W09 standardy

Information about W09 standardy

Published on November 2, 2007

Author: Clarice

Source: authorstream.com

Content

Inne standardy związane z XML-em:  Inne standardy związane z XML-em XPath 2.0 / XSLT 2.0 / XQuery 1.0:  XPath 2.0 / XSLT 2.0 / XQuery 1.0 rozszerzenie korzysta z rozszerzenie rozszerzenie XPath 2.0:  XPath 2.0 Język: już nie tylko do wskazywania węzłów w dokumencie, operujący na sekwencjach (wartości atomowych lub węzłów), funkcyjny język programowania. Model danych: wykorzystanie typów danych (19 typów pierwotnych XML Schema), wykorzystanie informacji dostępnych w Post-Schema Validation Infoset (typów danych, wartości domyślnych, itp.). XPath 2.0 – funkcyjny język programowania:  XPath 2.0 – funkcyjny język programowania Operacje na sekwencjach, np.: sum(for $x in /order/item return $x/price * $x/quantity) $x intersect /order/item/number Wyrażenia warunkowe, np.: if ($widget1/unit-cost < $widget2/unit-cost) then $widget1 else $widget2 Kwantyfikatory, np.: some $x in /students/student/name satisfies $x = "Fred" every $x in /students/student/name satisfies $x = "Fred" Przykłady na podstawie: Lenz, E., What’s New in XPath 2.0, http://www.xml.com/pub/a/2002/03/20/xpath2.html XSLT 2.0:  XSLT 2.0 Najważniejsze zmiany w stosunku do XSLT 1.0: możliwość wykorzystania typów ze schematu XML Schema, wykorzystanie XPath 2.0, grupowanie węzłów (for-each-group), definiowanie i wywoływanie własnych funkcji, generowanie wielu dokumentów wyjściowych, koniec z fragmentami drzewa wynikowego (teraz używamy sekwencji XPath 2.0). XSLT 2.0 – wiele dokumentów wyjściowych:  XSLT 2.0 – wiele dokumentów wyjściowych <xsl:stylesheet version="2.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <xsl:output method="xhtml"/> <xsl:output method="text" name="textFormat"/> <xsl:template match="/"> <html><body> <p>Here is a list of links to text files:</p> <ul><xsl:apply-templates select="//textBlob"/> </ul> </body></html> </xsl:template> <xsl:template match="textBlob"> <xsl:variable name="uri" select="concat('text', position(), '.txt')"/> <li><a href="{$uri}"><xsl:value-of select="$uri"/></a></li> <xsl:result-document href="{$uri}" format="textFormat"> <xsl:value-of select="."/> </xsl:result-document> </xsl:template> </xsl:stylesheet> Źródło: Lenz, E., What’s New in XSLT 2.0, http://www.xml.com/pub/a/2002/04/10/xslt2.html XSLT 2.0 – grupowanie:  XSLT 2.0 – grupowanie <cities> <city name="milan" country="italy" pop="5"/> <city name="paris" country="france" pop="7"/> <city name="munich" country="germany" pop="4"/> <city name="lyon" country="france" pop="2"/> <city name="venice" country="italy" pop="1"/> </cities> <xsl:for-each-group select="cities/city" group-by="@country"> <tr> <td><xsl:value-of select="@country"/></td> <td><xsl:value-of select="current-group()/@name" separator=", "/></td> <td><xsl:value-of select="sum(current-group()/@pop)"/> </td> </tr> </xsl:for-each-group> Źródło: Lenz, E., What’s New in XSLT 2.0, http://www.xml.com/pub/a/2002/04/10/xslt2.html XQuery – zapytania o dokumenty XML:  XQuery – zapytania o dokumenty XML Język zapytań o dokumenty XML: podobny do SQL-a, pozwala pytać o kolekcje dokumentów, rozszerza funkcjonalność XPath m. in. o: zmienne, wyrażenia FLWOR (for, let, where, order by, return), złączenia, wyrażenia warunkowe, definiowanie funkcji, konstruktory, umożliwiające tworzenie struktur XML w zapytaniu, wyrażenia walidujące względem schematu. Dostępne składnie: SQL-opodobna, oparta na XML-u. XQuery – przykład:  XQuery – przykład Zwróć nazwę każdego wydawcy i średnią cenę jego książek: FOR $p IN distinct(document("bib.xml")//publisher) LET $a := avg(document("bib.xml")//book[publisher = $p]/price) RETURN <publisher> <name>{ $p/text() }</name> <avgprice>{ $a }</avgprice> </publisher> Źródło: XML Syntax for XQuery 1.0 (XQueryX), http://www.w3.org/TR/xqueryx Who is who?:  Who is who? XPath 2.0: The primary purpose of XPath is to address the nodes of XML or trees. XPath 2.0 is an expression language that allows the processing of values conforming to the data model. XPath is designed to be embedded in a host language such as XSLT 2.0 or XQuery. XPath has a natural subset that can be used for matching (testing whether or not a node matches a pattern. XSLT 2.0: A language for transforming XML documents into other XML documents. XQuery 1.0: A language for retrieving and interpreting information from a broad spectrum of XML information sources, including both databases and documents. Cytaty z Candidate Recommendations. XPointer – adresowanie fragmentów dokumentu XML:  XPointer – adresowanie fragmentów dokumentu XML XPath „opakowany” w składnię URI, np.: http://www.sejm.gov.pl/ustawa.xml#xpointer(/art[5]/ par[2]) Dodatkowe możliwości: proste adresowanie elementów opatrzonych atrybutami ID, np.: urlopy adresowanie elementów bez znajomości struktury, z wykorzystaniem atrybutów ID jako kotwic, np.: element(/4/2/3) element(urlopy/2/3) wskazanie punktu w dokumencie, wskazanie zakresu pomiędzy dwoma punktami, wskazanie punktów w tekście i fragmentów tekstu. XPointer – punkty:  XPointer – punkty Użycie: point(1/2/1.1) Źródło: XPointer xpointer() Scheme, W3C Working Draft 19 December 2002, http://www.w3.org/TR/xptr-xpointer/ XPointer – status:  XPointer – status Rekomendacje W3C z 25 marca 2003: XPointer Framework, XPointer element() scheme, XPointer xmlns() scheme. W3C Working Draft: XPointer xpointer() scheme. XInclude – łączenie zawartości dokumentów:  XInclude – łączenie zawartości dokumentów Załączanie zawartości jednego dokumentu XML do innego: pozwala załączyć fragment dokumentu (wskazany XPointer-em), pozwala określić zawartość używaną w razie błędu. Przykład: <file name="salatka.xml"> <xi:include xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude" href="salatka.xml#xpointer(/przepis/tytul)"/> </file> po przetworzeniu procesorem XInclude: <file name="salatka.xml"> <tytul>Sałatka z ogórków</tytul> </file> Status: Rekomendacja W3C z 20 grudnia 2004. XLink – dowiązania w XML-u:  XLink – dowiązania w XML-u Linki jakie znamy (HTML): łączą dwa dokumenty: źródło i cel linku, źródłem linku jest zawsze element opisujący link (A, IMG). XLink – rozszerzona koncepcja dowiązań: dowolne elementy przechowują informacje o linkach, informacja o linkach poza połączonymi dokumentami, więcej niż dwa końce linku. Status: rekomendacja W3C z 27 czerwca 2001, korzenie historyczne: HyTime. Terminologia:  Terminologia Zasób (resource) – dowolna adresowalna jednostka informacji lub usługa. Dowiązanie (link) – jawnie wyrażona (przy pomocy elementu wiążącego (linking element)) relacja pomiędzy zasobami. te zasoby uczestniczą (participate) w dowiązaniu. Przejście (traversal) – użycie pary zasobów połączonej dowiązaniem. Łuk (arc) – informacja o przejściu między dwoma zasobami (kierunek, zachowanie aplikacji, itp.): wychodzący (outbound), wchodzący (inbound), niezależny (third party). Dowiązania XLink:  Dowiązania XLink Extended link: wiąże dowolną liczbę zasobów: zasoby zewnętrzne (np. odwołania do innych dokumentów), zasoby lokalne (zawarte w elemencie wiążącym). łuki opisujące sposoby przechodzenia pomiędzy zasobami, role zasobów uczestniczących w linku, role łuków. Simple link: link wychodzący, wiąże dokładnie 2 zasoby: 1 lokalny i 1 zewnętrzny, jeden łuk z zasobu lokalnego do zewnętrznego. Simple link – przykład:  Simple link – przykład <osoba xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"> <nazwisko>Kopernik, Mikołaj</nazwisko> <biogram>Wybitny polski astronom, matematyk, lekarz, prawnik, tłumacz poezji włoskiej i ekonomista, pochodził z rodziny wywodzącej się z mieszczan krakowskich. Urodzony w <geogr xlink:type="simple" xlink:href="Torun.xml">Toruniu</geogr>.</biogram> </osoba> Extended link - przykład:  Extended link - przykład <fikcja xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="extended"> <wypowiedz xlink:type="resource">Kopernik była kobietą!</wypowiedz> <film xlink:type="locator" xlink:href="seksmisja.xml" xlink:title="Seksmisja"/> <osoba xlink:type="locator" xlink:href="kopernik.xml" xlink:title="Kopernik, Mikołaj"/> <pojecie xlink:type="locator" xlink:href="kobieta.xml" xlink:title="kobieta"/> </fikcja> Przyszłość XLink:  Przyszłość XLink Zastosowania: organizowanie, kojarzenie zasobów, nawet gdy nie mamy prawa zapisu, dostarczanie wartości dodanej – zbiorów linków. Zasięg: lokalny: serwery linków operujące na bazie linków, Internet? Problemy: wizualizacja extended links, synchronizacja zasobów i linków (Internet). XForms – zaawansowane formularze:  XForms – zaawansowane formularze Odpowiedź na ograniczenia formularzy w HTML-u: kontrola dziedziny wprowadzanych danych po stronie klienta, specyfikowanie pól obowiązkowych i opcjonalnych, zależności między polami, np.: wartość pola jest funkcją wartości innych pól, pole jest widoczne tylko przy określonej zawartości innych pól; wyzwalacze aktywowane zdarzeniami interfejsu użytkownika, bogaty zasób kontrolek, np.: powtórzenia, grupy, wielopoziomowe wybory, suwaki do wyboru wartości z zakresu, kontrolki wyboru plików. Status: rekomendacja W3C z 14 października 2003 r., możliwość zanurzania w XHTML-u. XForms – prosty formularz:  XForms – prosty formularz <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xforms"> <head> <xf:model id="model1"> <xf:instance> <dane xmlns=""><imię/><nazwisko/></dane> </xf:instance> <xf:submission id="submit" method="post" action="http://xformstest.org/test"/> </xf:model> </head> <body> <h1>Wpisz swoje dane</h1> <xf:input model="model1" ref="imię"> <xf:label>Imię</xf:label> </xf:input> <xf:input model="model1" ref="nazwisko"> <xf:label>Nazwisko</xf:label> </xf:input> <xf:submit submission="submit"> <xf:label>Save</xf:label> </xf:submit> </body> </html> XForms – przykład (program X-Smiles):  XForms – przykład (program X-Smiles) Źródło: Kazienko, P., Co tam panie w XML-u?, Software 2.0, 6/2003 Gdzie szukać dalej:  Gdzie szukać dalej DuCharme, B., The Path of Control www.xml.com/pub/a/2005/05/04/tr-xml.html Arciniegas, A. F., What is XLink? www.xml.com/pub/a/2000/09/xlink Carr, L., Initial Experiences of an XLink Implementation journals.ecs.soton.ac.uk/xml4j/xlinkexperience.html XPointer tutorial www.zvon.org/xxl/xpointer/tutorial/OutputExamples/xpointer_tut.html Tamino XQuery Demo tamino.demozone.softwareag.com/demoXQuery Gdzie szukać dalej:  Gdzie szukać dalej XForms Institute. Interactive XForms School xformsinstitute.com Dubinko, M., What Are XForms? www.xml.com/pub/a/2001/09/05/xforms.html Dubinko, M., Ten Favorite XForms Engines www.xml.com/pub/a/2005/02/09/xforms.html Kazienko, P., Co tam panie w XML-u? Software 2.0, nr 6/2003, Wydawnictwo Software

Related presentations


Other presentations created by Clarice

ADSL
26. 11. 2007
0 views

ADSL

8 Auditory Physiology
05. 11. 2007
0 views

8 Auditory Physiology

Spiderwebs
06. 11. 2007
0 views

Spiderwebs

miramonti
05. 12. 2007
0 views

miramonti

MLKJR
13. 12. 2007
0 views

MLKJR

realism
30. 12. 2007
0 views

realism

MIT ml waterjet 15oct01a
04. 01. 2008
0 views

MIT ml waterjet 15oct01a

2002 Photonics Today1
05. 01. 2008
0 views

2002 Photonics Today1

AS414RadBelt
05. 11. 2007
0 views

AS414RadBelt

CrewBar QuizShow5
12. 11. 2007
0 views

CrewBar QuizShow5

Validity
16. 11. 2007
0 views

Validity

Ch7Sec2
05. 11. 2007
0 views

Ch7Sec2

Steven Spielberg
19. 02. 2008
0 views

Steven Spielberg

naturalhazelevelsIIr eport
03. 10. 2007
0 views

naturalhazelevelsIIr eport

HKONG
29. 02. 2008
0 views

HKONG

RailBreakfast
11. 03. 2008
0 views

RailBreakfast

market update janross06
14. 03. 2008
0 views

market update janross06

megacities
27. 03. 2008
0 views

megacities

seance1
05. 11. 2007
0 views

seance1

NIRICT basis 10mei06
16. 11. 2007
0 views

NIRICT basis 10mei06

South Asia Introduction
30. 03. 2008
0 views

South Asia Introduction

FiscalStraightTalk
13. 04. 2008
0 views

FiscalStraightTalk

H Viklund behandling Ãvervikt
05. 11. 2007
0 views

H Viklund behandling Ãvervikt

2007 rspp mult trail use
19. 11. 2007
0 views

2007 rspp mult trail use

Lecture011204
15. 11. 2007
0 views

Lecture011204

JAA morgan stanley
01. 12. 2007
0 views

JAA morgan stanley

Matt Barman
23. 11. 2007
0 views

Matt Barman

YVW water conserv
07. 11. 2007
0 views

YVW water conserv

LezioneIgiene Alimenti
20. 11. 2007
0 views

LezioneIgiene Alimenti

LREC 2006 Mixer Slides
26. 11. 2007
0 views

LREC 2006 Mixer Slides

dossie3
07. 01. 2008
0 views

dossie3

37827271
15. 11. 2007
0 views

37827271

crypto
02. 01. 2008
0 views

crypto

THISINWB
07. 01. 2008
0 views

THISINWB

irish slideshow
05. 11. 2007
0 views

irish slideshow

health pps
18. 12. 2007
0 views

health pps

briggsomega3sne auld
03. 12. 2007
0 views

briggsomega3sne auld