Vi du ve cach viet va su dung chuong trinh con - Tin 11- HKII

Information about Vi du ve cach viet va su dung chuong trinh con - Tin 11- HKII

Published on May 1, 2014

Author: dangbach2000

Source: authorstream.com

Content

PowerPoint Presentation: Kính chào quý thầy cô và các em PowerPoint Presentation: 1. Chương trình con được chia ra làm mấy loại A. 1 loại B. 2 loại C. 3 loại D. 4 loại 2. Cấu trúc chung của chương trình con được chia làm mấy phần A. 1 phần B. 2 phần C. 3 phần D. 4 phần Hàm (Function) và thủ tục (Procedure) <Phần đầu> [<Phần khai báo>] <Phần thân> 3. Cấu trúc chung của chương trình chính được chia làm mấy phần A. 1 phần B. 2 phần C. 3 phần D. 4 phần [< Phần khai báo >] <Phần thân> K iểm tra bài cũ PowerPoint Presentation: Bài 18 Ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con Giáo án điện tử tin học lớp 11 PowerPoint Presentation: * * * * * * * * * * * * * * * * 1. Cách viết và sử dụng thủ tục Xét ví dụ vẽ hình chữ nhật có dạng sau Ta có thể vẽ hình chữ nhật trên với ba câu lệnh Writeln (‘* * * * * * *’); Writeln (‘* *’); Writeln(‘* * * * * * *’); Bài 18: ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con Theo em để vẽ được hình chữ nhật trên ta viết câu lệnh thế nào trong chương trình PowerPoint Presentation: 1. Cách viết và sử dụng thủ tục Xét ví dụ vẽ 3 hình chữ nhật có dạng sau: Bài 18: ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con Theo em để vẽ được 3 hình chữ nhật trên ta viết câu lệnh thế nào trong chương trình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Ta có thể vẽ 3 hình chữ nhật trên với 9 câu lệnh Writeln(‘* * * * * * *’); Writeln(‘* *’); Writeln (‘* * * * * * *’); Writeln(‘* * * * * * *’); Writeln(‘* *’); Writeln(‘* * * * * * *’); Writeln(‘* * * * * * *’); Writeln(‘* *’); Writeln(‘* * * * * * *’); PowerPoint Presentation: 1. Cách viết và sử dụng thủ tục Bài 18: ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con program VD_thutuc1; procedure Ve_hcn; {Bat dau thu tuc} begin end; {Ket thuc chuong trinh con} writeln(‘* * * * * * *’); writeln(‘* *’); writeln(‘* * * * * * *’); begin Ve_Hcn; {Goi thu tuc Ve_Hcn} writeln; writeln; {De cach hai dong} Ve_Hcn; writeln; writeln; Ve_Hcn; end. {=====================================} {=====================================} Cấu trúc chương trình chính: [<Phần khai báo>] <Phần thân> ? Vị trí của thủ tục nằm ở phần nào của chương trình chính PowerPoint Presentation: Bài 18: ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con 1. Cách viết và sử dụng thủ tục a. Cấu trúc của thủ tục Procedure <tên thủ tục>[<danh sách tham số>]; [<phần khai báo>] begin end ; [<dãy các lệnh>] * Phần đầu thủ tục gồm tên dành riêng Procedure, tiếp theo là tên thủ tục. Danh sách tham số có thể có hoặc không có. *Phần khai báo dùng để xác định các hằng, kiểu, biến và cũng có thể xác định các chương trình con khác được sử dụng trong thủ tục. * Dãy câu lệnh được viết giữa cặp tên dành riêng begin và end tạo thành thân của thủ tục. program VD_thutuc1; procedure Ve_hcn; begin end ; writeln(‘* * * * * * *’); writeln(‘* *’); writeln(‘* * * * * * *’); begin Ve_Hcn; writeln; writeln; Ve_Hcn; writeln; writeln; Ve_Hcn; End . {************************} {************************} PowerPoint Presentation: Bài 18: ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con 1. Cách viết và sử dụng thủ tục program VD_thutuc1; procedure Ve_hcn; begin end ; writeln(‘* * * * * * *’); writeln(‘* *’); writeln(‘* * * * * * *’); begin Ve_Hcn; writeln; writeln; Ve_Hcn; writeln; writeln; Ve_Hcn; End . a. Cấu trúc của thủ tục Procedure <tên thủ tục>[<danh sách tham số>]; [<phần khai báo>] begin end ; [<dãy các lệnh>] {************************} {************************} Chú ý: - Sau tên dành riêng end kết thúc chương trình chính là dấu (.), còn sau end kết thúc thủ tục là dấu chấm phẩy (;) - Các thủ tục, nếu có, phải được khai báo và mô tả trong phần khai báo của chương trình chính, ngay sau phần khai báo biến - Khi cần thực hiện, ta phải viết lệnh gọi thủ tục tương tự như các thủ tục chuẩn. PowerPoint Presentation: Bài 18: ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con 1. Cách viết và sử dụng thủ tục program VD_thutuc1; procedure Ve_hcn; begin end ; writeln(‘* * * * * * *’); writeln(‘* *’); writeln(‘* * * * * * *’); begin Ve_Hcn; writeln; writeln; Ve_Hcn; writeln; writeln; Ve_Hcn; end . a. Cấu trúc của thủ tục {************************} {************************} * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * PowerPoint Presentation: Bài 18: ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con 1. Cách viết và sử dụng thủ tục a. Cấu trúc của thủ tục b. VÝ dô vÒ thñ tôc Gs chương trinh cần vẽ cac hcn co kich thước khac nhau.Thủ tục Ve_Hcn có thể thực hiện, cần có hai tham số cho dữ liệu vào là chiều dài và chiều rộng.Khi đó phần đầu của thủ tục được viết như sau. Procedure Ve_Hcn (chdai, chrong: integer); * * * * * * … * * * * * * * … * * * Chrong Chdai Chrong - 2 PowerPoint Presentation: Các em hãy viết một thủ tục Ve_HCN bằng dấu * với chiều dài , rộng bất kì ! ********************************** * * * * * * ********************************** Dài Rộng Vẽ cạnh trên của HCN Vẽ hai cạnh bên Vẽ cạnh dưới FOR i:=1 to chdai DO WRITE(‘*’); WRITELN; FOR J:=1 to chrong -2 DO Begin Write(‘*’); For i:=1 to chdai - 2 do Write(‘ ‘); Writeln(‘*’) end; FOR i:=1 to chdai DO WRITE(‘*’); WRITELN; Bài 18: ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con PowerPoint Presentation: Program VD; Uses crt; var a,b: byte; Procedure Ve_HCN( chdai,chrong:integer); Var i, j: integer; Begin For i:=1 to chdai do write(‘ * ’); Writeln; For j:=1 to chrong-2 do begin write(‘ * ’); for i:=1 to chdai-2 do write(‘ ‘); writeln(‘ * ’); end; For i:=1 to chdai Do write(‘ * ’); writeln; end; BEGIN CLRSCR; Ve_HCN(25,10); Writeln; Ve_HCN(5,10); a:=5 ; b:=10; Ve_HCN(a,b); readln; END. PowerPoint Presentation: + Thủ tục Ve_Hcn ở đây đã diễn đạt một thuật toán vẽ một hình chữ nhật có kích thước chiều dài và chiều rộng tuỳ theo giá trị của các tham số chdai và chrong. Những tham số này được gọi là tham số hình thức. + Trong lệnh gọi thủ tục các tham số hình thức được thay bằng các tham số thực sự tương ứng là các giá trị cụ thể được gọi là tham số giá trị (gọi tắt là tham trị) Bài 18: ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con PowerPoint Presentation: Program vidu; Uses crt; var a,b: byte; Procedure Ve_HCN( chdai,chrong:integer); Var i,j: integer; Begin For i:=1 to chdai do write(‘ * ‘); Writeln; For j:=1 to chrong-2 do begin write( ‘* ‘); for i:=1 to chdai-2 do write(‘ ‘); writeln(‘ * ‘); end; For i:=1 to chdai Do write(‘ * ‘); writeln; end; Begin CLRSCR; Ve_HCN(25,10); Writeln; a:=5 ; b:=10; Ve_HCN(a,b); readln; End. Tham số giá trị (tham trị) Tham số hỡnh thức PowerPoint Presentation: CẦN NHỚ  Chương trình con là một dãy lệnh giải quyết một bài toán con cụ thể.  Cấu trúc chương trình gồm: Phân loại chương trình con: + Hàm + Thủ tục <Phần đầu> <Phần khai báo> < Phần thân>

Related presentations


Other presentations created by dangbach2000

bai 11 tep va quan ly tep
04. 11. 2013
0 views

bai 11 tep va quan ly tep

Bai 10 khai niem ve he dieu hanh
04. 11. 2013
0 views

Bai 10 khai niem ve he dieu hanh

bai 3 Cau truc chuong trinh
01. 05. 2014
0 views

bai 3 Cau truc chuong trinh

Bai 3 Bai tap chuong I
01. 05. 2014
0 views

Bai 3 Bai tap chuong I

On tap hoc ki 2 tin 11
01. 05. 2014
0 views

On tap hoc ki 2 tin 11

Bai 12 Kieu xau - tin 11- HKII
01. 05. 2014
0 views

Bai 12 Kieu xau - tin 11- HKII

Bai tap  thuc hanh 4 tin 11 HKII
01. 05. 2014
0 views

Bai tap thuc hanh 4 tin 11 HKII

Tin 11: Bài 9 Cau truc re nhanh
01. 05. 2014
0 views

Tin 11: Bài 9 Cau truc re nhanh

Tin học 12: Bai 6, Bieu mau
06. 05. 2014
0 views

Tin học 12: Bai 6, Bieu mau

Bai 42 Nong do dung dich tiet 2
31. 03. 2015
0 views

Bai 42 Nong do dung dich tiet 2

Ngữ văn 6, bài 4
15. 05. 2015
0 views

Ngữ văn 6, bài 4

TIẾT 10 – NGHĨA CỦA TỪ
20. 05. 2015
0 views

TIẾT 10 – NGHĨA CỦA TỪ

HH8_Bai 1 Mo dau mon Hoa hoc
21. 05. 2015
0 views

HH8_Bai 1 Mo dau mon Hoa hoc

HH8 bai 3 tiet 4 bai thuc hanh 1
04. 06. 2015
0 views

HH8 bai 3 tiet 4 bai thuc hanh 1

lop 1 tap hat tim ban than
17. 08. 2015
0 views

lop 1 tap hat tim ban than

Moi ban vui mua ca
17. 08. 2015
0 views

Moi ban vui mua ca

tap bai hat hoa binh cho be
17. 08. 2015
0 views

tap bai hat hoa binh cho be

Âm nhạc 1 bài 9: Quả
17. 08. 2015
0 views

Âm nhạc 1 bài 9: Quả

Bài 8: Tập tầm vông
17. 08. 2015
0 views

Bài 8: Tập tầm vông

Bai 12 Duong va chan
17. 08. 2015
0 views

Bai 12 Duong va chan

on tap bai hat nang som
17. 08. 2015
0 views

on tap bai hat nang som

Lớp 2 tiet 2 bai That la hay
17. 08. 2015
0 views

Lớp 2 tiet 2 bai That la hay

Bài 2 lop 2   hoc hat Xoe hoa
17. 08. 2015
0 views

Bài 2 lop 2 hoc hat Xoe hoa

Bai 6 Chien si ti hon
23. 08. 2015
0 views

Bai 6 Chien si ti hon

BAU TROI XANH
17. 08. 2015
0 views

BAU TROI XANH

Bai 30 Hoc bai hat Bac kim thang
20. 10. 2015
0 views

Bai 30 Hoc bai hat Bac kim thang

Tiet 19 Hoc hat Em yeu truong em
20. 10. 2015
0 views

Tiet 19 Hoc hat Em yeu truong em

Hoc hat Bai Con chim non
20. 10. 2015
0 views

Hoc hat Bai Con chim non

Âm  nhạc lớp 3: Gà  gáy
20. 10. 2015
0 views

Âm nhạc lớp 3: Gà gáy

Bai 1 Quoc ca Viet Nam
20. 10. 2015
0 views

Bai 1 Quoc ca Viet Nam

Tiet 33 Bai tu chon Ai day som
20. 10. 2015
0 views

Tiet 33 Bai tu chon Ai day som

Cay da Bac Ho
28. 10. 2015
0 views

Cay da Bac Ho

Tiet 17 Meo di cau ca
28. 10. 2015
0 views

Tiet 17 Meo di cau ca

Tiet 27 On chu voi conTDN so 7
29. 10. 2015
0 views

Tiet 27 On chu voi conTDN so 7

Hoc hat Chim sao
29. 10. 2015
0 views

Hoc hat Chim sao

Tiet 13 OTBH Co la TDN TDN so 4
29. 10. 2015
0 views

Tiet 13 OTBH Co la TDN TDN so 4

bai 12 hoc hat bai Co la
29. 10. 2015
0 views

bai 12 hoc hat bai Co la

Cuoi HKII am nhac lop 4
29. 10. 2015
0 views

Cuoi HKII am nhac lop 4

am nhac 4 tuuan 31
29. 10. 2015
0 views

am nhac 4 tuuan 31

L6TIET 4AM NHAC 6 THAY SON
30. 10. 2015
0 views

L6TIET 4AM NHAC 6 THAY SON

lop 6 Tiet 3
30. 10. 2015
0 views

lop 6 Tiet 3

Tiet 12 Khuc hat chim son ca
01. 11. 2015
0 views

Tiet 12 Khuc hat chim son ca

Mẹ đi vắng
01. 11. 2015
0 views

Mẹ đi vắng

Chim chich bonglop2
01. 11. 2015
0 views

Chim chich bonglop2

nhac 8 on tap
01. 11. 2015
0 views

nhac 8 on tap

Tiet 5 On tap Li dia banh bo
01. 11. 2015
0 views

Tiet 5 On tap Li dia banh bo

Lý dĩa bánh bò
01. 11. 2015
0 views

Lý dĩa bánh bò

0 Am Nhac 5 TIET 1
01. 11. 2015
0 views

0 Am Nhac 5 TIET 1

Tiet 9 HBH Tuoi Hong
06. 11. 2015
0 views

Tiet 9 HBH Tuoi Hong

Tiet19 Khat vong mua xuan
06. 11. 2015
0 views

Tiet19 Khat vong mua xuan

TIET 15
06. 11. 2015
0 views

TIET 15

thutinhcuoimuathu
07. 11. 2015
0 views

thutinhcuoimuathu

Tiet 16 am nhac 9ppt
07. 11. 2015
0 views

Tiet 16 am nhac 9ppt

NHac 9
07. 11. 2015
0 views

NHac 9

Con chim hay hot
30. 10. 2015
0 views

Con chim hay hot

tren ngua ta phi nhanh
29. 10. 2015
0 views

tren ngua ta phi nhanh

GIAO AN HOC HAT  NOI VONG TAY LON
06. 11. 2015
0 views

GIAO AN HOC HAT NOI VONG TAY LON