ZR EZR rozhovory

Information about ZR EZR rozhovory

Published on November 16, 2007

Author: Boyce

Source: authorstream.com

Content

Uplatňovanie zamestnaneckých rád na Slovensku:  Uplatňovanie zamestnaneckých rád na Slovensku Výsledky prieskumu Viera Škvarková - Ľudovít Czíria Inštitút pre výskum práce a rodiny Časť I Pôsobenie zamestnaneckých rád v zamestnávateľských subjektoch SR:  Časť I Pôsobenie zamestnaneckých rád v zamestnávateľských subjektoch SR Ciele prieskumu získať informácie o uplatňovaní inštitútu zamestnaneckej rady a zamestnaneckého dôverníka (ďalej ZR) u zamestnávateľov na Slovensku identifikovať existujúce problémy súvisiace so zriaďovaním a činnosťou ZR u zamestnávateľa Zdroje informácií štatistické údaje o vytvorených ZR (výberové zisťovanie TREXIMA, a.s.) konzultácie so zástupcami organizácií združujúcich zamestnancov a zamestnávateľov a inšpektormi práce prieskum v organizáciách uskutočnený formou dotazníkov (základné údaje o ZR poskytlo 25 organizácií, podrobnejšie informácie o skúsenostiach s pôsobením ZR 17 zamestnávateľov, 19 zástupcov zamestnancov a 3 zástupcovia odborových organizácií pôsobiacich súbežne so ZR u zamestnávateľa) Uplatnenie inštitútu ZR u zamestnávateľov v SR:  Uplatnenie inštitútu ZR u zamestnávateľov v SR ZR boli zriaďované najmä v rokoch 2002 a 2003 v organizáciách strednej veľkosti (50 – 249 zamestnancov) v ekonomicky silných odvetviach (poisťovníctvo, počítačové činnosti, elektrotechnika, strojárstvo a pod.) Príčiny nízkej úrovne uplatňovania ZR :  Príčiny nízkej úrovne uplatňovania ZR takmer 80 % podnikov v SR sú mikropodniky, kde je malý predpoklad uplatnenia inštitútu zástupcu zamestnancov zamestnanci nemajú záujem vykonávať funkciu zástupcu zamestnancov (obava z konfliktu so zamestnávateľom a zo straty zamestnania) pri rozhodovaní o vytvorení funkcie zástupcu zamestnancov zamestnanci skôr uprednostnia pred ZR odbory, ktoré majú väčšie kompetencie pri vyjednávaní v mzdovej a sociálnej oblasti uplatnenie inštitútu ZR nepodporujú ani negatívne skúsenosti z praxe Poznatky z praxe – príčiny problémov:  Poznatky z praxe – príčiny problémov Nedostatočne jasné vymedzenie právomocí ZR v Zákonníku práce (z pohľadu ZR) Nedostatok informácií o ZR v médiách Vytváranie ZR na podnet zamestnávateľa Podporovanie jedného zo zástupcov zamestnancov zo strany zamestnávateľa pri súbežnom pôsobení ZR a odborov v organizácii Závislosť na zamestnávateľovi vyplývajúca z priameho zamestnaneckého vzťahu s organizáciou Poznatky z praxe – príčiny problémov pokračovanie:  Poznatky z praxe – príčiny problémov pokračovanie Finančná závislosť ZR na zamestnávateľovi (absencia vlastných finančných prostriedkov napr. na zabezpečenie vzdelávania pre zástupcov zamestnancov) Nevytváranie primeraných podmienok pre činnosť ZR zo strany zamestnávateľa (vykonávanie funkcie iba v mimopracovnom čase, bez nároku na mzdu, bez možnosti využívať kancelársku techniku apod.) Nezáujem zamestnancov o činnosť ZR, nedostatočná podpora ZR Poznatky z praxe - následky:  Poznatky z praxe - následky Nedostatočná osobná angažovanosť pri presadzovaní záujmov zamestnancov Neznalosť vlastných kompetencií, spory pri deľbe kompetencií (ak ZR a odbory pôsobia popri sebe) Súperenie ZR a odborov, absencia spolupráce medzi zástupcami zamestnancov, ktorí pôsobia u jedného zamestnávateľa Nízka úroveň právneho vedomia ZR Neschopnosť presadzovať záujmy zamestnancov, pomôcť im pri riešení problémov Ustupovanie zamestnávateľovi Nedostatočná aktivita ZR Strata dôvery zamestnancov a rešpektu zo strany zamestnávateľa Názory ZR :  Názory ZR Závery:  Závery Napriek problémom vznikajúcim v praxi väčšina zástupcov zamestnancov (89,5 %) a zamestnávateľov (82,4 %) vníma inštitút ZR z hľadiska jeho užitočnosti kladne v dôsledku činnosti ZR sa zlepšila najmä výmena informácií medzi zamestnávateľom a zamestnancami, čo konštatovali zástupcovia zamestnancov (57,9 %) aj zamestnávatelia (58,8 %) Čo predovšetkým treba urobiť pre širšie uplatnenie ZR a zefektívnenie ich činnosti u zamestnávateľa zvýšiť informovanosť o ZR v médiách, vysvetľovať význam ZR pre zamestnancov aj zamestnávateľa, funkciu ZR a jej možnosti pri presadzovaní záujmov zamestnancov a potrebu spolupráce ZR s odbormi propagovať potrebu vzdelávania členov ZR a zamestnaneckých dôverníkov, vyriešiť otázku financovania školení zástupcov zamestnancov legislatívne upraviť povinnosť zamestnávateľa poskytnúť ZR primeraný čas na výkon funkcie zástupcu zamestnancov Časť 2 Prieskum uplatňovania Európskych zamestnaneckých rád :  Časť 2 Prieskum uplatňovania Európskych zamestnaneckých rád Subjekty prieskumu Volkswagen Slovakia, a.s. – dlhé pôsobenie v SR a zastúpenie v EZR už pred vstupom SR do EÚ Slovnaft, a.s. MOL – vznik novej EZR v novom členskom štáte EÚ Slovak telekom, a.s. – vstup do EZR Deutsche Telekom po vstupe SR do EÚ Hlavné výsledky prieskumu:  Hlavné výsledky prieskumu Zapojenie sa zástupcov zo Slovenska do EZR prebehlo bez problémov a konfliktov s manažmentov firiem Zamestnancov tam zastupujú výhradne odbory; na nominovaní participovali aj odborové zväzy Zástupcovia zo SR sú celkovo spokojní s účasťou v činnosti EZR Zlepšuje ich informovanosť o budúcom vývoji vo firme; bez účasti v EZR by pravdepodobne nemali prístup k takým informáciám Poznatky z EZR obory využívajú pri kolektívnom vyjednávaní Doteraz nepociťujú žiadne technicko-organizačné problémy v súvislosti s ich účasťou v EZR; jazyková bariéra sa doteraz prekonáva prekladaním a tlmočením Hlavné výsledky prieskumu -pokračovanie:  Hlavné výsledky prieskumu -pokračovanie EZR sú dobrým fórom pre poskytovanie informácií a čiastočne aj pre prerokovania Nemožno ich však považovať za miesto kde sa dá aj „vyjednávať“ Pôsobenie v EZR však zatiaľ výraznejšie neovplyvnilo existujúce zamestnanecké vzťahy najmä kolektívne vyjednávanie v podnikoch na Slovensku Cez zapojenie sa do EZR materská spoločnosť pôsobí na formovanie organizačnej kultúry najmä rozvíjanie sociálneho dialógu v podniku na Slovensku Výhody EZR prevažujú nad nevýhodami ako sú zvýšené náklady, strávený čas a pod.

Related presentations


Other presentations created by Boyce

Homophones 2
05. 11. 2007
0 views

Homophones 2

Chap 24
13. 04. 2008
0 views

Chap 24

oct28 singapore sg
30. 03. 2008
0 views

oct28 singapore sg

Kalsi 6 3 06
27. 03. 2008
0 views

Kalsi 6 3 06

europesecommissie
18. 03. 2008
0 views

europesecommissie

recent
14. 03. 2008
0 views

recent

hospitality recruitment
11. 03. 2008
0 views

hospitality recruitment

NucPower Kendal07
05. 03. 2008
0 views

NucPower Kendal07

Distribution Point Brief 06 7 05
29. 02. 2008
0 views

Distribution Point Brief 06 7 05

Motion Pictures still
27. 02. 2008
0 views

Motion Pictures still

groupandfamilyinflue ncelecture
24. 02. 2008
0 views

groupandfamilyinflue ncelecture

GPS power point
05. 11. 2007
0 views

GPS power point

physics 101 astronomy
13. 11. 2007
0 views

physics 101 astronomy

PHYS362 set8b
14. 11. 2007
0 views

PHYS362 set8b

When Generation Collide Aug07
23. 11. 2007
0 views

When Generation Collide Aug07

Holiday Eating
17. 12. 2007
0 views

Holiday Eating

group 7 Motor Sport
18. 12. 2007
0 views

group 7 Motor Sport

JavaSIG Flex Yakov
27. 11. 2007
0 views

JavaSIG Flex Yakov

ase06jpftut
04. 01. 2008
0 views

ase06jpftut

f05 outlikne Conformity
05. 11. 2007
0 views

f05 outlikne Conformity

AC
04. 10. 2007
0 views

AC

Limocar fr
05. 11. 2007
0 views

Limocar fr

20050829 2
01. 11. 2007
0 views

20050829 2

Primal
19. 02. 2008
0 views

Primal

Hitlerdictator
23. 12. 2007
0 views

Hitlerdictator

LEARN ABOUT PRAIRIE DOGS
19. 11. 2007
0 views

LEARN ABOUT PRAIRIE DOGS

Drury CHI04 wk shoppres
31. 12. 2007
0 views

Drury CHI04 wk shoppres

yasartekdemir PPP
23. 11. 2007
0 views

yasartekdemir PPP

CorrectionFac2005
29. 10. 2007
0 views

CorrectionFac2005

ULSD Distribution
07. 11. 2007
0 views

ULSD Distribution

msn
18. 12. 2007
0 views

msn

july15
26. 11. 2007
0 views

july15

Pastpracticetraining
05. 11. 2007
0 views

Pastpracticetraining

HelpNetwork1003
29. 12. 2007
0 views

HelpNetwork1003

PermCoursePictures
28. 12. 2007
0 views

PermCoursePictures

Rapanos pp show
03. 01. 2008
0 views

Rapanos pp show

Historia soft propietario
05. 11. 2007
0 views

Historia soft propietario

RET Experience JMcMillian1
28. 11. 2007
0 views

RET Experience JMcMillian1

Estadistico Presentacion 2005
05. 01. 2008
0 views

Estadistico Presentacion 2005

Affreightment
15. 11. 2007
0 views

Affreightment

undergradplanningnig ht0708
06. 12. 2007
0 views

undergradplanningnig ht0708

SS S06 C39 01
12. 11. 2007
0 views

SS S06 C39 01

Boyadjieva Grozev
30. 12. 2007
0 views

Boyadjieva Grozev

Evillage
04. 12. 2007
0 views

Evillage