. Janda, Laura A. 2004. “A metaphor in search of a source domain: the categories of Slavic aspect”, Cognitive Linguistics 15: 471-527. Janda, Laura A. Forthcoming a. “Aspectual clusters of Russian verbs”. Studies in Language. Janda, Laura A. Forthcoming b. “Inflectional Morphology”. Handbook of Cognitive Linguistics, ed. by Dirk Geeraerts and Hubert Cuyckens. Oxford: Oxford U Press. Bibliografi, s. 3:  Bibliografi, s. 3 Janda, Laura A. Forthcoming c. “Mesto dvuvidovyx glagolov v modeli vidovyx gnezd”, to appear in a volume edited by Marina Ju. Čertkova at Moscow State University. Janda, Laura A. and John J. Korba. Submitted. “Beyond the pair: Aspectual clusters for learners of Russian”. Jászay, László. 1999. “Vidovye korreljaty pri dvuvidovyx glagolax”. Studia Russica 17: 169-177. Lakoff, George. 1987. Women, fire, and dangerous things. Chicago: U of Chicago Press. Maslov, Jurij S. 1965. “Sistema osnovnyx ponjatij i terminov slavjanskoj aspektologii”. Voprosy obščego jazykoznanija: 53-80. Mazon, André. 1914. Emplois des aspects du verbe russe. Paris: Librairie ancienne Honoré Champion. Mehlig, Hans Robert. 1994. “Gomogennost’ i geterogennost’ v prostranstve i vremeni”. Revue des etudes Slaves 66: 595-606. Mehlig, Hans Robert. 1997. “Nekotorye zamečanija po povodu opisanija katergorii vida v russkom jazyke”. Russian Linguistics 21: 177-193. Mučnik, I. P. 1966. “Razvitie sistemy dvuvidovyx glagolov v sovremennom russkom jazyke”. Voprosy jazykoznanija: 61-75. Ožegov, Sergej I. 1949/1989. Slovar’ russkogo jazyka. Mosow: Russkij jazyk. Padučeva, Elena V. 1996. Semantičeskie issledovanija. Moscow: Jazyki russkoj kul’tury. Bibliografi, s. 4:  Bibliografi, s. 4 Schooneveld, Cornelis H. van. 1978. Semantic transmutations: Prolegomena to a calculus of meaning. Vol. 1: The cardinal semantic structure of prepositions, cases, and paratactic conjunctions in contemporary standard Russian. Bloomington: Physsardt. Smith, Carlota S. 1991. The Parameter of Aspect. Dordrecht: Kluwer. Šaxmatov, A. A. 1941. Sintaksis russkogo jayzka (Russian syntax). Leningrad. Učpedgiz. Švedova, Natal’ja Ju., et al. 1980. Russkaja grammatika. Moscow: Nauka. Tatevosov, Sergej. 2002. “The parameter of actionality”. Linguistic Typology 6: 317-401. Timberlake, Alan. 1982. “Invariance and the syntax of Russian aspect”, in Paul Hopper, ed. Tense-aspect: Between semantics and pragmatics. Amsterdam: John Benjamins, 305-331. Timberlake, Alan. 2004. A Reference Grammar of Russian. Cambridge: Cambridge U Press. Vinogradov, V. V. 1938. Sovremennyj russkij jazyk. Grammatičeskoe učenie o slove (Modern Russian. Grammatical analysis of the word). Moscow: Učpedgiz. Vinogradov, Viktor V. 1972. Russkij jazyk, 2nd ed. Moscow: Vysšaja škola. Wheeler, Marcus. 1972/1992. The Oxford Russian-English Dictionary. Oxford: Clarendon Press. Zaliznjak, A. A. 1977. Grammatičeskij slovar’ russkogo jazyka (Grammatical dictionary of Russian). Moscow: Russkij jazyk. Zaliznjak, Anna A. and Aleksej D. Šmelev. 2000. Vvedenie v russkuju aspektologiju (Inroduction to Russian aspectology). Moscow: Jazyki russkoj kul’tury.

Related presentations


Other presentations created by Me_I

body language
15. 06. 2007
0 views

body language

Pregnant Man Delivers Baby Girl
06. 07. 2008
0 views

Pregnant Man Delivers Baby Girl

Pregnant Man delivers baby girl
04. 07. 2008
0 views

Pregnant Man delivers baby girl

Interview guide
22. 04. 2008
0 views

Interview guide

Price
17. 04. 2008
0 views

Price

valuation models
17. 04. 2008
0 views

valuation models

Stan Mcmillen
14. 04. 2008
0 views

Stan Mcmillen

ABch11
13. 04. 2008
0 views

ABch11

IPStrategy mozambique
10. 04. 2008
0 views

IPStrategy mozambique

magaddinometrans01
09. 04. 2008
0 views

magaddinometrans01

lecture7 07 time cmp
07. 04. 2008
0 views

lecture7 07 time cmp

Easter
09. 07. 2007
0 views

Easter

PHSC1013 Reactions
02. 01. 2008
0 views

PHSC1013 Reactions

Digestive System Disorders
26. 03. 2008
0 views

Digestive System Disorders

ABC on HIV AIDS
16. 06. 2007
0 views

ABC on HIV AIDS

plateau
09. 07. 2007
0 views

plateau

4 YCCC 1500 Competition K1IR
16. 06. 2007
0 views

4 YCCC 1500 Competition K1IR

2DShapes
16. 06. 2007
0 views

2DShapes

Analyzing Political Cartoons 1
15. 06. 2007
0 views

Analyzing Political Cartoons 1

kwanza
09. 07. 2007
0 views

kwanza

7 passions
16. 06. 2007
0 views

7 passions

GreekDrama
09. 07. 2007
0 views

GreekDrama

L9medicine
12. 10. 2007
0 views

L9medicine

Business opportunities 2005
18. 10. 2007
0 views

Business opportunities 2005

Rocio Guirao Diaz
03. 09. 2007
0 views

Rocio Guirao Diaz

Jorge Tellez Fuentes
22. 10. 2007
0 views

Jorge Tellez Fuentes

87 81
22. 10. 2007
0 views

87 81

Active Aging Steps
27. 11. 2007
0 views

Active Aging Steps

Yafei ECG poster final
15. 11. 2007
0 views

Yafei ECG poster final

NACAA Conference FSEP
29. 12. 2007
0 views

NACAA Conference FSEP

chem 101 chapter 6 slides
04. 01. 2008
0 views

chem 101 chapter 6 slides

comp intel
03. 10. 2007
0 views

comp intel

03n 0203 ts00002 LEACH
19. 11. 2007
0 views

03n 0203 ts00002 LEACH

mikelle
28. 12. 2007
0 views

mikelle

Dear God
03. 10. 2007
0 views

Dear God

Team Leader Training 12 11 06
09. 07. 2007
0 views

Team Leader Training 12 11 06

Schneider and Schmitt
09. 07. 2007
0 views

Schneider and Schmitt

paraguay
09. 07. 2007
0 views

paraguay

mowbjan06
09. 07. 2007
0 views

mowbjan06

mlk 2
09. 07. 2007
0 views

mlk 2

Mayan Cosmology
09. 07. 2007
0 views

Mayan Cosmology

GCSE ART D of Dead
09. 07. 2007
0 views

GCSE ART D of Dead

Enter the 2007 Art Comp1
09. 07. 2007
0 views

Enter the 2007 Art Comp1

cases
24. 02. 2008
0 views

cases

a032405
09. 10. 2007
0 views

a032405

sfa ch2
01. 01. 2008
0 views

sfa ch2

6 12USAITAsecondpanel
22. 10. 2007
0 views

6 12USAITAsecondpanel

Gatekeepers 6
11. 12. 2007
0 views

Gatekeepers 6

EU New Member States Brno NA
18. 03. 2008
0 views

EU New Member States Brno NA

Rym Kefi
05. 01. 2008
0 views

Rym Kefi

Chinese Dynasties
25. 03. 2008
0 views

Chinese Dynasties

2 4 Adams Hallam
07. 10. 2007
0 views

2 4 Adams Hallam

Wings of the Centennial
09. 07. 2007
0 views

Wings of the Centennial

Creating a User Group 2005
30. 03. 2008
0 views

Creating a User Group 2005

Observation
09. 07. 2007
0 views

Observation

usingmypyramidadult
04. 03. 2008
0 views

usingmypyramidadult

Stefan Stanciugelu
15. 10. 2007
0 views

Stefan Stanciugelu

carreira
19. 06. 2007
0 views

carreira

Capitalization Part 2
19. 06. 2007
0 views

Capitalization Part 2

Caceres 2007
19. 06. 2007
0 views

Caceres 2007

CHETEMPOFA
18. 06. 2007
0 views

CHETEMPOFA

cervantes
18. 06. 2007
0 views

cervantes

CEIS 23 06
18. 06. 2007
0 views

CEIS 23 06

cartoon classics
18. 06. 2007
0 views

cartoon classics

cardiac2
19. 06. 2007
0 views

cardiac2

hphennalect
09. 07. 2007
0 views

hphennalect

Current Presentation March06
18. 06. 2007
0 views

Current Presentation March06

cul 18
18. 06. 2007
0 views

cul 18

competitive rviews
18. 06. 2007
0 views

competitive rviews

company wbc
18. 06. 2007
0 views

company wbc

City Guide Mobile web en
18. 06. 2007
0 views

City Guide Mobile web en

MICROIII Aula11
14. 11. 2007
0 views

MICROIII Aula11

comunicado2
22. 10. 2007
0 views

comunicado2

Camilla Schreiner UiO
19. 06. 2007
0 views

Camilla Schreiner UiO

LCWS05 gao 1
12. 10. 2007
0 views

LCWS05 gao 1

ambiguity
16. 06. 2007
0 views

ambiguity

all about burgers 1
16. 06. 2007
0 views

all about burgers 1

AGME 1
16. 06. 2007
0 views

AGME 1

Advanced ADO
16. 06. 2007
0 views

Advanced ADO

adolposter winkles
16. 06. 2007
0 views

adolposter winkles

AbrahamseOverviewAM
16. 06. 2007
0 views

AbrahamseOverviewAM

31 Presentation
16. 06. 2007
0 views

31 Presentation

303lec09
16. 06. 2007
0 views

303lec09

04 06 training
15. 06. 2007
0 views

04 06 training

Brian PM FINAL
15. 06. 2007
0 views

Brian PM FINAL

Berkeley ISSC Feb 07
15. 06. 2007
0 views

Berkeley ISSC Feb 07

Autism 06 BU handout
15. 06. 2007
0 views

Autism 06 BU handout

Attraction
15. 06. 2007
0 views

Attraction

Asali
15. 06. 2007
0 views

Asali

April Showers
15. 06. 2007
0 views

April Showers

APA San Diego
15. 06. 2007
0 views

APA San Diego

ap05blogs
15. 06. 2007
0 views

ap05blogs

anastasatos
15. 06. 2007
0 views

anastasatos

Analyzing Political Cartoons
15. 06. 2007
0 views

Analyzing Political Cartoons

analyzing cartoons incent asia
15. 06. 2007
0 views

analyzing cartoons incent asia

africanamericanhumor
16. 06. 2007
0 views

africanamericanhumor

americanpoplanguage
15. 06. 2007
0 views

americanpoplanguage

mainmenu2007changes jml
06. 03. 2008
0 views

mainmenu2007changes jml

StephenAbram RecreatingServices3
10. 03. 2008
0 views

StephenAbram RecreatingServices3

Joanna Krupa
03. 09. 2007
0 views

Joanna Krupa

HowtheWestWasWon
19. 02. 2008
0 views

HowtheWestWasWon

accidental humor
16. 06. 2007
0 views

accidental humor

keyes
03. 01. 2008
0 views

keyes

VolkswagenCoaching
16. 11. 2007
0 views

VolkswagenCoaching

07 kauai1
26. 02. 2008
0 views

07 kauai1

Urban Waters and Ports html
30. 12. 2007
0 views

Urban Waters and Ports html

awakening
15. 06. 2007
0 views

awakening

RR11 NIA Hodes
03. 01. 2008
0 views

RR11 NIA Hodes

AAAR diesel1
29. 02. 2008
0 views

AAAR diesel1

RSS AnnualMtg3
29. 09. 2007
0 views

RSS AnnualMtg3

USTC
29. 11. 2007
0 views

USTC

ESS Adv Plan Present 4 18
09. 07. 2007
0 views

ESS Adv Plan Present 4 18

CMR0101
18. 06. 2007
0 views

CMR0101